முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

வஞ்சி -
பெண், கொடி.
வஞ்சி
வஞ்சிக்கனி
வஞ்சிக்கிளி
வஞ்சிக்குயில்
வஞ்சிக்கொடி
வஞ்சிக்கொழுந்து
வஞ்சிநல்லாள்;
வஞ்சிமணி
வஞ்சிமதி
வஞ்சிமயில்
வஞ்சிமலர்
வஞ்சிமாலை
வஞ்சிமான்;
வஞ்சிமுகை
வஞ்;சிமுத்து
வஞ்சிமுல்லை
வஞ்சியணி
வஞ்சியம்மா
வஞ்சியமுது
வஞ்;சியரசி
வஞ்சியழகி
வஞ்சியழகு
வஞ்சியாள்
வஞ்சியிடை
வஞ்சியினியாள்
வஞ்சியூராள்
வஞ்சியெழில்
வஞ்சியெழிலி
வஞ்சியொளி
வஞ்சிவடிவு
வஞ்சிவிளக்கு
வஞ்சிவேய்
வஞ்சிவேரல்
வஞ்சிவேரி
வஞ்சிவேல்

வடக்கு -
ஒருதிசை.
வடகடல்
வடகரை
வடகாடு
வடகிளி
வடகுயில்
வடகுன்றம்
வடசெல்வி
வடநங்கை
வடபாடி
வடமகள்
வடமங்கை
வடமணி
வடமயில்
வடமருதம்
வடமலர்
வடமலை
வடமலையள்
வடமான்
வடமுத்து

வடிவு -
உரு, அழகு.
வடிவம்மா
வடிவம்மை
வடிவரசி
வடிவழகி
வடிவு
வடிவுக்கரசி
வடிவுக்;கலை
வடிவுக்கனி
வடிவுக்கிளி
வடிவுக்குயில்
வடிவுக்கொடி
வடிவுச்செல்வி
வடிவுநல்லள்
வடிவுநிலவு
வடிவுநிலா
வடிவுப்பிறை
வடிவுமகள்
வடிவுமங்கை
வடிவுமணி
வடிவுமதி
வடிவுமயில்
வடிவுமலர்
வடிவுமாலை
வடிவுமான்
வடிவுமுகில்
வடிவுமுகிலி
வடிவுமுகை
வடிவுமுத்து
வடிவுமுல்லை
வடிவுமுறுவல்
வடிவுவல்லி
வடிவுவாணி
வடிவெழில்
வடிவெழிலி
வடிவொளி
வடிவோவியம்

வண்;ணம் -
அழகு, நிறம்.
வண்ணக்கடல்
வண்ணக்கதிர்
வண்ணக்கயம்
வண்ணக்கயல்
வண்ணக்கலம்
வண்ணக்கலை
வண்ணக்கழல்
வண்ணக்கழி
வண்ணக்கழை
வண்ணக்கனி
வண்ணக்கிளி
வண்ணக்குயில்
வண்ணக்குழல்
வண்ணக்குழலி
வண்ணக்குழை
வண்ணக்குளத்தள்
வண்ணக்குறிஞ்சி
வண்ணக்கூந்தல்
வண்ணக்கொடி
வண்ணக்கொன்றை
வண்ணக்கோதை
வண்ணச்சாந்து
வண்ணச்சிட்டு
வண்ணச்சிலம்பு
வண்ணச்சுடர்
வண்ணச்சுனை
வண்ணச்செடி
வண்ணச்செல்வி
வண்ணச்சோலை
வண்ணத்தங்கம்
வண்ணத்தங்கை
வணண்த்தமிழ்
வண்ணத்தாமரை
வண்ணத்தேவி
வண்ணத்தொடை
வண்ணத்தோகை
வண்ணநகை
வண்ணநங்கை
வண்ணநிலவு
வண்ணநிலா
வண்ணப்பிறை
வண்ணப்புன்னை
வண்ணப்புனல்
வண்ணப்பூ
வண்ணப்பூவை
வண்ணப்பெண்டு
வண்ணப்பொழில்
வண்ணப்பொன்
வண்ணப்பொன்னி
வண்ணம்
வண்ணமகள்
வண்ணமங்கை
வண்ணமடந்தை
வண்ணமணி
வண்ணமதி
வண்ணமயில்
வண்ணமருதம்
வண்ணமரை
வண்ணமலர்
வண்ணமலை
வண்ணமாலை
வண்ணமான்
வண்ணமீன்
வண்ணமுகில்
வண்ணமுகிலி
வண்ணமுகை
வண்ணமுடி
வண்ணமுத்து
வண்ணமுரசு
வண்ணமுல்லை
வண்ணமேழி
வண்ணமொட்டு
வண்ணமொழி
வண்ணவடிவு
வண்ணவணி
வண்ணவமுது
வண்ணவயல்
வண்ணவரசி
வண்ணவரி
வண்ணவருவி
வண்ணவல்லி
வண்ணவழகி
வண்ணவழகு
வண்ணவாணி
வண்ணவாரி
வண்ணவாழி
வண்ணவிடை
வண்ணவிழை
வண்ணவெழில்
வண்ணவெழிலி
வண்ணவெழினி
வண்ணவொளி
வண்ணவோதி
வண்ணவோவியம்

 

வஞ்சி -
பெண், கொடி.
வஞ்சி
வஞ்சிக்கனி
வஞ்சிக்கிளி
வஞ்சிக்குயில்
வஞ்சிக்கொடி
வஞ்சிக்கொழுந்து
வஞ்சிநல்லாள்;
வஞ்சிமணி
வஞ்சிமதி
வஞ்சிமயில்
வஞ்;சிமலர்
வஞ்சிமாலை
வஞ்சிமான்;
வஞ்சிமுகை
வஞ்சிமுத்து
வஞ்சிமுல்லை
வஞ்சியணி
வஞ்சியம்மா
வஞ்சியமுது
வஞ்;சியரசி
வஞ்சியழகி
வஞ்சியழகு
வஞ்சியாள்
வஞ்சியிடை
வஞ்சியினியாள்
வஞ்சியூராள்
வஞ்சியெழில்
வஞ்சியெழிலி
வஞ்சியொளி
வஞ்சிவடிவு
வஞ்சிவிளக்கு
வஞ்சிவேய்
வஞ்சிவேரல்
வஞ்சிவேரி
வஞ்சிவேல்

வடக்கு -
ஒருதிசை.
வடகடல்
வடகரை
வடகாடு
வடகிளி
வடகுயில்
வடகுன்றம்
வடசெல்வி
வடநங்கை
வடபாடி
வடமகள்
வடமங்கை
வடமணி
வடமயில்
வடமருதம்
வடமலர்
வடமலை
வடமலையள்
வடமான்
வடமுத்து

வடிவு -
உரு, அழகு.
வடிவம்மா
வடிவம்மை
வடிவரசி
வடிவழகி
வடிவு
வடிவுக்கரசி
வடிவுக்;கலை
வடிவுக்கனி
வடிவுக்கிளி
வடிவுக்குயில்
வடிவுக்கொடி
வடிவுச்செல்வி
வடிவுநல்லள்
வடிவுநிலவு
வடிவுநிலா
வடிவுப்பிறை
வடிவுமகள்
வடிவுமங்கை
வடிவுமணி
வடிவுமதி
வடிவுமயில்
வடிவுமலர்
வடிவுமாலை
வடிவுமான்
வடிவுமுகில்
வடிவுமுகிலி
வடிவுமுகை
வடிவுமுத்து
வடிவுமுல்லை
வடிவுமுறுவல்
வடிவுவல்லி
வடிவுவாணி
வடிவெழில்
வடிவெழிலி
வடிவொளி
வடிவோவியம்

வண்;ணம் -
அழகு, நிறம்.
வண்ணக்கடல்
வண்ணக்கதிர்
வண்ணக்கயம்
வண்ணக்கயல்
வண்ணக்கலம்
வண்ணக்கலை
வண்ணக்கழல்
வண்ணக்கழி
வண்ணக்கழை
வண்ணக்கனி
வண்ணக்கிளி
வண்ணக்குயில்
வண்ணக்குழல்
வண்ணக்குழலி
வண்ணக்குழை
வண்ணக்குளத்தள்
வண்ணக்குறிஞ்சி
வண்ணக்கூந்தல்
வண்ணக்கொடி
வண்ணக்கொன்றை
வண்ணக்கோதை
வண்ணச்சாந்து
வண்ணச்சிட்டு
வண்ணச்சிலம்பு
வண்ணச்சுடர்
வண்ணச்சுனை
வண்ணச்செடி
வண்ணச்செல்வி
வண்ணச்சோலை
வண்ணத்தங்கம்
வண்ணத்தங்கை
வணண்த்தமிழ்
வண்ணத்தாமரை
வண்ணத்தேவி
வண்ணத்தொடை
வண்ணத்தோகை
வண்ணநகை
வண்ணநங்கை
வண்ணநிலவு
வண்ணநிலா
வண்ணப்பிறை
வண்ணப்புன்னை
வண்ணப்புனல்
வண்ணப்பூ
வண்ணப்பூவை
வண்ணப்பெண்டு
வண்ணப்பொழில்
வண்ணப்பொன்
வண்ணப்பொன்னி
வண்ணம்
வண்ணமகள்
வண்ணமங்கை
வண்ணமடந்தை
வண்ணமணி
வண்ணமதி
வண்ணமயில்
வண்ணமருதம்
வண்ணமரை
வண்ணமலர்
வண்ணமலை
வண்ணமாலை
வண்ணமான்
வண்ணமீன்
வண்ணமுகில்
வண்ணமுகிலி
வண்ணமுகை
வண்ணமுடி
வண்ணமுத்து
வண்ணமுரசு
வண்ணமுல்லை
வண்ணமேழி
வண்ணமொட்டு
வண்ணமொழி
வண்ணவடிவு
வண்ணவணி
வண்ணவமுது
வண்ணவயல்
வண்ணவரசி
வண்ணவரி
வண்ணவருவி
வண்ணவல்லி
வண்ணவழகி
வண்ணவழகு
வண்ணவாணி
வண்ணவாரி
வண்ணவாழி
வண்ணவிடை
வண்ணவிழை
வண்ணவெழில்
வண்ணவெழிலி
வண்ணவெழினி
வண்ணவொளி
வண்ணவோதி
வண்ணவோவியம்

 

வண்ணை -
ஓரிடம்
வண்ணைக்கனி
வண்ணைக்கிளி
வண்ணைக்குமரி
வண்ணைக்குயில்
வண்ணைக்கொடி
வண்ணைக்கோதை
வண்ணைச்சுடர்
வண்ணைச்செல்வி
வண்ணைத்தங்கம்
வண்ணைத்தங்கை
வண்ணைத்தேவி
வண்ணைத்தோகை
வண்ணைநங்கை
வண்ணைநிலவு
வண்ணைநிலா
வண்ணைப்பிடி
வண்ணைப்பொன்னி
வண்ணைமணி
வண்ணைமதி
வண்ணைமயில்
வண்ணைமலர்
வண்ணைமாலை
வண்ணைமான்;
வண்ணைமுத்து
வண்ணையமுது
வண்ணையரசி
வண்ணையழகி
வண்ணையழகு
வண்ணையாள்
வண்ணையூராள்
வண்ணையெழில்
வண்ணையெழிலி
வண்ணையொளி
வண்ணைவடிவு
வண்ணைவயல்
வண்ணைவல்லி
வண்ணைவாணி
வண்ணைவிளக்கு
வண்ணைவேல்

வண்மை -
வளப்பம், வலிமை, அழகு.
வண்கடல்
வண்கண்ணி
வண்கணை
வண்கதிர்
வண்கயம்
வண்கயல்
வண்கலம்
வண்கலை
வண்கழல்
வண்கழனி
வண்கழை
வண்கனி
வண்கா
வண்காஞ்சி
வண்காடு
வண்காந்தள்
வண்கிள்ளை
வண்கிளி
வண்குடிமகள்
வண்குமரி
வண்குயில்
வண்குரல்
வண்குழல்
வண்குழலி
வண்குழை
வண்குறிஞ்சி
வண்குன்றம்
வண்கூடல்
வண்கூந்தல்
வண்கொடி
வண்கொடை
வண்கொம்பு
வண்கொழுந்து
வண்கொன்றை
வண்கோதை
வண்சந்தனம்
வண்சாந்து
வண்சாரல்
வண்சிட்டு
வண்சிலம்பு
வண்சுடர்
வண்சுரபி
வண்சுனை
வண்செடி
வண்செருந்தி
வண்செல்வம்
வண்செல்வி
வண்சொல்
வண்சோலை
வண்டமிழ்
வண்டாமரை
வண்டுறை
வண்டேன்
வண்ணகை
வண்ணங்கை
வண்ணிலவு
வண்ணிலா
வண்ணெறி
வண்பகல்
வண்படை
வண்பணை
வண்பரிதி
வண்பருத்தி
வண்பழம்
வண்பாடி
வண்பாடினி
வண்பாதிரி
வண்பிச்சி
வண்பிடி
வண்பிணை
வண்பிறை
வண்புகழ்
வண்புணை
வண்புதுமை
வண்புலமை
வண்புலி
வண்புன்னை
வண்புனல்
வண்பூ
வண்பூவை
வண்பெண்டு
வண்பொட்டு
வண்பொழில்
வண்பொறை
வண்பொன்னி
வண்மகள்
வண்மங்கை
வண்மடந்தை
வண்மணம்
வண்மணி
வண்மதி
வண்மயில்
வண்மருதம்
வண்மலர்
வண்மலை
வண்மறை
வண்மனை
வண்மாரி
வண்மாலை
வண்மான்
வண்மானம்
வண்மானி
வண்முகில்
வண்முகிலி
வண்முகை
வண்முடி
வண்முத்து
வண்முரசு
வண்முல்லை
வண்முறுவல்
வண்மேழி
வண்மை
வண்மொட்டு
வண்மொழி

வரணி -
ஓரிடம்.
வரணி
வரணிக்கனி
வரணிக்கிளி
வரணிக்குமரி
வரணிக்குயில்
வரணிக்கொடி
வரணிக்கோதை
வரணிச்சுடர்
வரணிச்செல்;வி
வரணித்தங்கம்
வரணித்தங்கை
வரணித்தேவி
வரணித்தோகை
வரணிநங்கை

வரணிநிலவு
வரணிநிலா
வரணிப்பிடி
வரணிப்பொன்னி
வரணிமணி
வரணிமதி
வரணிமயில்
வரணிமலர்
வரணிமாலை
வரணிமான்
வரணிமுத்து
வரணியமுது
வரணியரசு
வரணியழகி
வரணியழகு
வரணியாள்
வரணியூராள்
வரணியெழில்
வரணியெழிலி
வரணியொளி
வரணிவடிவு
வரணிவயல்
வரணிவல்லி
வரணிவாணி
வரணிவிளக்கு
வரணிவேல்


 

வல்லை - ஓரிடம்.
வல்லைக்கனி
வல்லைக்கிளி
வல்லைக்குமரி
வல்லைக்குயில்
வல்லைக்கொடி
வல்லைக்கோதை
வல்லைச்சுடர்
வல்லைச்செல்வி
வல்லைத்தங்கம்
வல்லைத்தங்கை
வல்லைத்தேவி
வல்லைத்தோகை
வல்லைநங்கை
வல்லைநிலவு
வல்லைநிலா
வல்லைப்பிடி
வல்லைப்பொன்னி
வல்லைமணி
வல்லைமதி
வல்லைமயில்
வல்லைமலர்
வல்லைமாலை
வல்லைமான்;
வல்லைமுத்து
வல்;லையமுது
வல்லையரசு
வல்லையழகி
வல்லையழகு
வல்லையாள்
வல்லையூராள்
வல்லையெழில்
வல்லையெழிலி
வல்லையொளி
வல்லைவடிவு
வல்லைவயல்
வல்லைவல்லி
வல்லைவாணி
வல்லைவிளக்கு
வல்லைவேல்

வல்வை -ஓரிடம்.
வல்வைக்கனி
வல்வைக்கிளி
வல்வைக்குமரி
வல்வைக்குயில்
வல்வைக்கொடி
வல்வைக்கோதை
வல்வைச்சுடர்
வல்வைச்;செல்வி
வல்வைத்தங்கம்
வல்வைத்தங்கை
வல்வைத்தேவி
வல்வைத்தோகை
வல்வைநங்கை
வல்வைநிலவு
வல்வைநிலா
வல்வைப்பிடி
வல்வைப்பொன்னி
வல்வைமணி
வல்வைமதி
வல்வைமலர்
வல்வைமாலை
வல்வைமான்
வல்வைமுத்து
வல்வையரசு
வல்வையழகி
வல்வையழகு
வல்வையாள்
வல்வையூராள்
வல்வையெழில்
வல்வையெழிலி
வல்வையொளி
வல்வைவடிவு
வல்வைவயல்
வல்வைவல்லி
வல்வைவாணி
வல்வைவிளக்கு
வல்வைவேல்

வலம் -
வலிமை, வெற்றி, வலப்புறம்.
வலந்தேவி
வலநங்கை
வலநாடள்
வலம்புரி
வலவூரள்
வலவேங்கை

வள்ளி -
கொடி.
வள்ளி
வள்ளிக்கனி
வள்ளிக்கிளி
வள்ளிக்குறிஞ்சி
வள்ளிக்குன்றம்
வள்ளிக்கொடி

வளம் -
செழுமை, மிகுதி, பயன், செல்வம், வருவாய்
வளக்கடல்
வளக்கண்ணி
வளக்கணை
வளக்கதிர்
வளக்கயம்
வளக்கயல்
வளக்கலம்
வளக்கலை
வளக்கழல்
வளக்கழனி
வளக்கழை
வளக்கனி
வளக்காஞ்சி
வளக்காந்தள்
வளக்கிள்ளை
வளக்கிளி
வளக்குடிமகள்
வளக்குமரி
வளக்குயில்
வளக்குரல்
வளக்குழல்
வளக்குழலி
வளக்குறி;ஞ்சி
வளக்குன்றம்
வளக்கூடல்
வளக்கூந்தல்
வளக்கொடி
வளக்கொடை
வளக்கொம்பு
வளக்கொழுந்து
வளக்கொன்றை
வளக்கோதை
வளச்சந்தனம்
வளச்சாந்து
வளச்சாரல்
வளச்சிட்டு
வளச்சிலம்பு
வளச்சுடர்
வளச்சுரபி
வளச்சுனை
வளச்செடி
வளச்செருந்தி
வளச்செல்வம்
வளச்செல்வி
வளச்சொல்
வளச்சோலை
வளத்தமிழ்
வளத்தாமரை
வளத்துறை
வளத்தேன்
வளநகை
வளநங்கை
வளநாடள்
வளநிலவு
வளநிலா
வளநெறி
வளப்பகல்
வளப்படை
வளப்பணை
வளப்பரிதி
வளப்பருத்தி
வளப்பாடி
வளப்பாடினி
வளப்பாதிரி
வளப்பிடி
வளப்பிணை
வளப்;பிறை
வளப்புகழ்
வளப்புணை
வளப்புதுமை
வளப்புலமை
வளப்புலி
வளப்புன்னை
வளப்பூவை
வளப்பெண்டு
வளப்பொட்டு
வளப்பொழில்
வளப்பொன்னி
வளம்
வளமகள்
வளமங்கை
வளமடந்தை
வளமணம்
வளமணி
வளமதி
வளமயில்
வளமருதம்
வளமலர்
வளமலை
வளமறை
வளமனை
வளமாரி
வளமாலை
வளமான்
வளமானம்
வளமானி
வளமுகில்
வளமுகிலி
வளமுகை
 
வளமுடி
வளமுத்து
வளமுதல்வி
வளமுதலி
வளமுரசு
வளமுல்லை
வளமுறுவல்
வளமேழி
வளமொட்டு
வளமொழி
வளவடிவு
வளவணி
வளவமுது
வளவயல்
வளவரசி
வளவரசு
வளவரண்
வளவரி
வளவருவி
வளவழகி
வளவழகு
வளவள்
வளவறிவு
வளவன்பு
வளவாகை
வளவாடை
வளவாணி
வளவாரி
வளவாழை
வளவானம்
வளவிசை
வளவிழை
வளவெழில்
வளவெழிலி
வளவொளி
வளவோதி
வளவோவியம்

வளர் -
பெரிதாதல், மிகுதியாதல்.
வளர்கடல்
வளர்கணை
வளர்கதிர்
வளர்கயம்
வளர்கயல்
வளர்கலம்
வளர்கலை
வளர்கழல்
வளர்கழனி
வளர்கழை
வளர்கனல்;
வளர்கனி
வளர்காடு
வளர்கானல்
வளர்கிள்ளை
வளர்கிளி
வளர்குட்டி
வளர்குடிமகள்
வளர்குமரி
வளர்குயில்
வளர்குரல்
வளர்குழல்
வளர்குழலி
வளர்குறிஞ்சி
வளர்குன்றம்
வளர்கூடல்
வளர்கூந்தல்
வளர்கொடி
வளர்கொடை
வளர்கொம்பு
வளர்கொழுந்து
வளர்கொன்றை
வளர்கோதை
வளர்சந்தனம்
வளர்;சாந்து
வளர்சாரல்;
வளர்சிட்டு
வளர்சிலம்பு
வளர்சுடர்
வளர்சுரபி
வளர்சுனை
வளர்செடி
வளர்செம்மை
வளர்செருந்தி
வளர்செல்லம்
வளர்செல்வம்
வளர்செல்வி
வளர்சேய்
வளர்சொல்
வளர்சோலை
வளர்தகை
வளர்தகையள்
வளர்தங்கம்
வளர்தங்கை
வளர்தணல்
வளர்தணிகை
வளர்தமிழ்
வளர்தலைவி
வளர்தழல்
வளர்தழை
வளர்தாமரை
வளர்தாய்
வளர்தானை
வளர்திங்கள்
வளர்திரு
வளர்திறல்
வளர்தீ
வளர்துணை
வளர்துளசி
வளர்துறை
வளர்தூயோள்
வளர்தென்றல்
வளர்தேவி
வளர்தேன்
வளர்தையல்
வளர்தொடை
வளர்தோகை
வளர்நகை
வளர்நங்கை
வளர்நிலவு
வளர்நிலா
வளர்நெஞ்சள்
வளர்நெய்தல்
வளர்நெறி
வளர்நொச்சி
வளர்பகல்
வளர்பகன்றை
வளர்படை
வளர்பண்
வளப்பணை
வளப்பரிதி
வளர்பருத்தி
வளர்பாடி
வளர்பாடினி
வளர்பாதிரி
வளர்பாலை
வளர்பிச்சி
வளர்பிடி
வளர்பிணை
வளர்பிள்ளை
வளர்பிறை
வளர்புகழ்
வளர்புணை
வளர்புதுமை
வளர்புலமை
வளர்புலி
வளர்புன்னை
வளர்புனல்
வளர்பூவை
வளர்பெண்டு
வளர்பொழில்
வளர்பொறை
வளர்பொறையள்
வளர்;பொன்னி
வளர்போர்
வளர்மகள்
வளர்மங்கை
வளர்மடந்தை
வளர்மணம்
வளர்மணி
வளர்மதி
வளர்மயில்
வளர்மருதம்
வளர்மலர்
வளர்மலை
வளர்மலையள்
வளர்;மழை
வளர்மறை
வளர்மனை
வளர்மாரி
வளர்மாலை
வளர்மான்
வளர்மானம்
வளர்மானி
வளர்மின்னல்
வளர்மீன்
வளர்முகில்
வளர்முகிலி
வளர்முகை
வளர்முடி
வளர்முத்து
வளர்முதல்வி
வளர்முதலி
வளர்முரசு
வளர்முல்லை
வளர்முறுவல்
வளர்மேழி
வளர்மொட்டு
வளர்மொழி
வளர்மௌவல்
வளர்யாழ்
வளர்வடிவு
வளர்வயல்
வளர்வல்லி
வளர்வள்ளி
வளர்வாகை
வளர்வாடை
வளர்வாணி
வளர்வாரி
வளர்வாழை
வளர்விளக்கு
வளர்விறல்
வளர்விறலி
 

வளர்வெள்ளி
வளர்வெற்றி
வளர்வேங்கை
வளர்வேய்
வளர்வேரல்
வளர்வேரி
வளர்வேல்
வளரணி
வளரம்மை
வளரமுதம்
வளரமுது
வளரரசி
வளரரசு
வளரரண்
வளரரரி
வளரருவி
வளரலலரி
வளரலை
வளரழகி
வளரழகு
வளரறிவு
வளரன்பு
வளராம்பல்
வளராழி
வளராற்றல்
வளரிசை
வளரின்பம்
வளருரு
வளரெயினி
வளரெரி
வளரெழில்
வளரெழிலி
வளரேரி
வளரொலி
வளரொளி
வளரோதி
வளரோவியம்

வளை -
வளைவு, வளையல், சங்கு.
வளைகடல்
வளைகரை
வளைகுழல்
வளைகுழலி
வளைகூந்தல்
வளைகொடி
வளைகொம்பு
வளைகோதை
வளைச்செல்வி
வளைதடி
வளைதொடி
வளைதொடை
வளைநங்கை
வளைநிலவு
வளைநிலா
வளைநுதல்
வளைபிறை
வளைமகள்
வளைமங்கை
வளைமடந்தை
வளைமணி
வளைமதி
வளைமயில்
வளைமருதம்
வளைமலர்
வளைமாலை
வளைமான்
வளைமின்னல்
வளைமீன்
வளைமுகில்
வளைமுகிலி
வளைமுகை
வளைமுத்து
வளைமுதல்வி
வளைமுதலி
வளைமுரசு
வளைமுல்லை
வளைமேழி
வளையணி
வளையம்மா
வளையம்மை
வளையமுது
வளையரசி
வளையரண்
வளையரி
வளையருவி
வளையல்
வளையல்லி
வளையலை
வளையழகி
வளையழகு
வளையாழ்
வளையாழி
வளையாள்
வளையிடை
வளையிமை
வளையுடையாள்
வளையெயினி
வளையெழில்
வளையெழிலி
வளையேரி
வளையோதி
வளைவயல்
வளைவல்லி
வளைவாரி
வளைவானம்
வளைவில்
வளைவிறலி

வன்மை -
வலிமை.
வல்லணி
வல்லம்மை
வல்லமுது
வல்லமை
வல்லரசி
வல்லரசு
வல்லரண்
வல்லரி
வல்;லலை
வல்லவள்
வல்லழகி
வல்லழகு
வல்லறிவு
வல்லாழி
வல்லாள்
வல்லாற்றல்
வல்;லி
வல்லிறைவி
வல்லினி
வல்லெயினி
வல்லெரி
வல்லெழில்
வல்லெழிலி
வல்லொலி
வல்லொளி
வல்வாடை
வல்வாரி
வல்வில்
வல்விறல்
வல்வெற்றி
வல்வேங்கை
வல்;வேல்
வலி
வலிமை
வலியவள்
வலியள்
வலியாள்
வலு
வலுவுடையாள்
வன்கடல்
வன்கணை
வன்கரை
வன்கலம்
வன்கழல்
வன்கழி
வன்கழை
வன்கனல்
வன்கிள்ளை
வன்கிளி
வன்குட்டி
வன்குயில்
வன்குரல்
வன்குறிஞ்சி
வன்குன்றம்
வன்கொன்றை
வன்சாரல்
வன்சிலம்பு
வன்சுடர்
வன்பகல்
வன்படை
வன்பணை
வன்பரிதி
வன்பாடி
வன்பாலை
வன்பிடி
வன்பிறை
வன்புணை
வன்புலி
வன்மதி
வன்மயில்
வன்மலை
வன்முடி
வன்முத்து
வன்முரசு
வன்மேழி
வன்னிலவு
வன்னிலா

 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது