முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

கு

குஞ்சு -
பறவையின் இளையது.
குஞ்சு
குஞ்சுக்கிளி
குஞ்சுக்குயில்
குஞ்சுச்சிட்டு
குஞ்சுப்பிறை
குஞ்சுப்பூவை
குஞ்சுமயில்

குட்டி -
சிலவிலங்கின் இளமை, சிறியது, சிறுபெண்.
குட்டி
குட்டித்தங்கம்
குட்டித்தங்கை
குட்டிநாச்சி
குட்டிப்பிடி
குட்டிப்பிணை
குட்டிப்பிள்ளை
குட்டிப்பிறை
குட்டிமணி
குட்டிமலர்
குட்டிமலை
குட்டிமாலை
குட்டிமான்
குட்டிமுத்து
குட்டியம்மா
குட்டியம்மை
குட்டியரசி
குட்டியரசு
குட்டியரண்
குட்டியலை
குட்டியழகி
குட்டியழகு
குட்டியன்னை
குட்டியாழ்
குட்டியெழில்
குட்டியெழிலி
குட்டியொளி
குட்டிவேங்கை
குட்டிவேல்

குட(ம்) -
வளைவு, மேற்கு.
குடகடல்
குடப்பிறை
குடமணி
குடமயில்
குடமருதம்
குடமலை

குடி -
குடும்பம்.
குடிப்பிறப்பு
குடிப்புகழ்
குடிப்பொறை
குடிமகள்
குடிமங்கை
குடிமடந்தை
குடியமுது
குடியரசி
குடியரசு
குடிவிளக்கு

குண்டு -
ஆழம், உருட்சி.
குண்டரண்
குண்டு
குண்டுமணி
குண்டுமுத்து
குணம் -
இயல்பு.
குணக்குட்டி
குணக்குமரி
குணக்குயில்
குணக்குன்று
குணக்கொடி
குணக்கொம்பு
குணக்கொழுந்து
குணக்கொன்றை
குணக்கோதை
குணச்;சிட்டு
குணச்செல்வி
குணத்தங்கம்
குணத்தங்கை
குணத்தாமரை
குணத்திறல்
குணநகை
குணநங்கை
குணநிலவு
குணநிலா
குணப்பரிதி
குணப்பூவை
குணப்பொழில்
குணப்பொறை
குணப்பொன்
குணம்
குணமகள்
குணமங்கை
குணமடந்தை
குணமணி
குணமதி
குணமயில்
குணமலர்
குணமலை
குணமாமணி
குணமாமதி
குணமாமயில்
குணமாமலை
குணமான்
குணமுத்து
குணமொழி
குணயாழ்
குணவடிவு
குணவணி
குணவம்மை
குணவமுதம்
குணவமுது
குணவரசி
குணவல்லி
குணவழகி
குணவாகை
குணவாணி
குணவாரி
குணவாழி
குணவெழில்
குணவெழிலி
குணவேங்கை
குணவேல்
குணவொளி

குமரி -
தமிழ்மலை, இளம்பெண்.
குமரி
குமரிக்கடல்
குமரிக்கிளி
குமரிக்குயில்
குமரிக்கொடி
குமரிகோடு
குமரிச்சாந்து
குமரிச்சாரல்
குமரிச்சிட்டு
குமரிச்சிலம்பு
குமரிச்செல்வம்
குமரிச்செல்வி
குமரிச்சேய்
குமரிச்சோலை
குமரித்தங்கம்
குமரித்தங்கை
குமரித்தமிழ்
குமரித்தலைவி
குமரித்தாமரை
குமரித்தாய்
குமரித்தாழை
குமரித்திங்கள்
குமரித்திரு
குமரித்தென்றல்
குமரித்தேன்
குமரித்தோகை
குமரிநங்கை
குமரிநிலவு
குமரிநிலா
குமரிப்பண்
குமரிப்பிடி
குமரிப்பிணை
குமரிப்புதுமை
குமரிப்புன்னை
குமரிப்புனல்
குமரிப்பூ
குமரிப்பூவை
குமரிப்பொழில்
குமரிப்பொன்
குமரிப்பொன்னி
குமரிமணி
குமரிமதி
குமரிமயில்
குமரிமலர்
குமரிமலை
குமரிமாலை
குமரிமான்
குமரிமுத்து
குமரியணி
குமரியம்மா
குமரியம்மை
குமரியமுதம்
குமரியமுது
குமரியரசி
குமரியரசு
குமரியரண்
குமரியழகி
குமரியழகு
குமரியன்னை
குமரியாழ்
குமரியாழி
குமரியாள்
குமரியிசை
குமரியூராள்
குமரியெழில்
குமரியெழிலி
குமரியொளி
குமரியோவியம்
குமரிவடிவு
குமரிவல்லி
குமரிவாகை
குமரிவாணி
குமரிவாரி
குமரிவிளக்கு
குமரிவிறல்
குமரிவிறலி
குமரிவெள்ளி
குமரிவெற்றி
குமரிவேங்கை
குமரிவேய்
குமரிவேரி


 

குயில் -
ஒருபறவை.
குயில்
குயில்வடிவு
குயிலம்மா
குயிலம்மை
குயிலமுதம்
குயிலமுது
குயிலரசி
குயிலழகி
குயிலி
குயிலிசை
குயிலினி
குயிலெழில்
குயிலெழிலி
குயிற்குமரி
குயிற்குரல்
குயிற்செல்வி
குயிற்சோலை
குயிற்பண்
குயின்மகள்
குயின்மங்கை
குயின்மடந்தை
குயின்மருதம்
குயின்மொழி
குயினங்கை

குரவை -
கூத்துவகை.
குரவை
குரவைக்கலை
குரவைக்கனி
குரவைக்கிள்ளை
குரவைக்கிளி
குரவைக்குயில்
குரவைக்கொடி
குரவைச்சிட்டு
குரவைச்செல்வி
குரவைநங்கை
குரவைப்பண்
குரவைமகள்;
குரவைமங்கை
குரவைமடந்தை
குரவைமணி
குரவைமயில்
குரவைமலர்
குரவைமுத்து
குரவையணி
குரவையரசி
குரவையாழ்
குரவையிசை
குரவையெழில்
குரவையெழிலி
குரவையொலி
குரவையொளி
குரவைவல்லி
குரவைவள்ளி
குரவைவிறலி

குழ -
இளமை.
குழக்கண்ணி
குழக்கயல்
குழக்கிள்ளை
குழக்கிளி
குழக்குமரி
குழக்குயில்
குழக்கொடி
குழக்கொழுந்து
குழக்கொன்றை
குழக்கோதை
குழச்செல்வி
குழச்சோலை
குழத்தென்றல்
குழத்தோகை
குழந்தை
குழநகை
குழநங்கை
குழப்பிறை
குழப்பொழில்
குழமகள்
குழமங்கை
குழமடந்தை
குழமணி
குழமதி
குழமயில்
குழமருதம்
குழமலர்
குழமான்
குழமுகை
குழமுத்து
குழமுல்லை
குழமுறுவல்
குழமொட்டு
குழவடிவு
குழவணி
குழவம்மை
குழவமுதம்
குழவமுது
குழவரசி
குழவல்லி
குழவள்ளி
குழவாம்பல்
குழவி
குழவெழில்
குழவேங்கை

குழல் -
இசைக்குழல், கூந்தல்.
குழல்
குழல்வடிவு
குழல்வல்லி
குழல்வாணி
குழல்வேய்
குழல்வேரல்
குழலணி
குழலம்மை
குழலமுதம்
குழலமுது
குழலரசி
குழலரி
குழலழகி
குழலாம்பல்
குழலாள்
குழலி
குழலிசை
குழலின்பம்
குழலினி
குழலினியாள்
குழலெழில்
குழலெழினி
குழலொலி
குழலொளி
குழலோசை
குழற்கழை
குழற்கிள்ளை
குழற்கிளி
குழற்குமரி
குழற்குயில்
குழற்குரல்
குழற்கொடி
குழற்கொன்றை
குழற்கோதை
குழற்சிட்டு
குழற்செல்வி
குழற்பண்
குழற்பணை
குழற்பாலை
குழற்பூவை
குழன்மகள்
குழன்மங்கை
குழன்மடந்தை
குழன்மயில்
குழன்மாலை
குழன்மான்
குழன்முகிலி
குழன்முல்லை
குழனங்கை
குழனல்லள்

குளம் -
நீர்நிலை.
குளக்கயல்
குளக்கழனி
குளக்கொடி
குளச்சோலை
குளத்தாமரை
குளத்துறை
குளத்தூராள்
குளநங்கை
குளப்பொழில்
குளமங்கை
குளமடந்தை
குளமருதம்
குளமலர்
குளவயல்
குளவல்லி
குளவாம்பல்
குளவாழை
குளவாளை

குறம் -
குன்றவர்.
குறமகள்
குறவஞ்சி

குறள் -
குறுமை, திருக்குறள்.
குறட்கடல்
குறட்கண்ணி
குறட்கணை
குறட்கதிர்
குறட்கலம்
குறட்கலை
குறட்கழனி
குறட்கனி
குறட்கிள்ளை
குறட்கிளி
குறட்குமரி
குறட்குயில்
குறட்கொடி
குறட்கொழுந்து
குறட்கோதை
குறட்சுடர்
குறட்சுரபி
குறட்சுனை
குறட்செல்வம்
குறட்செல்வி
குறட்சேய்
குறட்சோலை
குறட்பண்
குறட்பரிதி
குறட்பழம்
குறட்புகழ்
குறட்புணை
குறட்புதுமை
 

குறட்புலமை
குறட்பூவை
குறட்பொழில்
குறட்பொறை
குறட்பொறையள்
குறட்பொன்
குறட்பொன்னி
குறண்மகள்
குறண்மங்கை
குறண்மடந்தை
குறண்மணி
குறண்மதி
குறண்மயில்
குறண்மருதம்
குறண்மலர்
குறண்மலை
குறண்மறை
குறண்மனை
குறண்மாரி
குறண்மாலை
குறண்மானம்
குறண்மானி
குறண்முதலி
குறண்முகில்
குறண்முகிலி
குறண்முடி
குறண்முத்து
குறண்முரசு
குறண்மேழி
குறண்மொழி
குறணகை
குறணங்கை
குறணல்லள்
குறணிலவு
குறணிலா
குறணெஞ்சள்
குறணெறி
குறணேரியள்
குறள்
குறள்வடிவு
குறள்வயல்
குறள்வல்லாள்
குறள்வல்லி
குறள்வள்ளி
குறள்வாகை
குறள்வாணி
குறள்வாரி
குறள்வானம்
குறள்விழி
குறள்விளக்கு
குறள்விறல்
குறள்விறலி
குறள்வேங்கை
குறள்வேல்
குறளணி
குறளம்மை
குறளமுதம்
குறளமுது
குறளரசி
குறளரசு
குறளரண்
குறளரி
குறளருவி
குறளழகி
குறளழகு
குறளறிவு
குறளன்பு
குறளன்னை
குறளாழி
குறளாள்
குறளாற்றல்
குறளிசை
குறளிறைவி
குறளின்பம்
குறளினி
குறளினியள்
குறளினியாள்
குறளுடையான்
குறளெழில்
குறளெழிலி
குறளேந்தி
குறளொலி
குறளொளி
குறளோசை
குறளோவியம்

குறிஞ்சி -
மலை, பூ.
குறிஞ்சி
குறிஞ்சிக்குமரி
குறிஞ்சிக்குயில்
குறிஞ்சிக்கொடி
குறிஞ்சிக்கொழுந்து
குறிஞ்சிக்கோதை
குறிஞ்சிச்செல்வி
குறிஞ்சித்தென்றல்
குறிஞ்சித்தேன்
குறிஞ்சிப்பண்
குறிஞ்சிப்பூ
குறிஞ்சிப்பூவை
குறிஞ்சிப்பொழில்
குறிஞ்சிமகள்
குறிஞ்சிமணி
குறிஞ்சிமயில்
குறிஞ்சிமலர்
குறிஞ்சிமாலை
குறிஞ்சிமான்
குறிஞ்சிமுத்து
குறிஞ்சியணி
குறிஞ்சியமுதம்
குறிஞ்சியமுது
குறிஞ்சியரசி
குறிஞ்சியரண்
குறிஞ்சியருவி
குறிஞ்சியழகி
குறிஞ்சியாழ்
குறிஞ்சியாள்
குளிஞ்சியிசை
குறிஞ்சியின்பம்
குறிஞ்சியினியள்
குறிஞ்சியெழில்
குறிஞ்சியெழிலி
குறிஞ்சியொளி
குறிஞ்சிவல்லி
குறிஞ்சிவள்ளி
குறிஞ்சிவாழை
குறிஞ்சிவிளக்கு

குறுமை -
குறள்.
குறுங்கடல்
குறுங்கண்ணி
குறுங்கணை
குறுங்கிளி
குறுங்குயில்
குறுங்கொடி
குறுஞ்சாரல்
குறுஞ்சிட்டு
குறுஞ்சுனை
குறுந்துடி
குறுந்தென்றல்
குறுந்தொடை
குறுநகை
குறுநுதல்
குறும்பிறை
குறும்புனல்
குறும்பொறை
குறுமகள்
குறுமலர்
குறுமலை
குறுமுகை
குறுமுத்து
குறுமுரசு
குறுமுறுவல்;
குறுவளை
குறுவில்
குறுவிழி
குறுவிளக்கு

குன்று -
குன்றம், மலை.
குன்றக்கிளி
குன்றக்குமரி
குன்றக்குயில்
குன்றக்கொடி
குன்றக்கொழுந்து
குன்றக்கோதை
குன்றச்சாந்து
குன்றச்சாரல்
குன்றச்சிட்டு
குன்றச்;சுடர்
குன்றச்சுனை
குன்றச்செல்வி
குன்றச்சோலை
குன்;றணி
குன்றத்தி
குன்றத்திரு
குன்றத்திறல்
குன்றத்தேன்
குன்றப்பூவை
குன்றப்பொழில்
குன்றப்;பொறை
குன்றம்
குன்றமகள்
குன்றமயில்
குன்றமுத்து
குன்றமுதம்
குன்றமுது
குன்றயாழ்
குன்றரசி
குன்றரண்
குன்றருவி
குன்றவடிவு
குன்றவல்லி
குன்றவாணி
குன்றவாழை
குன்றவிளக்கு
குன்றழகி
குன்று
குன்றுடையாள்
குன்றூராள்
குன்றெயினி
குன்றெழில்
குன்றெழிலி
குன்றொளி
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது