முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

போ

போர் -
சமர்.
போர்
போர்க்கடல்
போர்க்கண்ணி
போர்க்கணை
போர்க்கதிர்
போர்க்கலம்
போர்க்கலை
போர்க்கனல்
போர்க்கனி
போர்க்கிணை
போர்க்கிள்ளை
போர்க்கிளி
போர்க்குமரி
போர்க்குயில்
போர்க்குரல்
போர்க்கொடி
போர்ச்சிலம்பு

போர்த்தலைவி
போர்த்தானை
போர்;த்திரு
போர்த்திறல்
போர்த்தீ
போர்த்துடி
போர்த்துணை
போர்த்துறை
போர்த்தேவி
போர்நங்கை
போர்நல்லள்
 
போர்நிலவு
போர்நிலா
போர்நெறி
போர்ப்படை
போர்ப்பண்
போர்ப்பரிதி
போர்ப்பாடி
போர்ப்பாடினி
போர்ப்பிடி
போர்ப்புகழ்
போர்ப்;புணை
போர்ப்புலமை
போர்ப்புலி
போர்ப்பெண்டு
போர்ப்பொட்டு
போர்மகள்
போர்மங்கை
போர்மடந்தை
போர்மணி
போர்மதி
போர்மயில்
போர்மலர்
போர்மலை
போர்மழை
போர்மாரி
போர்மாலை
போர்மான்
போர்மானம்
போர்மானி
போர்மின்னல்
 
போர்முகில்
போர்முகிலி
போர்முடி
போர்முத்து
போர்முதல்வி
போர்முதலி
போர்முரசு
போர்வல்லாள்
போர்வல்லி
போர்வாகை
போர்வாடை
போர்வாணி
போர்வாரி
போர்வாள்
போர்வானம்
போர்வில்
போர்விழி
போர்விளக்கு
போர்விறல்
போர்விறலி
போர்வெட்சி
போர்வெண்ணி
போர்வெள்ளி
போர்வெற்றி
போர்வேங்கை
போர்வேல்
போரணி
போரம்மா
போரம்மை
போரரசி
போரரண்
போரரி
போரலை
போரழகி
போரறம்
போரறிவு
போரன்னை
போராழி
போராள்
போராளி
போராற்றல்
போரிசை
போரிறைவி
போரின்பம்
போரினி
போரினியள்
போரினியாள்
போருரு
போரெயினி
போரெரி
போரெழில்
போரெழிலி
போரொலி
போரொளி

போற்றி -
வாழ்த்து.
போற்றிவேல்
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது