முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

சங்கு - நத்து.
சங்கணி
சங்கழகி
சங்கழகு
சங்காழி
சங்கிசை
சங்கிழை
சங்கிழையாள்
சங்கினியாள்
சங்கு
சங்குக்கடல்
சங்குமணி
சங்குமுத்து
சங்குமொட்டு
சங்குவடிவு
சங்குவயல்
சங்குவளை
சங்குவாரி
சங்கூராள்
சங்கெழில்
சங்கெழிலி
சங்கேந்தி
சங்கொலி
சங்கொளி

சந்தனம் -
மணங்கமழ்மரம்.
சந்தனக்கா
சந்தனக்கிளி
சந்தனக்குமரி
சந்தனக்குயில்
சந்தனக்குவை
சந்தனக்குழல்
சந்தனக்குழலி
சந்தனக்கூந்தல்
சந்தனக்கொடி
சந்தனக்கோதை
சந்தனச்சாந்து
சந்தனச்சாரல்
சந்தனச்சிட்டு
சந்தனச்செல்வி
சந்தனச்சோலை
சந்தனத்தழை
சந்தனத்தி
சந்தனத்தென்றல்
சந்தனத்தேவி
சந்தனத்தொடை
சந்தனநங்கை
சந்தனநிலவு
சந்தனநிலா
சந்தனப்பிள்ளை
சந்தனப்பிறை
சந்தனப்பூ
சந்தனப்பொட்டு
சந்தனப்பொதிகை
சந்தனப்பொழில்
சந்தனப்பொன்னி
சந்தனம்
சந்தனமகள்
சந்தனமங்கை
சந்தனமடந்தை
சந்தனமணி
சந்தனமதி
சந்தனமயில்
சந்தனமலர்
சந்தனமலை
சந்தனமலையள்
சந்தனமாலை
சந்தனமான்
சந்தனமுகை
சந்தனமுத்து
சந்தனமுல்லை
சந்தனமுறுவல்
சந்தனமொட்டு
சந்தனமொழி
சந்தனவடிவு
சந்தனவணி
சந்தனவம்மை
சந்தனவமுது
சந்தனவரசி
சந்தனவல்லி
சந்தனவள்ளி
சந்தனவழகி
சந்தனவழகு
சந்தனவாணி
சந்தனவாரி
சந்தனவில்
சந்தனவிளக்கு
சந்தனவின்பம்
சந்தனவினியாள்
சந்தனவுரு
சந்தனவெழில்
சந்தனவெழிலி
சந்தனவொளி
சந்தனவோதி
 

சமர் -
போர்
சமர்
சமர்க்கடல்
சமர்க்கண்ணி
சமர்க்கணை
சமர்க்கலம்
சமர்க்கலை
சமர்க்கனல்
சமர்க்கனி
சமர்க்கிள்ளை
சமர்க்கிளி
சமர்க்குட்டி
சமர்க்கொடி
சமர்க்கோதை
சமர்ச்சிலம்பு
சமர்ச்சுடர்
சமர்ச்செல்வி
சமர்த்தலைவி
சமர்த்திரு
சமர்த்திறல்
சமர்த்துணை
சமர்த்துறை
சமர்த்தேவி
சமர்த்தொடை
சமர்த்தோகை
சமர்நங்கை
சமர்நெறி
சமர்ப்பரிதி
சமர்ப்புகழ்
சமர்ப்பூவை
சமர்மகள்
சமர்மங்கை
சமர்மடந்தை
சமர்மணி
சமர்மதி
சமர்மயில்
சமர்மலை
சமர்மாலை
சமர்மானம்
சமர்முதலி
சமர்முகில்
சமர்முத்து
சமர்முரசு
சமர்வடிவு
சமர்வல்லாள்
சமர்வல்லி
சமர்வாகை
சமர்வாரி
சமர்வாள்
சமர்வானம்
சமர்வில்
சமர்விழி
சமர்விளக்கு
சமர்விறல்
சமர்வெண்ணி
சமர்வெற்றி
சமர்வேங்கை
சமர்வேல்
சமரணி
சமரம்மை
சமரரசி
சமரரண்
சமரரி
சமரழகி
சமரன்னை
சமராழி
சமராற்றல்
சமரிசை
சமரின்பம்
சமரினியாள்
சமருரு
சமரெரி
சமரெழில்
சமரெழிலி
சமரொளி

சமன் -
ஒப்பு, நிகர்.
சமன்
சமன்செல்வி
சமன்சொல்
சமன்மகள்
சமன்மணி
சமன்முத்து
சமன்முரசு
சமன்மொழி
சமன்வடிவு
சமனங்கை
சமனம்மை
சமனரசி
சமனரசு
சமனெஞ்சள்
சமனெழில்
சமனெழிலி
சமனொளி
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது