பாதச்சுவட்டு கவிதை

கடற்கரை மணலில்
நீ பதித்து சென்ற
கால் தடத்தில்
கவிதை கண்டேன் என
கட்டம் கட்டி
பார்த்திருக்கிறது
என் காதல்!

– ப்ரியன்.

கை கட்டி நகர்கிறது காதல்

அவள் விழியில்
தொலைத்த என் உயிரை
தொலைத்த இடம் விடுத்து;
எல்லா இடமும் தேடி
கிட்டவில்லை எனக் கைவிரித்து
கைகட்டி அதுபாட்டிற்கு நகர்கிறது
காதல்!

– ப்ரியன்.

காதலில் தத்தளித்தல்

அவள் விழியில்
விழுந்து தத்தளிப்பவன்
என்னைக்
காப்பாற்றுவது போல் காப்பாற்றி
மீண்டும் அவள் விழியில் தள்ளி
தத்தளிப்பதை
மெல்ல அமர்ந்து பார்த்து
இரசிக்கிறது காதல்!

– ப்ரியன்.

காதல் அகங்காரம்

புறப்பொருளுடன்
தொடங்கும்
என் கவிதைகளில்
எல்லாம் கூட
அகப்பொருள் திணித்து
அகங்காரமாய் சிரிக்கிறது
காதல்!

– ப்ரியன்