முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

நா-நி-நீ

நா - நாக்கு.
நாநல்லள்
நாநேரியள்
நாப்புலமை
நாமகள்
நாமங்கை
நாமடந்தை
நாமணி
நாமதி
நாமயில்
நாமலர்
நாமழை
நாமறை
நாமாலை
நாமுகிலி
நாமுத்து
நாமுதல்வி
நாமுதலி
நாமுரசு
நாமொழி
நாவணி
நாவம்மை
நாவமுதம்
நாவமுது
நாவரசி
நாவரசு
நாவரண்
நாவருவி
நாவல்லள்
நாவல்லாள்
நாவல்லி
நாவலள்
நாவாகை
நாவாணி
நாவாற்றல்
நாவிசை
நாவிறல்
நாவிறலி
நாவிறைவி
நாவின்பம்
நாவினியள்
நாவினியாள்
நாவெழிலி
நாவெற்றி
நாவேங்கை
நாவேரி
நாவேல்
நாவொளி

நாகம் -
பாம்பின்வகை.
நாகக்கணை
நாகக்கொடி
நாகச்செல்வி
நாகத்தலைவி
நாகத்தாய்
நாகநங்கை
நாகநாச்சி
நாகம்மா
நாகம்மை
நாகமகள்
நாகமங்கை
நாகமடந்தை
நாகமணி
நாகமதி
நாகமலர்
நாகமலை
நாகமுத்து
நாகவரசி
நாகவல்லி

நாச்சி -
தலைவி.
நாச்சி
நாச்சியார்

நாண் -
வெட்கம்.
நாண்கிள்ளை
நாண்கிளி
நாண்குமரி
நாண்குயில்
நாண்செல்வி
நாண்பிடி
நாண்பிணை
நாண்ப10வை
நாண்மகள்
நாண்மங்கை
நாண்மடந்தை
நாண்மணி
நாண்மதி
நாண்மயில்
நாண்மலர்
நாண்மொழி
நாண்வடிவு
நாண்விழி
நாண்விளக்கு
நாணகை
நாணங்கை
நாணணி
நாணம்மை
நாணமுது
நாணரசி
நாணரசு
நாணரண்
நாணரி
நாணருவி
நாணல்லள்
நாணழகி
நாணழகு
நாணறிவு
நாணன்னி
நாணன்னை
நாணாழி
நாணாற்றல்
நாணிலவு
நாணிலா
நாணிழை
நாணிழையாள்
நாணின்பம்
நாணினியாள்
நாணுடையாள்
நாணுரு
நாணெஞ்சள்
நாணெழில்
நாணெழிலி
நாணேந்தி
நாணேரி
நாணொளி

நாவல் -
ஒருமரம்.
நாவல்
நாவலரசி
நாவலழகி
நாவலாள்
நாவலூராள்
நாவலெயினி
நாவலெழிலி
நாவற்கண்ணி
நாவற்கயம்
நாவற்கனி
நாவற்கா
நாவற்காடு
நாவற்கிளி
நாவற்குளத்தள்
நாவற்கூடல்
நாவற்செல்வி
நாவற்சோலை
நாவற்பழம்
நாவற்பொழில்
நாவற்பொன்
நாவற்பொன்னி
நாவன்மகள்
நாவன்மங்கை
நாவன்மடந்தை
நாவன்மணி
நாவன்மதி
நாவன்மலர்
நாவன்மலை
நாவன்முரசு
நாவன்மொழி
நாவனகை
நாவனங்கை

நாள் -
ஒளி, பகல்.
நாண்மருதம்
நாண்மழை
நாண்மறை
நாண்மனை
நாண்மீன்
நாண்முகை
நாண்முத்து
நாண்முதல்வி
நாண்முரசு
நாண்முல்லை

 

நிகர் - ஒப்பு.
நிகரிலாள்

நிலம் -
மண்.
நிலக்கனி
நிலச்செல்வி
நிலத்தாமரை
நிலத்தாய்
நிலநங்கை
நிலநல்லாள்
நிலப்புகழ்
நிலப்புதுமை
நிலப்பூ
நிலப்பொறை
நிலமகள்
நிலமங்கை
நிலமடந்தை
நிலமணி
நிலமலை
நிலவமுதம்
நிலவமுது
நிலவயல்
நிலவரசி
நிலவழகி
நிலவன்னை
நிலவாணி
நிலவிளக்கு
நிலவின்பம்
நிலவெழில்
நிலவெழிலி
நிலவொளி

நிலவு -
மதி, மதியொளி.
நிலவு
நிலவுக்கதிர்
நிலவுக்கனி
நிலவுக்கிளி
நிலவுக்குயில்
நிலவுச்சுடர்
நிலவுச்செல்வி
நிலவுநகை
நிலவுநங்கை
நிலவுப்பிறை
நிலவுப்பொழில்
நிலவுமகள்
நிலவுமங்கை
நிலவுமடந்தை
நிலவுமணி
நிலவுமதி
நிலவுமயில்
நிலவுமலர்
நிலவுமலை
நிலவுமழை
நிலவுமான்
நிலவுமுகில்
நிலவுமுத்து
நிலவுமுல்லை
நிலவுமுறுவல்
நிலவுவடிவு
நிலவுவல்லி
நிலவுவானம்
நிலவுவிழி
நிலவுவிளக்கு
நிலவுவெள்ளி
நிலவுவேல்

நிலா -
ஒளி, மதி.
நிலா
நிலாக்கதிர்
நிலாக்கனி
நிலாச்சுடர்
நிலாச்செல்வி
நிலாநகை
நிலாநங்கை
நிலாப்பிறை
நிலாப்பொழில்
நிலாமகள்
நிலாமங்;கை
நிலாமடந்தை
நிலாமணி
நிலாமதி
நிலாமயில்
நிலாமருதம்
நிலாமலர்
நிலாமான்
நிலாமுகில்
நிலாமுத்து
நிலாமுதல்வி
நிலாமுல்லை
நிலாமுறுவல்
நிலாவடிவு
நிலாவணி
நிலாவம்மை
நிலாவமுதம்
நிலாவமுது
நிலாவரசி
நிலாவரசு
நிலாவரி
நிலாவருவி
நிலாவல்லி
நிலாவழகி
நிலாவழகு
நிலாவள்ளி
நிலாவன்னை
நிலாவாணி
நிலாவாரி
நிலாவாழி
நிலாவிழி
நிலாவிளக்கு
நிலாவிறைவி
நிலாவின்பம்
நிலாவினி
நிலாவினியாள்
நிலாவெழில்
நிலாவெழிலி
நிலாவெள்ளி
நிலாவேந்தி
நிலாவேல்
நிலாவொளி

நிலை -
நிற்றல்.
நிலைக்கடல்
நிலைக்கதிர்
நிலைக்கழல்
நிலைக்கிளி
நிலைக்குயில்
நிலைக்குறிஞ்சி
நிலைக்கூடல்
நிலைக்கொடி
நிலைக்கொழுந்து
நிலைக்கோதை
நிலைச்சாந்து
நிலைச்சாரல்
நிலைச்சிலம்பு
நிலைச்சுடர்
நிலைச்செல்வம்
நிலைச்செல்வி
நிலைச்சேய்
நிலைச்சொல்
நிலைச்சோலை
நிலைத்தங்கம்
நிலைத்தணிகை
நிலைத்தமிழ்
நிலைத்தலைவி
நிலைத்தாய்
நிலைத்தானை
நிலைத்திரு
நிலைத்திறல்
நிலைத்துணை
நிலைத்தேவி
நிலைத்தோகை
நிலைநங்கை
நிலைநல்லாள்
நிலைநன்னி
நிலைநெஞ்சள்
நிலைநெறி
நிலைநேரியள்
நிலைப்பரிதி
நிலைப்புகழ்
நிலைப்புணை
நிலைப்பூவை
நிலைப்பொறை
நிலைப்பொறையள்
நிலைப்பொன்
நிலைப்பொன்னி
நிலைமகள்
நிலைமங்கை
நிலைமடந்தை
நிலைமணி
நிலைமருதம்
நிலைமலர்
நிலைமலை
நிலைமறை
நிலைமனை
நிலைமானம்
நிலைமானி
நிலைமுத்து
நிலைமுதல்வி
நிலைமுரசு
நிலைமேழி
நிலைமொழி
நிலையணி
நிலையம்மை
நிலையமுது
நிலையரசி


 

நிலையரசு
நிலையரண்
நிலையழகி
நிலையாழி
நிலையாற்றல்
நிலையிசை
நிலையின்பம்
நிலையினி
நிலையினியள்
நிலையுடையாள்
நிலையெழில்
நிலையெழிலி
நிலையொளி
நிலையோவியம்
நிலைவடிவு
நிலைவயல்
நிலைவல்லி
நிலைவாகை
நிலைவாணி
நிலைவாரி
நிலைவானம்
நிலைவிளக்கு
நிலைவிறல்
நிலைவிறலி
நிலைவெற்றி
நிலைவேங்கை
நிலைவேல்


நிறை - நிரம்புதல்.
நிறைகடல்
நிறைகதிர்
நிறைகயம்
நிறைகலம்
நிறைகலை
நிறைகழல்
நிறைகழனி
நிறைகழை
நிறைகனி
நிறைகாஞ்சி
நிறைகானல்;
நிறைகிள்ளை
நிறைகிளி
நிறைகுமரி
நிறைகுயில்
நிறைகுழலி
நிறைகுளத்தள்
நிறைகுறிஞ்சி
நிறைகூடல்
நிறைகூந்தல்
நிறைகொடி
நிறைகொடை
நிறைகொன்றை
நிறைகோதை
நிறைசந்தனம்
நிறைசாந்து
நிறைசாரல்
நிறைசிட்டு
நிறைசிலம்பு
நிறைசுடர்
நிறைசுரபி
நிறைசுனை
நிறைசெல்வம்
நிறைசெல்வி
நிறைசொல்
நிறைசோணை
நிறைசோலை
நிறைதகை
நிறைதகையள்
நிறைதங்கம்
நிறைதமிழ்
நிறைதாமரை
நிறைதானை
நிறைதிங்கள்
நிறைதிரு
நிறைதிறல்
நிறைதூயவள்
நிறைதூயோள்
நிறைதென்றல்
நிறைதேவி
நிறைதேன்
நிறைதொடி
நிறைதொடை
நிறைதோகை
நிறைநகை
நிறைநங்கை
நிறைநல்லாள்
நிறைநிலவு
நிறைநிலா
நிறைநெஞ்சள்
நிறைநெறி
நிறைபகல்
நிறைபண்
நிறைபணை
நிறைபரிதி
நிறைபாடி
நிறைபாடினி
நிறைபிடி
நிறைபிணை
நிறைபிறை
நிறைபுகழ்
நிறைபுணை
நிறைபுதுமை
நிறைபுலமை
நிறைபுன்னை
நிறைபுனல்
நிறைபொட்டு
நிறைபொருநை
நிறைபொழில்
நிறைபொறை
நிறைபொறையள்
நிறைபொன்
நிறைபொன்னி
நிறைமகள்
நிறைமங்கை
நிறைமடந்தை
நிறைமணி
நிறைமதி
நிறைமயில்
நிறைமருதம்
நிறைமலர்
நிறைமலை
நிறைமழை
நிறைமறை
நிறைமனை
நிறைமாமணி
நிறைமாமதி
நிறைமாமயில்
நிறைமாமலர்
நிறைமானம்
நிறைமொழி
நிறையணி
நிறையம்மை
நிறையமுதம்
நிறையமுது
நிறையரசி
நிறையரசு
நிறையரண்
நிறையருவி
நிறையழகி
நிறையழகு
நிறையறிவு
நிறையன்பு
நிறையாழி
நிறையாற்றல்
நிறையிசை
நிறையின்பம்
நிறையினி
நிறையினியள்
நிறையுடையாள்
நிறையெழில்
நிறையெழிலி
நிறையேந்தி
நிறையொளி
நிறையோதி
நிறையோவியம்
நிறைவடிவு
நிறைவயல்
நிறைவல்லாள்
நிறைவல்லி
நிறைவளை
நிறைவாகை
நிறைவாணி
நிறைவாரி
நிறைவாழி
நிறைவானம்
நிறைவிளக்கு
நிறைவிறலி
நிறைவெள்ளி
நிறைவெற்றி
நிறைவேல்
 

நீர்(மை) - சிறப்பு, அழகு.
நீர்மை
நீர்மைக்கடல்
நீர்மைக்கலை
நீர்மைக்கழல்
நீர்மைக்கனி
நீர்மைக்கிளி
நீர்மைக்குமரி
நீர்மைக்குயில்
நீர்மைக்குரல்
நீர்மைக்குழல்
நீர்மைக்குழலி
நீர்மைக்குறிஞ்சி
நீர்மைக்கூடல்
நீர்மைக்கூந்தல்
நீர்மைச்செல்வம்
நீர்மைச்செல்வி
நீர்மைச்சேய்
நீர்மைத்திரு
நீர்மைத்திறல்
நீர்மைநெஞ்சள்
நீர்மைநெறி
நீர்மைமணி
நீர்மைமுத்து
நீர்மைமொழி
நீர்மையணி
நீர்மையமுது
நீர்மையரசி
நீர்மையரசு
நிர்மையழகி
நீர்மையழகு
நீர்மையறிவு
நீர்மையாள்
நீர்மையிசை
நீர்மையெழில்
நீர்மையெழிலி
நீர்மையொளி
நீர்மையோதி
நீர்மைவானம்

நீலம் -
ஒருநிறம்.
நீலக்கடல்
நீலக்கண்ணி
நீலக்கிளி
நீலக்குயில்
நீலக்கொடி
நீலச்சுடர்
நீலத்தோகை
நீலநெய்தல்
நீலம்
நீலமணி
நீலமயில்
நீலமருதம்
நீலமலர்
நீலமலை
நீலமலையள்
நீலமாமணி
நீலமாமயில்
நீலமாமலர்
நீலமுகில்
நீலமுகிலி
நீலவடிவு
நீலவணி
நீலவரி
நீலவல்லி
நீலவழகி
நீலவிழி
நீலவாணி
நீலவாரி
நீலவாழி
நீலவானம்
நீலவிழி
நீலவெழிலி
நீலவொளி

நீளம் -
நெடுமை.
நீளக்கடல்
நீளக்கண்ணி
நீளக்கணை
நீளக்கதிர்
நீளக்கயம்
நீளக்கயல்
நீளக்கலம்
நீளக்கழல்
நீளக்கழனி
நீளக்கழி
நீளக்கழை
நீளக்குழல்
நீளக்குழலி
நீளக்கூந்தல்
நீளக்கொடி
நீளக்கொழுந்து
நீளக்கோதை
நீளச்சாரல்
நீளச்சுடர்
நீளச்சுனை
நீளச்செல்வி
நீளச்சேய்
நீளச்சோணை
நீளச்சோலை
நீளத்தொடை
நீளநிலவு
நீளநிலா
நீளப்பகல்
நீளப்பாலை
நீளப்புகழ்
நீளப்புனல்
நீளப்பொருநை
நீளப்பொழில்
நீளப்பொறை
நீளப்பொறையள்
நீளமாலை
நீளமானம்
நீளவயல்
நீளவரண்
நீளவல்லி
நீளவாகை
நீளவாணி
நீளவாரி
நீளவாழி
நீளவிழி
நீளவெழில்
நீளவேய்
நீளவேரல்
நீளவேல்
நீளவொளி
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது