முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
 

அம்மா -அன்னை, அழகியபெரிய, அந்தக்கரிய
அம்மா
அம்மாக்கடல்
அம்மாக்கண்ணி
அம்மாக்கண்ணு
அம்மாக்கணை
அம்மாக்கதிர்
அம்மாக்கயல்
அம்மாக்கரை
அம்மாக்கலம்
அம்மாக்கலை
அம்மாக்கனல்
அம்மாக்கனி
அம்மாக்கிள்ளை
அம்மாக்கிளி
அம்மாக்குயில்
அம்மாக்குழல்
அம்மாக்குழலி
அம்மாக்குறிஞ்சி
அம்மாக்கூந்தல்
அம்மாக்கொடி
அம்மாக்கொடை
அம்மாக்கொழுந்து
அம்மாக்கொன்றை
அம்மாக்கோதை
அம்மாச்சாரல்
அம்மாச்சிட்டு
அம்மாச்சிலம்பு
அம்மாச்சுடர்
அம்மாச்சுரபி
அம்மாச்சுனை
அம்மாச்செல்வம்
அம்மாச்செல்வி
அம்மாச்சேய்
அம்மாச்சொல்
அம்மாச்சோணை
அம்மாச்சோலை
அம்மாத்தகை
அம்மாத்தணல்
அம்மாத்தமிழ்
அம்மாத்தழல்
அம்மாத்தழை
அம்மாத்திரு
அம்மாத்திறல்
அம்மாத்துணை
அம்மாத்துறை
அம்மாத்தென்றல்
அம்மாத்தோகை
அம்மாந்தளிர்
அம்மாநகை
அம்மாநிலவு
அம்மாநிலா
அம்மாநெய்தல்
அம்மாநெறி
அம்மாநொச்சி
அம்மாப்பண்
அம்மாப்பரிதி
அம்மாப்பழம்
அம்மாப்பிணை
அம்மாப்பிறை
அம்மாப்புகழ்
அம்மாப்புணை
அம்மாப்புன்னை
அம்மாப்புனல்
அம்மாப்பூவை
அம்மாப்பொழில்
அம்மாப்பொறை
அம்மாப்பொன்
அம்மாமகள்
அம்மாமங்கை
அம்மாமடந்தை
அம்மாமணி
அம்மாமதி
அம்மாமருதம்
அம்மாமலர்
அம்மாமலை
அம்மாமறை
அம்மாமனை
அம்மாமாரி
அம்மாமுகில்
அம்மாமுகிலி
அம்மாமுகை
அம்மாமுடி
அம்மாமுத்து
அம்மாமுரசு
அம்மாமுல்லை
அம்மாமுறுவல்
அம்மாமேழி
அம்மாமொட்டு
அம்மாமொழி
அம்மாயாழ்
அம்மாவடிவு
அம்மாவணி
அம்மாவத்தி
அம்மாவரசி
அம்மாவரசு
அம்மாவரண்
அம்மாவரி
அம்மாவருவி
அம்மாவல்லாள்
அம்மாவல்லி
அம்மாவலரி
அம்மாவலை
அம்மாவழகி
அம்மாவழகு
அம்மாவள்ளி
அம்மாவளை
அம்மாவறிவு
அம்மாவன்பு
அம்மாவகை
அம்மாவாரி
அம்மாவாழி
அம்மாவாழை
அம்மாவாற்றல்
அம்மாவானம்
அம்மாவிசை
அம்மாவில்
அம்மாவிழி
அம்மாவிழை
அம்மாவிளக்கு
அம்மாவிறல்
அம்மாச்சிட்டு
அம்மாச்சிலம்பு
அம்மாச்சுடர்
அம்மாச்சுரபி
அம்மாச்சுனை
அம்மாச்செல்வம்
அம்மாச்செல்வி

அம்மாச்சேய்
அம்மாச்சொல்
அம்மாச்சோணை
அம்மாச்சோலை
அம்மாத்தகை
அம்மாத்தணல்
அம்மாத்தமிழ்
அம்மாத்தழல்
அம்மாத்தழை
அம்மாத்திரு
அம்மாத்திறல்
அம்மாத்துணை
அம்மாத்துறை
அம்மாத்தென்றல்
அம்மாத்தோகை
அம்மாந்தளிர்
அம்மாநகை
அம்மாநிலவு
அம்மாநிலா
அம்மாநெய்தல்
அம்மாநெறி
அம்மாநொச்சி
அம்மாப்பண்
அம்மாப்பரிதி
அம்மாப்பழம்
அம்மாப்பிணை
அம்மாப்பிறை
அம்மாப்புகழ்
அம்மாப்புணை
அம்மாப்புன்னை
அம்மாப்புனல்
அம்மாப்பூவை
அம்மாப்பொழில்
அம்மாப்பொறை
அம்மாப்பொன்
அம்மாமகள்
அம்மாமங்கை
அம்மாமடந்தை
அம்மாமணி
அம்மாமதி
அம்மாமருதம்
அம்மாமலர்
அம்மாமலை
அம்மாமறை
அம்மாமனை
அம்மாமாரி
அம்மாமுகில்
அம்மாமுகிலி
அம்மாமுகை
அம்மாமுடி
அம்மாமுத்து
அம்மாமுரசு
அம்மாமுல்லை
அம்மாமுறுவல்
அம்மாமேழி
அம்மாமொட்டு
அம்மாமொழி
அம்மாயாழ்
அம்மாவடிவு
அம்மாவணி
அம்மாவத்தி
அம்மாவரசி
அம்மாவரசு
அம்மாவரண்
அம்மாவரி
அம்மாவருவி
அம்மாவல்லாள்
அம்மாவல்லி
அம்மாவலரி
அம்மாவலை
அம்மாவழகி
அம்மாவழகு
அம்மாவள்ளி
அம்மாவளை
அம்மாவறிவு
அம்மாவன்பு
அம்மாவகை
அம்மாவாரி
அம்மாவாழி
அம்மாவாழை
அம்மாவாற்றல்
அம்மாவானம்
அம்மாவிசை
அம்மாவில்
அம்மாவிழி
அம்மாவிழை
அம்மாவிளக்கு
அம்மாவிறல்
அமர்கடல்
அமர்கண்ணி
அமர்கணை
அமர்கதிர்
அமர்கயல்
அமர்கலம்
அமர்கலை
அமர்கானல்
அமர்கிள்ளை
அமர்கிளி
அமர்குயில்
அமர்குரல்
அமர்குழல்
அமர்குழலி
அமர்குழை
அமர்குறிஞ்சி
அமர்கூந்தல்
அமர்கொடி
அமர்கொடை
அமர்கொம்பு
அமர்கொழுந்து
அமர்கொன்றை
அமர்கோதை
அமர்ச்சிட்டு
அமர்ச்செல்வம்
அமர்சாந்து
அமர்சாரல்
அமர்சிட்டு
அமர்சிலம்பு
அமர்சுடர்
அமர்சுனை
அமர்செல்வம்
அமர்செல்வி
அமர்சேய்
அமர்சொல்
அமர்சோணை
அமர்சோலை
அமர்த்தழல்
அமர்த்தானை
அமர்த்திரு
அமர்த்திறல்
அமர்த்துணை
அமர்த்துறை
அமர்த்தொடை
அமர்த்தோகை
அமர்தகை
அமர்தகையள்
அமர்தங்கம்
அமர்தங்கை
அமர்தணிகை
அமர்தமிழ்
அமர்தழல்
அமர்தழை
அமர்தாமரை
அமர்தானை
அமர்திங்கள்
அமர்திரு
அமர்திறல்
அமர்துடி
அமர்துணை
அமர்துளசி
அமர்துறை
அமர்தோகை
அமர்நகை
அமர்நங்கை
அமர்நல்லள்
அமர்நிலவு
அமர்நிலா
அமர்நுதல்
அமர்நெஞ்சள்
அமர்நெய்தல்
அமர்நெறி
அமர்நொச்சி
அமர்ப்பண்
அமர்ப்பரிதி
அமர்ப்புகழ்
அமர்பகல்
அமர்பகன்றை
அமர்பண்
அமர்பணை
அமர்பரிதி
அமர்பாடி
அமர்பாடினி
அமர்பிணை
அமர்பிறை
அமர்புகழ்
அமர்புணை
அமர்புதுமை
அமர்புலமை
அமர்புன்னை
அமர்புனல்
அமர்பூவை
அமர்பொருநை
அமர்பொழில்
அமர்பொறை
அமர்பொன்னி
அமர்மகள்
அமர்மங்கை
அமர்மடந்தை
அமர்மணி
அமர்மதி
அமர்மருதம்
அமர்மலர்
அமர்மலை
அமர்மாமணி
அமர்மாமதி
அமர்மாமயில்
அமர்மாரி
அமர்மான்
அமர்மானம்
அமர்மானி
அமர்மொட்டு
அமர்மொழி
அமர்மௌவல்
அமர்யாழ்
அமர்வடிவு
அமர்வளை
அமர்வாகை
அமர்வாரி
அமர்வானம்
அமர்வில்
அமர்விழி
அமர்விளக்கு
அமர்விறல்
அமர்விறலி
அமர்வெட்சி
அமர்வெண்ணி
அமர்வெள்ளி
அமர்வெற்றி
அமர்வேங்கை
அமர்வேம்பு
அமர்வேய்
அமர்வேரல்
அமர்வேல்
அமரணி
அமரத்தி
அமரம்மை
அமரமுதம்
அமரமுது
அமரரசி
அமரரசு
அமரரண்

அமரரி
அமரருவி
அமரல்லி
அமரலரி
அமரலை
அமரழகி
அமரழகு
அமரறிவு
அமரன்பு
அமராத்தி
அமராழி
அமராற்றல்
அமரிசை
அமரிழை
அமரினியள்
அமரினியாள்
அமரின்பம்
அமரெரி
அமரெழில்
அமரெழிலி
அமரெழினி
அமரேந்தி
அமரொலி
அமரொளி
அமரோதி
அமரோவியம்

அமிழ்தம் -
இனிமை
அமிழ்தக்கடல்
அமிழ்தக்கண்ணி
அமழ்தக்கண்ணு
அமிழ்தக்கணை
அமிழ்தக்கதிர்
அமிழ்தக்கயல்
அமிழ்தக்கரை
அமிழ்தக்கலம்
அமிழ்தக்கலை
அமிழ்தக்கழனி
அமிழ்தக்கனி
அமிழ்தக்கிள்ளை
அமிழ்தக்கிளி
அமிழ்தக்குட்டி
அமிழ்தக்குயில்
அமிழ்தக்குரல்
அமிழ்தக்குழலி
அமிழ்தக்கொழுந்து
அமிழ்தச்சாந்து
அமிழ்தச்சாரல்
அமிழ்தச்சிட்டு
அமிழ்தச்சுடர்
அமிழ்தச்சுனை
அமிழ்தச்செல்வம்
அமிழ்தச்செல்வி
அமிழ்தச்சேய்
அமிழ்தச்சொல்
அமிழ்தச்சோணை
அமிழ்தச்சோலை
அமிழ்தணி
அமிழ்தத்தமிழ்
அமிழ்தத்தாய்
அமிழ்தத்தி
அமிழ்தத்திரு
அமிழ்தத்துணை
அமிழ்தநகை
அமிழ்தநங்கை
அமிழ்தநன்னி
அமிழ்தநாச்சி
அமிழ்தநிலா
அமிழ்தநிலவு
அமிழ்தநெஞ்சள்
அமிழ்தநெய்தல்
அமிழ்தநெறி
அமிழ்தநொச்சி
அமிழ்தப்பண்
அமிழ்தப்பழம்
அமிழ்தப்பிணை
அமிழ்தப்பிள்ளை
அமிழ்தப்பிறை
அமிழ்தப்புகழ்
அமிழ்தப்புணை
அமிழ்தப்புனல்
அமிழ்தப்பூ
அமிழ்தப்பூவை
அமிழ்தப்பொழில்
அமிழ்தப்பொன்
அமிழ்தப்பொன்னி
அமிழ்தம்
அமிழ்தம்மா
அமிழ்தம்மாள்
அமிழ்தம்மை
அமிழ்தமகள்
அமிழ்தமங்கை
அமிழ்தமடந்தை
அமிழ்தமணி
அமிழ்தமதி
அமிழ்தமருதம்
அமிழ்தமலர்
அமிழ்தமலை
அமிழ்தமலையள்
அமிழ்தமறை
அமிழ்தமனை
அமிழ்தமாதேவி
அமிழ்தமாமணி
அமிழ்தமாமதி
அமிழ்தமாமயில்
அமிழ்தமாரி
அமிழ்தமான்
அமிழ்தமானம்
அமிழ்தமின்னல்
அமிழ்தமீன்
அமிழ்தமுகில்
அமிழ்தமுகிலி
அமிழ்தமுகை
அமிழ்தமுடி
அமிழ்தமுத்து
அமிழ்தமுரசு
அமிழ்தமுல்லை
அமிழ்தமுறுவல்
அமழ்தமேந்தி
அமிழ்தமேழி
அமிழ்தமொட்டு
அமிழ்தமொழி
அமிழ்தமௌவல்
அமிழ்தயாழ்
அமிழ்தரசி
அமிழ்தரசு
அமிழ்தரண்
அமிழ்தரி
அமிழ்தருவி
அமிழ்தல்லி
அமிழ்தலரி
அமிழ்தலை
அமிழ்தவடிவு
அமிழ்தவணி
அமிழ்தவம்மாள்
அமிழ்தவம்மை
அமிழ்தவயல்
அமிழ்தவரசி
அமிழ்தவரசு
அமிழ்தவரண்
அமிழ்தவரி
அமிழ்தவருவி
அமிழ்தவல்லி
அமிழ்தவலரி
அமிழ்தவலை
அமிழ்தவழகி
அமிழ்தவழகு
அமிழ்தவள்ளி
அமிழ்தவளை
அமிழ்தவாகை
அமிழ்தவாணி
அமிழ்தவாத்தி
அமிழ்தவாம்பல்
அமிழ்தவாரி
அமிழ்தவாழி
அமிழ்தவாழை
அமிழ்தவாற்றல்
அமிழ்தவானம்
அமிழ்தவிசை
அமிழ்தவில்

அமுதம் -
இனிமை
அமுதக்கடல்
அமுதக்கண்ணி
அமுதக்கண்ணு
அமுதக்கணை
அமுதக்கதிர்
அமுதக்கயல்
அமுதக்கரை
அமுதக்கலம்
அமுதக்கலை
அமுதக்கழனி
அமுதக்கனி
அமுதக்கிள்ளை
அமுதக்கிளி
அமுதக்குட்டி
அமுதக்குயில்
அமுதக்குரல்
அமுதக்குழலி
அமுதக்கொழுந்து
அமுதச்சாந்து
அமுதச்சாரல்
அமுதச்சிட்டு
அமுதச்சுடர்
அமுதச்சுனை
அமுதச்செல்வம்
அமுதச்செல்வி
அமுதச்சேய்
அமுதச்சொல்
அமுதச்சோணை
அமுதச்சோலை
அமுதணி
அமுதத்தமிழ்
அமுதத்தாய்
அமுதத்தி
அமுதத்திரு
அமுதத்துணை
அமுதநகை
அமுதநங்கை
அமுதநன்னி
அமுதநாச்சி
அமுதநிலவு
அமுதநிலா
அமுதநெஞ்சள்
அமுதநெய்தல்
அமுதநெறி
அமுதநொச்சி
அமுதப்பண்
அமுதப்பழம்
அமுதப்பிணை
அமுதப்பிள்ளை
அமுதப்பிறை
அமுதப்புகழ்
அமுதப்புணை
அமுதப்புனல்
அமுதப்பூ
அமுதப்பூவை
அமுதப்பொழில்
அமுதப்பொன்
அமுதப்பொன்னி
அமுதம்
அமுதம்மா
அமுதம்மாள்
அமுதம்மை
அமுதமகள்
அமுதமங்கை
அமுதமடந்தை
அமுதமணி
அமுதமதி
அமுதமருதம்
அமுதமலர்
அமுதமலை
அமுதமலையள்
அமுதமறை
அமுதமனை
அமுதமாதேவி
அமுதமாமணி
அமுதமாமதி
அமுதமாமயில்
அமுதமாரி
அமுதமான்
அமுதமானம்
அமுதமின்னல்
அமுதமீன்
அமுதமுகில்
அமுதமுகிலி
அமுதமுகை
அமுதமுடி
அமுதமுத்து
அமுதமுரசு
அமுதமுல்லை
அமுதமுறுவல்
அமுதமேந்தி
அமுதமேழி
அமுதமொட்டு
அமுதமொழி
அமுதமௌவல்
அமுதயாழ்
அமுதரசி
அமுதரசு
அமுதரண்
அமுதரி
அமுதருவி
அமுதல்லி
அமுதலரி
அமுதலை
அமுதவடிவு
அமுதவணி
அமுதவம்மா
அமுதவம்மாள்
அமுதவம்மை
அமுதவயல்
அமுதவரசி
அமுதவரசு
அமுதவரண்
அமுதவரி
அமுதவருவி
அமுதவல்லி
அமுதவலரி
அமுதவலை
அமுதவழகி
அமுதவழகு
அமுதவள்ளி
அமுதவளை
அமுதவாகை
அமுதவாணி
அமுதவாத்தி
அமுதவாம்பல்
அமுதவாரி
அமுதவாழி
அமுதவாழை
அமுதவாற்றல்
அமுதவானம்
அமுதவிசை
அமுதவில்
அமுதவிழி
அமுதவிழை
அமுதவிளக்கு
அமுதவிறல்
அமுதவிறலி
அமுதவிறைவி
அமுதவின்பம்
அமுதவினியள்
அமுதவீ
அமுதவுரு
அமுதவூராள்
அமுதவெட்சி
அமுதவெண்ணி
அமுதவெழில்
அமுதவெழிலி
அமுதவெழினி
அமுதவெள்ளி
அமுதவெற்றி
அமுதவென்றி
அமுதவேல்
அமுதவொளி
அமுதவோதி
அமுதவோவியம்
அமுதாத்தி
அமுதாம்பல்
அமுதாழி
அமுதாற்றல்
அமுதிசை
அமுதிழை
அமுதிறைவி
அமுதின்பம்
அமுதினி
அமுதினியள்
அமுதினியாள்
அமுது
அமுதுடையாள்
அமுதுரு
அமுதூராள்
அமுதெழில்
அமுதெழிலி
அமுதெழினி
அமுதேந்தி
அமுதொளி
அமுதோவியம்

அமை -
ஒழுங்கு, கட்டு
அமைசுடர்
அமைசெல்வம்
அமைதகை
அமைதிரு
அமைதிறல்
அமைநெறி;
அமைபுகழ்
அமையழகு
அமையறிவு
அமையன்பு
அமைவுரு
அமையெழில்
அமையொளி

அயிர் -
வெல்லம், நறுமணம், நுண்பொருள்
அயிர்
அயிர்க்கயல்
அயிர்க்கலை
அயிர்க்குழல்
அயிர்க்கூந்தல்
அயிர்க்கொடி
அயிர்க்கோதை
அயிர்ச்சந்தனம்
அயிர்ச்சாந்து
அயிர்ச்சுரபி
அயிர்ச்செல்வம்
அயிர்ச்செல்வி
அயிர்ச்சோலை
அயிர்நிலா
அயிர்ப்பொழில்
அயிர்மகள்
அயிர்மங்கை
அயிர்மடந்தை
அயிர்மதி
அயிர்மலர்
அயிர்முல்லை
அயிரம்மா
அயிரம்மாள்
அயிரம்மை
அயிரமுதம்
அயிரமுது
அயிரரசி
அயிரரசு
அயிரழகி
அயிரழகு
அயிரறிவு
அயிராழி
அயிராளி
அயிராற்றல்
அயிரிசை
அயிரினி
அயிரினியாள்
அயிரெழில்
அயிரொளி

அரசு -
வேந்து, ஒருவகைமரம்
அரசணி
அரசம்மா
அரசம்மை
அரசரண்
அரசரி
அரசழகி
அரசழகு
அரசறிவு
அரசன்பு
அரசன்னை
அரசாற்றல்
அரசி
அரசிறைவி
அரசின்பம்
அரசினியள்
அரசினியாள்
அரசு
அரசுடையாள்
அரசூராள்
அரசெழில்
அரசெழிலி
அரசேந்தி
அரசொளி

 

அரண் -
காவல், கோட்டை
அரண்
அரணங்கை
அரணணி
அரணம்
அரணம்மை
அரணமுதம்
அரணமுது
அரணரசி
அரணரசு
அரணழகி
அரணழகு
அரணறிவு
அரணன்பு
அரணன்னை
அரணாற்றல்
அரணின்பம்
அரணுடையாள்
அரணூராள்
அரணெஞ்சள்
அரணெழில்
அரணெறி
அரணேந்தி
அரணொளி

அரி -
வண்டு
அரி

அரிவை -
பெண்
அரிவை
 

அரு(மை) -
எளிமையன்மை, பெருமை.
அருங்கடல்
அருங்கண்ணி
அருங்கணை
அருங்கதிர்
அருங்கயல்
அருங்கலம்
அருங்கலை
அருங்கனல்
அருங்கனி
அருங்காஞ்சி
அருங்காந்தள்
அருங்கானல்
அருங்கிள்ளை
அருங்கிளி
அருங்குயில்
அருங்குரல்
அருங்குழலி
அருங்குழை
அருங்குறிஞ்சி
அருங்கூந்தல்
அருங்கொடி
அருங்கொடை
அருங்கொம்பு
அருங்கொழுந்து
அருங்கொன்றை
அருங்கோதை
அருஞ்சாந்து
அருஞ்சாரல்
அருஞ்சிலம்பு
அருஞ்சுடர்
அருஞ்சுரபி
அருஞ்சுனை
அருஞ்செல்வம்
அருஞ்செல்வி
அருஞ்சேய்
அருஞ்சொல்
அருஞ்சோணை
அருஞ்சோலை
அருந்தகை
அருந்தகையள்
அருந்தங்கம்
அருந்தங்கை
அருந்தணல்
அருந்தமிழ்
அருந்தழல்
அருந்தாமரை
அருந்தாய்
அருந்திரு
அருந்திறல்
அருந்துணை
அருந்தென்றல்
அருந்தேவி
அருந்தோகை
அருநகை
அருநங்கை
அருநிலவு
அருநிலா

அருநெய்தல்
அருநெறி
அரும்பகல்
அரும்பண்
அரும்பணை
அரும்பரிதி
அரும்பழம்
அரும்பிணை
அரும்பிறை
அரும்புகழ்
அரும்புணை
அரும்புன்னை
அரும்புனல்
அரும்பூவை
அரும்பொழில்
அரும்பொறை
அரும்பொறையள்
அரும்பொன்
அரும்பொன்னி
அருமகள்
அருமங்கை
அருமடந்தை
அருமணி
அருமதி
அருமருதம்
அருமலர்
அருமலை
அருமலையள்
அருமறை
அருமனை
அருமாமணி
அருமாமதி
அருமாமயில்
அருமாரி
அருமாலை
அருமுகில்
அருமுகை
அருமுடி
அருமுத்து
அருமுரசு
அருமுல்லை
அருமுறுவல்
அருமேழி
அருமை
அருமைக்கடல்
அருமைக்கண்ணு
அருமைக்கனி
அருமைக்கிளி
அருமைக்குட்டி
அருமைக்குயில்
அருமைச்சுடர்
அருமைச்செல்வி
அருமைச்சேய்
அருமைத்தங்கம்
அருமைத்தமிழ்
அருமைத்தாய்
அருமைத்திரு
அருமைத்துணை
அருமைத்தேவி
அருமைத்தேன்
அருமைநாச்சி
அருமைநிலவு
அருமைநிலா
அருமைப்பழம்
அருமைமகள்
அருமைமணி
அருமைமதி
அருமைமலர்
அருமைமுத்து
அருமையணி
அருமையம்மா
அருமையம்மாள்
அருமையம்மை
அருமையமுதம்
அருமையமுது
அருமையரசி
அருமையரண்
அருமையழகி
அருமையழகு
அருமையறிவு
அருமையன்பு
அருமையன்னை
அருமையாழ்
அருமையாழி
அருமையாற்றல்
அருமையுடையாள்
அருமையொளி
அருமைவடிவு
அருமைவேல்
அருமொட்டு
அருமொழி
அருவடிவு
அருவிழி
அருவிளக்கு
அருவிறல்
அருவெற்றி
அருவேல்
அருவி -
நீர்வீழ்ச்சி
அருவி
அருவிக்குயில்
அருவிக்குழல்
அருவிக்குழலி
அருவிக்குன்றம்
அருவிச்சாரல்
அருவிச்செல்வம்
அருவிச்செல்வி
அருவித்தமிழ்
அருவித்தலைவி
அருவித்திங்கள்
அருவித்தென்றல்
அருவித்தேவி
அருவித்தேன்
அருவிநங்கை
அருவிநாச்சி
அருவிநாச்சியார்
அருவிநிலா
அருவிப்பிறை
அருவிப்புனல்
அருவிமகள்
அருவிமங்கை
அருவிமணி
அருவிமதி
அருவிமலை
அருவிமொழி
அருவியமுதம்
அருவியமுது
அருவியரசி
அருவியழகி
அருவியறிவு
அருவியன்பு
அருவியாழ்
அருவியிசை
அருவியூராள்
அருவியெழில்
அருவியெழிலி
அருவியொலி
அருள் -
கண்ணோட்டம், நல்குதல்.
அருட்கடல்
அருட்கண்ணி
அருட்கண்ணு
அருட்கதிர்
அருட்கயல்
அருட்கலம்
அருட்கலை
அருட்கனி
அருட்கிள்ளை
அருட்கிளி
அருட்குட்டி
அருட்குடிமகள்
அருட்குமரி
அருட்குயில்
அருட்குரல்
அருட்குவை
அருட்குறிஞ்சி
அருட்கூடல்
அருட்கொடி
அருட்கொடை
அருட்கொம்பு
அருட்கொழுந்து
அருட்கொன்றை
அருட்கோதை
அருட்சாந்து
அருட்சாரல்
 

அருட்சிட்டு
அருட்சிலம்பு
அருட்சுடர்
அருட்சுரபி
அருட்சுனை
அருட்செருந்தி
அருட்செல்வம்
அருட்செல்வி
அருட்சேந்தி
அருட்சேய்
அருட்சொல்
அருட்சோணை
அருட்சோலை
அருட்பகல்
அருட்பண்
அருட்பணை
அருட்பரிதி
அருட்பழம்
அருட்பிணை
அருட்பிராட்டி
அருட்பிள்ளை
அருட்பிறை
அருட்புகழ்
அருட்புணை
அருட்புனல்
அருட்பூ
அருட்பூவை
அருட்பொழில்
அருட்பொறை
அருட்பொறையள்
அருட்பொன்
அருட்பொன்னி
அருண்மகள்
அருண்மங்கை
அருண்மடந்தை
அருண்மணி
அருண்மதி
அருண்மருதம்
அருண்மலர்
அருண்மலை
அருண்மலையள்
அருண்மறை
அருண்மனை
அருண்மாதேவி
அருண்மாமணி
அருண்மாமதி
அருண்மாமயில்
அருண்மாரி
அருண்மாலை
அருண்மான்
அருண்மானம்
அருண்மொட்டு
அருண்மொழி
அருணகை
அருணங்கை
அருணாச்சி
அருணிலவு
அருணிலா
அருணுதல்
அருணெஞ்சள்
அருணெய்தல்
அருணெறி
அருணேரியள்
அருணொச்சி
அருள்
அருள்யாழ்
அருள்வடிவு
அருள்வயல்
அருள்வல்லாள்
அருள்வள்ளி
அருள்வளை
அருள்வாகை
அருள்வாணி
அருள்வாரி
அருள்வானம்
அருள்விழி
அருள்விளக்கு
அருள்விறல்
அருள்விறலி
அருள்வீ
அருள்வெட்சி
அருள்வெண்ணி
அருள்வெள்ளி
அருள்வெற்றி
அருள்வென்றி
அருள்வேங்கை
அருள்வேல்
அருளணி
அருளத்தி
அருளம்மா
அருளம்மாள்
அருளம்மை
அருளமுதம்
அருளமுது
அருளரசி
அருளரசு
அருளரண்
அருளரி
அருளருவி
அருளலரி
அருளலை
அருளழகி
அருளழகு
அருளறிவு
அருளன்பு
அருளன்னை
அருளாத்தி
அருளாம்பல்
அருளாழி
அருளாற்றல்
அருளி
அருளிசை
அருளிழை
அருளிறைவி
அருளின்பம்
அருளினி
அருளினியள்
அருளினியாள்
அருளுடையாள்
அருளுரு
அரு@ராள்
அருளெயினி
அருளெழில்
அருளேந்தி
அருளொளி
அருளோதி
அருளோவியம்
அல்லி -
குமுதம்
அல்லி
அல்லிக்கண்ணி
அல்லிக்கண்ணு
அல்லிக்கொடி
அல்லிக்கோதை
அல்லிச்சுனை
அல்லிச்செல்வம்
அல்லிச்செல்வி
அல்லிச்சேய்
அல்லித்தாமரை
அல்லித்திரு
அல்லிநகை
அல்லிநங்கை
அல்லிநல்லாள்
அல்லிநாச்சி
அல்லிப்பூவை
அல்லிமகள்
அல்லிமங்கை
அல்லிமடந்தை
அல்லிமணி
அல்லிமலர்
அல்லிமலை
அல்லிமாலை
அல்லிமுகை
அல்லிமுத்து
அல்லிமுறுவல்
அல்லிமொட்டு
அல்லியணி
அல்லியம்மா
அல்லியம்மாள்
அல்லியம்மை
அல்லியரசி
அல்லியரசு
அல்லியழகி
அல்லியழகு
அல்லியன்னை
அல்லியெழில்
அல்லியொளி
அல்லிவடிவு
அல்லிவிழி

அலர் -
மலர்.
அலர்
அலர்க்கடல்
அலர்க்கண்ணி
அலர்க்கண்ணு
அலர்க்கணை
அலர்க்கா
அலர்க்காஞ்சி
அலர்க்காந்தள்
அலர்க்கிள்ளை
அலர்க்கிளி
அலர்க்குட்டி
அலர்க்குயில்
அலர்க்குரல்
அலர்க்குவை
அலர்க்குழல்
அலர்க்குழலி
அலர்க்குறிஞ்;சி
அலர்க்கூந்தல்
அலர்க்கொடி
அலர்க்கொம்பு
அலர்க்கொழுந்து
அலர்க்;கொன்றை
அலர்க்கோதை
அலர்கடல்
அலர்கண்ணி
அலர்கண்ணு
அலர்கதிர்
அலர்கலை
அலர்காஞ்சி
அலர்காந்தள்
அலர்குழல்
அலர்குழலி
அலர்குறிஞ்சி
அலர்கூந்தல்
அலர்கொடி
அலர்கொம்பு
அலர்கொழுந்து
அலர்கொன்றை
அலர்கோதை
அலர்ச்சுனை
அலர்ச்செல்வம்
அலர்ச்செல்வி
அலர்ச்சேய்
அலர்ச்சோலை
அலர்சந்தனம்;
அலர்சாந்து
அலர்சாரல்
அலர்சிட்டு
அலர்சிலம்பு
அலர்சுடர்
அலர்சுனை
அலர்சூடி
அலர்செருந்தி
அலர்செல்வம்
அலர்செல்வி
அலர்த்திரு
அலர்த்துணை
அலர்த்துறை
அலர்த்தேவி
அலர்த்தேன்
அலர்த்தொடை
அலர்த்தோகை
அலர்தமிழ்
அலர்தாமரை
அலர்திரு
அலர்திறல்
அலர்தோகை
அலர்நகை
அலர்நங்கை
அலர்நிலவு
அலர்நிலா
அலர்நெஞ்சள்
அலர்நெய்தல்
அலர்ப்புனல்
அலர்ப்பூவை
அலர்ப்பொழில்
அலர்ப்பொறை
அலர்ப்பொன்னி
அலர்பகல்
அலர்பகன்றை
அலர்பரிதி
அலர்பிறை
அலர்புகழ்
அலர்புன்னை
அலர்புனல்
அலர்பூவை
அலர்பொழில்
அலர்மகள்
அலர்மங்கை
அலர்மடந்தை
அலர்மணி
அலர்மதி
 

அலர்மருதம்
அலர்மாமணி
அலர்மாமதி
அலர்மாமயில்
அலர்மாலை
அலர்முகை
அலர்முடி
அலர்முத்து
அலர்முல்லை
அலர்முறுவல்
அலர்மொட்டு
அலர்வடிவு
அலர்வயல்
அலர்வள்ளி
அலர்வளை
அலர்வாகை
அலர்வாணி
அலர்வாரி
அலர்வானம்
அலர்விழி
அலர்விளக்கு
அலர்வெற்றி
அலர்வேங்கை
அலர்வேம்பு
அலரணி
அலரம்மா
அலரம்மை
அலரமுதம்
அலரமுது
அலரரசி
அலரரசு
அலரருவி
அலரழகி
அலரழகு
அலரன்;பு
அலரன்னை
அலராத்தி
அலராம்பல்
அலராழி
அலரி
அலரிசை
அலரிறைவி
அலரின்பம்
அலரினியள்
அலரெழில்
அலரேந்தி
அலரொளி
அலரோதி
அலரோவியம்
 

அலை -
நீர்த்திரை.
அலை
அலைக்கடல்
அலைச்செல்வி
அலைநங்கை
அலைமகள்
அலைமங்கை
அலைமடந்தை
அலைமணி
அலைமீன்
அலைமுத்து
அலையம்மை
அலையமுதம்
அலையமுது
அலையரசி
அலையரசு
அலையருவி
அலையழகி
அலையழகு
அலையன்னை
அலையாழி
அலையிசை
அலையெழில்
அலையெழிலி
அலையெழினி
அலையொலி
அலையோதி
அலையோவியம்
அலைவடிவு
அலைவாணி
அலைவாரி
அலைவானம்


 

 

அவிர் -
ஒளிர்தல், விளங்குதல்
அவிர்
அவிர்கண்ணி
அவிர்கண்ணு
அவிர்கணை
அவிர்கதிர்
அவிர்செல்வம்
அவிர்செல்வி
அவிர்தங்கம்
அவிர்தமிழ்
அவிர்தலைவி
அவிர்தாமரை
அவிர்திங்கள்
அவிர்திறல்
அவிர்தேவி
அவிர்நகை
அவிர்நங்கை
அவிர்நாச்சி
அவிர்நாச்சியார்
அவிர்நிலா
அவிர்பிறை
அவிர்புகழ்
அவிர்பொழில்
அவிர்பொன்
அவிர்பொன்னி
அவிர்மகள்
அவிர்மங்கை
அவிர்மணி
அவிர்மதி
அவிர்மயில்
அவிர்மலர்
அவிர்மலை
அவிர்மின்னல்
அவிர்முடி
அவிர்முத்து
அவிர்முல்லை
அவிர்வல்லி
அவிர்விழி
அவிர்விறல்
அவிர்;விறலி
அவிரமுதம்
அவிரமுது
அவிரரசி
அவிரரசு
அவிரல்லி
அவிரழகி
அவிரழகு
அவிரறிவு
அவிரன்பு
அவிராற்றல்
அவிரிசை
அவிரெழில்
அவிரெழிலி
அவிரெழினி
அவிரொளி
அவிரோவியம்

அவை -
அவைக்களம்.
அவை
அவைக்கிள்ளை
அவைக்கிளி
அவைக்குயில்
அவைச்செல்வி
அவைத்திறல்
அவைத்துணை
அவைநிலவு
அவைநிலா
அவைமகள்
அவைமங்கை
அவைமடந்தை
அவைமணி
அவைமதி
அவைமலர்
அவைமுத்து
அவையணி
அவையம்மை
அவையமுதம்
அவையமுது
அவையரசி
அவையரசு
அவையரண்
அவையரி
அவையழகி
அவையழகு
அவையறிவு
அவையன்னை
அவையாற்றல்
அவையின்பம்
அவையெழில்
அவையெழிலி
அவையேந்தி
அவையொளி
அவையோவியம்
அவைவடிவு
அவைவல்லாள்
அவைவாகை
அவைவாணி
அவைவிளக்கு
அழகு -
எழில்
அழகம்மை
அழகமுத்து
அழகமுதம்
அழகமுது
அழகரசி
அழகரசு
அழகரண்
அழகருவி
அழகல்லி
அழகலரி
அழகலை
அழகவல்லி
அழகறிவு
அழகன்பு
அழகன்னை
அழகாம்பல்
அழகாழி
அழகி
அழகின்பம்
அழகினியள்
அழகு
அழகுக்கண்ணி
அழகுக்கண்ணு
அழகுக்கனி
அழகுக்கிளி
அழகுக்குயில்
அழகுக்கொடி
அழகுச்சிட்டு
அழகுச்சுடர்
அழகுச்செல்வம்
அழகுச்செல்வி
அழகுநகை
அழகுநங்கை
அழகுநிலவு
அழகுநிலா
அழகுப்பழம்
அழகுமகள்
அழகுமங்கை
அழகுமடந்தை
அழகுமணி
அழகுமதி
அழகுமருதம்
அழகுமலர்
அழகுமலை
அழகுமாதேவி
அழகுமாமணி
அழகுமாமதி
அழகுமாமயில்
அழகுமாலை
அழகுமின்னல்
அழகுமீன்
அழகுமுகில்
அழகுமுகிலி
அழகுமுகை
அழகுமுடி
அழகுமுத்து
அழகுமுரசு
அழகுமுல்லை
அழகுமுறுவல்
அழகுமொட்டு
அழகுமொழி
அழகுவள்ளி
அழகுவளை
அழகுவாகை
அழகுவாணி
அழகுவாரி
அழகுவானம்
அழகுவிழி
அழகுவிளக்கு
அழகுவிறலி
அழகுவெண்ணி
அழகுவெள்ளி
அழகுவேல்
அழகூராள்
அழகேந்தி
அழகொளி
அழகோதி
அழகோவியம்
அழம்பில் -
ஓரூர்
அழம்பில்
அழம்பிலணி
அழம்பிலம்மை
அழம்பிலரசி
அழம்பிலரசு
அழம்பிலரண்
அழம்பிலருவி
அழம்பிலல்லி
அழம்பிலழகி
அழம்பிலன்னை
அழம்பிலாற்றல்
அழம்பிலூராள்
அழம்பிலெயினி
அழம்பிலெரி
அழம்பிலெழில்
அழம்பிலொளி
அழம்பிற்கனி
அழம்பிற்கிள்ளை
அழம்பிற்கிளி
அழம்பிற்குயில்
அழம்பிற்கோதை
அழம்பிற்சிட்டு
அழம்பிற்சுடர்
அழம்பிற்செல்வம்
அழம்பிற்செல்வி
அழம்பிற்சேய்
அழம்பிற்சோணை
அழம்பிற்புனல்
அழம்பிற்பூவை
அழம்பிற்பொன்னி
அழம்பின்மகள்
அழம்பின்மங்கை
அழம்பின்மடந்தை
அழம்பின்மணி
அழம்பின்மதி
அழம்பின்மயில்
அழம்பின்மருதம்
அழம்பின்மலர்
அழம்பின்மலை
அழம்பின்மாலை
அழம்பின்முத்து
அழம்பினங்கை
அழம்பினாச்சி

அழல் -
நெருப்பு
அழல்
அழல்வடிவு
அழல்வாரி
அழல்வானம்
அழல்விழி
அழல்வேல்
அழலம்மை
அழலரசி
அழலரசு
அழலரண்
அழலரி
அழலன்னை
அழலாழி
அழலாற்றல்
அழலேந்தி
அழலொளி
அழற்கடல்
அழற்கண்ணி
அழற்கணை
அழற்கதிர்
அழற்கனி
அழற்கொடி
அழற்கொழுந்து
அழற்சுடர்
அழற்செல்வி
அழற்பழம்
அழன்மகள்
அழன்மங்கை
அழன்மணி
அழனகை
அழனங்கை
அழனெஞ்சள்

அறம் -
நன்னெறி.
அறக்கடல்
அறக்கண்ணி
அறக்கணை
அறக்கதிர்
அறக்கனல்
அறக்கனி
அறக்கொடி
அறக்கொழுந்து
அறச்செல்வம்
அறச்செல்வி
அறச்சேய்
அறச்சோணை
அறத்தங்கம்
அறத்தங்கை
அறத்தமிழ்
அறத்தாய்
அறத்திரு
அறத்திறல்
அறத்தீ
அறத்துணை
அறத்தேவி
அறநங்கை
அறநாச்சி
அறநிலவு
அறநிலா
அறநெஞ்சள்
அறநெறி
அறநேரியள்
அறப்பண்
அறப்பரிதி
அறப்பழம்
அறப்புகழ்
அறப்புணை
அறப்பூவை
அறப்பொறை
அறப்போர்
அறம்
அறம்பாடி
அறம்பாடினி
அறமகள்
அறமங்கை
அறமடந்தை
அறமணி
அறமதி
அறமயில்
அறமலர்
அறமலை
அறமனை
அறமாமணி
அறமாமதி
அறமாமயில்
அறமாலை
அறமானம்
அறமீன்
அறமுகில்
அறமுகை
அறமுடி
அறமுடையாள்
அறமுத்து
அறமுரசு
அறமுல்லை
அறமுறுவல்
அறமேந்தி
அறமேழி
அறமொட்டு
அறமொழி
அறயாழ்
அறவடிவு
அறவணி
அறவம்மை
அறவமுதம்
அறவமுது
அறவரசி
அறவரசு
அறவரண்
அறவல்லி
அறவழகி
அறவழகு
அறவள்ளி
அறவளை
அறவன்பு
அறவன்னை
அறவாகை
அறவாணி
அறவாரி
அறவாழி
அறவாற்றல்
அறவானம்
அறவிழி
அறவிளக்கு
அறவிறலி
அறவின்பம்
அறவெரி
அறவெழில்
அறவெற்றி
அறவேல்
அறவொளி

 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது