முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

வி-வீ-வெ-வே

விடியல் -
வைகறை.
விடியல்
விடியல்வடிவு
விடியல்வானம்
விடியல்விளக்கு
விடியல்வெள்ளி
விடியலணி
விடியலம்மை
விடியலமுது
விடியலரசி
விடியலழகி
விடியலழகு
விடியலாள்
விடியலிசை
விடியலின்பம்
விடியலினியள்
விடியலுரு
விடியலெழில்
விடியலெழிலி
விடியலொளி
விடியற்கதிர்
விடியற்சுடர்
விடியற்செல்வி
விடியற்பகல்
விடியற்பண்
விடியற்பரிதி
விடியற்புணை
விடியன்மங்கை
விடியன்மலர்
விடியன்மலை
விடியன்மீன்
விடியன்முகை
விடியன்முத்து
விடியன்முரசு
விடியனங்கை
விடியனெறி
விடிவானம்
விடிவிளக்கு
விடிவு
விடிவெள்ளி

விடுதலை -
கட்டறவு.
விடுதலை
விடுதலைக்கதிர்
விடுதலைக்கனல்
விடுதலைக்கனி
விடுதலைக்காற்று
விடுதலைக்கிளி
விடுதலைக்குட்டி
விடுதலைக்குமரி
விடுதலைக்குயில்
விடுதலைக்குரல்
விடுதலைக்கொடி
விடுதலைச்சுடர்
விடுதலைச்செல்வி
விடுதலைத்தாய்
விடுதலைத்தானை
விடுதலைத்தீ
விடுதலைத்தேவி
விடுதலைத்தேன்
விடுதலைநெஞ்சள்
விடுதலைநெருப்பு
விடுதலைநெறி
விடுதலைப்படை
விடுதலைப்பண்
விடுதலைப்பரிதி
விடுதலைப்பாசறை
விடுதலைப்பாடி
விடுதலைப்பிடி
விடுதலைப்புகழ்
விடுதலைப்புணை
விடுதலைப்புலி
விடுதலைப்பொறி
விடுதலைப்போர்
விடுதலைமகள்
விடுதலைமங்கை
விடுதலைமணி
விடுதலைமதி
விடுதலைமயில்
விடுதலைமலர்
விடுதலைமறை
விடுதலைமாலை
விடுதலைமானம்
விடுதலைமானி
விடுதலைமுத்து
விடுதலைமுரசு
விடுதலைமூச்சு
விடுதலையணி
விடுதலையமுது
விடுதலையரசி
விடுதலையருள்
விடுதலையழகி
விடுதலையறம்
விடுதலையறிவு
விடுதலையன்பு
விடுதலையாள்
விடுதலையாற்றல்
விடுதலையிசை
விடுதலையின்பம்
விடுதலையினியள்
விடுதலையுணர்வு
விடுதலையுயிர்
விடுதலையுரு
விடுதலையூராள்
விடுதலையெரி
விடுதலையெழிலி
விடுதலையொளி
விடுதலைவடிவு
விடுதலைவல்லாள்
விடுதலைவல்லி
விடுதலைவாகை
விடுதலைவாணி
விடுதலைவானம்
விடுதலைவிரும்பி
விடுதலைவிளக்கு
விடுதலைவீரம்
விடுதலைவீரி
விடுதலைவெற்றி
விடுதலைவேங்கை
விடுதலைவேரி
விடுதலைவேல்

விண் - விசும்பு.
விண்கணை
விண்கதிர்
விண்கலம்
விண்கலை
விண்குன்றம்
விண்கொடி
விண்சிலம்பு
விண்சுடர்
விண்செல்வி
விண்சொல்
விண்ணகச்செல்வி
விண்ணங்கை
விண்ணமுதம்
விண்ணமுது
விண்ணரசி
விண்ணரசு
விண்ணழகி
விண்ணழகு
விண்ணாள்
விண்ணிசை
விண்ணிலவு
விண்ணிலா
விண்ணினி
விண்ணெழில்
விண்ணெழிலி
விண்ணொலி
விண்ணொளி
விண்பிறை
விண்புகழ்
விண்புலி
விண்மகள்
விண்மங்கை
விண்மடந்தை
விண்மணி
விண்மதி
விண்மயில்
விண்மலர்
விண்மலை
விண்மழை
விண்மாரி
விண்மீன்
விண்முகில்
விண்முகிலி
விண்முடி
விண்முத்து
விண்முரசு
விண்மொழி
விண்வில்
விண்விளக்கு
விண்வெற்றி
விண்வேங்கை

வில் -
கனை எய்கருவி.
வில்
வில்லவள்
வில்லேந்தி
வில்லொலி
விற்கொடி

விழி -
கண்.
விழி
விழிக்கடல்
விழிக்கணை
விழிக்கதிர்
விழிக்கயல்
விழிக்கனல்
விழிச்சுடர்
விழித்தாமரை
விழித்தீ
விழிநுதல்
விழிமணி
விழிமதி
விழிமலர்
விழிமான்
விழிமின்னல்
விழிமீன்
விழிமுத்து
விழியம்மா
விழியமுதம்
விழியமுது
விழியரசி
விழியரி
விழியல்லி
விழியழகி
விழியழகு
விழியெழில்
விழியெழிலி
விழியொளி
விழிவேல்


விளக்கு -
சுடர், ஒளி.
விளக்கு

விறல் -
வீரம், வலிமை, வெற்றி,
விறல்
விறல்வடிவு
விறல்வல்லி
விறல்வாகை
விறல்வாடை
விறல்வாணி
விறல்வாரி
விறல்வாள்
விறல்வானம்
விறல்வில்
விறல்விளக்கு
விறல்வெற்றி
விறல்வேங்கை
விறல்வேல்
விறலணி
விறலம்மா
விறலமுது
விறலரசி
விறலரசு
விறலரண்
விறலரி
விறலழகி
விறலாழி
விறலாள்
விறலி
விறலின்பம்
விறலினி
விறலெரி
விறலெழிலி
விறலொளி
விறற்கடல்
விறற்கணை
விறற்கலம்
விறற்கனி
விறற்கிளி
விறற்குட்டி
விறற்குமரி
விறற்குயில்
விறற்குரல்
விறற்குன்றம்
விறற்கொடி
விறற்செல்வி
விறற்சேய்
விறற்சொல்
விறற்படை
விறற்பண்
விறற்பாடி
விறற்புகழ்
விறற்புலி
விறற்போர்
விறன்மகள்
விறன்மங்கை
விறன்மடந்தை
விறன்மணி
விறன்மதி
விறன்மயில்
விறன்மலர்
விறன்மலை
விறன்மானம்
விறன்மானி
விறன்முடி
விறன்முத்து
விறன்முரசு
விறன்மேழி
விறன்மொழி
விறனங்கை
விறனிலவு
விறனிலா
விறனெறி

வினை -
செயல்.
வினைக்கதிர்
வினைச்சுடர்
வினைச்செம்மை
வினைச்செல்வி
வினைத்திறல்
வினைநல்லாள்
வினைப்புலி
வினைமகள்
வினைமங்கை
வினைமடந்தை
வினைமணி
வினைமதி
வினைமயில்
வினைமலர்
வினைமுத்து
வினையணி
வினையமுது
வினையரசி
வினையரி
வினையழகி
வினையழகு
வினையாள்
வினையாற்றல்
வினையின்;பம்
வினையினியாள்
வினையெழிலி
வினையொளி
வினைவல்லாள்
வினைவல்லி
விணைவாணி
 
வீரம் - மறம், வலிமை.
வீரக்கடல்
வீரக்கணை
வீரக்கலம்
வீரக்கலை
வீரக்கழல்
வீரக்கனல்
வீரக்கனி
வீரக்கிளி
வீரக்குட்டி
வீரக்குயில்
வீரக்கொடி
வீரச்சிலம்பு
வீரச்சுடர்
வீரச்செல்வி
வீரத்தமிழ்
வீரத்தாய்
வீரத்தானை
வீரத்தேவி
வீரநங்கை
வீரநல்லாள்
வீரநாச்சியார்
வீரநிலவு
வீரநிலா
வீரநெஞ்சள்
வீரநெறி
வீரப்படை
வீரப்பண்
வீரப்பாசறை
வீரப்பாடி
வீரப்பிடி
வீரப்புகழ்
வீரப்புணை
வீரப்புலி
வீரப்போர்
வீரமகள்
வீரமங்கை
வீரமடந்தை
வீரமணி
வீரமதி
வீரமயில்
வீரமலர்
வீரமலை
வீரமாலை
வீரமானம்
வீரமானி
வீரமுடி
வீரமுத்து
வீரமுதல்வி
வீரமுதலி
வீரமுரசு
வீரமேழி
வீரமொழி
வீரவடிவு
வீரவணி
வீரவம்மா
வீரவம்மை
வீரவமுது
வீரவரசி
வீரவரசு
வீரவரண்
வீரவரி
வீரவழகி
வீரவழகு
வீரவாகை
வீரவாணி
வீரவாரி
வீரவாழி
வீரவாள்
வீரவிசை
வீரவில்
வீரவெழில்
வீரவெழிலி
வீரவெற்றி
வீரவேங்கை
வீரவேல்
வீரவொளி
வீரை
 

வெட்சி -
ஒருவகைமரம்.
வெட்சி

வெண்மை -
ஒருநிறம், ஒளி.
வெண்சுடர்
வெண்சுனை
வெண்டாமரை
வெண்டிங்கள்
வெண்ணிலவு
வெண்ணிலா
வெண்பனி
வெண்பிறை
வெண்மணி
வெண்மதி
வெண்முகில்
வெண்முகை
வெண்முத்து
வெண்முல்லை
வெண்முறுவல்
வெண்மை
வெண்மொட்டு
வெள்வளை
வெள்வானம்
வெள்வேல்
வெள்ளணி
வெள்ளருவி
வெள்ளலை
வெள்ளாழி
வெள்ளி
வெள்ளுரு
வெள்ளெரி
வெள்ளை
வெள்ளொளிவெம்மை -
வெப்பம், கடுமை
வெங்கடல்
வெங்கணை
வெங்கதிர்
வெங்கலம்
வெங்கனல்
வெஞ்சுடர்
வெந்தணல்
வெந்தழல்
வெந்திறல்
வெந்தீ
வெம்பகல்
வெம்படை
வெம்பரிதி
வெம்பனி
வெம்பாலை
வெம்பிடி
வெம்பிறை
வெம்புலி
வெம்போர்
வெம்மை
வௌ;வரி
வௌ;வலை
வௌ;வாடை
வௌ;வாரி
வௌ;வாழி
வௌ;விறல்
வௌ;வேல்

வெற்பு -
மலை.
வெற்பணி
வெற்பம்மா
வெற்பம்மை
வெற்பரசி
வெற்பரசு
வெற்பரண்
வெற்பரி
வெற்பருவி
வெற்பலை
வெற்பழகி
வெற்பழகு
வெற்பறிவு
வெற்பன்பு
வெற்பன்னை
வெற்பாள்
வெற்பாற்றல்
வெற்பு
வெற்புக்கனி
வெற்புக்கிளி
வெற்புச்சாரல்
வெற்புச்சுனை
வெற்புச்செல்வி
வெற்புத்திறல்
வெற்புநங்கை
வெற்புப்படை
வெற்புப்பிடி
வெற்புப்புகழ்
வெற்புப்புலி
வெற்புப்பொழில்
வெற்புப்பொறை
வெற்புப்பொறையள்
வெற்புமகள்
வெற்புமங்கை
வெற்புமடந்தை
வெற்புமணி
வெற்புமயில்
வெற்புமலர்
வெற்;புமான்
வெற்புமானம்
வெற்புமின்னல்
வெற்புமுடி
வெற்புமுத்து
வெற்புவடிவு
வெற்புவல்லி
வெற்புவள்ளி
வெற்புவாழை
வெற்புவிளக்கு
வெற்புவிறல்
வெற்புவேங்கை
வெற்புவேய்
வெற்புவேரல்
வெற்புவேரி
வெற்றி -
மேம்படுதல்
வெற்றி
வெற்றிக்கணை
வெற்றிக்கலம்
வெற்றிக்கலை
வெற்றிக்கழல்
வெற்றிக்கனி
வெற்றிக்கிளி
வெற்றிக்குட்டி
வெற்றிக்குமரி
வெற்றிக்குயில்
வெற்றிக்குரல்
வெற்றிக்கொடி
வெற்றிச்சிலம்பு
வெற்றிச்செல்வி
வெற்றிச்சேய்
வெற்றித்தங்கம்
வெற்றித்தங்கை
வெற்றித்தமிழ்
வெற்றித்தலைவி
வெற்றித்தாய்
வெற்றித்தானை
வெற்றித்திரு
வெற்றித்திறல்
வெற்றித்தேவி
வெற்றிநங்கை
வெற்றிநெறி
வெற்றிப்படை
வெற்றிப்பண்
வெற்றிப்பிள்ளை
வெற்றிப்புலி
வெற்றிப்பூவை
வெற்றிப்போர்
வெற்றிமகள்
வெற்றிமங்கை
வெற்றிமடந்தை
வெற்றிமணி
வெற்றிமதி
வெற்றிமயில்
வெற்றிமலர்
வெற்றிமலை
வெற்றிமாலை
வெற்றிமான்
வெற்றிமானம்
வெற்றிமுடி
வெற்றிமுத்து
வெற்றிமுரசு
வெற்றிமொழி
வெற்றியணி
வெற்றியம்மா
வெற்றியமுது
வெற்றியரசி
வெற்றியரசு
வெற்றியரண்
வெற்றியரி
வெற்றியழகி
வெற்றியழகு
வெற்றியாள்
வெற்றியிசை
வெற்றியின்பம்
வெற்றியினியள்
வெற்றியுடையாள்
வெற்றியூராள்
வெற்;றியெழில்
வெற்றியெழிலி
வெற்றியொளி
வெற்றிவல்லி
வெற்றிவாகை
வெற்;றிவாணி
வெற்றிவில்
வெற்றிவிளக்கு
வெற்;றிவிறல்
வெற்றிவேல்

 

வேங்கை - புலி.
வேங்கை
வேங்கைக்கொடி
வேங்கைச்சாரல்
வேங்கைச்செல்வி
வேங்கைத்திறல்
வேங்கைநல்லாள்
வேங்கைப்படை
வேங்கைப்புலி
வேங்கைப்பூ
வேங்கைமகள்;
வேங்கைமணி
வேங்கைமலர்
வேங்கைமலை
வேங்கைமுத்து
வேங்கையணி
வேங்கையம்மா
வேங்கையரசி
வேங்கையழகி
வேங்கையாள்
வேங்;கையாற்றல்
வேங்கையுரு
வேங்கையூராள்
வேங்கையெழிலி
வேங்கையொளி
வேங்கைவடிவு
வேங்கைவிழி
வேங்கைவிறல்

வேம்பு -
ஒருமரம்.
வேம்பு
வேய் -
மூங்கில்.
வேய்ங்காடு
வேய்ங்குழல்
வேய்ங்குறிஞ்சி
வேய்ங்குன்றம்
வேய்ஞ்சிலம்பு
வேய்நங்கை
வேய்முத்து
வேயணி
வேயம்மா
வேயம்மை
வேயமுது
வேயரசி
வேயழகி
வேயாள்
வேயூராள்
வேயெழில்
வேயெழில்
வேய்வடிவு

வேரல் -
மூங்கில்.
வேரல்
வேரல்வடிவு
வேரல்வேரி
வேரலரசி
வேரலரண்
வேரலரி
வேரலழகி
வேரலிசை
வேரலூராள்
வேரலெழிலி
வேரற்காடு
வேரற்கிளி
வேரற்குன்றம்
வேரற்சிலம்பு
வேரற்செல்வி
வேரற்பண்
வேரன்மகள்
வேரன்மணி
வேரன்மலை
வேரன்மனை
வேரன்முத்து
வேரனங்கை

வேரி -
தேன்.
வேரி

வேல் -
போர்க்கருவிகளுள் ஒன்று
வேல்
வேல்வடிவு
வேல்வல்லாள்
வேல்விழி
வேல்விழியாள்
வேல்வெற்றி
வேலம்மா
வேலம்மை
வேலரசி
வேலரண்
வேலரி
வேலழகி
வேலழகு
வேலாள்
வேலாற்றல்
வேலி
வேலினி
வேலூராள்
வேலெழில்
வேலெழிலி
வேலேந்தி
வேலொளி
வேற்கண்ணி
வேற்குமரி
வேற்சுடர்
வேற்செல்வி
வேற்படை
வேன்மகள்
வேன்மங்கை
வேன்மடந்தை
வேன்முத்து
வேன்மொழி
வேனங்கை

வேழம் -
கரும்பு, யானை, மூங்கில்.
வேழக்காடு
வேழக்குட்டி
வேழக்குறிஞ்சி
வேழக்குன்றம்
வேழக்கொடி
வேழச்சாரல்
வேழச்சிலம்பு
வேழச்செல்வி
வேழத்திறல்
வேழப்படை
வேழப்போர்
வேழம்
வேழமகள்
வேழமங்கை
வேழமடந்தை
வேழமணி
வேழமலை
வேழமுத்து
வேழவடிவு
வேழவணி
வேழவரசி
வேழவரசு
வேழவழகி
வேழவாணி
வேழவாற்றல்
வேழவிறல்
வேழவெழிலி

வேள் -
விருப்பம்.
வேட்குறிஞ்சி
வேண்மகள்
வேண்மங்கை
வேண்மடந்தை
வேண்மதி
வேண்மயில்
வேண்மலர்
வேண்மலை
வேண்மான்
வேண்முத்து
வேண்மேழி
வேண்மொழி
வேணகை
வேணங்கை
வேணிலவு
வேணிலா
வேணெறி
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது