முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

தா

தாமரை - முளரி
தாமரை
தாமரைக்கண்ணி
தாமரைக்கயம்
தாமரைக்கழல்
தாமரைக்கழனி
தாமரைக்கனி
தாமரைக்கிளி
தாமரைக்குளத்தள்
தாமரைக்கொடி
தாமரைக்கோதை
தாமரைச்சிவப்பி
தாமரைச்சுனை
தாமரைச்செல்வம்
தாமரைச்செல்வி
தாமரைச்சேந்தி
தாமரைச்சேய்
தாமரைச்சோலை
தாமரைத்தங்கம்
தாமரைத்தங்கை
தாமரைத்தலைவி
தாமரைத்தாய்
தாமரைத்திரு
தாமரைத்தூயோள்
தாமரைத்தென்றல்
தாமரைத்தேவி
தாமரைத்தேன்
தாமரைத்தையல்
தாமரைத்தோகை
தாமரைநங்கை
தாமரைநல்லள்
தாமரைநன்னி
தாமரைநாச்சி
தாமரைநிலவு
தாமரைநிலா
தாமரைநெஞ்சள்
தாமரைநெய்தல்
தாமரைப்பழம்
தாமரைப்பிராட்டி
தாமரைப்பிள்ளை
தாமரைப்புனல்
தாமரைப்பூ
தாமரைப்பூவை
தாமரைப்பொழில்
தாமரைப்பொன்
தாமரைப்பொன்னி
தாமரைமகள்
தாமரைமங்கை
தாமரைமடந்தை
தாமரைமணி
தாமரைமதி
தாமரைமயில்
தாமரைமலர்
தாமரைமாலை
தாமரைமான்
தாமரைமுகை
தாமரைமுடி
தாமரைமுத்து
தாமரைமுதல்வி
தாமரைமொட்டு
தாமரையணி
தாமரையம்மை
தாமரையமுதம்
தாமரையமுது
தாமரையரசி
தாமரையரசு
தாமரையழகி
தாமரையழகு
தாமரையன்னை
தாமரையாள்
தாமரையெழில்
தாமரையெழிலி
தாமரையொளி
தாமரைவடிவு
தாமரைவயல்
தாமரைவல்லி
தாமரைவாணி
தாமரைவிளக்கு
தாமரைவேரி

 

தாய் - அன்னை
தாய்
தாய்க்கடல்
தாய்க்கிளி
தாய்க்குயில்
தாய்மலை
தாய்மான்
தாய்மொழி
தாயணி
தாயம்மா
தாயரசி
தாயரண்
தாயழகி
தாயழகு
தாயன்பு
தாயாழி
தாயாள்
தாயெழில்
தாயெழிலி
தாயொளி

தார் -
மாலை.
தார்;
தார்க்கிளி
தார்க்குழலி
தார்ச்செல்வி
தார்த்தேவி
தார்நங்கை
தார்மகள்
தார்மங்கை
தார்மடந்தை
தார்மணி
தார்மயில்
தார்முடி
தார்முத்து
தார்முரசு
தார்முல்லை
தார்வடிவு
தார்வல்லி
தார்வாகை
தார்வாணி
தார்வெற்றி
தார்வேங்கை
தார்வேல்
தாரணி
தாரம்மை
தாரரசி
தாரருவி
தாரழகி
தாரழகு
தாரினி
தாரெழில்
தாரெழிலி
தாரொளி
தாரோதி

தாழ் - பணிவு, நீண்டு, தொங்குதல்.
தாழ்குழல்
தாழ்குழலி
தாழ்கூந்தல்
தாழ்கோதை
தாழ்சாரல்
தாழ்சொல்
தாழ்தொடை
தாழ்மாலை
தாழக்கடல்
தாழக்கயம்
தாழோதி

தாழை - செடிவகை.
தாழங்கழி
தாழங்கனி
தாழங்கூடல்
தாழங்கேணி
தாழங்கோதை
தாழந்துறை
தாழம்பூ
தாழை
தாழைமணி
தாழைமயில்
தாழைமருதம்
தாழைமலர்
தாழையணி
தாழையழகி
தாழையெழில்
தாழையெழிலி
தாழைவடிவு
தாழைவயல்

 

தானை - படை.
தானை
தானைக்கடல்
தானைக்கிளி
தானைக்குரல்
தானைக்கொடி
தானைச்செல்வி
தானைத்திறல்
தானைத்துணை
தானைமகள்
தானைமங்கை
தானைமடந்தை
தானைமணி
தானைமயில்
தானைமுத்து
தானைமுதல்வி
தானைமுரசு
தானையணி
தானையரசி
தானையரசு
தானையரண்
தானையரி
தானையழகி
தானையாழி
தானையாள்
தானையாற்றல்;
தானையெழில்
தானையெழிலி
தானையொளி
தானைவடிவு
தானைவள்ளி
தானைவாகை
தானைவாரி
தானைவில்
தானைவிறல்
தானைவெற்றி
தானைவேல்
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது