முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

தி

திகழ் -
விளக்கம்.
திகழ்
திகழ்கடல்
திகழ்கண்ணி
திகழ்கணை
திகழ்கதிர்
திகழ்கயம்
திகழ்கயல்
திகழ்கரை
திகழ்கலம்
திகழ்கழனி
திகழ்கழி
திகழ்கழை
திகழ்கனல்
திகழ்கனி
திகழ்கா
திகழ்காஞ்சி
திகழ்காந்தள்
திகழ்கானல்
திகழ்கிணை
திகழ்கிள்ளை
திகழ்கிளி
திகழ்குடிமகள்
திகழ்குமரி
திகழ்குயில்
திகழ்குழல்
திகழ்குழலி
திகழ்குழை
திகழ்குறிஞ்சி
திகழ்கூடல்
திகழ்கூந்தல்
திகழ்கொடி
திகழ்கொடை
திகழ்கொம்பு
திகழ்கொழுந்து
திகழ்கொன்றை
திகழ்கோதை
திகழ்சந்தனம்
திகழ்சாந்து
திகழ்சாரல்
திகழ்சிட்டு
திகழ்சிலம்பு
திகழ்சிவப்பி
திகழ்சுடர்
திகழ்சுரபி
திகழ்சுனை
திகழ்செருந்தி
திகழ்செல்லம்
திகழ்செல்வம்
திகழ்செல்வி
திகழ்சேந்தி
திகழ்சேய்
திகழ்சொல்
திகழ்சோணை
திகழ்சோலை
திகழ்தகை
திகழ்தகையள்
திகழ்தங்கம்
திகழ்தங்கை
திகழ்தணல்
திகழ்தணிகை
திகழ்தமிழ்
திகழ்தலைவி
திகழ்தழல்
திகழ்தழை
திகழ்தாமரை
திகழ்தாய்
திகழ்தானை
திகழ்திங்கள்
திகழ்திரு
திகழ்திறல்
திகழ்தீ
திகழ்துகிர்
திகழ்துடி
திகழ்துணை
திகழ்துளசி
திகழ்துறை
திகழ்தென்றல்
திகழ்தேவி
திகழ்தேன்
திகழ்தையல்
திகழ்தொடி
திகழ்தொடை
திகழ்தோகை
திகழ்தோழி
திகழ்நகை
திகழ்நங்கை
திகழ்நாச்சி
திகழ்நிலவு
திகழ்நிலா
திகழ்நுதல்
திகழ்நெஞ்சள்
திகழ்நெய்தல்
திகழ்நெறி
திகழ்நேரியள்
திகழ்நொச்சி
திகழ்பகல்
திகழ்பகன்றை
திகழ்பண்
திகழ்பணை
திகழ்பரிதி
திகழ்பருத்தி
திகழ்பழம்
திகழ்பனி
திகழ்பாடினி
திகழ்பாதிரி
திகழ்பாலை
திகழ்பிச்சி
திகழ்பிடி
திகழ்பிணை
திகழ்பிராட்டி
திகழ்பிள்ளை
திகழ்பிறை
திகழ்புகழ்
திகழ்புணை
திகழ்புதுமை
திகழ்புலமை
திகழ்புன்னை
திகழ்புனல்
திகழ்ப10
திகழ்ப10வை
திகழ்பொட்டு
திகழ்பொருநை
திகழ்பொழில்
திகழ்பொறை
திகழ்பொறையள்
திகழ்பொன்
திகழ்பொன்னி
திகழ்மங்கை
திகழ்மடந்தை
திகழ்மணி
திகழ்மதி
திகழ்மயில்
திகழ்மருதம்
திகழ்மலர்
திகழ்மலை
திகழ்மறை
திகழ்மனை
திகழ்மாமணி
திகழ்மாமதி
திகழ்மாமயில்
திகழ்மாரி
திகழ்மாலை
திகழ்மானம்
திகழ்மானி
திகழ்முகில்
திகழ்முகிலி
திகழ்முகை
திகழ்முடி
திகழ்முத்து
திகழ்முதல்வி
திகழ்முரசு
திகழ்முல்லை
திகழ்முறுவல்
திகழ்மேழி
திகழ்மொட்டு
திகழ்மொழி
திகழ்யாழ்
திகழ்வடிவு
திகழ்வயல்
திகழ்வல்லி
திகழ்வள்ளி
திகழ்வளை
திகழ்வாகை
திகழ்வாணி
திகழ்வாரி
திகழ்வாழை
திகழ்வானம்
திகழ்விழி
திகழ்விளக்கு
திகழ்விறல்
திகழ்விறலி
திகழ்வெட்சி
திகழ்வெண்ணி
திகழ்வெள்ளி
திகழ்வெற்றி
திகழ்வேங்கை
திகழ்வேய்
திகழ்வேரல்
திகழ்வேரி
திகழ்வேல்
திகழணி
திகழத்தி
திகழம்மை
திகழமுதம்
திகழமுது
திகழரசி
திகழரசு
திகழரண்
திகழரி
திகழருவி
திகழல்லி
திகழலரி
திகழலை
திகழழகி
திகழழகு
திகழறிவு
திகழன்பு
திகழன்னை
திகழாத்தி
திகழாம்பல்
திகழாழி
திகழாற்றல்
திகழிசை
திகழிடை
திகழிழை
திகழின்பம்
திகழினி
திகழினியள்
திகழெரி
திகழௌpல்
திகழௌpலி
திகழௌpனி
திகழேரி
திகழொளி
திகழோதி
திகழோவியம்
திங்கள் -
மதி, நிலவொளி
திங்கட்கதிர்
திங்கட்சுடர்
திங்கட்செல்வி
திங்கட்சேய்
திங்கட்பிள்ளை
திங்கட்பிறை
திங்கண்மகள்
திங்கண்மங்கை
திங்கண்மடந்தை
திங்கண்மணி
திங்கண்மதி
திங்கணகை
திங்கணங்கை
திங்கணிலவு
திங்கணிலா
திங்கணுதல்
திங்கள்
திங்கள்வடிவு
திங்கள்வல்லி
திங்கள்வளை
திங்கள்வாணி
திங்கள்வானம்
திங்கள்விளக்கு
திங்கள்வெள்ளி
திங்களணி
திங்களம்மா
திங்களம்மை
திங்களமுது
திங்களரசி
திங்களழகி
திங்களழகு
திங்களின்பம்
திங்களெழில்
திங்களெழிலி
திங்களொளி

திண்மை -
வலிமை
திண்கடல்
திண்கணை
திண்கதிர்
திண்கரை
திண்கலம்
திண்கலை
திண்கழல்
திண்கழனி
திண்கழி
திண்கழை
திண்;குரல்
திண்குழை
திண்குறிஞ்சி
திண்கூடல்
திண்சிலம்பு
திண்சுடர்
திண்ணரண்
திண்ணறிவு
திண்ணாற்றல்
திண்ணெறி
திண்பகல்
திண்பணை
திண்பரிதி
திண்பிடி
திண்பிணை
திண்புகழ்
திண்புணை
திண்புலமை
திண்பொறை
திண்மணி
திண்மலை
திண்முரசு
திண்மொழி
திண்வடிவு


திணை -
நிலம், ஒழுக்கம்.
திணை
திணைக்குறிஞ்சி
திணைச்செல்வி
திணைத்தலைவி
திணைநெய்தல்
திணைநெறி
திணைப்பாலை
திணைப்புகழ்
திணைப்புதுமை
திணைப்புலமை
திணைமகள்
திணைமங்கை
திணைமடந்தை
திணைமணி
திணைமதி
திணைமயில்
திணைமருதம்
திணைமாலை
திணைமுத்து
திணைமுல்லை
திணைமொழி
திணையணி
திணையம்மை
திணையமுது
திணையரசி
திணையழகி
திணையழகு
திணையறிவு
திணையன்பு
திணையின்பம்
திணையெழில்
திணையெழிலி
திணையொளி
திணைவிளக்கு
திரு -
அழகு, செல்வம்.
திரு
திருக்கண்ணி
திருக்குமரி
திருக்குழலி
திருக்குளத்தள்
திருக்குறிஞ்சி
திருக்கொன்றை
திருக்கோதை
திருச்செல்வி
திருச்சேந்தி
திருத்தணிகை
திருத்தமிழ்
திருத்தாமரை
திருத்தாய்
திருத்துறை
திருத்தேவி
திருநகை
திருநங்கை
திருநல்லள்
திருநிலவு
திருநிலா
திருநுதல்
திருநெஞ்சள்
திருநெய்தல்
திருநெறி
திருநேரியள்
திருப்பண்
திருப்பாவை
திருப்புகழ்
திருப்புதுமை
திருப்புலமை
திருப்புனல்
திருப்பொன்னி
திருமகள்
திருமங்கை
திருமடந்தை
திருமணி
திருமதி
திருமயில்
திருமருதம்
திருமலர்
திருமலை
திருமலையள்
திருமறை
திருமனை
திருமாமணி
திருமாமதி
திருமாமயில்
திருமாலை
திருமானம்
திருமுடி
திருமுத்து
திருமுதல்வி
திருமுரசு
திருமுல்லை
திருமுறுவல்
திருமேழி
திருமேனி
திருமொழி
திருவடிவு
திருவணி
திருவம்மா
திருவமுதம்
திருவமுது
திருவரசி
திருவரசு
திருவருவி
திருவல்லி
திருவழகி
திருவழகு
திருவாகை
திருவாணி
திருவாரி
திருவாழி
திருவானம்
திருவிசை
திருவிழி
திருவிளக்கு
திருவுடையாள்
திருவுளம்
திருவூராள்
திருவெழில்
திருவெழிலி
திருவெழினி
திருவெள்ளி
திருவெற்றி
திருவேங்கை
திருவேந்தி
திருவேரி
திருவேல்

திருமலை -
ஓரிடம்.
திருமலை
திருமலைக்கதிர்
திருமலைக்கனி
திருமலைக்கிளி
திருமலைக்குமரி
திருமலைக்குயில்
திருமலைக்கொடி
திருமலைக்கோதை
திருமலைச்சிட்டு
திருமலைச்;சுடர்
திருமலைச்செல்வி
திருமலைச்சேய்
திரமலைத்தங்கம்
திருமலைத்தங்கை
திருமலைத்தாய்
திருமலைத்திரு
திருமலைத்திறல்
திருமலைத்தேவி
திருமலைத்தையல்
திருமலைத்தோகை
திருமலைநங்கை
திருமலைப்பழம்
திருமலைப்பிடி
திருமலைப்பிணை
திருமலைப்பிள்ளை
திருமலைப்பூவை
திருமலைப்பொறையள்
திருமலைப்பொன்னி
திருமலைமகள்
திருமலைமங்கை
திருமலைமடந்தை
திருமலைமணி
திருமலைமயில்
திருமலைமலர்
திருமலைமாலை
திருமலைமான்
திருமலைமுடி
திருமலைமுத்து
திருமலையணி
திருமலையம்மா
திருமலையம்மை
திருமலையமுது
திருமலையரசி
திருமலையரண்
திருமலையரி
திருமலையழகி
திருமலையழகு
திருமலையறிவு
திருமலையன்பு
திருமலையன்னை
திருமலையாள்
திருமலையாற்றல்
திருமலையூராள்
திருமலையெழில்
திருமலையெழிலி
திருமலையொளி
திருமலைவடிவு
திருமலைவல்லி
திருமலைவாகை
திருமலைவாணி
திருமலைவிளக்கு
திருமலைவிறலி
திருமலைவெற்றி
திருமலைவேங்கை

திருவருள் -
உயரருள்.
திருவருட்கடல்
திருவருட்கண்ணி
திருவருட்கனி
திருவருட்சுடர்
திருவருட்செல்வி
திருவருட்சேய்
திருவருட்சொல்
திருவருட்பழம்
திருவருட்புகழ்
திருவருட்புணை
திருவருட்புனல்
திருவருட்பூவை
திருவருட்பொன்
திருவருண்மங்கை
திருவருண்மணி
திருவருண்மலர்
திருவருண்மாலை
திருவருணங்கை
திருவருள்
திருவருள்வடிவு
திருவருளரசி
திருவருழகி
திரவருளாழி
திருவருளின்பம்
திருவருளெழிலி
திருவருளொளி

திருவளர் -
செல்வம்வளரும், அழகுவளரும்.
திருவளர்கண்ணி
திருவளர்கழனி
திருவளர்கிளி
திருவளர்குமரி
திருவளர்குழலி
திருவளர்கூடல்
திருவளர்கொன்றை
திருவளர்கோதை
திருவளர்செல்வி
திருவளர்தாமரை
திருவளர்தேவி
திருவளர்நங்கை
திருவளர்நிலவு
திருவளர்நெஞ்சள்
திருவளர்மங்கை
திருவளர்மடந்தை
திருவளர்மணி
திருவளர்மலர்
திருவளர்முத்து
திருவளர்முதல்வி
திருவளர்முல்லை
திருவளர்முறுவல்
திருவளர்மேழி
திருவளர்மேனி
திருவளர்வடிவு
திருவளர்வல்லி
திருவளரம்மை
திருவளரமுது
திருவளரரசி
திருவளரரசு
திருவளரழகி
திருவளரழகு
திருவளரன்பு
திருவளராழி
திருவளரின்பம்
திருவளரெழில்
திருவளரெழிலி
திருவளரொளி
திருவளரோவியம்

திருவிடம் -
சிறந்த இடம்.
திருவிடத்தம்மை
திருவிடத்தமுது
திருவிடத்தரசி
திருவிடத்தரசு
திருவிடத்தரண்
திருவிடத்தரி
திருவிடத்தருவி
திருவிடத்தழகி
திருவிடத்தழகு
திருவிடத்தறிவு
திருளவிடத்தன்பு
திருவிடத்தன்னை
திருவிடத்தாள்
திருவிடத்திறைவி
திருவிடத்தின்பம்
திருவிடத்தினியள்
திருவிடத்தெழில்
திருவிடத்தெழிலி
திருவிடத்தொளி
திருவிடம்

தில்லை -
ஓரிடம்.
தில்லை
தில்லைக்கனி
தில்லைக்கிளி
தில்லைக்குமரி
தில்லைக்குயில்
தில்லைக்கோதை
தில்லைச்சந்தனம்
தில்லைச்சிட்டு
தில்லைச்சுடர்
தில்லைச்சுரபி
தில்லைச்சுனை
தில்லைச்செல்வி
தில்லைச்சேந்தி
தில்லைச்சேய்
தில்லைச்சோலை
தில்லைத்தலைவி
தில்லைத்தழல்
தில்லைத்தாய்
தில்லைத்திரு
தில்லைத்திறல்
தில்லைத்தேவி
தில்லைத்தோகை
தில்லைநங்கை
தில்லைப்பழம்
தில்லைப்பிணை
தில்லைப்புகழ்
தில்லைப்புதுமை
தில்லைப்புனல்
தில்லைப்பூ
தில்லைப்பூவை
தில்லைப்பொட்டு
தில்லைப்பொழில்
தில்லைப்பொன்
தில்லைமகள்
தில்லைமங்கை
தில்லைமடந்தை
தில்லைமணி
தில்லைமதி
தில்லைமயில்
தில்லைமருதம்
தில்லைமலர்
தில்லைமறை
தில்லைமாமணி
தில்லைமாமயில்
தில்லைமாலை
தில்லைமான்
தில்லைமுகை
தில்லைமுடி
தில்லைமுத்து
தில்லைமுதல்வி
தில்லைவடிவு
தில்லைவயல்
தில்லைவாணி
தில்லைவாழி
தில்லைவிளக்கு
தில்லைவெற்றி
தில்லைவேல்

 
திறமை -
சிறப்பு, ஆற்றல்.
திறக்கடல்
திறக்கண்ணி
திறக்கணை
திறக்கதிர்
திறக்கலம்
திறக்கலை
திறக்கழல்
திறக்கழனி
திறக்கனி
திறக்கிள்ளி
திறக்கிளி
திறக்குமரி
திறக்குயில்
திறக்கொடி
திறக்கொடை
திறக்கொழுந்து
திறக்கொன்றை
திறக்கோதை
திறச்சாந்து
திறச்சாரல்
திறச்சிலம்பு
திறச்சுடர்
திறச்செல்வி
திறச்சேய்
திறச்சோலை
திறத்தகை
திறத்தங்கம்
திறத்தங்கை
திறத்தமிழ்
திறத்தழல்
திறத்தழை
திறத்தாமரை
திறத்தாய்
திறத்தானை
திறத்திரு
திறத்துணை
திறத்துறை
திறத்தென்றல்
திறத்தேவி
திறத்தொடி
திறத்தொடை
திறத்தோகை
திறநகை
திறநங்கை
திறநிலவு
திறநிலா
திறநுதல்
திறநெஞ்சள்
திறநெறி
திறப்பண்
திறப்பரிதி
திறப்பழம்
திறப்பாலை
திறப்பிணை
திறப்பிள்ளை
திறப்புலமை
திறப்புனல்
திறப்பூவை
திறப்பொறை
திறப்பொறையள்
திறப்பொன்னி
திறம்
திறமகள்
திறமங்கை
திறமடந்தை
திறமணி
திறமதி
திறமயில்
திறமருதம்
திறமலர்
திறமலை
திறமனை
திறமாமணி
திறமாமதி
திறமாமயில்
திறமாரி
திறமாலை
திறமானம்
திறமானி
திறமுகில்
திறமுகை
திறமுடி
திறமுத்து
திறமுதல்வி
திறமுரசு
திறமுல்லை
திறமுறுவல்
திறமேழி
திறமை
திறமைக்கடல்
திறமைக்கதிர்
திறமைக்கலம்
திறமைக்கலை
திறமைக்கனல்
திறமைக்கனி
திறமைக்கிளி
திறமைக்குயில்
திறமைக்குரல்
திறமைக்குழலி
திறமைக்கொடி
திறமைக்கோதை
திறமைச்சுடர்
திறமைச்சுரபி
திநமைச்சுனை
திறமைச்செல்வம்
திறமைச்செல்வி
திறமைச்சேய்
திறமசை;சொல்
திறமைத்தங்கை
திறமைத்தமிழ்
திறமைத்தலைவி
திறமைத்தழல்
திறமைத்தாய்
திறமைத்தானை
திறமைத்திரு
திறமைத்தேவி
திறமைநங்கை
திறமைமகள்
திறமைமங்கை
திறமைமணி
திறமைமலை
திறமைமுத்து
திறமைமுதல்வி
திறமையாழ்
திறமைவடிவு
திறமைவல்லி
திறமைவிறலி
திறமைவெற்றி
திறமைவேல்
திறமொட்டு
திறமொழி
திறல்
திறல்வடிவு
திறல்வல்லி
திறல்வாகை
திறல்வாரி
திறல்வில்
திறல்விளக்கு
திறல்வெற்றி
திறல்வேங்கை
திறல்வேல்
திறலணி
திறலம்மை
திறலமுது
திறலரசி
திறலரசு
திறலரண்
திறலரி
திறலழகி
திறலறிவு
திறலன்னை
திறலாழி
திறலாள்
திறலிசை
திறலின்பம்
திறலினி
திறலுடையாள்
திறலுரு
திறலெரி
திறலெழில்
திறலேந்தி
திறலொளி
திறவடிவு
திறவமுது
திறவழகி
திறவாகை
திறவாரி
திறவாற்றல்
திறவிறல்
திறவெழிலி
திறவெற்றி
திறவேங்கை
திறற்கடல்
திறற்கணை
திறற்கதிர்
திறற்கலம்
திறற்கலை
திறற்கழல்
திறற்கனல்
திறற்கனி
திறற்கிள்ளை
திறற்கிளி
திறற்குமரி
திறற்குரல்
திறற்கொடி
திறற்கொடை
திறற்கோதை
திறற்சிலம்பு
திறற்சுடர்
திறற்சுரபி
திறற்சுனை
திறற்செல்வி
திறற்சேந்தி
திறற்சேய்
திறற்சொல்
திறற்பாலை
திறற்பிடி
திறற்பிள்ளை
திறற்புகழ்
திறற்புணை
திறற்பூவை
திறற்பொறை
திறற்பொன்னி
திறன்மகள்
திறன்மங்கை
திறன்மடந்தை
திறன்மணி
திறன்மதி
திறன்மயில்
திறன்மலர்
திறன்மலை
திறன்மனை
திறன்மாமணி
திறன்மாமதி
திறன்மாமயில்;
திறன்மான்
திறன்மானி
திறன்முடி
திறன்முத்து
திறன்முதல்வி
திறன்முதலி
திறன்முரசு
திறன்மேழி
திறன்மொழி
திறன்வடிவு
திறன்வயல்
திறன்வல்லி
திறன்வாகை
திறன்வாரி
திறன்வில்
திறன்விறலி
திறன்வெற்றி
திறன்வேங்கை
திறன்வேல்
திறனகை
திறனங்கை
திறனணி
திறனம்மை
திறனமுது
திறனரசி
திறனரசு
திறனரண்
திறனரி
திறனருவி
திறனலை
திறனழகி
திறனழகு
திறனறிவு
திறனன்னை
திறனாழி
திறனாள்
திறனாற்றல்
திறனிசை
திறனிலவு
திறனிலா
திறனிழையாள்
திறனுரு
திறனெஞ்சள்
திறனெரி
திறனெழிலி
திறனேந்தி
திறனொளி
திறனோவியம்

தினை -
கூலங்களில் ஒன்று.
தினை
தினைக்கதிர்
தினைக்கழனி
தினைக்கிளி
தினைக்குளத்தள்
தினைக்குறிஞ்சி
தினைச்சாரல்;
தினைப்புனம்
தினைமணி
தினைமருதம்
தினையமுது
தினையூராள்
தினைவயல்
தினைவள்ளி

தீ -
நெருப்பு.
தீக்கடல்
தீக்கணை
தீக்கதிர்
தீக்கனல்
தீக்கொழுந்து
தீச்சுடர்
தீத்தணல்
தீநிலவு
தீமங்கை
தீமடந்தை
தீமலை
தீமின்னல்
தீயம்மை
தீயரசி
தீயரண்
தீயன்னை
தீயாழி
தீயெரி
தீயேந்தி
தீயொளி
தீவடிவு
தீவாரி
தீவேல்

தீம் -
இனிமை.
தீங்கனி
தீங்குயில்
தீங்குழலி
தீங்குறிஞ்சி
தீஞ்சுனை
தீஞ்சொல்
தீஞ்சோலை
தீந்தமிழ்
தீந்தென்றல்
தீந்தேன்
தீந்தொடை
தீம்பண்
தீம்பழம்
தீம்புனல்
தீம்பொழில்
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது