முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

பா

பா -
பாட்டு.
பாக்கடல்
பாக்கணை
பாக்கலை
பாக்கனி
பாக்கிள்ளை
பாக்கிளி
பாக்குட்டி
பாக்குடிமகள்
பாக்குமரி
பாக்குயில்
பாக்குரல்
பாக்கூடல்
பாக்கோதை
பாச்சிலம்பு
பாச்செல்வம்
பாச்செல்வி
பாச்சொல்
பாத்தங்கம்
பாத்தமிழ்
பாத்தலைவி
பாத்தேவி
பாத்தேன்
பாத்தொடை
பாத்தோகை
பாநங்கை
பாநல்லள்
பாநிலவு
பாநிலா
பாநெஞ்சள்
பாநெறி
பாப்பண்
பாப்பாடினி
பாப்புகழ்
பாப்புலமை
பாப்பூவை
பாமகள்
பாமங்கை
பாமடந்தை
பாமணி
பாமதி
பாமயில்
பாமருதம்
பாமலர்
பாமலை
பாமழை
பாமறை
பாமாரி
பாமாலை
பாமுகில்
பாமுகிலி
பாமுடி
பாமுத்து
பாமுதல்வி
பாமுதலி
பாமுரசு
பாமுல்லை
பாமேழி
பாமொழி
பாமோனை
பாயாழ்
பாவடிவு
பாவணி
பாவம்மை
பாவமுதம்;
பாவமுது
பாவரசி
பாவரசு
பாவரி
பாவருவி
பாவல்லாள்
பாவல்லி
பாவழகி
பாவழகு
பாவன்னை
பாவாகை
பாவாணி
பாவாரி
பாவாழி
பாவிசை
பாவிளக்கு
பாவிறலி
பாவிறைவி
பாவின்பம்
பாவினி
பாவினியள்
பாவினியாள்
பாவெழில்
பாவெழிலி
பாவேங்கை
பாவேந்தி
பாவேரி
பாவொலி
பாவொளி

பாசறை -
படைவீடு.
பாசறை
பாசறைக்காடு
பாசறைக்கிளி
பாசறைக்குமரி
பாசறைக்குயில்
பாசறைக்கொடி
பாசறைச்சிட்டு
பாசறைச்செல்வி
பாசறைத்தங்கம்
பாசறைத்தலைவி
பாசறைத்தானை
பாசறைத்திரு
பாசறைத்திறல்
பாசறைத்தேவி
பாசறைத்தேன்
பாசறைத்தோகை
பாசறைநங்கை
பாசறைநிலவு
பாசறைநிலா
பாசறைப்படை
பாசறைப்பண்
பாசறைப்பாடி
பாசறைப்பாடினி
பாசறைப்பிடி
பாசறைப்பூவை
பாசறைப்போர்
பாசறைமகள்
பாசறைமங்கை
பாசறைமடந்தை
பாசறைமணி
பாசறைமதி
பாசறைமயில்
பாசறைமலர்
பாசறைமலை
பாசறைமுடி
பாசறைமுத்து
பாசறைமுதல்வி
பாசறைமுதலி
பாசறைமுரசு
பாசறையணி
பாசறையரசி
பாசறையரண்
பாசறையரி
பாசறையழகி
பாசறையழகு
பாசறையாழ்
பாசறையாற்றல்
பாசறையிசை
பாசறையிறைவி
பாசறையினி
பாசறையுடையாள்
பாசறையுரு
பாசறையெரி
பாசறையெழில்
பாசறையெழிலி
பாசறையொலி
பாசறையொளி
பாசறைவடிவு
பாசறைவல்லி
பாசறைவிறல்
பாசறைவிறலி
பாசறைவெற்றி
பாசறைவேங்கை

 

பாசு-
பசுமை.
பாசடை
பாசணி
பாசம்மை
பாசமுது
பாசரசி
பாசரசு
பாசரண்
பாசழகி
பாசழகு
பாசறை
பாசன்னை
பாசி
பாசிடை
பாசிலை
பாசிழை
பாசிழையாள்
பாசெழில்
பாசெழிலி
பாசொளி
பாசோதி
பாசோவியம்

பாடல்-
பா.
பாடல்
பாடல்யாழ்;
பாடல்வடிவு
பாடல்வல்லாள்
பாடல்வல்லி
பாடல்வாகை
பாடல்வாணி
பாடல்வாரி
பாடல்விறலி
பாடல்வெற்றி
பாடல்வேரி
பாடலணி
பாடலம்மா
பாடலம்மை
பாடலமுதம்
பாடலமுது
பாடலரசி
பாடலரசு
பாடலரி
பாடலருவி
பாடலழகி
பாடலழகு
பாடலறிவு
பாடலாழி
பாடலாள்
பாடலிசை
பாடலிறைவி
பாடலின்பம்
பாடலினி
பாடலினியள்
பாடலுடையாள்
பாடலுரு
பாடலெழில்
பாடலெழிலி
பாடலொலி
பாடலொளி
பாடற்கடல்
பாடற்கலம்
பாடற்கலை
பாடற்கனி
பாடற்கிளி
பாடற்குமரி
பாடற்குயில்
பாடற்குரல்
பாடற்கோதை
பாடற்செல்வி
பாடற்புகழ்
பாடற்புலமை
பாடற்பூவை
பாடன்மகள்
பாடன்மங்கை
பாடன்மடந்தை
பாடன்மணி
பாடன்மதி
பாடன்மயில்
பாடன்மலர்
பாடன்மலை
பாடன்;மழை
பாடன்மாரி
பாடன்மாலை
பாடன்முத்து
பாடன்முதல்வி
பாடன்முரசு
பாடன்முல்லை
பாடன்மொழி
பாடன்மோனை
பாடனங்கை
பாடனல்லாள்
பாடனிலவு
பாடனிலா
பாடனெஞ்சள்
பாடனெறி

பாடு -
பாடுதல்
பாடினி
பாடுங்கடல்
பாடுங்கலம்
பாடுங்கலை
பாடுங்கழை
பாடுங்கனி
பாடுங்கிள்ளை
பாடுங்கிளி
பாடுங்குமரி
பாடுங்குயில்
பாடுங்குரல்
பாடுங்குழல்
பாடுங்கூடல்
பாடுங்கொடி
பாடுங்கோதை
பாடுஞ்சிட்டு
பாடுஞ்சிலம்பு
பாடுஞ்சுடர்
பாடுஞ்செல்வி
பாடுந்தங்கம்
பாடுந்தங்கை
பாடுந்தமிழ்
பாடுந்தலைவி
பாடுந்திரு
பாடுந்திறல்
பாடுந்துறை
பாடுந்தென்றல்
பாடுந்தேவி
பாடுந்தோகை
பாடுநங்கை
பாடுநல்லாள்
பாடுநிலவு
பாடுநிலா
பாடுநெஞ்சள்
பாடுநெறி
பாடும்பண்
பாடும்புலமை
பாடும்புனல்
பாடும்பூவை
பாடும்பொட்டு
பாடுமகள்
பாடுமங்கை
பாடுமடந்தை
பாடுமணி
பாடுமதி
பாடுமமுது
பாடுமயில்
பாடுமரசி
பாடுமரி
பாடுமருவி
பாடுமலர்
பாடுமலை
பாடுமழகி
பாடுமாழி
பாடுமிசை
பாடுமின்பம்
பாடுமீன்
பாடுமுகில்
பாடுமுத்து
பாடுமுதல்வி
பாடுமுரசு
பாடுமுல்லை
பாடுமொலி
பாடுமொழி

 

பாதிரி-
ஒருவகைமரம்.
பாதிரி
பாதிரிப்பூ
பாதிரிமலர்

பாய்(தல்) -
குதித்தல்.
பாய்கணை
பாய்கயல்
பாய்கலம்
பாய்சுடர்
பாய்தென்றல்
பாய்படை
பாய்புலி
பாய்புனல்
பாய்விழி
பாய்வேங்;;கை
பாய்வேல்
பாயருவி
பாயொளி

பார் -
நாடு, நிலம்
பார்நகை
பார்நங்கை
பார்நல்லாள்
பார்நாச்சி
பார்நிலவு
பார்நிலா
பார்மொழி
பார்முத்து
பாரரசி
பாரழகி
பாரழகு
பாரறிவு

பாரி-
வள்ளலொருவன்
பாரி
பாரிமகள்
பாரிமலை

பால்-
பகுதி, முலைப்பால்.
பால்;வடிவு
பால்வல்லி
பால்வளை
பால்வாடை
பால்வாரி
பால்வானம்
பால்வெண்ணி
பால்வெள்ளி
பாலணி
பாலம்மா
பாலம்மை
பாலமுதம்
பாலமுது
பாலரசி
பாலருவி
பாலழகி
பாலழகு
பாலன்னை
பாலாழி
பாலாள்
பாலிசை
பாலின்பம்
பாலினி
பாலினியள்
பாலினியாள்
பாலுரு
பாலூராள்
பாலெயினி
பாலெழில்
பாலெழிலி
பாலொளி
பாற்கடல்
பாற்கலம்
பாற்கிள்ளை
பாற்கிளி
பாற்குட்;டி
பாற்குடிமகள்
பாற்குமரி
பாற்குயில்
பாற்குரல்
பாற்சுரபி
பாற்செல்வம்
பாற்செல்வி
பாற்சேய்
பாற்சொல்
பாற்பகல்
பாற்பரிதி
பாற்பிள்ளை
பாற்ப10வை
பாற்பொருநை
பாற்பொன்னி
பான்மகள்
பான்மங்கை
பான்மடந்தை
பான்மணி
பான்மதி
பான்மலர்
பான்மழை
பான்முத்து
பான்முறுவல்
பான்மொழி
பானகை
பானங்கை
பானல்லள்
பானிலவு
பானிலா
பானெஞ்சள்

பாலை -
ஜந்திணையில் ஒன்று, ஒருவகைமரம்.
பாலை
பாலைக்கனி
பாலைக்காடு
பாலைக்குளத்தள்
பாலைக்கொடி
பாலைக்கொழுந்து
பாலைப்பண்
பாலைப்பழம்
பாலைய10ராள்
பாலையெயினி

பாவை -
பெண்.
பாவை
 

 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது