முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
 
ஈகம் -
தற்கொடை.
ஈகக்கடல்
ஈகக்கதிர்
ஈகக்கனல்
ஈகக்கிளி
ஈகக்குயில்
ஈகக்கொடி
ஈகக்கொழுந்து
ஈகச்சிட்டு
ஈகச்சுடர்
ஈகச்சுனை
ஈகச்செல்வி
ஈகநங்கை
ஈகநாச்சி
ஈகநிலவு
ஈகநிலா
ஈகநெஞ்சள்
ஈகநெறி
ஈகப்புகழ்
ஈகப்புணை
ஈகப்புனல்
ஈகம்
ஈகமங்கை
ஈகமணி
ஈகமதி
ஈகமயில்
ஈகமலர்
ஈகமலை
ஈகமாலை
ஈகமுகில்
ஈகமுடி
ஈகமுத்து
ஈகமுரசு
ஈகவடிவு
ஈகவாணி
ஈகவணி
ஈகவமுது
ஈகவல்லி
ஈகவழகி
ஈகவள்ளி
ஈகவளை
ஈகவன்னை
ஈகவாகை
ஈகவாரி
ஈகவாழி
ஈகவிளக்கு
ஈகவெரி
ஈகவெழிலி
ஈகவெழினி
ஈகவெற்றி
ஈகவேங்கை
ஈகவேரி
ஈகவேல்
ஈகவொளி


ஈகை-
கொடை.
ஈகைக்கடல்
ஈகைக்கலம்
ஈகைக்கனி
ஈகைக்கிளி
ஈகைக்குயில்
ஈகைக்கொடி
ஈகைக்கொழுந்து
ஈகைச்சிட்டு
ஈகைச்சிலம்பு
ஈகைச்சுடர்
ஈகைச்சுரபி
ஈகைச்சுனை
ஈகைச்செல்வம்
ஈகைச்செல்வி
ஈகைச்சேய்
ஈகைச்சொல்
ஈகைச்சோலை
ஈகைத்தாய்
ஈகைத்திரு
ஈகைத்திறல்
ஈகைத்துணை
ஈகைத்தென்றல்
ஈகைத்தேவி
ஈகைத்தேன்
ஈகைநகை
ஈகைநங்கை
ஈகைநல்லாள்
ஈகைநன்னி
ஈகைநாச்சி
ஈகைநிலவு
ஈகைநிலா
ஈகைநெஞ்சள்
ஈகைநெறி
ஈகைநேரியள்
ஈகைப்பண்
ஈகைப்பழம்
ஈகைப்பிராட்டி
ஈகைப்புகழ்
 
ஈகைமுத்து
ஈகைமுரசு
ஈகைமேழி
ஈகைமொழி
ஈகையணி
ஈகையமுதம்
ஈகையமுது
ஈகையரசி
ஈகையருவி
ஈகையழகி
ஈகையழகு
ஈகையறிவு
ஈகையன்பு
ஈகையன்னை
ஈகையாழ்
ஈகையாழி
ஈகையாள்
ஈகையிசை
ஈகையிறைவி
ஈகையின்பம்
ஈகையெழில்
ஈகையெழிலி
ஈகையொளி
ஈகைவடிவு
ஈகைவல்லாள்
ஈகைவல்லி
ஈகைவள்ளி
ஈகைவளை
ஈகைவாகை
ஈகைவாணி
ஈகைவாரி
ஈகைவானம்
ஈகைவிளக்கு
ஈகைவிறல்
ஈகைவெற்றி
ஈகைவேங்கை
ஈகைவேல்

ஈழம் -
ஒருநாடு, பொன்
ஈழக்கடல்
ஈழக்கண்ணி
ஈழக்கண்ணு
ஈழக்கணை
ஈழக்கதிர்
ஈழக்கயல்
ஈழக்கலம்
ஈழக்கலை
ஈழக்கழனி
ஈழக்கனி
ஈழக்கிள்ளை
ஈழக்கிளி
ஈழக்குட்டி
ஈழக்குடிமகள்
ஈழக்குமரி
ஈழக்குயில்
ஈழக்குரல்
ஈழக்குறிஞ்சி
ஈழக்கொடி
ஈழக்கொழுந்து
ஈழக்கோதை
ஈழச்சாந்து
ஈழச்சிட்டு
ஈழச்சிலம்பு
ஈழச்சுடர்
ஈழச்சுரபி
ஈழச்சுனை
ஈழச்செல்வம்
ஈழச்செல்வி
ஈழச்சேய்
ஈழச்சோலை
ஈழத்தங்கம்
ஈழத்தங்கை
ஈழத்தமிழ்
ஈழத்தலைவி
ஈழத்தாமரை
ஈழத்தாய்
ஈழத்திரு
ஈழத்திறல்
ஈழத்தென்றல்
ஈழத்தேவி
ஈழத்தேன்
ஈழநகை
ஈழநங்கை
ஈழநல்லாள்
ஈழநன்னி
ஈழநாச்சி
ஈழநிலவு
ஈழநிலா
ஈழநெஞ்சள்
ஈழநெய்தல்
ஈழநெறி
ஈழநேயள்
ஈழப்பண்
ஈழப்பரிதி
ஈழப்பிணை
ஈழப்பிராட்டி
 
ஈழப்பிள்ளை
ஈழப்பிறை
ஈழப்புனை
ஈழப்புனல்
ஈழப்பூ
ஈழப்பூவை
ஈழப்பொழில்
ஈழப்பொன்
ஈழம்
ஈழமகள்
ஈழமங்கை
ஈழமடந்தை
ஈழமணி
ஈழமதி
ஈழமயில்
ஈழமருதம்
ஈழமலர்
ஈழமலை
ஈழமாதேவி
ஈழமாமணி
ஈழமாமதி
ஈழமாமயில்
ஈழமாரி
ஈழமாலை
ஈழமான்
ஈழமானம்
ஈழமின்னல்
ஈழமுகில்
ஈழமுடி
ஈழமுடையாள்
ஈழமுத்து
ஈழமுரசு
ஈழமுல்லை
ஈழமுறுவல்
ஈழயாழ்
ஈழவடிவு
ஈழவணி
ஈழவமுது
ஈழவரசி
ஈழவரசு
ஈழவரண்
ஈழவல்லி
ஈழவழகி
ஈழவள்ளி
ஈழவன்னை
ஈழவாகை
ஈழவாணி
ஈழவாரி
ஈழவாழி
ஈழவானம்
ஈழவிளக்கு
ஈழவிறலி
ஈழவின்பம்
ஈழவேங்கை
ஈழவேரி
ஈழவேல்
ஈழவொளி
ஈழவோவியம்
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது