முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

வை

அ-ஓ,க-சி

சு-ப

பி-வே

வைகறை - விடியல்.
வைகறை
வைகறைக்கதிர்
வைகறைக்கிளி
வைகறைக்குயில்
வைகறைச்சுடர்
வைகறைச்செல்வி
வைகறைத்தாமரை
வைகறைத்தென்றல்
வைகறைத்தேவி
வைகறைநங்கை
வைகறைப்பகல்
வைகறைப்பண்
வைகறைப்பரிதி
வைகறைப்பூ
வைகறைமகள்
வைகறைமங்கை
வைகறைமடந்தை
வைகறைமணி
வைகறைமயில்
வைகறைமலர்
வைகறைமுத்து
வைகறைமுரசு
வைகறையரசி
வைகறையழகி
வைகறையழகு
வைகறையாள்
வைகறையிசை
வைகறையின்பம்
வைகறையினி
வைகறையினியள்
வைகறையினியாள்
வைகறையெழில்
வைகறையெழிலி
வைகறையொலி
வைகறையொளி
வைகறைவடிவு
வைகறைவல்லி
வைகறைவாடை
வைகறைவாணி
வைகறைவாரி
வைகறைவானம்
வைகறைவெள்ளி

வைகை -ஓராறு.
வைகை
வைகைக்கயல்
வைகைக்கலம்
வைகைக்கழனி
வைகைக்கனி
வைகைக்கிளி
வைகைக்குமரி
வைகைக்குயில்
வைகைக்கூடல்
வைகைக்கொடி
வைகைக்கொழுந்து
வைகைக்கோதை
வைகைச்சந்தனம்
வைகைச்சாந்து
வைகைச்சுடர்
வைகைச்சுரபி
வைகைச்செல்வம்
வைகைச்செல்வி
வைகைச்சோலை
வைகைத்தங்கம்
வைகைத்தங்கை
வைகைத்தமிழ்
வைகைத்தலைவி
வைகைத்தாய்
வைகைத்திரு
வைகைத்துறை
வைகைத்தூயோள்
வைகைத்தென்றல்
வைகைத்தேவி
வைகைத்தேன்
வைகைத்தையல்
வைகைத்தோகை
வைகைநங்கை
வைகைநல்லாள்
வைகைநிலவு
வைகைநிலா
வைகைநெஞ்சள்
வைகைப்பிடி
வைகைப்பிணை
வைகைப்பிள்ளை
வைகைப்புகழ்
வைகைப்புணை
வைகைப்புனல்
வைகைப்பூவை
வைகைப்பெண்
வைகைப்பெண்டு
வைகைப்பொட்டு
வைகைப்பொழில்
வைகைப்பொன்னி
வைகைமகள்
வைகைமங்கை
வைகைமடந்தை
வைகைமணி
வைகைமதி
வைகைமயில்
வைகைமருதம்
வைகைமலர்
வைகைமாலை
வைகைமான்
வைகைமீன்
வைகைமுத்து
வைகைமுதல்வி
வைகைமுதலி
வைகைமுரசு
வைகைமுல்லை
வைகைமுறுவல்
வைகைமேழி
வைகையணி
வைகையம்மா
வைகையம்மை
வைகையமுது
வைகையரசி
வைகையரி
வைகையலை
வைகையழகி
வைகையழகு
வைகையன்னை
வைகையாள்
வைகையாறு
வைகையிசை
வைகையிறைவி
வைகையின்பம்
வைகையினி
வைகையினியள்
வைகையினியாள்
வைகையுரு
வைகைய10ராள்
வைகையெயினி
வைகையெழில்
வைகையெழிலி
வைகையேரி
வைகையொலி
வைகையொளி
வைகையோவியம்
வைகைவடிவு
வைகைவயல்
வைகைவல்லி
வைகைவள்ளி
வைகைவாணி
வைகைவாழி
வைகைவாளை
வைகைவிளக்கு
வைகைவேய்
வைகைவேரல்
வைகைவேரி
வைகைவேல்
 

அணி - அழகு.
அத்தி - ஒருவகை மரம்.
அம்மா - மேலானவள்.
அம்மாள் - மேலானவள்.
அம்மை - மேலானவள்.
அமுதம் - இன்னுணவு, சாவாமருந்து.
அமுது - இன்னுணவு, சாவாமருந்து.
அரசி - தலைவி, முதல்வி
அரசு - ஆள்பவள்.
அரண் - காப்பு.
அரி - வண்டு.
அருவி - நீரூற்று, மலையின்வீழ் புனல்.
அல்லி - ஒருவகை நீர்க்கொடி.
அலரி - ஒருவகை மலர்ச்செடி.
அலை - நீரலை, நீர்த்திரை.
அழகி - அழகானவள்.
அழகு - எழில்.
அறிவு - கல்வி, அறிவுணர்வு.
அன்பு - பற்று.
அன்னை - தாய்.


ஆத்தி - ஒருவகைமரம்.
ஆம்பல் - ஆம்பற்கொடி.
ஆவரசு - ஒருவகைச்செடி.
ஆழி - கடல்.
ஆளி - ஆள்பவள்.
ஆள் - பெண்பால் ஈறு.
ஆற்றல் - திறன்.


இசை - புகழ்.
இடை - மருங்கு, நடு.
இத்தி - ஒருவகைமரம்.
இமை - கண்ணிமை.
இழை - நுண்மை.
இழையாள் - அணிகலமுடையாள்.
இறைவி - தலைவி.
இன்பம் - மகிழ்ச்சி, இனிமை.
இனி - பெண்பாற் பின்னொட்டு.
இனியள் - இனியவள்.
இனியாள் - இனியவள்.


உடையாள் - உடையவள்.
உரு - வடிவம்.


ஊராள் - ஊரைச்சார்ந்தவள்.


எயினி - இடைக்குலப்பெண்.
எரி - நெருப்பு.
எழில் - அழகு.
எழிலி - அழகானவள்.
எழினி - திரை போன்றவள்.


ஏந்தி - மேலானவள், தலைமைப்பண்புடையவள்.
ஏரி - நீரேரி.


ஒலி - ஓசை.
ஒளி - வெளிச்சம்.


ஓதி - கூந்தல்.
ஓவியம் - சித்திரம்.


கடல் - பருமை.
கண்ணி - கண்போன்றவள்,கண்ணில்நிற்பவள், கண்ணையுடையவள்.
கண்ணு - கண்போன்றவள்,கண்ணில்நிற்பவள், கண்ணையுடையவள்.
கணை - அம்பு.
கதிர் - ஒளி, சுடர்.
கயம் - பெருமை, மென்மை, இளமை.
கயல் - மீன்.
கரை - எல்லை.
கலம் - கொள்கலம், அணிகலன், மரக்கலம், படைக்கலம்.
கலை - கல்வி.
கழல் - ஓரணிகலன்.
கழனி - வயல்.
கழி - கழிநிலம், மிகுதி.
கழை - மூங்கில்.
கனல் - நெருப்பு.
கனி - பழம்.

கா
கா - சோலை.
காஞ்சி - ஒருவகைமரம்.
காடு - கானம்.
காந்தள் - ஒருவகைமலர்.
கானல் - கடற்கரைப்புறச்சோலை.

கி
கிணை - தோற்கருவி.
கிள்ளை - கிளி.
கிளி - கிளி.

கு
குஞ்சு - இளையவள்.
குட்டி - இளையவள், சிறுபெண்.
குடிமகள் - குடிப்பிறப்புடையவள்.
குமரி - இளம்பெண்.
குயில் - ஒருபறவை.
குரல் - மிடற்றிசை.
குருவி - சிறுபறவை.
குவை - குவியல்.
குழல் - கூந்தல்.
குழலி - கூந்தலையுடையவள்.
குழை - காதணி.
குளத்தள் - குளத்தையுடையவள்.
குறிஞ்சி - குறிஞ்சிமலர், மலை.
குன்றம் - சிறுமலை.

கூ
கூடல் - ஓரூர்.
கூந்தல் - குழல்.
கொ
கொடி - கொடிபோன்றவள்.
கொடை - பேறு, வள்ளன்மை.
கொம்பு - ஒருவகை இசைக்கருவி.
கொழுந்து - சுடர், இளந்தளிர், இளமை, மென்மை.
கொன்றை - ஒருமரம்.

கோ
கோதை - மாலை.


சந்தனம் - மணங்கமழ்மரம், மணச்சாந்து.
சாந்து - மணச்சாந்து.
சாரல் - மலைச்சாரல்.

சி
சிட்டு - ஒருகுருவி.
சிலம்பு - காற்சிலம்பு.
சிவப்பி - சிவந்தநிறமுடையாள்.

 
சு
சுடர் - ஒளி.
சுரபி - சுரப்பவள்.
சுனை - நீர்ச்சுனை.

சூ
சூடி - அணிந்தவள்.

செ
செடி - செடி.
செம்மை - சீர்மை, சிறப்பு.
செருந்தி - ஒருவகைச்செடி.
செல்லம் - அருமை.
செல்வம் - திரு.
செல்வி - மகள்.
செவ்வந்தி - செவ்வந்திச்செடி.

சே
சேந்தி - சிவந்தவள்.
சேய் - மகள்.

சொ
சொல் - மொழி.

சோ
சோணை - ஓராறு.
சோலை - கா.

தகை - தகுதி, தகைமை.
தகையள் - தகுதியுடையவள், தகமையுடையவள்.
தங்கம் - தங்கமனையவள்.
தங்கை - பின்பிறந்தவள்.
தணல் - நெருப்பு.
தணிகை - ஓரிடம்.
தமிழ் - இனிமை, நீர்மை.
தலைவி - மேலானவள், முதல்வி.
தழல் - நெருப்பு.
தழை - தளிர்.

தா
தாமரை - ஒருமலர்.
தாய் - அன்னை, மேலானவள்.
தானை - படை.

தி
திங்கள் - மதி, நிலவு.
திரு - செல்வம்.
திருவருள் - அருள்.
திறல் - திறமை.

தீ
தீ - நெருப்பு.

து
துகிர் - பவளம்.
துடி - உடுக்கு.
துணை - நட்பு, உறவு.
துளசி - ஒருவகைச்செடி.
துறை - கலைப்பிரிவு, இடம்.

தூ
தூயவள் - தூய்மையானவள்.


தெ
தென்றல் - இளங்காற்று.

தே
தேவி - மேலானவள்.
தேன் - தேறல்.

தை
தையல் - பெண்மகள்.

தொ
தொடி - வளையல், வளையலணிந்தவள்.
தொடை - மாலை.

தோ
தோகை - மயில்.
தோழி - தோழமையுடையவள்.


நகை - அணிகலன், நகையுணர்வு.
நங்கை - பெண்ணிற்சிறந்தவள்.
நல்லள் - நல்லவள்.
நன்னி - நல்லவள்.

நா
நா - நாக்கு.
நாச்சி - தலைவி.
நாச்சியார் - தலைவி.

நி
நிலவு - திங்கள், திங்களொளி.
நிலா - மதி, மதியொளி.

நு
நுதல் - நெற்றி.


நெ
நெஞ்சள் - உள்ளமுடையவள்.
நெய்தல் - கழிநிலத்துமலர்.
நெல்லியள் - நெல்லிய10ராள்.
நெறி - நல்வழி.

நே
நேரியள் - நேர்வழிச்செல்பவள்.

நொ
நொச்சி - ஒருவகைமரம்.


பகல் - ஒளி.
பகன்றை - ஒருவகைச்செடி.
படை - தானை.
பண் - இசை.
பணை - பெருமை.
பரிதி - ஒளி.
பருத்தி - ஒருவகைச்செடி.
பழம் - கனி.

பா
பாடி - பாடுபவள், படைவீடு.
பாடினி - பாடுபவள்.
பாதிரி - ஒருமலர்.
பாலை - ஒருவகைப்பண்.

 
பி
பிச்சி - ஒருமலர்.
பிடி - பெண்யானை.
பிணை - பெண்மான்.
பிராட்டி - பெருமாட்டி.
பிள்ளை - பிள்ளை.
பிறை - பிறைமதி.


பு
புகழ் - இசை.
புணை - ஓடம்.
புதுமை - விருந்து, யாணர்.
புலமை - அறிவுடைமை.
புலி - வேங்கை.
புன்னை - ஒருமரம்.
புனல் - நீர்.

பூ
பூ - மலர்.
பூவை - நாகணவாய்.

பெ
பெண் - பெண்.
பெண்டு - பெண்டு.

பொ
பொட்டு -நெற்றியிலிடப்படுவது.
பொருநை - ஓராறு.
பொழில் - பூங்கா.
பொறை - பொறுமை.
பொறையள் -பொறுமையுடையவள்.
பொன் - பொன்போன்றவள்.
பொன்னி - பொன்போன்றவள்.

போ
போர் - அமர்.


மகள் - பெண்பிள்ளை.
மங்கை - பெண்.
மடந்தை - பெண்.
மணம் - நறுமணம்.
மணி - அழகு, மதிப்பு.
மதி - நிலவு.
மயில் - மயில் போன்றவள்.
மருதம் - மருதநிலம்.
மலர் - பூ.
மலை - கோடு, குவடு.
மலையள் - மலைபோன்றவள்.
மழை - விண்ணீர்.
மறை - மெய்ந்நெறி.
மனை - இல்லம்.

மா
மா - செல்வம், பெருமை, வலிமை, அழகு.
மாதேவி - பெருந்தேவி.
மாதுளை - ஒருவகைச்செடி.
மாமனி - பெருமணி.
மாமதி - பெரியமதி.
மாமயில் - பெரியமயில்.
மாரி - மழை.
மாலை - கோதை.
மான் - ஒருவிலங்கு.
மானம் - மானமுடையவள்.
மானி - மானமுடையவள்.

மி
மின்னல் - ஒளி.

மீ
மீன் - நீர்வாழ் உயிரினம்.

மு
முகில் - கார், மேகம்.
முகிலி - முகில்போன்றவள்.
முகை - மொட்டு.
முடி - தலைமை.
முத்து - ஒன்பான் மணியிலொன்று.
முதல்வி - முதன்மையானவள்.
முதலி - முதன்மையானவள்.
முரசு - போர்முரசு, வெற்றிமுரசு..
முல்லை - கொடிவகை.
முறுவல் - இளநகை.
மே
மேழி - கலப்பை.

மை
மைவிழி - மைதீட்டியவிழி.

மொ
மொட்டு - முகை, அரும்பு.
மொழி - சொல்.

மோ
மோனை - முதன்மை.

யா
யாழ் - ஒருவகை இசைக்கருவி.


வடிவு - உருவுடையவள்.
வயல் - கழனி.
வல்லாள் - ஆற்றலுடையவள்.
வல்லி - ஆற்றலுடையவள்.
வள்ளி - வண்மையுடையவள், கொடிபோன்றவள்.
வளை - வளையல்.

வா
வாகை - வெற்றி.
வாடை - காற்று.
வாணி - வல்லவள், வண்மையுடையவள்.
வாரி - கடல்.
வாழி - வாழ்த்து.
வாழை - ஒருவகைமரம்.
வாளை - ஒருவகைமீன்.
வானம் - விண்.

வி
வில் - போர்க்கருவிகளுளொன்று.
விழி - கண்.
விளக்கு - சுடர், ஒளி.
விளை - விளைவு.
விறல் - வெற்றி, வலிமை, வீரம்.
விறலி - பாடுபவள், ஆடுபவள்.

வீ
வீ - மலர்.
வீரை - வீரமுடையவள்.

வெ
வெட்சி - ஒருவகைப்பூ.
வெண்ணி - ஓரூர்.
வெள்ளி - வெண்பொன்.
வெற்றி - மேம்பாடு.

வே
வேங்கை - புலி.
வேம்பு - ஒருவகைமரம்.
வேய் - மூங்கில்.
வேரல் - மூங்கில்.
வேரி - தேன்.
வேல் -ஒருவகைப்போர்க்கருவி.
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது