முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
 
இகல் -
முரண், வலிமை
இகல்
இகல்வேங்கை
இகல்வேல்
இகலணி
இகலம்மை
இகலரசி
இகலரசு
இகலரி
இகலாழி
இகலாற்றல்இசை -
புகழ், பண்
இசை
இசைக்கடல்
இசைக்கலம்
இசைக்கலை
இசைக்கனி
இசைக்கிள்ளை
இசைக்கிளி
இசைக்குட்டி
இசைக்குயில்
இசைக்குரல்
இசைக்கொடி
இசைக்கொழுந்து
இசைச்சிட்டு
இசைச்சிலம்பு
இசைச்சுடர்
இசைச்செல்வம்
இசைச்செல்வி
இசைச்சொல்
இசைத்தமிழ்
இசைத்திரு
இசைத்திறல்
இசைத்தென்றல்
இசைத்;தேவி
இசைத்தேன்
இசைநகை
இசைநங்கை
இசைநல்லள்
இசைநன்னி
இசைநாச்சி
இசைநிலவு
இசைநிலா
இசைநெஞ்சள்
இசைநெறி
இசைப்பரிதி
இசைப்பழம்
இசைபாடி
இசைபாடினி
இசைமகள்
இசைமங்கை
இசைமடந்தை
இசைமணி
இசைமதி
இசைமயில்
இசைமருதம்
இசைமலர்
இசைமாமணி
இசைமாமதி
இசைமாமயில்
இசைமாரி
இசைமாலை
இசைமீன்
இசைமுகில்
இசைமுடி
இசைமுத்து
இசைமுரசு
இசைமுல்லை
இசைமுறுவல்
இசைமேழி
இசைமொட்டு
இசைமொழி
இசையணி
இசையம்மை
இசையமுதம்
இசையமுது
இசையரசி
இசையரசு
இசையருவி
இசையல்லி
இசையலை
இசையழகி
இசையழகு
இசையள்
இசையறிவு
இசையன்பு
இசையன்னை
இசையாழ்
இசையாற்றல்
இசையின்பம்
இசையினியள்
இசையினியாள்
இசையுடையாள்
இசையுரு
இசையூராள்
இசையெழில்
இசையெழிலி
இசையெழினி
இசையேந்தி
இசையொலி
இசையொளி
இசையோவியம்
இசைவடிவு
இசைவல்லாள்
இசைவல்லி
இசைவள்ளி
இசைவளை
இசைவாகை
இசைவாணி
இசைவாரி
இசைவானம்
இசைவிழி
இசைவிளக்கு
இசைவிறல்
இசைவிறலி
இசைவெற்றி
இசைவேங்கை
இசைவேல்

இடை -
மருங்கு, குடிப்பெயர்
இடைக்காடள்
இடைக்குடிமகள்
இடைச்சி
இடைச்செல்வி
இடைநல்லள்
இடைமகள்
இடையணி
இடையழகி
இடையினியள்
இடையூராள்
இடையெழில்
இடையெழிலி
இடைவல்லி
இடைவள்ளி

இணர் -
கொத்து.
இணர்க்காந்தள்
இணர்க்குறிஞ்சி
இணர்க்கூந்தல்
இணர்க்கொன்றை
இணர்நொச்சி
இணர்;ப்புன்னை
இணர்ப்பூ
இணர்மலர்
இணர்முல்லை
இணரமுதம்
இணரமுது
இணரெரி

இணை -
துணை, பிணைப்பு, இரண்டு.
இணைக்கயல்
இணைக்கிளி
இணைக்;குயில்
இணைச்சிலம்பு
இணைமணி
இணைமயில்
இணைமாலை
இணைமான்
இணைமுத்து
இணைமுரசு
இணையணி
இணையமுது
இணையாற்றல்
இணைவடிவு
இணைவல்லி

 

இத்தி -
ஒருமரம், இடம்
இத்தி
இத்திக்கிள்ளை
இத்திக்கிளி
இத்திக்குயில்
இத்திக்குளத்தள்
இத்திச்சாரல்
இத்திச்சிட்டு
இத்திச்சுடர்
இத்திச்செல்வம்
இத்திச்செல்வி
இத்திச்சேய்
இத்திச்சோலை
இத்தித்தாய்
இத்திநங்கை
இத்திநல்லாள்
இத்திநன்னி
இத்திப்பூவை
இத்திப்பொழில்
இத்திமகள்
இத்திமங்கை
இத்திமடந்தை
இத்திமணி
இத்திமலை
இத்தியணி
இத்தியம்மை
இத்தியமுதம்
இத்;தியமுது
இத்தியரசி
இத்தியூராள்

இதழ் -
அல்லி, பூவின் தோடு.
இதழ்க்குறிஞ்சி
இதழ்க்கொன்றை
இதழ்மலர்
இதழமுதம்
இதழமுது
இதழல்லி
இதழி
இதழின்பம்
இதழினியள்

இமிழ் -
ஒலித்தல்.
இமிழிசை

இமை -
கண்ணிதழ்
இமை
இமையவள்
இமையழகி
இமையாள்
இமையெழில்
இமையொளி
இமைவடிவு

இயல் -
தன்மை, தகுதி, ஒழுக்கம்.
இயல்
இயல்யாழ்
இயல்வடிவு
இயல்வல்லி
இயல்வள்ளி
இயல்வளை
இயல்வாகை
இயல்வாணி
இயல்வாரி
இயல்வானம்
இயல்விளக்கு
இயல்வெண்ணி
இயல்வெள்ளி
இயல்வெற்றி
இயல்வேங்கை
இயல்வேல்
இயலணி
இயலத்தி
இயலம்மை
இயலமுதம்
இயலமுது
இயலரசி
இயலரசு
இயலரண்
இயலருவி
இயலலை
இயலழகி
இயலழகு
இயலறிவு
இயலன்னை
இயலாழி
இயலாள்
இயலாற்றல்
இயலி
இயலிசை
இயலிழை
இயலிழையாள்
இயலின்பம்
இயலினி
இயலினியள்
இயலினியாள்
இயலுடையாள்
இயலுரு
இயலூராள்
இயலெரி
இயலெழில்
இயலெழிலி
இயலெழினி
இயலேந்தி
இயலொலி
இயலொளி
இயலோவியம்
இயற்கலை
இயற்கனி
இயற்கொடி
இயற்செல்வி
இயற்சேய்
இயற்சொல்
இயற்பகை
இயற்பொறை
இயற்றமிழ்
இயற்றமிழழகி
இயன்மயில்
இயன்மாலை
இயன்முகை
இயன்முடி
இயன்முத்து
இயன்முரசு
இயன்;முல்லை
இயன்முறுவல்
இயன்மொட்டு
இயன்மொழி
இயனகை
இயனங்கை
இயனாச்சி
இயனிலவு
இயனிலா
இயனெஞ்சள்
இயனெய்தல்
இயனெறி
இயனொச்சி

 

இரு(மை)
பெருமை, கருமை
இருங்கடல்
இருங்கண்ணி
இருங்கணை
இருங்கதிர்
இருங்கயம்
இருங்கயல்
இருங்கரை
இருங்கலம்
இருங்கலை
இருங்;கழனி
இருங்கழி
இருங்கழை
இருங்கனல்
இருங்கனி
இருங்கா
இருங்காந்தள்
இருங்கானல்
இருங்கிணை
இருங்கிள்ளை
இருங்கிளி
இருங்குயில்
இருங்குரல்
இருங்குழல்
இருங்குழலி
இருங்குழை
இருங்குறிஞ்சி
இருங்கூந்தல்
இருங்கொடி
இருங்கொடை
இருங்கொம்பு
இருங்கொழுந்து
இருங்கொன்றை
இருங்கோதை
இருஞ்சமர்
இருஞ்சாந்;து
இருஞ்சாரல்
இருஞ்சிட்டு
இருஞ்சிலம்பு
இருஞ்சுடர்
இருஞ்சுனை
இருஞ்செல்வம்
இருந்தமிழ்
இருந்தழை
இருந்திரு
இருந்திறல்
இருந்தீ
இருந்துணை
இருந்துறை
இருந்தென்றல்
இருந்தேவி
இருந்தோகை
இருநிலவு
இருநிலா
இருநுதல்
இரும்பகல்
இரும்பகை
இரும்பரிதி
இரும்பிணை
இரும்பிறை
இரும்புகழ்
இரும்புணை
இரும்புதுமை
இரும்புலமை
இரும்புன்னை
இரும்புனல்
இரும்பூவை
இரும்பொழில்
இரும்பொறை
இரும்பொறையள்
இரும்பொன்
இரும்பொன்னி
இரும்போர்

இலக்கியம் -
பனுவல்
இலக்கியள்

இலங்குதல் -
துலங்குதல்.
இலங்கிழை

இழை -
அணிகலம்.
இழை
இழையாள்

இள(மை)
குழவு.
இளங்கண்ணி
இளங்கதிர்
இளங்கிள்ளை
இளங்கிளி
இளங்குமரி
இளங்குயில்
இளங்கொடி
இளங்கொழுந்து
இளஞ்சிட்டு
இளஞ்சுடர்
இளஞ்சுனை
இளஞ்செல்வி
இளஞ்சேய்
இளஞ்சொல்
இளஞ்சோலை
இளந்தங்கம்
இளந்தங்கை
இளந்தணிகை
இளந்தமிழ்
இளந்தழை
இளந்திங்கள்
இளந்தென்றல்
இளந்தேவி
இளந்தொடை
இளந்தோகை
இளநகை
இளநங்கை
இளநன்னி
இளநிலவு
இளநிலா
இளம்பகல்
இளம்பரிதி
இளம்பிடி
இளம்பிணை
இளம்பிள்ளை
இளம்பிறை
இளம்புன்னை
இளம்புனல்
இளம்பூ
இளம்பூவை
இளம்பொழில்
இளம்யாழ்
இளமகள்
இளமங்கை
இளமடந்தை
இளமணி
இளமதி
இளமயில்
இளமருதம்
இளமலர்
இளமாலை
இளமான்
இளமுகை
இளமுத்து
இளமுரசு
இளமுல்லை
இளமுறுவல்
இளமை
இளமொட்டு
இளமொழி
இளவடிவு
இளவணி
இளவத்தி
இளவமுதம்
இளவமுது
இளவரசி
இளவரசு
இளவரி
இளவல்லி
இளவழகி
இளவழகு
இளவாணி
இளவெயினி
இளவெழிலி
இளவேங்கை
இளவேனில்
இளவொளி

 

இறை -
தலைமை
இறை
இறைக்கொடி
இறைக்கொழுந்து
இறைச்செல்வி
இறைநங்கை
இறைமகள்
இறைமங்கை
இறைமடந்தை
இறைமணி
இறைமதி
இறைமயில்
இறைமலர்
இறைமாதேவி
இறைமாமணி
இறைமாமதி
இறைமாமயில்
இறைமுத்து
இறைமுரசு
இறைமுல்லை
இறைமொழி
இறையம்மை
இறையமுதம்
இறையமுது
இறையள்
இறையவள்
இறையன்னை
இறையாற்றல்
இறையின்பம்
இறையெழில்
இறையொளி
இறைவடிவு
இறைவல்லி
இறைவளை
இறைவாணி
இறைவி
இறைவிளக்கு

இன்பம் -
உவகை
இன்பக்கடல்
இன்பக்கண்ணி
இன்பக்கயல்
இன்பக்கலை
இன்பக்கனி
இன்பக்கிளி
இன்பக்குயில்
இன்பக்கொடி
இன்பச்சுடர்
இன்பச்செல்வி
இன்பத்தமிழ்
இன்பத்தேன்
இன்பநகை
இன்பநிலவு
இன்பநிலா
இன்பநெறி
இன்பம்
இன்பமகள்
இன்பமணி
இன்பமதி
இன்பமயில்
இன்பமருதம்
இன்பமலர்
இன்பமாலை
இன்பமுத்து
இன்பமுது
இன்பமொழி
இன்பயாழ்
இன்பரசி
இன்பருவி
இன்பவடிவு
இன்பவல்லி
இன்பவழகி
இன்பவாணி
இன்பவாரி
இன்பவாழி
இன்பவேரி
இன்பவொளி

இனிமை -
சுவைகளுளொன்று
இன்கடல்
இன்கண்ணி
இன்கண்ணு
இன்கணை
இன்கதிர்
இன்கயம்
இன்சொல்
இன்சோணை
இன்சோலை
இன்பகல்
இன்பரிதி
இன்பழம்
இன்பிணை
இன்பிராட்டி
இன்பிறை
இன்புகழ்
இன்புணை
இன்புதுமை
இன்புலமை
இன்;புன்னை
இன்புனல்
இன்பூவை
இன்பொருநை
இன்பொழில்
இன்பொறை
இன்பொறையள்
இன்பொன்
இன்பொன்னி
இன்மணி
இன்மதி
இன்மயில்
இன்மருதம்
இனமலர்
இன்மலை
இன்மறை
இன்மனை
இன்மாமணி
இன்மாமதி
இன்மாமயில்
இன்மாரி
இன்மாலை
இன்மான்
இன்மானம்
இன்முகில்
இன்முகிலி
இன்முகை
இன்முடி
இன்முத்து
இன்முரசு
இன்முல்லை
இன்முறுவல்
இன்மொட்டு
இன்மொழி
இன்யாழ்
இன்வடிவு
இன்வயல்
இன்வல்லி
இன்வள்ளி
இன்வளை
இன்வாகை
இன்வாரி
இன்வானம்
இன்விழி
இன்விளக்கு
இன்விறல்
இன்விறலி
இன்வெட்சி
இன்வெள்ளி
இன்வெற்றி
இன்வேங்கை
இன்வேல்
இன்னகை
இன்னங்கை
இன்னணி
இன்;னம்மை
இன்னமுதம்
இன்னமுது
இன்;னரசி
இன்னரசு
இன்னருவி
இன்னலை
இன்னழகி
இன்னறிவு
இன்னன்பு
இன்னாழி
இன்னாற்றல்
இன்னிசை
இன்னியம்
இன்னிலவு
இன்னிலா
இன்னிழை
இன்னுதல்
இன்னுரு
இன்னெஞ்சள்
இன்னெய்தல்
இன்னெழில்
இன்னெழினி
இன்னெறி
இன்னொச்சி
இன்னொலி
இன்னொளி
இன்னோதி
இன்னோவியம்
இனிமை
இனிமைத்தமிழ்
இனியள்
இனியாள்
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது