முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
அகம் -உள், உள்ளம், இல், காதல்
அகக்கடல்
அகக்கண்ணி   
அகக்கண்ணு   
அகக்கணை    
அகக்கதிர்
அகக்கலை
அகக்கனல்
அகக்கனி 
அகக்கிள்ளை  
அகக்கிளி 
அகக்குயில்    
அகக்கொடி    
அகக்கொழுந்து 
அகக்கொன்றை
அகக்கோதை   
அகச்சாந்து
அகச்சிட்டு
அகச்சுடர் 
அகச்சுரபி 
அகச்சுனை
அகச்செல்வம்  
அகச்செல்வி   
அகச்சேய்
அகச்சொல்    
அகச்சோலை  
அகத்தகை
அகத்தகையள் 
அகத்தங்கம்    
அகத்தங்கை   
அகத்தணல்  
அகத்தமிழ்
அகத்தலைவி
அகத்தழல்
அகத்தழை
அகத்தள்
அகத்தாமரை
அகத்தாய்
அகத்தாள்
அகத்தி
அகத்திறல்
அகத்துணை
அகத்துறை
அகத்தென்றல்
அகத்தேவி
அகத்தேன்
அகத்தோகை
அகந்தூயள்
அகநகை
அகநங்கை
அகநல்லள்
அகநிலவு
அகநிலா
அகநெஞ்சள்
அகநெறி
அகநேரியள்
அகப்பண்
அகப்பரிதி
அகப்பழம்
அகப்பிணை
அகப்பிறை
அகப்புணை
அகப்புனல்
அகப்பூ
அகப்பூவை
அகப்பொழில்
அகப்பொறை
அகப்பொன்

அகம்
அகம்பாடி
அகம்பாடினி
அகம்பொன்னி
அகமகள்
அகமங்கை
அகமடந்தை
அகமணி
அகமதி
அகமருதம்
அகமலர்
அகமலை
அகமலையள்
அகமறை
அகமாமணி
அகமாமதி
அகமாமயில்
அகமான்
அகமானி
அகமின்னல்
அகமினியள்
அகமினியாள்
அகமீன்
அகமுகில்
அகமுகை
அகமுடி
அகமுத்து
அகமுரசு
அகமுல்லை
அகமுறுவல்
அகமேந்தி
அகமேழி
அகமொட்டு
அகமொழி
அகமௌவல்
அகயாழ்
அகவடிவு
அகவணி
அகவரசி
அகவரசு
அகவரண்
அகவரி
அகவருவி
அகவல்லி
அகவழகி
அகவழகு
அகவள்ளி
அகவளை
அகவறிவு
அகவன்பு
அகவாகை
அகவாணி
அகவாரி
அகவாற்றல்
அகவானம்
அகவிழி
அகவிழை
அகவிளக்கு
அகவிறல்
அகவிறலி
அகவின்பம்
அகவெழில்
அகவெழிலி
அகவெற்றி
அகவேல்
அகவொளி

அகரம் அகரவுயிர், முதன்மை
அகரக்கடல்
அகரக்கண்ணி
அகரக்கண்ணு
அகரக்கணை
அகரக்கதிர்
அகரக்;கலை
அகரக்கனி
அகரக்கிள்ளை
அகரக்கிளி
அகரக்குயில்
அகரக்குரல்
அகரக்கொடி
அகரக்கொழுந்து
அகரக்கொன்றை
அகரக்கோதை
அகரச்சிட்டு
அகரச்சுடர்
அகரச்சுரபி
அகரச்சுனை
அகரச்செல்வி
அகரச்சேய்
அகரச்சொல்
அகரச்சோலை
அகரத்தமிழ்
அகரத்தள்
அகரத்தாமரை
அதரத்தாய்
அகரத்தாள்
அகரத்தி
அகரத்திரு
அகரத்திறல்
அகரத்துணை
அகரத்துறை
அகரத்தேவி
அகரத்தேன்
அகரத்தோகை
அகரந்தகையள்
அகரநகை
அகரநங்கை
அகரநல்லள்
அகரநிலவு
அகரநிலா
அகரநெறி
அகரப்பண்
அகரப்பிறை
அகரப்புகழ்
அகரப்புனல்
அகரப்பூ
அகரப்ப10வை
அகரப்பொழில்
அகரப்பொன்
அகரப்பொன்னி
அகரம்
அகரமகள்
அகரமங்கை
அகரமடந்தை
அகரமணி
அகரமதி
அகரமருதம்
அதரமலர்
அகரமலை
அகரமலையள்
அகரமறை
அகரமாதேவி
அகரமாமணி
அகரமாமதி
அகரமாமயில்
அகரமாரி
அகரமான்
அகரமானி
அகரமுத்து
அகரமுரசு
அகரமுல்லை
அகரமேந்தி
அகரமேழி
அகரமொழி
அகரயாழ்
அகரவடிவு
அகரவணி
அகரவரசி
அகரவரசு
அகரவருவி
அகரவல்லி
அகரவழகி
அகரவழகு
அகரவள்ளி
அகரவளை
அகரவறிவு
அகரவன்பு
அகரவாகை
அகரவாணி
அகரவாரி
அகரவாழி
அகரவிறல்
அகரவெழில்
அகரவெற்றி
அகரவேல்
அகரவொலி
அகரவொளி
 

அகல் -அகலம்.
அகல்கடல்
அகல்கண்ணி
அகல்சுடர்
அகல்சுனை
அகல்சோலை
அகல்புகழ்
அகல்பொழில்
அகல்பொறை
அகல்யாழ்
அகல்வானம்
அகல்விழி
அகல்விளக்கு
அகல்வெற்றி
அகலணி
அகலம்மை
அகலரசி
அகலரசு
அகலரண்
அகலருவி
அகலழகி
அகலழகு
அகலறிவு
அகலன்பு
அகலாழி
அகலாற்றல்
அகலிசை
அகலின்பம்
அகலெழில்
அகலெழிலி
அகலொளி
அகன்மணி

அகன்மதி
அகன்மலர்
அகன்மாமணி
அகன்மாமதி
அகன்மாமயில்
அகன்மாரி
அகன்முரசு
அகன்முல்லை
அகன்மொழி
அகரப்பொழில்
அகரப்பொன்
அகரப்பொன்னி
அகரம்
அகரமகள்
அகரமங்கை
அகரமடந்தை
அகரமணி
அகரமதி
அகரமருதம்
அகரமலர்
அகரமலை
அகரமலையள்
அகரமறை
அகரமாதேவி
அகரமாமணி
அகரமாமதி
அகரமாமயில்
அகரமாரி
அகரமான்
அகரமானி
அகரமுத்து
அகரமுரசு
அகரமுல்லை
அகரமேந்தி
அகரமேழி
அகரமொழி
அகரயாழ்
அகரவடிவு
அகரவணி
அகரவரசி
அகரவரசு
அகரவருவி
அகரவல்லி
அகரவழகி
அகரவழகு
அகரவள்ளி
அகரவளை
அகரவறிவு
அகரவன்பு
அகரவாகை
அகரவாணி
அகரவாரி
அகரவாழி
அகரவிறல்
அகரவெழில்
அகரவெற்றி
அகரவேல்
அகரவொலி
அகரவொளி

அகன்(அகம்) உள், வீடு, உள்ளம்
அகன்கனல்
அகன்கனி
அகன்கா
அகன்கிள்ளை
அகன்கிளி
அகன்குட்டி
அகன்குமரி
அகன்குயில்
அகன்குரல்
அகன்குறிஞ்சி
அகன்குன்றம்
அகன்கூடல்
அகன்கொடி
அகன்கொடை
அகன்கொழுந்து
அகன்கொன்றை
அகன்கோதை
அகன்சாந்து
அகன்சாரல்
அகன்சிட்டு
அகன்சிலம்பு
அகன்சுடர்
அகன்சுரபி
அகன்சுனை
அகன்செம்மை
அகன்செருந்;தி
அகன்செல்வம்
அகன்செல்வி
அகன்சேய்
அகன்சொல்
அகன்சோலை
அகன்பகல்
அகன்படை
அகன்பணை
அகன்பரிதி
அகன்பழம்
அகன்பாடி
அகன்பாடினி
அகன்பிடி
அகன்பிணை
அகன்பிறை
அகன்புகழ்
அகன்புணை
அகன்புதுமை
அகன்புலமை
அகன்புலி
அகன்புன்னை
அகன்புனல்
அகன்ப10
அகன்ப10வை
அகன்பொட்டு
அகன்பொழில்
அகன்பொறை
அகன்பொறையள்
அகன்பொன்
அகன்பொன்னி
அகன்போர்
அகன்மகள்
அகன்மங்கை
அகன்மடந்தை
அகன்மணம்
அகன்மணி
அகன்மதி
அகன்மயில்
அகன்மருதம்
அகன்மலர்
அகன்மலை
அகன்மலையள்
அகன்மழை
அகன்மறை
அகன்மாதேவி
அகன்மாதுளை
அகன்மாமணி
அகன்மாமதி
அகன்மாமயில்
அகன்மாரி
அகன்மாலை
அகன்மான்
அகன்மானம்

அகன்மீன்
அகன்முகில்
அகன்முகிலி
அகன்முகை
அகன்முடி
அகன்முத்து
அகன்முதல்வி
அகன்முதலி
அகன்முரசு
அகன்முல்லை
அகன்முறுவல்
அகன்மேழி
அகன்மொட்டு
அகன்மொழி
அகன்மௌவல்
அகன்யாழ்
அகன்வடிவு
அகன்வயல்
அகன்வல்லி
அகன்வள்ளி
அகன்வளை
அகன்வாகை
அகன்வாணி
அகன்வாடை
அகன்வாரி
அகன்வாழி
அகன்வாழை
அகன்வானம்
அகன்விழி
அகன்விளக்கு
அகன்விறல்
அகவிறலி
அகன்வீ
அகன்வெற்றி
அகன்வேங்கை
அகன்வேய்
அகன்வேரல்
அகன்வேரி
அகன்வேல்
அகனகை
அகனங்கை
அகனணி
அகனம்மை
அகனமுது
அகனரசி
அகனரசு
அகனரண்
அகனரி
அகனருவி
அகனல்லள்
அகனல்லி
அகனலரி
அகனலை
அகனழகி
அகனழகு
அகனறிவு
அகனன்பு
அகனன்னி
அகனன்னை
அகனாச்சி
அகனாழி
அகனாற்றல்
அகனிசை
அகனிலவு
அகனிலா
அகனிழை
அகனிழையாள்
அகனிறைவி
அகனின்பம்
அகனினியள்
அகனினியாள்
அகனுடையாள்
அகனுரு
அகனூராள்
அகனெஞ்சள்
அகனெய்தல்
அகனெரி
அகனெழில்
அகனெழிலி
அகனெழினி
அகனெறி
அகனேரி
அகனேரியள்
அகனொலி
அகனொளி
அகனோவியம்
 

அங்கயல்-அழகிய கயல
அங்கயல்
அங்கயற்கண்ணி


அங்கை
அங்கையண்
அங்கையம்மை
அங்கையரசி
அங்கையரசு
அங்கையழகி
அங்கைவளை
அங்கைவாணி
அங்கைவேல்

அசை(வு) -
வருத்தம்
அசைவிலாள்

அணி -
அழகு, ஒழுங்கு, அணிகலம்
அணி
அணிகடல்
அணிகதிர்
அணிகயல்
அணிகலம்
அணிகலை
அணிகுயில்
அணிகுழல்
அணிகுழலி
அணிகுழை
அணிகொன்றை
அணிகோதை
அணிசுடர்
அணிசுனை
அணிதமிழ்
அணிதோகை
அணிநகை
அணிநங்கை
அணிநிலவு
அணிநிலா
அணிநுதல்
அணிநெய்தல்
அணிபிறை
அணிபுகழ்
அணிபுனல

அங்கை-அழகியகை, உள்ளங்கை.
அணிபூ
அணிபூவை
அணிபொழில்
அணிபொறை
அணிபொறையள்
அணிமகள்
அணிமங்கை
அணிமடந்தை
அணிமதி
அணிமருதம்
அணிமலர்
அணிமலை
அணிமலையள்
அணிமான்
அணிமீன்
அணிமுகில்
அணிமுகை
அணிமுடி
அணிமுத்து
அணிமுரசு
அணிமுல்லை
அணிமுறுவல்
அணிமொழி
அணியம்மை
அணியமுதம்
அணியமுது
அணியரசி
அணியரசு
அணியரண்
அணியருவி
அணியலை
அணியழகி
அணியழகு
அணியறிவு
அணியாழ்
அணியாழி
அணியாற்றல்
அணியிசை
அணியிழை
அணியின்பம்
அணியொளி
அணியோவியம்
அணிவடிவு
அணிவள்ளி
அணிவளை
அணிவாகை
அணிவாரி
அணிவானம்
அணிவிழி
அணிவிளக்கு
அணிவிறல்
அணிவிறலி
அணிவெற்றி
அணிவேல்

அத்தி -ஒருமரம், இடம் அத்தி
அத்திக்கனல்
அத்திக்கிள்ளை
அத்திக்கிளி
அத்திக்குயில்
அத்திக்குளத்தள்
அத்திச்சாரல்
அத்திச்சிட்டு
அத்திச்சுடர்
அத்திச்செல்வம்
அத்திச்செல்வி
அத்திச்சேய்
அத்திச்சோலை
அத்தித்தாய்
அத்தித்துறை
அத்தித்தேவி
அத்தித்தோகை
அத்திநங்கை
அத்திநல்லாள்
அத்திநன்னி
அத்திப்பூவை
அத்திப்பொழில்
அத்திமகள்
அத்திமங்கை
அத்திமடந்தை
அத்திமணி
அத்திமலை
அத்தியணி
அத்தியம்மை
அத்தியமுதம்
அத்தியமுது
அத்தியரசி
அத்தியூராள்

அம் -அழகு
அங்கடல்
அங்கண்ணி
அங்கண்ணு
அங்கணை
அங்கதிர்
அங்கயல்
அங்கயற்கண்ணி
அங்கலம்
அங்கலை
அங்களனி
அங்களை
அங்கனல்
அங்கனி
அங்கா
அங்காஞ்சி
அங்காந்தள்
அங்கானல்
அங்கிள்ளை
அங்கிளி
அங்குயில்
அங்குரல்
அங்குழல்
அங்குழலி
அங்குழை
அங்குறிஞ்சி
அங்கூந்தல்
அங்கொடி
அங்கொம்பு
அஙகொழுந்து
அங்கொன்றை
அங்கோதை
அஞ்சாந்து
அஞ்சாரல்

அஞ்சிட்டு
அஞ்சிலம்பு
அஞ்சிறை
அஞ்சோணை
அந்தகை
அந்தகையள்
அந்தணல்
அந்தணிகை
அந்தமிழ்
அந்தழல்
அந்தழை
அந்தாமரை
அந்திரு
அந்திறல்
அந்துணை
அந்துளசி
அந்துறை
அந்தென்றல்
அந்தேவி
அந்தேன்
அந்தொடை
அந்தோகை
அந்தோழி
அம்பகல்
அம்பகன்றை
அம்பரிதி
அம்பிணை
அம்பிறை
அம்புகழ்
அம்புணை
அம்புனல்
அம்பூவை
அம்பொருநை
அம்பொழில்
அம்பொறை
அம்பொறையள்
அம்பொன்
அம்பொன்னி
அம்மகள்
அம்மங்கை
அம்மடந்தை
அம்மணி
அம்மதி
அம்மருதம்
அம்மலர்
அம்மலை
அம்மலையள்
அம்மாமணி
அம்மாமதி
அம்மாமயில்
அம்மாரி
அம்மொழி

அவ்வடிவு
அவ்வணி
அவ்வரசி
அவ்வரண்
அவ்வருவி
அவ்வல்லி
அவ்வலரி
அவ்வலை
அவ்வள்ளி
அவ்வளை
அவ்வாகை
அவ்வாளி
அவ்வாற்றல்
அவ்வானம்
அவ்விசை
அவ்விழி
அவ்விழை
அவ்விழையாள்
அவ்விளக்கு
அவ்விறல்
அவ்விறலி
அவ்வெரி
அவ்வெள்ளி
அவ்வெற்றி
அவ்வேல்
அவ்வொளி
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது