முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

பொ

பொட்டு -
நெற்றியிலிடும் பொட்டு.
பொட்டு

பொதிகை -
ஒருமலை.
பொதிகை
பொதிகைக்கண்ணு
பொதிகைக்கதிர்
பொதிகைக்கயம்
பொதிகைக்கழனி
பொதிகைக்கழை
பொதிகைக்கனி
பொதிகைக்கா
பொதிகைக்காடு
பொதிகைக்கிள்ளை
பொதிகைக்கிளி
பொதிகைக்குமரி
பொதிகைக்குயில்
பொதிகைக்குறிஞ்சி
பொதிகைக்குன்றம்
பொதிகைக்கொடி
பொதிகைக்கொழுந்து
பொதிகைக்கோதை
பொதிகைச்சந்தனம்
பொதிகைச்சாந்து
பொதிகைச்சாரல்
பொதிகைச்சிலம்பு
பொதிகைச்சுடர்
பொதிகைச்சுரபி
பொதிகைச்சுனை
பொதிகைச்செல்வம்
பொதிகைச்செல்வி
பொதிகைச்சோலை
பொதிகைத்தங்கம்
பொதிகைத்தங்கை
பொதிகைத்தமிழ்
பொதிகைத்தலைவி
பொதிகைத்தாய்
பொதிகைத்திரு
பொதிகைத்திறல்
பொதிகைத்தென்றல்
பொதிகைத்தேவி
பொதிகைத்தேன்
பொதிகைத்தோகை
பொதிகைநங்கை
பொதிகைநல்லள்
பொதிகைநன்னி
பொதிகைநிலவு
பொதிகைநிலா
பொதிகைப்பிடி
பொதிகைப்பிணை
பொதிகைப்பிராட்டி
பொதிகைப்புகழ்
பொதிகைப்புனல்
பொதிகைப்பூ
பொதிகைப்பூவை
பொதிகைப்பெண்
பொதிகைப்பொட்டு
பொதிகைப்பொழில்
பொதிகைப்பொறை
பொதிகைப்பொன்
பொதிகைப்பொன்னி
பொதிகைமகள்
பொதிகைமங்கை
பொதிகைமடந்தை
பொதிகைமணி
பொதிகைமதி
பொதிகைமயில்
பொதிகைமருதம்
பொதிகைமலர்
பொதிகைமலை
பொதிகைமலையள்
பொதிகைமறை
பொதிகைமாலை
பொதிகைமான்
பொதிகைமுகில்
பொதிகைமுகிலி
பொதிகைமுகை
பொதிகைமுடி
பொதிகைமுத்து
பொதிகைமுதல்வி
பொதிகைமுதலி
பொதிகைமுரசு
பொதிகைமுல்லை
பொதிகைமுறுவல்
பொதிகைமேழி
பொதிகைமொட்டு
பொதிகைமொழி
பொதிகையணி
பொதிகையம்மா
பொதிகையம்மை
பொதிகையமுதம்
பொதிகையமுது
பொதிகையரசி
பொதிகையரசு
பொதிகையரண்
பொதிகையரி
பொதிகையருவி
பொதிகையல்லி
பொதிகையலரி
பொதிகையழகி
பொதிகையழகு
பொதிகையாள்
பொதிகையாற்றல்
பொதிகையிசை
பொதிகையிறைவி
பொதிகையின்பம்
பொதிகையினி
பொதிகையினியள்
பொதிகையினியாள்
பொதிகையுரு
பொதிகைய10ராள்
பொதிகையெயினி
பொதிகையெழில்
பொதிகையெழிலி
பொதிதகையொளி
பொதிகைவடிவு
பொதிகைவயல்
பொதிகைவல்லி
பொதிகைவள்ளி
பொதிகைவாணி
பொதிகைவிளக்கு
பொதிகைவிறல்
பொதிகைவிறலி
பொதிகைவேய்
பொதிகைவேரல்
பொதிகைவேரி
பொதிகைவேல்

பொய் -
சழக்கு.
பொய்யாமொழி
பொய்யிலாள்

பொய்கை -
குளம்.
பொய்கை
பொய்கைக்கயல்
பொய்கைக்கரை
பொய்கைக்கிளி
பொய்கைச்சாரல்
பொய்கைச்செல்வி
பொய்கைத்தாமரை
பொய்கைத்துறை
பொய்கைநங்கை
பொய்கைநிலவு
பொய்கைநிலா
பொய்கைப்புனல்
பொய்கைப்பூ
பொய்கைப்பொழில்
பொய்கைமகள்
பொய்கைமங்கை
பொய்கைமடந்தை
பொய்கைமணி
பொய்கைமதி
பொய்கைமயில்
பொய்கைமருதம்
பொய்கைமலர்
பொய்கைமலை
பொய்கைமான்
பொய்கைமீன்
பொய்கைமுத்து
பொய்கையணி
பொய்கையரசி
பொய்கையரி
பொய்கையல்லி
பொய்கையழகி
பொய்கையழகு
பொய்கையாம்பல்
பொய்கையாள்
பொய்கையின்பம்
பொய்கையினி
பொய்கையினியள்
பொய்கையினியாள்
பொய்கையுரு
பொய்கைய10ராள்
பொய்கையெழில்
பொய்கையெழிலி
பொய்கையொலி
பொய்கையொளி
பொய்கைவடிவு
பொய்கைவயல்
பொய்கைவல்லி
பொய்கைவள்ளி 
பொருநை - ஓராறு.
பொருநை

பொருப்பு - மலை.
பொருப்பம்மை
பொருப்பமுது
பொருப்பரசி
பொருப்பரண்
பொருப்பரி
பொருப்பருவி
பொருப்பழகி
பொருப்பழகு
பொருப்பள்
பொருப்பாற்றல்
பொருப்பிசை
பொருப்பிறைவி
பொருப்பின்பம்
பொருப்பினி
பொருப்பினியள்
பொருப்புக்கழை
பொருப்புக்கனி
பொருப்புக்கிளி
பொருப்புக்குமரி
பொருப்புக்குயில்
பொருப்புச்சாரல்
பொருப்புச்சுனை
பொருப்புச்செல்வி
பொருப்புத்தங்கம்
பொருப்புத்தென்றல்
பொருப்புத்தேன்
பொருப்புநங்கை
பொருப்புநிலவு
பொருப்புநிலா
பொருப்புமகள்
பொருப்புமங்கை
பொருப்புமணி
பொருப்புமதி
பொருப்புமயில்
பொருப்புமலர்
பொருப்புமான்
பொருப்புமுகில்
பொருப்புமுகிலி
பொருப்புமுடி
பொருப்புமுத்து
பொருப்புமுல்லை
பொருப்புவடிவு
பொருப்புவல்லி
பொருப்புவாழை
பொருப்புவிளக்கு
பொருப்புவிறல்
பொருப்புவிறலி
பொருப்புவேய்;
பொருப்புவேரல்
பொருப்புவேரி

பொருவு -
ஒப்பு, போர்
பொருவரசி
பொருவழகி
பொருவழகு
பொருவிலாள்

பொலி -
மிகுதல், சிறத்தல்.
பொலிகடல்
பொலிகணை
பொலிகதிர்
பொலிகயம்
பொலிகலம்
பொலிகலை
பொலிகழல்
பொலிகழனி
பொலிகழை
பொலிகனி
பொலிகாடு
பொலிகானல்
பொலிகிளி
பொலிகுயில்
பொலிகுரல்
பொலிகுழல்
பொலிகுழலி
பொலிகுழை
பொலிகுறிஞ்சி
பொலிகுன்றம்
பொலிகூடல்
பொலிகூந்தல்
பொலிகொடி
பொலிகொன்றை
பொலிகோதை
பொலிசாந்து
பொலிசாரல்
பொலிசிலம்பு
பொலிசுடர்
பொலிசுனை
பொலிசெல்வம்
பொலிசெல்வி
பொலிசோலை
பொலிதங்கம்
பொலிதமிழ்
பொலிதாமரை
பொலிதிரு
பொலிதென்றல்
பொலிநிலவு
பொலிநிலா
பொலிநுதல்
பொலிநெஞ்சள்
பொலிநெய்தல்
பொலிநெறி
பொலிபடை
பொலிபரிதி
பொலிபுகழ்
பொலிபுனல்
பொலிமகள்
பொலிமங்கை
பொலிமடந்தை
பொலிமணி
பொலிமதி
பொலிமயில்
பொலிமருதம்
பொலிமலர்
பொலிமலை
பொலிமழை
பொலிமறை
பொலிமனை
பொலிமாரி
பொலிமாலை
பொலிமான்
பொலிமானம்
பொலிமுகில்
பொலிமுகிலி
பொலிமுகை
பொலிமுடி
பொலிமுத்து
பொலிமுரசு
பொலிமுல்லை
பொலிமுறுவல்
பொலிமேழி
பொலிமொட்டு
பொலியணி
பொலியமுது
பொலியருவி
பொலியல்லி
பொலியலை
பொலியழகி
பொலியழகு
பொலியாழி
பொலியிசை
பொலியிழை
பொலியிழையாள்
பொலியின்பம்
பொலியுரு
பொலியெழில்
பொலியெழிலி
பொலியொலி
பொலியொளி
பொலியோதி
பொலியோவியம்
பொலிவயல்
பொலிவல்லி
பொலிவளை
பொலிவாடை
பொலிவாரி
பொலிவானம்
பொலிவேங்கை
பொலிவேய்
பொலிவேரல்
பொலிவேரி
பொலிவேல்

 
பொழில் -
சோலை.
பொழில்
பொழில்வடிவு
பொழில்வல்லி
பொழில்வாணி
பொழில்வாழை
பொழிலணி
பொழிலம்மா
பொழிலம்மை
பொழிலமுதம்
பொழிலமுது
பொழிலரசி
பொழிலரசு
பொழிலரண்
பொழிலரி
பொழிலல்லி
பொழிலலரி
பொழிலழகி
பொழிலழகு
பொழிலாள்
பொழிலி
பொழிலின்பம்
பொழிலினி
பொழிலினியள்
பொழிலினியாள்
பொழிலுடையாள்
பொழிலுரு
பொழிலூராள்
பொழிலெழில்
பொழிலெழிலி
பொழிலொளி
பொழிற்கண்ணி
பொழிற்கயம்
பொழிற்கனி
பொழிற்கிள்ளை
பொழிற்கிளி
பொழிற்குமரி
பொழிற்குயில்
பொழிற்குழலி
பொழிற்குன்றம்
பொழிற்கூடல்
பொழிற்கூந்தல்
பொழிற்கொடி
பொழிற்கொன்றை
பொழிற்சந்தனம்
பொழிற்சாந்து
பொழிற்சாரல்
பொழிற்சிட்டு
பொழிற்சிலம்பு
பொழிற்சுடர்
பொழிற்சுனை
பொழிற்செல்வி
பொழிற்பிணை
பொழிற்பூ
பொழிற்பூவை
பொழின்மகள்
பொழின்மங்கை
பொழின்மடந்தை
பொழின்மணி
பொழின்மதி
பொழின்மயில்
பொழின்மருதம்
பொழின்மலர்
பொழின்மலை
பொழின்மாலை
பொழின்மான்
பொழின்மொட்டு
பொழினகை
பொழினங்கை
பொழினிலவு
பொழினிலா
பொழினெஞ்சள்
பொழினெய்தல்

பொறி -
தீ
பொறி
பொறிக்கண்ணி
பொறிக்கணை
பொறிக்கலம்
பொறிக்கனல்
பொறிச்சுடர்
பொறித்தழல்
பொறிப்படை
பொறியரண்
பொறியெரி

பொறை -
பொறுமை, சுமை.
பொறை
பொறைக்கடல்
பொறைக்கண்;ணி
பொறைக்கனி
பொறைக்கிளி
பொறைக்குட்டி
பொறைக்குயில்
பொறைக்கொடி
பொறைச்செல்வி
பொறைச்சொல்
பொறைத்தங்கம்
பொறைநங்கை
பொறைநல்லள்
பொறைநிலவு
பொறைநிலா
பொறைநெஞ்சள்
பொறைநெறி
பொறைப்பூவை
பொறைமகள்
பொறைமங்கை
பொறைமடந்தை
பொறைமணி
பொறைமதி
பொறைமயில்
பொறைமலர்
பொறைமலை
பொறைமாலை
பொறைமான்
பொறைமானம்
பொறைமுடி
பொறைமுத்து
பொறைமுரசு
பொறைமேழி
பொறைமொழி
பொறையணி
பொறையம்மா
பொறையம்மை
பொறையமுதம்
பொறையமுது
பொறையரசி
பொறையருவி
பொறையழகி
பொறையழகு
பொறையள்
பொறையாழி
பொறையாள்
பொறையாற்றல்
பொறையின்பம்
பொறையினி
பொறையினியள்
பொறையினியாள்
பொறையுடையாள்
பொறையுரு
பொறையெழில்
பொறையெழிலி
பொறையொளி
பொறைவடிவு
பொறைவல்லாள்
பொறைவல்லி
பொறைவாகை
பொறைவாணி
பொறைவாரி
பொறைவிழி
பொறைவிளக்கு
பொறைவிறல்
பொறைவிறலி
பொறைவெற்றி

 
பொன் -ஒருவகைக்கனியம்.
பொற்கடல்
பொற்கண்ணி
பொற்கண்ணு
பொற்கணை
பொற்கதிர்
பொற்கயம்
பொற்கயல்
பொற்கலம்
பொற்கலை
பொற்கழல்
பொற்கழனி
பொற்கழி
பொற்கழை
பொற்கனல்
பொற்கனி
பொற்கா
பொற்காஞ்சி
பொற்காடு
பொற்கிழி
பொற்கிள்ளை
பொற்கிளி
பொற்குட்டி
பொற்குடிமகள்
பொற்குஞ்சு
பொற்குயில்
பொற்குரல்
பொற்குலை
பொற்குழல்
பொற்குழலி
பொற்குழை
பொற்குளத்தள்
பொற்குறிஞ்சி
பொற்குன்று
பொற்குன்றம்
பொற்கூடல்
பொற்கூந்தல்
பொற்கொடி
பொற்கொம்பு
பொற்கொழுந்து
பொற்கொன்றை
பொற்கோதை
பொற்சந்தனம்
பொற்சாந்து
பொற்சாரல்
பொற்சிலம்பு
பொற்சிவப்பி
பொற்சுடர்
பொற்சுரபி
பொற்சுனை
பொற்செல்வம்
பொற்செல்வி
பொற்சேந்தி
பொற்சேய்
பொற்சோணை
பொற்சோலை
பொற்பகல்
பொற்படை
பொற்பணை
பொற்பரிதி
பொற்பழம்
பொற்பாடி
பொற்பாடினி
பொற்பிடி
பொற்பிணை
பொற்பிள்ளை
பொற்பிறை
பொற்புகழ்
பொற்புணை
பொற்புதுமை
பொற்புலமை
பொற்புலி
பொற்புன்னை
பொற்புனல்
பொற்பூ
பொற்;பூவை
பொற்பெண்டு
பொற்பொட்டு
பொற்பொருநை
பொற்பொழில்
பொற்பொறை
பொற்றங்கை
பொற்றணிகை
பொற்;றமிழ்
பொற்றலைவி
பொற்றாமரை
பொற்றானை
பொற்றிங்கள்
பொற்றேவி
பொற்றொடி
பொற்றொடை
பொற்றோகை
பொன்
பொன்மகள்
பொன்மங்கை
பொன்மடந்தை
பொன்மணி
பொன்மதி
பொன்மயில்
பொன்மருதம்
பொன்மரை
பொன்மலர்
பொன்மலை
பொன்மலையள்
பொன்மழை
பொன்மறை
பொன்மனை
பொன்மாரி
பொன்மாலை
பொன்மான்
பொன்மின்னல்
பொன்மீன்
பொன்முகில்
பொன்முகிலி
பொன்முகை
பொன்முடி
பொன்முத்து
பொன்முதல்வி
பொன்முதலி
பொன்முரசு
பொன்முல்லை
பொன்முறுவல்
பொன்மேழி
பொன்மொட்டு
பொன்மொழி
பொன்யாழ்
பொன்வடிவு
பொன்வயல்
பொன்வல்லி
பொன்வள்ளி
பொன்வளை
பொன்வாகை
பொன்வாடை
பொன்வாணி
பொன்வாரி
பொன்வாழை
பொன்வாளை
பொன்வானம்
பொன்விழி
பொன்விளக்கு
பொன்விறலி
பொன்வீ
பொன்வெட்சி
பொன்வெள்ளி
பொன்வெற்றி
பொன்வேங்கை
பொன்வேய்
பொன்வேரல்
பொன்வேரி
பொன்வேல்
பொன்னகை
பொன்னங்கை
பொன்னணி
பொன்னம்மா
பொன்னம்மாள்
பொன்னம்மை
பொன்னமுதம்
பொன்னமுது
பொன்னரசி
பொன்னரசு
பொன்னரண்
பொன்னரி
பொன்னருவி
பொன்;னல்லாள்
பொன்னல்லி
பொன்னலரி
பொன்னலை
பொன்னழகி
பொன்னழகு
பொன்னறிவு
பொன்னன்னி
பொன்னாச்சி
பொன்;னாடை
பொன்னாண்
பொன்னாம்பல்
பொன்னாவரசு
பொன்னாழி
பொன்னாள்
பொன்னாற்றல்
பொன்னிசை
பொன்னிடை
பொன்னிலவு
பொன்னிலா
பொன்னிழை
பொன்னிழையாள்
பொன்னிறைவி
பொன்;னின்பம்
பொன்;னினி
பொன்னினியள்
பொன்னினியாள்
பொன்னுடையாள்
பொன்னுதல்
பொன்னுரு
பொன்னூராள்
பொன்னெஞ்சள்
பொன்னெய்தல்
பொன்னெயினி
பொன்னெழில்
பொன்னெழிலி
பொன்னெழினி
பொன்னேந்தி
பொன்னேரி
பொன்னேரியள்
பொன்னொச்சி
பொன்;னொளி
பொன்னோதி
பொன்னோவியம்பொன்னி -
காவிரியாறு.
பொன்னி
பொன்னிக்கயல்
பொன்;;னிக்கரை
பொன்னிக்கலம்
பொன்னிக்கழனி
பொன்னிச்செல்வி
பொன்னிச்சேய்
பொன்னிச்சோலை
பொன்னித்தங்கம்
பொன்னித்தலைவி
பொன்னித்தாய்
பொன்னித்திரு
பொன்னித்துறை
பொன்னித்தேவி
பொன்னிநல்லாள்
பொன்னிநிலவு
பொன்னிநிலா
பொன்னிநெஞ்சள்
பொன்னிநெறி
பொன்னிநேரியள்
பொன்னிப்பிள்ளை
பொன்னிப்புனல்
பொன்னிப்பொழில்
பொன்னிமகள்
பொன்னிமங்கை
பொன்னிமடந்தை
பொன்னிமணி
பொன்னிமதி
பொன்னிமயில்
பொன்னிமருதம்
பொன்னிமலர்
பொன்னிமாலை
பொன்னிமான்
பொன்னியணி
பொன்னியம்மா
பொன்னியமுது
பொன்னியரசி
பொன்னியலை
பொன்னியழகி
பொன்னியழகு
பொன்னியாள்
பொன்னியிசை
பொன்னியிறைவி
பொன்னியின்பம்
பொன்னியினியள்
பொன்னியினியாள்
பொன்னியுரு
பொன்னியூராள்
பொன்னியெழில்
பொன்னியெழிலி
பொன்னியொலி
பொன்னியொளி
பொன்னிவடிவு
பொன்னிவயல்
பொன்னிவல்லி
பொன்னிவள்ளி
பொன்னிவளை
பொன்னிவேய்
பொன்னிவேரல்
பொன்னிவேரி
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது