முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

நு-நெ-நே

நுதல் -
நெற்றி.
நுதல்
நுதல்விழி
நுதலணி
நுதலழகி
நுதலெழிலி
நுதற்கண்ணி
நுதற்பொட்டு
நுதன்மணி
நுதன்மாலை

நெகிழ் -
இளகுதல்.
நெகிழ்கனி
நெகிழ்கிளி
நெகிழ்குயில்
நெகிழ்குழல்
நெகிழ்குழலி
நெகிழ்கூந்தல்
நெகிழ்கொடி
நெகிழ்கொம்பு
நெகிழ்கொழுந்து
நெகிழ்கோதை
நெகிழ்சொல்
நெகிழ்தொடை
நெகிழ்நகை
நெகிழ்நிலா
நெகிழ்பழம்
நெகிழ்பிணை
நெகிழ்ப10வை
நெகிழ்மதி
நெகிழ்மயில்
நெகிழ்மலர்
நெகிழ்மாலை
நெகிழ்முகை
நெகிழ்முல்லை
நெகிழ்முறுவல்
நெகிழ்மொட்டு
நெகிழ்மொழி
நெகிழ்வல்லி
நெகிழன்பு
நெகிழிடை
நெகிழொளி

நெஞ்சம் -
உள்ளம்.
நெஞ்சக்கடல்
நெஞ்சக்கனல்
நெஞ்சக்கனி
நெஞ்சக்கிளி
நெஞ்சக்குயில்
நெஞ்சச்சுடர்
நெஞ்சணி
நெஞ்சத்தமிழ்
நெஞ்சத்திறல்
நெஞ்சத்துணை
நெஞ்சத்தேவி
நெஞ்சத்தேன்
நெஞ்சநிலவு
நெஞ்சநிலா
நெஞ்சநெறி
நெஞ்சப்பரிதி
நெஞ்சப்பழம்
நெஞ்சப்பொறை
நெஞ்சப்பொறையள்
நெஞ்சமகள்
நெஞ்சமணி
நெஞ்சமதி
நெஞ்சமயில்
நெஞ்சமலர்
நெஞ்சமலை
நெஞ்சமுத்து
நெஞ்சமுது
நெஞ்சமொழி
நெஞ்சயாழ
நெஞ்சரசி
நெஞ்சரண்
நெஞ்சருவி
நெஞ்சலை
நெஞ்;சவல்லி
நெஞ்சவாணி
நெஞ்சவாரி
நெஞ்சவிழி
நெஞ்சவிளக்கு
நெஞ்சவிறல்
நெஞ்சவிறலி
நெஞ்சவேல்
நெஞ்சழகி
நெஞ்சள்
நெஞ்சிசை
நெஞ்சின்பம்
நெஞ்சுடையாள்
நெஞ்சுநல்லாள்
நெஞ்சுநேரியள்
நெஞ்சுமொழி
நெஞ்சுரம்
நெஞ்சுறுதி
நெஞ்செழிலி
நெஞ்சொளி
நெஞ்சோவியம்

நெடுமை -
நீட்சி.
நெட்டணி
நெட்டம்மை
நெட்டமுது
நெட்டரசி
நெட்டரண்
நெட்டருவி
நெட்டலை
நெட்டழகி
நெட்டறிவு
நெட்டன்பு
நெட்டாழி
நெட்டாற்றல்
நெட்டிசை
நெட்டிமை
நெட்டெழிலி
நெட்டொளி
நெடுங்கடல்
நெடுங்கண்ணி
நெடுங்கதிர்
நெடுங்கயம்
நெடுங்கயல்
நெடுங்கரை
நெடுங்கலம்
நெடுங்கலை
நெடுங்கழல்
நெடுங்கழனி
நெடுங்கழி
நெடுங்கழை
நெடுங்கனல்
நெடுங்கனி
நெடுங்கா
நெடுங்காஞ்சி
நெடுங்காடு
நெடுங்காந்தள்
நெடுங்கான்
நெடுங்கானகம்
நெடுங்கானம்
நெடுங்கானல்
நெடுங்கிள்ளை
நெடுங்கிளி
நெடுங்குயில்
நெடுங்குரல்
நெடுங்குழல்
நெடுங்குழலி
நெடுங்குறிஞ்சி
நெடுங்கூடல்
நெடுங்கூந்தல்
நெடுங்கொடி
நெடுங்கொடை
நெடுங்கொன்றை
நெடுங்கோதை
நெடுஞ்சாரல்
நெடுஞ்சிலம்பு
நெடுஞ்சிவப்பி
நெடுஞ்சுடர்
நெடுஞ்சுரம்
நெடுஞ்சுனை
நெடுஞ்செருந்தி
நெடுஞ்செல்வம்
நெடுஞ்செல்வி
நெடுஞ்சேந்தி
நெடுஞ்சேய்
நெடுஞ்சொல்
நெடுஞ்சோணை
நெடுஞ்சோலை
நெடுந்தகை
நெடுந்தணல்
நெடுந்தணிகை
நெடுந்தமிழ்
நெடுந்தலைவி
நெடுந்தழல்
நெடுந்தாய்
நெடுந்தானை
நெடுந்திங்கள்
நெடுந்திரு
நெடுந்திரை
நெடுந்திறல்
 

நெடுந்தீ
நெடுந்துணை
நெடுந்துறை
நெடுந்தென்றல்
நெடுந்தேவி
நெடுந்தேறல்
நெடுந்தேன்
நெடுந்தொடை
நெடுந்தோகை
நெடுந்தோழி
நெடுநகை
நெடுநங்கை
நெடுநல்வாடை
நெடுநிலவு
நெடுநிலா
நெடுநெய்தல்
நெடுநெறி
நெடும்பகல்
நெடும்படை
நெடும்பண்
நெடும்பணை
நெடும்பரிதி
நெடும்பழம்
நெடும்பனி
நெடும்பாலை
நெடும்பிடி
நெடும்பிணை
நெடும்பிராட்டி
நெடும்பிறை
நெடும்புகழ்
நெடும்புணை
நெடும்புதுமை
நெடும்புலமை
நெடும்புன்னை
நெடும்புனல்
நெடும்பூ
நெடும்பூவை
நெடும்பொருநை
நெடும்பொழில்
நெடும்பொறை
நெடும்பொறையள்
நெடும்பொன்னி
நெடும்போர்
நெடுமகள்
நெடுமங்கை
நெடுமடந்தை
நெடுமணி
நெடுமதி
நெடுமயில்
நெடுமருதம்
நெடுமலர்
நெடுமலை
நெடுமழை
நெடுமறை
நெடுமனை
நெடுமா
நெடுமாரி
நெடுமாலை
நெடுமான்
நெடுமானம்
நெடுமானி
நெடுமின்னல்
நெடுமீன்
நெடுமுகில்
நெடுமுகை
நெடுமுடி
நெடுமுத்து
நெடுமுதல்வி
நெடுமுரசு
நெடுமுல்லை
நெடுமுறுவல்
நெடுமேழி
நெடுமொட்டு
நெடுமொழி
நெடுயாழ்
நெடுவடிவு
நெடுவயல்
நெடுவல்லி
நெடுவள்ளி
நெடுவாகை
நெடுவாடை
நெடுவாணி
நெடுவாரி
நெடுவாழி
நெடுவாழை
நெடுவாளை
நெடுவான்
நெடுவானம்
நெடுவில்
நெடுவிழி
நெடுவிளக்கு
நெடுவிறல்
நெடுவிறலி
நெடுவெட்சி
நெடுவெண்ணி
நெடுவெள்ளி
நெடுவெற்றி
நெடுவேங்கை
நெடுவேம்பு
நெடுவேய்
நெடுவேரல்
நெடுவேல்

நெய்தல் -
ஒருவகைக்கொடி, கடல்சார்நிலம்.
நெய்தல்
நெய்தல்யாழ்
நெய்தல்வடிவு
நெய்தல்வல்லி
நெய்தல்வளை
நெய்தல்வாகை
நெய்தல்வாடை
நெய்தல்வாணி
நெய்தல்வாரி
நெய்தல்வாழி
நெய்தல்வாளை
நெய்தல்வானம்
நெய்தல்விழி
நெய்தல்விளக்கு
நெய்தல்விறலி
நெய்தல்வீ
நெய்தல்வெண்ணி
நெய்தல்வெற்றி
நெய்தலங்கானல்
நெய்தலணி
நெய்தலம்மை
நெய்தலமுதம்
நெய்தலமுது
நெய்தலரசி
நெய்தலரசு
நெய்தலரண்
நெய்தலலை
நெய்தலழகி
நெய்தலழகு
நெய்தலன்னை
நெய்தலாழி
நெய்தலாள்
நெய்தலாற்றல்
நெய்தலிசை
நெய்தலிறைவி
நெய்தலின்பம்
நெய்தலினியள்
நெய்தலூராள்
நெய்தலெழில்
நெய்தலெழிலி
நெய்தலேரி
நெய்தலொலி
நெய்தலொளி
நெய்தலோதி
நெய்தலோவியம்
நெய்தற்கடல்
நெய்தற்கண்ணி
நெய்தற்கதிர்
நெய்தற்கயம்
நெய்தற்கயல்
நெய்தற்கரை
நெய்தற்கலம்
நெய்தற்கலி
நெய்தற்கலை
நெய்தற்கழனி
நெய்தற்கழி
நெய்தற்கா
நெய்தற்கானல்
நெய்தற்கிணை
நெய்தற்கிள்ளை
நெய்தற்கிளி
நெய்தற்குடிமகள்
நெய்தற்குமரி
நெய்தற்குயில்
நெய்தற்குழல்
நெய்தற்குழலி
நெய்தற்கூந்தல்
நெய்தற்கொடி
நெய்தற்கோதை
நெய்தற்சுடர்
நெய்தற்செல்வம்
நெய்தற்செல்வி
நெய்தற்சேய்
நெய்தற்சோலை
நெய்தற்பகல்
 

நெய்தற்பண்
நெய்தற்பணை
நெய்தற்பரிதி
நெய்தற்பாடி
நெய்தற்பாடினி
நெய்தற்பாலை
நெய்தற்பிராட்டி
நெய்தற்பிள்ளை
நெய்தற்புகழ்
நெய்தற்புணை
நெய்தற்புதுமை
நெய்தற்புன்னை
நெய்தற்புனல்
நெய்தற்ப10
நெய்தற்ப10வை
நெய்தற்பொழில்
நெய்தற்பொன்னி
நெய்தன்மகள்
நெய்தன்மங்கை
நெய்தன்மடந்தை
நெய்தன்மணி
நெய்தன்மதி
நெய்தன்மயில்
நெய்தன்மருதம்
நெய்தன்மலர்
நெய்தன்மாலை
நெய்தன்மான்
நெய்தன்மீன்
நெய்தன்முத்து
நெய்தன்முதல்வி
நெய்தன்முரசு
நெய்தன்முறுவல்
நெய்தனகை
நெய்தனங்கை
நெய்தனிலவு
நெய்தனிலா

நெல் -
ஒருவகைக்கூலம்.
நெல்லமுதம்
நெல்லமுது
நெல்லரிவி
நெல்லின்பம்
நெல்லினியாள்
நெல்லுடையாள்
நெல்லூராள்
நெல்வயல்
நெல்வாகை
நெல்வெற்றி
நெற்கதிர்
நெற்கலம்
நெற்கழனி
நெற்குவை
நெற்குளத்தள்
நெற்செல்வி
நெற்பொன்னி
நெற்போர்
நென்மகள்
நென்மடந்தை
நென்மணி
நென்மருதம்
நென்மலை
நென்முத்து
நென்மேழி
நென்னங்கை

நெல்லியள் -
நெல்லியூராள்.
நெல்லியள்

நெறி -
வழி.
நெறி
நெறிக்கலை
நெறிக்குமரி
நெறிக்குழல்
நெறிச்செல்வி
நெறித்தமிழ்
நெறித்தாய்
நெறித்தானை
நெறிநல்லள்
நெறிநெஞ்சள்
நெறிநேரியள்
நெறிமகள்
நெறிமங்கை
நெறிமடந்தை
நெறிமணி
நெறிமதி
நெறிமயில்
நெறிமலர்
நெறிமலை
நெறிமனை
நெறிமானம்
நெறிமுத்து
நெறிமுதல்வி
நெறிமுரசு
நெறிமொழி
நெறியணி
நெறியம்மை
நெறியமுதம்
நெறியமுது
நெறியரசி
நெறியரண்
நெறியழகி
நெறியறிவு
நெறியாழி
நெறியாள்
நெறியாற்றல்
நெறியின்பம்
நெறியினி
நெறியினியள்
நெறியுடையாள்
நெறியெழிலி
நெறியொளி
நெறியோதி
நெறிவடிவு
நெறிவல்லாள்
நெறிவல்லி
நெறிவாகை
நெறிவாணி
நெறிவாரி
நெறிவாழி
நெறிவிளக்கு
நெறிவெற்றி
நெறிவேங்கை
நெறிவேல்
 
நேயம் -
அன்பு.
நேயக்கடல்
நேயக்கண்ணி
நேயக்கதிர்
நேயக்கயம்
நேயக்கலம்
நேயக்கலை
நேயக்கழல்
நேயக்கிளி
நேயக்குயில்
நேயக்குரல்
நேயக்கூடல்
நேயக்கொடை
நேயச்சுடர்
நேயச்சுரபி
நேயச்சுனை
நேயச்செல்வி
நேயச்சேய்
நேயச்சொல்
நேயச்சோலை
நேயத்தங்கை
நேயத்தமிழ்
நேயத்தாய்
நேயத்திரு
நேயத்துணை
நேயத்தென்றல்
நேயத்தேவி
நேயநகை
நேயநங்கை
நேயநல்லாள்
நேயநிலவு
நேயநிலா
நேயநெஞ்சள்
நேயநெறி
நேயப்பிறை
நேயப்புகழ்
நேயப்புணை
நேயப்புனல்
நேயப்ப10வை
நேயப்பொழில்
நேயப்பொறை
நேயப்பொன்னி
நேயம்
நேயமகள்
நேயமங்கை
நேயமடந்தை
நேயமணி
நேயமதி
நேயமயில்
நேயமலர்
நேயமலை
நேயமழை
நேயமறை
நேயமனை
நேயமாரி
நேயமாலை
நேயமுகில்
நேயமுகை
நேயமுடி
நேயமுத்து
நேயமுதல்வி
நேயமுரசு
நேயமுல்லை
நேயமுறுவல்
நேயமேழி
நேயமொட்டு
நேயமொழி
நேயவடிவு
நேயவணி
நேயவமுதம்
நேயவமுது
நேயவரசி
நேயவரண்
நேயவருவி
நேயவல்லி
நேயவலை
நேயவழகி
நேயவறிவு
நேயவன்னை
நேயவாகை
நேயவாணி
நேயவாரி
நேயவாழி
நேயவாற்றல்
நேயவிசை
நேயவிழி
நேயவிளக்கு
நேயவிறல்
நேயவின்பம்
நேயவினியாள்
நேயவெட்சி
நேயவெண்ணி
நேயவெழிலி
நேயவெள்ளி
நேயவெற்றி
நேயவெரி
நேயவேல்
நேயவொளி

நேர் -
செவ்வை.
நேர்நகை
நேர்நங்கை
நேர்நிலவு
நேர்நிலா
நேர்நெஞ்சள்
நேர்நெறி
நேர்மகள்
நேர்மங்கை
நேர்மடந்தை
நேர்மணி
நேர்மதி
நேர்மலர்
நேர்மலை
நேர்மாலை
நேர்மானம்
நேர்முடி
நேர்முத்து
நேர்முரசு
நேர்முறுவல்
நேர்மேழி
நேர்மொழி
நேர்மையள்
நேர்வடிவு
நேர்வல்லி
நேர்வளை
நேர்வாகை
நேர்வாணி
நேர்விழி
நேர்வெற்றி
நேர்வேங்கை
நேர்வேல்
நேரணி
நேரம்மை
நேரமுதம்
நேரமுது
நேரரசி
நேரரண்
நேரழகி
நேரறிவு
நேரன்பு
நேராழி
நேராள்
நேராற்றல்
நேரிசை
நேரிடை
நேரியள்
நேரிலாமணி
நேரிலாமதி
நேரிலாமயில்
நேரிலாமலர்
நேரிலாவணி
நேரிலாவரசி
நேரிலாவல்லி
நேரிலாள்
நேரிழை
நேரிழையாள்
நேரின்பம்
நேரினி
நேரினியள்
நேரெழில்
நேரொளி
 

நொச்சி -
ஒருவகைமரம்;.
நொச்சி
 

 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது