முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

மகள் -
மகள்.
மகள்

மகிழ் -
உவகை, ஒருவகைமரம்.
மகிழ்
மகிழ்கண்ணி
மகிழ்கண்ணு
மகிழ்கணை
மகிழ்கதிர்
மகிழ்கயம்
மகிழ்கயல்
மகிழ்கலம்
மகிழ்கலை
மகிழ்கழல்
மகிழ்கழனி
மகிழ்கழை
மகிழ்கனி
மகிழ்காடு
மகிழ்கிள்ளை
மகிழ்கிளி
மகிழ்குமரி
மகிழ்குயில்
மகிழ்குரல்
மகிழ்குழலி
மகிழ்குழையள்
மகிழ்குறிஞ்சி
மகிழ்குன்றம்
மகிழ்கூடல்
மகிழ்கூந்தல்
மகிழ்கொடி
மகிழ்கொன்றை
மகிழ்கோதை
மகிழ்சந்தனம்
மகிழ்சாந்து
மகிழ்சாரல்
மகிழ்சிலம்பு
மகிழ்சுடர்
மகிழ்சுரபி
மகிழ்சுனை
மகிழ்செருந்தி
மகிழ்செல்வம்
மகிழ்செல்வி
மகிழ்சோணை
மகிழ்சோலை
மகிழ்தகை
மகிழ்;தகையள்
மகிழ்தங்கம்
மகிழ்தங்கை
மகிழ்தணிகை
மகிழ்தமிழ்
மகிழ்தலைவி
மகிழ்தாமரை
மகிழ்தானை
மகிழ்திங்கள்
மகிழ்திரு
மகிழ்திறல்
மகிழ்துணை
மகிழ்துறை
மகிழ்தென்றல்
மகிழ்;தேவி
மகிழ்தேன்
மகிழ்தொடி
மகிழ்தொடை
மகிழ்தோகை
மகிழ்தோழி
மகிழ்நகை
மகிழ்நங்கை
மகிழ்நல்லாள்
மகிழ்நள்
மகிழ்நிலவு
மகிழ்நிலா
மகிழ்நெஞ்சள்
மகிழ்நெய்தல்
மகிழ்நெறி
மகிழ்படை
மகிழ்பண்
மகிழ்பரிதி
மகிழ்பழம்
மகிழ்பாடி
மகிழ்பாடினி
மகிழ்பிடி
மகிழ்புணை
மகிழ்பிறை
மகிழ்புகழ்
மகிழ்;புணை
மகிழ்;புதுமை
மகிழ்;புலமை
மகிழ்;புலி
மகிழ்;புன்னை
மகிழ்;புனல்
மகிழ்;பூ
மகிழ்;;பூவை
மகிழ்;பொருநை
மகிழ்;பொழில்
மகிழ்;பொறை
மகிழ்;பொறையள்
மகிழ்;பொன்
மகிழ்;பொன்னி
மகிழ்;மகள்
மகிழ்மங்கை
மகிழ்;மடந்தை
மகிழ்;மணம்
மகிழ்;மணி
மகிழ்;மதி
மகிழ்;மயி;ல்
மகிழ்;மருதம்
மகிழ்;மலர்
மகிழ்;மலை
மகிழ்;மலையள்
மகிழ்;மழை
மகிழ்மறை
மகிழ்;மனை
மகிழ்;மாரி
மகிழ்;மாலை
மகிழ்;மான்
மகிழ்;மானம்
மகிழ்;முகில்
மகிழ்;முகிலி
மகிழ்;முகை
மகிழ்;முடி
மகிழ்;முத்து
மகிழ்;முதல்வி
மகிழ்;முதலி
மகிழ்;முரசு
மகிழ்;முல்லை
மகிழ்;முறுவல்
மகிழ்;மேழி
மகிழ்;மொட்டு
மகிழ்;மொழி
மகிழ்;யாழ்
மகிழ்வடிவு
மகிழ்வயல்
மகிழ்;வல்லி
மகிழ்;வாடை
மகிழ்வாணி
மகிழ்;வாரி
மகிழ்;வாழி
மகிழ்;;வானம்
மகிழ்;விழி
மகிழ்;விளக்கு
மகிழ்;விறலி
மகிழ்;வெள்ளி
மகிழ்;வெற்றி
மகிழ்;வேங்கை
மகிழ்;வேரி
மகிழ்;வேல்
மகிழணி
மகிழம்மா
மகிழமுதம்
மகிழமுது
மகிழரசி
மகிழரசு
மகிழரண்
மகிழரி
மகிழருவி
மகிழருள்
மகிழல்லி
மகிழழகி
மகிழழகு
மகிழறம்
மகிழறிவு
மகிழன்;பு
மகிழன்னை
மகிழாம்பல்
மகிழாழி
மகிழாற்றல்
மகிழிசை
மகிழிடை
மகிழிழை
மகிழிறைவி
மகிழின்பம்
மகிழினி
மகிழினியள்
மகிழுரு
மகிழெயினி
மகிழௌpல்
மகிழௌpலி
மகிழௌpனி
மகிழொலி
மகிழொளி
மகிழோதி
மகிழோவியம்

மங்கை -
பெண்.
மங்கை
மங்கைநல்லாள்
மங்கைமணி
மங்கைமதி
மங்கைமயில்
மங்கைமலர்
மங்கைமாலை
மங்கைமான்
மங்கைமுகை
மங்கைமுடி
மங்கைமுத்து
மங்கைமுரசு
மங்கைமுல்லை
மங்கைமொட்டு
மங்கையணி
மங்கையம்மா
மங்கையம்மாள்
மங்;கையமுது
மங்கையர்க்கரசி
மங்கையர்மணி
மங்கையர்மதி
மங்கையர்மலர்
மங்கையரசி
மங்கையரசு
மங்கையருவி
மங்கையல்லி
மங்கையலரி
மங்கையழகி
மங்கையழகு
மங்கையன்பு
மங்கையாள்
மங்கையிசை
மங்கையெழில்
மங்கையெழிலி
மங்கையொளி
மங்கைவடிவு
மங்கைவல்லி
மங்கைவிளக்கு

மடந்தை -
பெண்.
மடந்தை
மடந்தைநல்லாள்
மடந்தைமணி
மடந்தைமதி
மடந்தைமயில்
மடந்தைமலர்
மடந்தைமாலை
மடந்தைமான்
மடந்தைமுகை
மடந்தைமுடி
மடந்தைமுத்து
மடந்தைமுரசு
மடந்தைமுல்லை
மடந்தைமொட்டு
மடந்தையணி
மடந்தையம்மா
மடந்தையம்மாள்
மடந்தையம்மை
மடந்தையமுது
மடந்தையர்க்கரசி
மடமந்தையர்மணி
மடந்தையர்மதி
மடந்தையர்மலர்
மடந்தையரசி
மடந்தையரசு
மடந்தையருவி
மடந்தையல்லி
மடந்தையலரி
மடந்தையழகி
மடந்தையழகு
மடந்தையன்பு
மடந்தையாள்
மடந்தையிசை
மடந்தையெழில்
மடந்தையெழிலி
மடந்தையொளி
மடந்தைவடிவு
மடந்தைவல்லி
மடந்தைவிளக்கு

மடம் -
இளமை.
மடக்கண்ணி
மடக்கயல்
மடக்கழை
மடக்கிள்ளை
மடக்கிளி
மடக்குமரி
மடக்குயில்
மடக்கொடி
மடக்கொன்றை
மடக்கோதை
மடந்தை
மடநங்கை
மடநல்லாள்
மடநிலவு
மடநிலா
மடப்பிடி
மடப்பிணை
மடப்பிறை
மடப்புன்னை
மடப்பூவை
மடமகள்
மடமங்கை
மடமணி
மடமதி
மடமயில்
மடமருதம்
மடமலர்
மடமாலை
மடமான்
மடமுத்து
மடமுல்லை
மடமுறுவல்
மடமொழி
மடவரசி
மடவல்லி
மடவழகி
மடவழகு
மடவாழை
மடவாள்
மடவாளை
மடவெழில்
மடவெழிலி

மடு -
பள்ளம், ஓரிடம்.
மடுக்கயம்
மடுக்கரை
மடுக்கழனி
மடுக்குளத்தள்
மடுக்குளம்
மடுத்துறை
மடுமருதம்
மடுவயல்

 
மணம் -
நறுநாற்றம்.
மணங்கமழ்கண்ணி
மணங்கமழ்கழனி
மணங்கமழ்கனி
மணங்கமழ்காஞ்சி
மணங்கமழ்கானல்
மணங்கமழ்கிளி
மணங்கமழ்குமரி
மணங்கமழ்குயில்
மணங்கமழ்குழல்
மணங்கமழ்குழலி
மணங்கமழ்குறிஞ்சி
மணங்கமழ்குன்றம்
மணங்கமழ்கூடல்
மணங்கமழ்கூந்தல்
மணங்கமழ்கொடி
மணங்கமழ்கொன்றை
மணங்கமழ்கோதை
மணங்கமழ்சந்தனம்
மணங்கமழ்சாந்து
மணங்கமழ்சாரல்
மணங்கமழ்சுனை
மணங்கமழ்செருந்தி
மணங்கமழ்செல்வி
மணங்கமழ்சோலை
மணங்கமழ்தாமரை
மணங்கமழ்தாய்
மணங்கமழ்துளசி
மணங்கமழ்துறை
மணங்கமழ்தென்றல்
மணங்கமழ்தேவி
மணங்கமழ்தேன்
மணங்கமழ்தொடை
மணங்கமழ்தோகை
மணங்கமழ்நங்கை
மணங்கமழ்நுதல்
மணங்கமழ்நெய்தல்
மணங்கமழ்நொச்சி
மணங்கமழ்பழம்
மணங்கமழ்பாதிரி
மணங்கமழ்பிச்சி
மணங்கமழ்பிடி
மணங்கமழ்பிணை
மணங்கமழ்புன்னை
மணங்கமழ்புனல்
மணங்கமழ்பூ
மணங்கமழ்பூவை
மணங்கமழ்பொழில்
மணம்
மணமகள்
மணமங்கை
மணமடந்தை
மணமணி
மணமதி
மணமயில்
மணமருதம்
மணமலர்
மணமாலை
மணமான்
மணமுகை
மணமுடி
மணமுத்து
மணமுதல்வி
மணமுரசு
மணமுல்லை
மணமொட்டு
மணவணி
மணவம்மை
மணவமுது
மணவயல்
மணவரசி
மணவல்லி
மணவழகி
மணவாடை
மணவாணி
மணவெழில்
மணவெழிலி
மணவொலி
மணவொளி
மணவோதி

மணி -
ஒளிர்கல், அழகு.
மணி
மணிக்கடல்
மணிக்கண்ணி
மணிக்கதிர்
மணிக்கயம்
மணிக்கலம்
மணிக்கலை
மணிக்கழல்
மணிக்கிள்ளை
மணிக்கிளி
மணிக்குட்டி
மணிக்குமரி
மணிக்குயில்
மணிக்குரல்;
மணிக்குவை
மணிக்குழல்
மணிக்குழலி
மணிக்குழை
மணிக்குளத்தள்
மணிக்குறிஞ்சி
மணிக்குன்றம்
மணிக்கூந்தல்
மணிக்கொடி
மணிக்கோதை
மணிச்சாந்து
மணிச்சாரல்
மணிச்சிலம்பு
மணிச்சுடர்
மணிச்சுரபி
மணிச்சுனை
மணிச்செம்மை
மணிச்செல்வம்
மணிச்செல்வி
மணிச்சொல்
மணிச்சோலை
மணித்தங்கம்
மணித்தங்கை
மணித்தமிழ்
மணித்தலைவி
மணித்தாய்
மணித்தானை
மணித்திங்கள்
மணித்திரு
மணித்தென்றல்
மணித்தேவி
மணித்தேன்
மணித்தொடை
மணித்தோகை
மணித்தோழி
மணிநகை
மணிநங்கை
மணிநல்லாள்
மணிநிலவு
மணிநிலா
மணிநெய்தல்
மணிநொச்சி
மணிப்படை
மணிப்பண்
மணிப்பிறை
மணிப்புகழ்
மணிப்புலமை
மணிப்புனல்
மணிப்பூ
மணிப்பூவை
மணிப்பொட்டு
மணிப்பொழில்
மணிப்பொறை
மணிப்பொறையள்
மணிப்பொன்
மணிப்பொன்னி
மணிமகள்
மணிமங்கை
மணிமடந்தை
மணிமணம்
மணிமதி
மணிமயில்
மணிமருதம்
மணிமலர்
மணிமலை
மணிமலையள்
மணிமழை
மணிமறை
மணிமனை
மணிமாரி
மணிமாலை
மணிமான்
மணிமானம்
மணிமின்னல்
மணிமீன்
மணிமுகில்
மணிமுகிலி
மணிமுகை
மணிமுடி
மணிமுத்து
மணிமுதல்வி
மணிமுதலி
மணிமுரசு
மணிமுல்லை
மணிமுறுவல்
மணிமேழி
மணிமொட்டு
மணிமொழி
மணியணி
மணியம்மா
மணியம்மாள்
மணியம்மை
மணியமுதம்
மணியமுது
மணியரசி
மணியரசு
மணியரண்
மணியரி
மணியருவி
மணியல்லி
மணியலரி
மணியலை
மணியழகி
ணியழகு
மணியறிவு
மணியன்பு
மணியன்னை
மணியாம்பல்
மணியாழி
மணியாள்
மணியாற்றல்
மணியிசை
மணியிடை
மணியிழை
மணியிழையாள்
மணியிறைவி
மணியின்பம்
மணியினியள்
மணியினியாள்
மணியுடையாள்
மணியுரு
மணிய10ராள்
மணியெயினி
மணியெழில்
மணியெழிலி
மணியெழினி
மணியேந்தி
மணியேரி
மணியொலி
மணியொளி
மணியோதி
மணியோவியம்
மணிவடிவு
மணிவயல்
மணிவல்லி
மணிவள்ளி
மணிவளை
மணிவாகை
மணிவாடை
மணிவாணி
மணிவாரி
மணிவாழி
மணிவாழை
மணிவானம்
மணிவில்
மணிவிழி
மணிவிளக்கு
மணிவெள்ளி
மணிவெற்றி
மணிவேங்கை
மணிவேம்பு
மணிவேய்
மணிவேரல்
மணிவேரி
மணிவேல்

மதி -
திங்கள், அறிவு.
மதி
மதிக்கதிர்
மதிக்கலை
மதிக்கனி
மதிக்கிள்ளை
மதிக்கிளி
மதிக்குட்டி
மதிக்குமரி
மதிக்குயில்
மதிக்கொடி
மதிக்கொழுந்து
மதிக்கோதை
மதிச்சாரல்
மதிச்சுடர்
மதிச்செல்வம்
மதிச்செல்வி
மதிச்சோலை
மதித்தங்கம்
மதித்தங்கை
மதித்தமிழ்
மதித்தலைவி
மதித்தழல்
மதித்திங்கள்
மதித்தென்றல்
மதித்தேவி
மதித்தேன்
மதித்தோகை
மதிநகை
மதிநங்கை
மதிநல்லள்
மதிநிலவு
மதிநிலா
மதிநெய்தல்
மதிநெறி
மதிப்;பிள்ளை
மதிப்பிறை
மதிப்புகழ்
மதிப்பூவை
மதிப்பெண்டு
மதிப்பொட்டு
மதிப்பொழில்
மதிப்பொறை
மதிப்பொன்
மதிபொன்னி
மதிமகள்
மதிமங்கை
மதிமடந்கை
மதிமணி
மதிமயில்
மதிமருதம்
மதிமலர்
மதிமலை
மதிமலையள்
மதிமாலை
மதிமுகில்
மதிமுகிலி
மதிமுகை
மதிமுடி
மதிமுத்து
மதிமுதல்வி
மதிமுரசு
மதிமுல்லை
மதிமுறுவல்
மதிமொட்டு
மதிமொழி
மதியணி
மதியம்மா
மதியம்மை
 
மதியமுதம்;
மதியமுது
மதியரசி
மதியரசு
மதியரி
மதியருவி
மதியல்லி
மதியலரி
மதியலை
மதியழகி
மதியழகு
மதியறிவு
மதியன்பு
மதியன்னை
மதியாம்பல்
மதியிசை
மதியிறைவி
மதியின்பம்
மதியினி
மதியினியள்
மதியினியாள்
மதியுரு
மதிய10ராள்
மதியெழில்
மதியெழிலி
மதியேந்தி
மதியொளி
மதிவடிவு
மதிவயல்
மதிவல்லாள்
மதிவல்லி
மதிவள்ளி
மதிவாகை
மதிவாடை
மதிவாணி
மதிவாரி
மதிவாழி
மதிவானம்
மதிவிழி
மதிவிளக்கு
மதிவிறல்
மதிவிறலி
மதிவெள்;ளி
மதிவெற்றி
மதிவேங்கை
மதிவேரி
மதிவேல்

மதுரை -
பாண்டியநாட்டுத் தலைநகர்.
மதுரை
மதுரைக்கடல்
மதுரைக்கதிர்
மதுரைக்கயம்
மதுரைக்கலம்
மதுரைக்கழனி
மதுரைக்கழை
மதுரைக்கனல்
மதுரைக்கனி
மதுரைக்கா
மதுரைக்காஞ்சி
மதுரைக்காடு
மதுரைக்கானல்
மதுரைக்கிள்ளை
மதுரைக்கிளி
மதுரைக்குட்டி
மதுரைக்குடிமகள்
மதுரைக்குமரி
மதுரைக்குயில்
மதுரைக்குளத்தள்
மதுரைக்குறிஞ்சி
மதுரைக்குன்றம்
மதுரைக்கூடல்
மதுரைக்கொடி
மதுரைக்கோதை
மதுரைச்சந்தனம்
மதுரைச்சாரல்
மதுரைச்சிட்டு
மதுரைச்சிலம்பு
மதுரைச்சோலை
மதுரைத்தங்கம்
மதுரைத்தமிழ்
மதுரைத்தலைவி
மதுரைத்தழல்
மதுரைத்தாமரை
மதுரைத்திரு
மதுரைத்திறல்
மதுரைத்தீ
மதுரைத்துகிர்
மதுரைத்துறை
மதுதைத்தென்றல்
மதுரைத்தேவி
மதுரைத்தேன்
மதுரைத்தோகை
மதுரைத்;தோழி
மதுரைநங்கை
மதுரைநல்லாள்
மதுரைநாச்சி
மதுரைநிலவு
மதுரைநிலா
மதுரைநெய்தல்
மதுரைப்பணை
மதுரைப்பழம்
மதுரைப்பாடினி
மதுரைப்பிடி
மதுரைப்பிணை
மதுரைப்பிராட்டி
மதுரைப்பிறை
மதுரைப்புகழ்
மதுரைப்புணை
மதுரைப்புதுமை
மதுரைப்புலமை
மதுரைப்புனல்
மதுரைப்பூ
மதுரைப்பூவை
மதுரைப்பெண்டு
மதுரைப்;பொட்டு
மதுரைப்பொழில்
மதுரைப்பொன்
மதுரைப்பொன்னி
மதுரைமகள்
மதுரைமங்கை
மதுரைமடந்தை
மதுரைமணம்
மதுரைமணி
மதுரைமதி
மதுரைமயில்
மதுரைமருதம்
மதுரைமலர்
மதுமைலை
மதுரைமலையள்
மதுரைமாலை
மதுரைமான்
மதுரைமுகில்
மதுரைமுகை
மதுரைமுடி
மதுரைமுத்து
மதுரைமுதல்வி
மதுரைமுதலி
மதுரைமுரசு
மதுரைமுல்லை
மதுரைமேழி
மதுரைமொட்டு
மதுரையணி
மதுரையம்மா
மதுரையம்மை
மதுரையமுது
மதுரையரசி
மதுரையரசு
மதுரையரண்
மதுரையரி
மதுரையருவி
மதுரையல்லி
மதுரையலரி
மதுரையலை
மதுரையழகி
மதுரையழகு
மதுரையறிவு
மதுரையன்னை
மதுரையாம்பல்
மதுரையாழி
மதுரையாள்
மதுரையாற்றல்
மதுரையிசை
மதுரையிறைவி
மதுரையின்பம்
மதுரையினியள்
மதுரையினியாள்
மதுரையுடையாள்
மதுரையுரு
மதுரையூராள்
மதுரையெயினி
மதுரையெரி
மதுரையெழில்
மதுரையெழிலி
மதுரையொளி
மதுரைவடிவு
மதுரைவயல்
மதுரைவல்லி
மதுரைவள்ளி
மதுரைவாகை
மதுரைவாடை
மதுரைவாணி
மதுரைவாரி
மதுரைவாழி
மதுரைவாழை
மதுரைவிளக்கு
மதுரைவிறல்
மதுரைவிறலி
மதுரைவெட்சி
மதுரைவெள்ளி
மதுரைவெற்றி
மதுரைவேங்கை
மதுரைவேய்
மதுரைவேரல்
மதுரைவேரி
மதுரைவேல்

மயில் -
ஒருவகைப்பறவை.
மயில்
மயில்வடிவு
மயில்வல்லி
மயில்வள்ளி
மயில்வாணி
மயில்வாழி
மயில்வானம்
மயிலணி
மயிலம்மா
மயிலம்மை
மயிலமுது
மயிலரசி
மயிலழகி
மயிலழகு
மயிலன்னை
மயிலாள்
மயிலினி
மயிலினியள்
மயிலுரு
மயிலூராள்
மயிலெயினி
மயிலெழில்
மயிலெழிலி
மயிலொளி
மயிலோதி
மயிலோவியம்
மயிற்கழனி
மயிற்காடு
மயிற்குஞ்சு
மயிற்குமரி
மயிற்;குழலி
மயிற்குழாம்
மயிற்குறிஞ்சி
மயிற்குன்றம்
மயிற்கூடல்
மயிற்கூந்தல்
மயிற்கொடி
மயிற்கொன்றை
மயிற்கோதை
மயிற்சாரல்
மயிற்செல்வி
மயிற்சோலை
மயிற்பொழில்
மயின்;மகள்
மயின்மங்கை
மயின்மடந்தை
மயின்மணி
மயின்மதி
மயின்மருதம்
மயின்மலர்
மயின்மலை
மயின்மலையள்
மயின்மாலை
மயின்முத்து
மயினங்கை
மயினடை
மயினல்லள்
மயினிலவு
மயினிலா

மருதம் -
வயனிலம், ஒருமரம்.
மருதக்கயம்
மருதக்கழனி
மருதக்கனி
மருதக்காடு
மருதக்கிள்ளை
மருதக்கிளி
மருதக்குடிமகள்
மருதக்குமரி
மருதக்குயில்
மருதக்குளத்தள்
மருதக்கூடல்
மருதக்கொடி
மருதக்கொழுந்து
மருதக்கொன்றை
மருதக்கோதை
மருதங்கனி
மருதங்காடு
மருதங்கிளி
மருதங்குமரி
மருதங்குயில்
மருதங்குளம்
மருதங்கூடல்
மருதச்சுனை
மருதச்செல்வி
மருதச்சேய்
மருதச்சோலை
மருதஞ்சுனை
மருதஞ்சோலை
மருதத்தங்கம்
மருதத்தங்கை
மருதத்தலைவி
மருதத்தாமரை
மருதத்தாய்
மருதத்திங்கள்
மருதத்திரு
மருதத்துறை
மருதத்தென்றல்
மருதத்தேவி
மருதத்தேன்
மருதத்தோகை
மருதத்தோழி
மருதந்துறை
மருதந்தென்றல்
மருதந்தேன்
மருதநங்கை
மருதநல்லள்
மருதநாச்சி
மருதநிலவு
மருதநிலா
மருதப்பண்
மருதப்புலமை
மருதப்புனல்
மருதப்பூவை
மருதப்பெண்டு
மருதப்பொழில்
மருதப்பொன்
மருதப்பொன்னி
மருதம்;
மருதம்பொழில்
மருதம்மா
மருதம்மை
 
மருதமகள்
மருதமங்கை
மருதமடந்தை
மருதமணம்
மருதமணி
மருதமதி
மருதமயில்
மருதமரை
மருதமலர்
மருதமலை
மருதமலையள்
மருதமனை
மருதமாரி
மருதமாலை
மருதமான்
மருதமானம்
மருதமுகில்
மருதமுகிலி
மருதமுகை
மருதமுடி
மருதமுத்து
மருதமுதல்வி
மருதமுதலி
மருதமுரசு
மருதமுல்லை
மருதமேழி
மருதமொட்டு
மருதமொழி
மருதயாழ்
மருதரசி
மருதரசு
மருதவடிவு
மருதவணி
மருதவம்மா
மருதவம்மை
மருதவமுதம்
மருதவமுது
மருதவரசி
மருதவரசு
மருதவரண்
மருதவரி
மருதவல்லி
மருதவழகி
மருதவழகு
மருதவாகை
மருதவாடை
மருதவாணி
மருதவாரி
மருதவாழை
மருதவாளை
மருதவிசை
மருதவிறலி
மருதவிறைவி
மருதவின்பம்
மருதவுரு
மருதவூராள்
மருதவெயினி
மருதவெழில்
மருதவெழிலி
மருதவெற்றி
மருதவேய்
மருதவேரல்
மருதவேரி
மருதவொலி
மருதவொளி
மருதவோவியம்
மருதழகி
மருதழகு
மருதினி
மருதினியள்
மருதினியாள்
மருதூராள்
மருதெழில்
மருதெழிலி
மருதொளி

மல்லிகை -
ஒருவகைமலர்க்கொடி
மல்லிகை
மல்லிகைக்கண்ணி
மல்லிகைக்கயம்
மல்லிகைக்கழனி
மல்லிகைக்கா
மல்லிகைக்காடு
மல்லிகைக்கிளி
மல்லிகைக்குமரி
மல்லிகைக்குயில்
மல்லிகைக்குழல்
மல்லிகைக்குழலி
மல்;லிகைக்குளத்தள்
மல்லிகைக்குறிஞ்சி
மல்லிகைக்குன்றம்
மல்லிகைக்கூடல்
மல்லிகைக்கூந்தல்
மல்லிகைக்கொடி
மல்லிகைக்கொழுந்து
மல்லிகைக்கோதை
மல்லிகைச்சாரல்
மல்லிகைச்சிட்டு
மல்லிகைச்சிலம்பு
மல்லிகைச்செல்வி
மல்லிகைச்சோலை
மல்லிகைத்தங்கம்
மல்லிகைத்தலைவி
மல்லிகைத்தாய்
மல்லிகைத்திங்கள்
மல்லிகைத்துறை
மல்லிகைத்தென்றல்
மல்லிகைத்தேவி
மல்;லிகைத்தேன்
மல்லிகைத்தொடை
மல்லிகைத்தோகை
மல்லிகைநகை
மல்லிகைநங்கை
மல்லிகைநல்லாள்
மல்லிகைநிலவு
மல்லிகைநிலா
மல்லிகைப்பிறை
மல்லிகைப்பூ
மல்லிகைப்பூவை
மல்லிகைப்பெண்டு
மல்லிகைப்பொழில்
மல்லிகைப்பொன்னி
மல்லிகைமகள்
மல்லிகைமங்கை
மல்லிகைமடந்தை
மல்லிகைமணம்
மல்லிகைமணி
மல்லிகைமதி
மல்லிகைமயி;ல்
மல்லிகைமருதம்
மல்லிகைமலர்
மல்லிகைமலை
மல்லிகைமாலை
மல்லிகைமான்
மல்லிகைமுகை
மல்லிகைமுடி
மல்லிகைமுத்து
மல்லிகைமுதல்வி
மல்லிகைமுரசு
மல்லிகைமுல்லை
மல்லிகைமுறுவல்
மல்லிகைமொட்டு
மல்லிகையணி
மல்லிகையம்மா
மல்லிகையம்மை
மல்லிகையமுது
மல்லிகையரசி
மல்லிகையரி
மல்லிகையழகி
மல்லிகையழகு
மல்லிகையாள்
மல்லிகையின்பம்
மல்;லிகையினி
மல்லிகையினியாள்
மல்லிகையூராள்
மலலிகையெழில்
மல்லிகையெழிலி
மல்லிகையொளி
மல்லிகைவடிவு
மல்லிகைவயல்
மல்லிகைவல்;லி
மல்லிகைவாடை
மல்லிகைவாணி
மல்லிகைவிழி
மல்லிகைவிளக்கு
மல்லிகைவீ
மல்லிகைவெள்ளி
மல்லிகைவேரி

மலர் -
பூ.
மலர்
மலர்க்கண்ணி
மலர்க்கண்ணு
மலர்க்கணை
மலர்க்கதிர்
மலர்க்கயம்
மலர்க்கலம்
மலர்க்கலை
மலர்க்கழல்
மலர்க்கழனி
மலர்க்கனி
மலர்க்கா
மலர்க்காஞ்சி
மலர்க்காடு
மலர்க்காந்தள்
மலர்க்கானல்
மலர்க்கிள்ளை
மலர்க்கிளி
மலர்க்குமரி
மலர்க்குயில்
மலர்க்குவை
மலர்க்குழல்
மலர்க்குழலி
மலர்க்குளத்தள்
மலர்க்குறிஞ்சி
மலர்க்குன்றம்
மலர்க்கூடல்
மலர்க்கூந்தல்
மலர்க்கொடி
மலர்க்கொம்பு
மலர்க்கொழுந்து
மலர்க்கொன்றை
மலர்க்கோதை
மலர்ச்சாரல்
மலர்ச்சிட்டு
மலர்ச்;சிலம்பு
மலர்ச்சுடர்
மலர்ச்சுனை
மலர்ச்செடி
மலர்ச்செம்மை
மலர்ச்செருந்தி
மலர்ச்செல்வம்
மலர்ச்செல்வி
மலர்ச்சோலை
மலர்த்தங்கம்
மலர்த்தங்கை
மலர்த்தணிகை
மலர்த்தமிழ்
மலர்த்தலைவி
மலர்த்தழை
மலர்த்தாமரை
மலர்த்தாய்
மலர்த்திங்கள்
மலர்த்திரு
மலர்த்துளசி
மலர்த்துறை
மலர்த்தூயவள்
மலர்த்தூயோள்
மலர்த்தென்றல்
மலர்த்தேவி
மலர்த்தேன்
மலர்த்தொடி
மலர்த்தொடை
மலர்த்தோகை
மலர்த்தோழி
மலர்நகை
மலர்நங்கை
மலர்நல்லள்
மலர்நாச்சி
மலர்நிலவு
மலர்நிலா
மலர்நெஞ்சள்
மலர்நெய்தல்
மலர்நெறி
மலர்நேரியள்
மலர்நொச்சி
மலர்ப்பகன்றை
மலர்ப்பருத்தி
மலர்ப்பாதிரி
மலர்ப்பிச்சி
மலர்ப்பிடி
மலர்ப்பிணை
மலர்ப்பிராட்டி
மலர்ப்பிள்ளை
மலர்ப்பிறை
மலர்ப்புகழ்
மலர்ப்புதுமை
மலர்ப்புன்னை
மலர்ப்புனல்
மலர்ப்பூவை
மலர்ப்பெண்டு
மலர்ப்பொட்டு
மலர்ப்பொழில்
மலர்ப்பொன்னி
மலர்மகள்
மலர்மங்கை
மலர்மடந்தை
மலர்மணம்
மலர்மணி
மலர்மதி
மலர்மயில்
மலர்மருதம்
மலர்மரை
மலர்மலை
மலர்மழை
மலர்மாரி
மலர்மாலை
மலர்மான்
மலர்மானம்
மலர்முகை
மலர்முடி
மலர்முத்து
மலர்முதல்வி
மலர்முரசு
மலர்முல்லை
மலர்முறுவல்
மலர்மொட்டு
மலர்வடிவு
மலர்வயல்
மலர்வல்லி
மலர்வள்ளி
மலர்வளை
மலர்வாடை
மலர்வாணி
மலர்வாரி
மலர்வாழி
மலர்வாழை
மலர்வானம்
மலர்விழி
மலர்விளக்கு
மலர்வெட்சி
மலர்வெள்ளி
மலர்வேங்கை
மலர்வேம்பு
மலர்வேரி
மலரணி
மலரம்மா
மலரம்மை
மலரமுதம்
மலரமுது
மலரரசி
மலரரசு
மலரரி
மலரருவி
மலரல்லி
மலரழகி
மலரழகு
மலரன்பு
மலரன்னை
மலராம்பல்
மலராழி
மலராள்
 
மலரிசை
மலரிடை
மலரிழை
மலரிழையாள்
மலரிறைவி
மலரின்பம்
மலரினி
மலரினியள்
மலரினியாள்
மலருரு
மலரூராள்
மலரெழில்
மலரெழிலி
மலரெழினி
மலரேந்தி
மலரேரி
மலரொளி
மலரோதி
மலரோவியம்

மலை -
குன்று, பொருப்பு.
மலை
மலைக்கழை
மலைக்கனி
மலைக்காடு
மலைக்காந்தள்
மலைக்கிள்ளை
மலைக்கிளி
மலைக்குட்டி
மலைக்குமரி
மலைக்குயில்
மலைக்குறத்தி
மலைக்குறிஞ்சி
மலைக்குன்றம்
மலைக்கூடல்
மலைக்கொடி
மலைக்கொழுந்து
மலைக்கொன்றை
மலைக்கோதை
மலைச்சந்தனம்
மலைச்சாந்து
மலைச்சாரல்
மலைச்சிட்டு
மலைச்சிலம்பு
மலைச்சுனை
மலைச்செடி
மலைச்செல்வி
மலைச்சோலை
மலைத்தகை
மலைத்தகையள்
மலைத்தங்கை
மலைத்தானை
மலைத்திங்கள்
மலைத்திரு
மலைத்திறல்
மலைத்தென்றல்
மலைத்தேவி
மலைத்தேன்
மலைத்தோகை
மலைநங்கை
மலைநிலவு
மலைநிலா
மலைப்பணை
மலைப்பாடி
மலைப்பிடி
மலைப்பிணை
மலைப்பிறை
மலைப்புகழ்
மலைப்புலி
மலைப்புனல்
மலைப்பூ
மலைப்பூவை
மலைப்பெண்டு
மலைப்பொழில்
மலைப்பொறை
மலைப்பொறையள்
மலைப்பொன்
மலைப்பொன்னி
மலைமகள்
மலைமங்கை
மலைமடந்தை
மலைமணி
மலைமதி
மலைமயில்
மலைமருதம்
மலைமலர்
மலைமான்
மலைமின்னல்
மலைமுகில்
மலைமுகிலி
மலைமுடி
மலைமுத்து
மலைமுதல்வி
மலைமுல்லை
மலையணி
மலையம்மா
மலையம்மை
மலையமுதம்
மரையமுது
மலையரசி
மலையரசு
மலையரண்
மலையரி
மலையருவி
மலையழகி
மலையழகு
மலையள்
மலையாற்றல்
மலையின்;பம்
மலையினி
மலையினியள்
மலையினியாள்
மலையுரு
மலையூராள்
மலையெயினி
மலையெழில்
மலையெழிலி
மலையொளி
மலைவடிவு
மலைவயல்
மலைவல்லி
மலைவள்ளி
மலைவாடை
மலைவாணி
மலைவாழை
மலைவிளக்கு
மலைவிறல்
மலைவிறலி
மலைவீ
மலைவேங்கை
மலைவேய்
மலைவேரல்
மலைவேரி

மழ -
இளமை.
மழநகை
மழநங்கை
மழநிலவு
மழநிலா
மழமகள்
மழமங்கை
மழமடந்தை
மழமணி
மழமதி
மழமயில்
மழமருதம்
மழமலர்
மழமான்
மழமுகை
மழமுத்து
மழமுல்லை
மழமுறுவல்
மழமொட்டு
மழலை
மழவடிவு
மழவணி
மழவரசி
மழவல்லி
மழவழகி
மழவள்
மழவாடை
மழவிடை
மழவின்பம்
மழவினி
மழவெழில்
மழவெழிலி
மழவொளி

மழை -
முகில்
மழை
மழைக்கண்ணி
மழைக்கணை
மழைக்குழல்
மழைக்குழலி
மழைக்குன்றம்
மழைக்கூந்தல்
மழைச்செல்வி
மழைப்புனல்
மழைமலை
மழைமின்னல்
மழைமுகில்
மழைமுகிலி
மழைமுத்து
மழையமுதம்
மழையமுது
மழையரசி
மழையழகி
மழையின்பம்
மழையூராள்
மழையெழில்
மழையெழிலி
மழையோதி
மழைவடிவு
மழைவல்லி
மழைவாடை
மழைவாணி
மழைவானம்
மழைவில்
மலைவிழி

மறம் -
வீரம்.
மறக்கடல்
மறக்கணை
மறக்கதிர்
மறக்கலம்
மறக்கலை
மறக்கழல்
மறக்கனல்
மறக்கனி
மறக்கிளி
மறக்குட்டி
மறக்குடிமகள்
மறக்குமரி
மறக்குயில்
மறக்குரல்
மறக்;கொடி
மறக்கொழுந்து
மறக்கோதை
மறச்சிலம்பு
மறச்சுடர்
மறச்செல்வி
மறச்சேய்
மறச்சொல்
மறத்தகை
மறத்தங்கம்
மறத்தங்கை
மறத்தணல்
மறத்தமிழ்
மறத்தலைவி
மறத்தழல்
மறத்தாய்
மறத்தானை
மறத்தி
மறத்திரு
மறத்திறல்
மறத்தீ
மறத்துணை
மறத்துறை
மறத்தேவி
மறத்தோகை
மறத்தோழி
மறநகை
மறநங்கை
மறநல்லள்
மறப்படை
மறப்பண்
மறப்பாடி
மறப்பாடினி
மறப்பிடி
மறப்புகழ்
மறப்புலி
மறப்பெண்டு
மறப்பொன்னி
மறப்;போர்
மறம்
மறமகள்
மறமங்கை
மறமடந்தை
மறமணி
மறமயில்
மறமருதம்
மறமலர்
மறமலை
மறமறை
மறமானம்
மறமானி
மறமுடி
மறமுத்து
மறமுரசு
மறமேழி
மறவடிவு
மறவணி
மறவம்மை
மறவரசி
மறவரண்
மறவரி
மறவல்லி
மறவழகி
மறவாகை
மறவாணி
மறவாரி
மறவாழி
மறவாள்
மறவாற்றல்
மறவிசை
மறவில்
மறவின்பம்
மறவினி
மறவுரு
மறவெரி
மறவெழில்
மறவெழிலி
மறவெற்றி
மறவேங்கை
மறவேல்
மறவொளி

மறை -
நிறைமொழி, மறைபொருள்.
மறை
மறைக்கடல்
மறைக்கணை
மறைக்கதிர்
மறைக்கலை
மறைக்கனல்
மறைக்கனி
மறைக்காடு
மறைச்சுடர்
மறைச்செல்வி
மறைச்சொல்
மறைத்தங்கம்
மறைத்தலைவி
மறைத்தாய்
மறைத்திறல்
மறைத்தீ
மறைநங்கை
மறைநாச்சி
மறைப்புகழ்
மறைப்;புணை
 
மறைப்புலமை
மறைப்பொன்னி
மறைமகள்
மறைமங்கை
மறைமடந்தை
மறைமணம்
மறைமணி
மறைமதி
மறைமயில்
மறைமலர்
மறைமலை
மறைமலையள்
மறைமழை
மறைமாலை
மறைமான்
மறைமானம்
மறைமுகில்
மறைமுகிலி
மறைமுகை
மறைமுத்து
மறைமுதல்வி
மறைமுதலி
மறைமுரசு
மறைமுல்லை
மறைமேழி
மறைமொட்டு
மறைமொழி
மறையணி
மறையம்மை
மறையமுதம்
மறையமுது
மறையரசி
மறையரசு
மறையரண்
மறையருவி
மறையழகி
மறையழகு
மறையறிவு
மறையாழி
மறையாற்றல்
மறையிசை
மறையிறைவி
மறையின்பம்
மறையினி
மறையினியள்
மறையினியாள்
மறையுரு
மறையூராள்
மறையெழில்
மறையெழிலி
மறையேந்தி
மறையொலி
மறையொளி
மறைவடிவு
மறைவயல்
மறைவல்லி
மறைவாகை
மறைவாணி
மறைவாரி
மறைவாழி
மறைவானம்
மறைவிளக்கு
மறைவிறல்
மறைவிறலி
மறைவெற்றி
மறைவேரி
மறைவேல்

மன் -
நிலைபேறு, மன்னர்.
மன்கடல்
மன்கதிர்
மன்கலை
மன்குறிஞ்சி
மன்குன்றம்
மன்கூடல்
மன்சிலம்பு
மன்சுடர்
மன்சொல்
மன்பிறை
மன்புகழ்
மன்மொழி
மன்வடிவு
மன்வாடை
மன்வாரி
மன்வானம்
மன்வெற்றி
மன்;னிலவு
மன்னிலா

மன்றம் -
பொதுவிடம், அவைக்களம்.
மன்றக்கதிர்
மன்றக்கலை
மன்றக்கனி
மன்றக்கிளி
மன்றக்குயில்
மன்றக்;குரல்
மன்றக்கொடி
மன்றக்கோதை
மன்றச்சுடர்
மன்றச்சுரபி
மன்றச்செல்வி
மன்றச்சேய்
மன்றச்சொல்
மன்றச்சோலை
மன்றணி
மன்றத்தமிழ்
மன்றத்தரசி
மன்றத்தலைவி
மன்றத்தாய்
மன்றத்திறல்
மன்றத்தூராள்
மன்றத்தென்றல்
மன்றத்தேவி
மன்றத்தேன்
மன்றத்தோகை
மன்றநிலவு
மன்றநிலா
மன்றப்பரிதி
மன்றப்பாடினி
மனறப்பிடி
மன்றப்பிணை
மன்றப்பிராட்டி
மன்றப்பிறை
மன்றப்புகழ்
மன்றப்புணை
மன்றப்புதுமை
மன்றப்புலமை
மன்றப்புனல்
மன்றப்பூவை
மன்றப்பொழில்
மன்றம்மை
மன்றமகள்
மன்றமங்கை
மன்றமடந்தை
மன்றமணி
மன்றமதி
மன்றமயில்
மன்றமலர்
மன்றமாலை
மன்றமான்
மன்றமுடி
மன்றமுத்து
மன்றமுதல்வி
மன்றமுது
மன்றமுரசு
மன்றமுல்லை
மன்றமொழி
மன்றயாழி
மன்றரசி
மன்றரசு
மன்றரண்
மன்றரி
மன்றவடிவு
மன்றவல்லி
மன்றவாகை
மன்றவாணி
மன்றவிளக்கு
மன்றவிறல்
மன்றவிறலி
மன்றவெற்றி
மன்றவேரி
மன்றவேல்
மன்றழகி
மன்றழகு
மன்றாற்றல்
மன்றிசை
மன்றிறைவி
மன்றின்பம்
மன்றினி
மன்றினியள்
மன்றூராள்
மன்றெழில்
மன்றெழிலி
மன்றொளி

மன்றல் -
மணம்.
மன்றல்
மன்றல்வடிவு
மன்றல்வல்லி
மன்றல்வாடை
மனறல்வாணி
மன்றலமுதம்
மன்றலமுது
மன்றலரசி
மன்றலரசு
மன்றலரி
மன்றலருவி
மன்றலல்லி
மன்றலலரி
மன்றலழகி
மன்றலழகு
மன்றலாள்
மன்றலினி
மன்றலினியள்
மனறலினியாள்
மன்றலூராள்
மன்றலெழில்
மன்றலெழிலி
மன்றலொளி
மன்றலோதி
மன்றற்கண்ணி
மன்றற்கலம்
மன்றற்கனி
மன்றற்கிள்ளை
மன்றற்கிளி
மன்றற்குமரி
மன்றற்குயில்
மன்றற்குழல்
மன்றற்குழலி
மன்றற்குறிஞ்சி
மன்றற்கூடல்
மன்றற்கூந்தல்
மன்றற்கொடி
மன்றற்கொழுந்து
மன்றற்கொன்றை
மன்றற்கோதை
மன்றற்சந்தனம்
மன்றற்சாந்து
மன்றற்சாரல்
மன்றற்சிலம்பு
மன்றற்சோலை
மன்றற்பாதிரி
மன்றற்பிடி
மன்றற்பிணை
மன்றற்புன்னை
மன்றற்புனல்
மன்றற்பூ
மன்றற்பூவை
மன்றற்பெண்
மன்றற்பெண்டு
மன்றற்பொட்டு
மன்றற்பொழில்
மன்றன்மகள்
மன்றன்மங்கை
மன்றன்மடந்தை
மன்றன்மணம்
மன்றன்மணி
மன்றன்மதி
மன்றன்மயில்
மன்றன்மருதம்
மன்றன்மலர்
மன்றன்மலை
மன்றன்மலையள்
மன்றன்மழை
மன்றன்மறை
மன்றன்மனை
மன்றன்மாரி
மன்றன்மாலை
மன்றன்மான்
மன்றன்முகில்
மன்றன்முகிலி
மன்றன்முகை
மன்றன்முடி
மன்றன்முத்து
மன்றன்முரசு
மன்றன்முல்லை
மன்றன்முறுவல்
மன்;றன்மொட்டு
மன்றன்மொழி
மன்றனகை
மன்றனங்கை
மன்றனிலவு
மன்றனிலா
மன்றனெய்தல்
மன்றனொச்சி
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது