முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
அகம் -உள், உள்ளம், இல், காதல்
அகம் -
உள், வீடு,
மனம்.
அகக்கடல்
அகக்கண்ணன்
அகக்கதிர்
அகக்கலைஞன்
அகக்கீரன்
அகக்குமரன்
அகக்குன்றன்
அகக்கோ
அகக்கோமான்
அகக்கோவன்
அகக்கோன்
அகங்கிள்ளி
அகச்சுடர்
அகச்சுடரோன்
அகச்சுனை
அகச்சுனையான்
அகச்செம்மல்
அகச்செல்வன்
அகச்செழியன்
அகச்சேய்
அகச்சேரன்
அகச்சோலை
அகச்சோலையன்
அகச்சோழன்
அகத்தகை
அகத்தகையன்
அகத்தம்பி
அகத்தரசன்
அகத்தரசு
அகத்தரியன்
அகத்தழகன்
அகத்தழகு
அகத்தறிவன்
அகத்தறிவு
அகத்தன்
அகத்தன்பன்
அகத்தானையன்
அகத்தியன்
அகத்திருவன்
அகத்திறத்தன்
அகத்திறல்
அகத்திறலோன்
அகத்தீ
அகத்துணை
அகத்துணைவன்
அகத்துரை
அகத்துறை
அகத்தூயவன்
அகத்தூயன்
அகத்தூயோன்
அகத்தெய்வம்
அகத்தென்றல்
அகத்தேவன்
அகத்தேறல்
அகத்தேன்
அகத்தோணி
அகத்தோன்றல்
அகந்தூயன்
அகநம்பி
அகநல்லன்
அகநல்லோன்
அகநாடன்
அகநிலவன்
அகநிலவு
அகநெஞ்சன்
அகநெறியன்
அகநேயன்
அகநேரியன்
அகப்பரிதி
அகப்பாரி
அகப்பாவலன்
அகப்பிறை
அகப்புகழன்
அகப்புரவலன்
அகப்புலவன்
அகப்பெரியன்
அகப்பொறை
அகப்பொறையன்
அகப்பொன்னன்
அகம்
அகமலையன்
அகமலையோன்
அகமழவன்
அகமள்ளன்
அகமறவன்
அகமன்னன்
அகமாண்பன்
அகமார்பன்
அகமாறன்
அகமானன்
அகமின்னல்
அகமுகன்
அகமுகிலன்
அகமுடி
அகமுடையான்
அகமுத்தன்
அகமுத்து
அகமுதல்வன்
அகமுரசு
அகமுருகன்
அகமுருகு
அகமுறுவல்
அகமுறையோன்
அகமுறைவோன்
அகமுனைவன்
அகமெய்யன்
அகமேந்தி
அகமேழி
அகமைந்தன்
அகமொழி
அகமௌவல்
அகயாழோன்
அகவடிவேல்
அகவண்ணல்
அகவண்ணன்
அகவப்பன்
அகவமுதன்
அகவமுது
அகவரசு
அகவரம்பன்
அகவருவி
அகவல்லோன்
அகவலவன்
அகவழகன்
அகவழுதி
அகவள்ளல்
அகவளத்தன்
அகவளவன்
அகவறவன்
அகவறவோன்
அகவறிஞன்
அகவறிவன்
அகவறிவு
அகவாணன்
அகவாழி
அகவாளன்
அகவாளி
அகவாற்றல்
அகவாற்றலன்
அகவின்பன்
அகவினியன்
அகவீரன்
அகவுரவோன்
அகவுருவன்
அகவூரன்
அகவூரான்
அகவூரோன்
அகவெழிலன்
அகவெழிலான்
அகவெழிலோன்
அகவெழினி
அகவெற்றி
அகவெற்றியன்
அகவென்றி
அகவென்றியன்
அகவேங்கை
அகவேந்தன்
அகவேள்
அகவொலி
அகவொலியன்
அகவொளி
அகவொளியன்
அகவோவியன்
அகன்அகரம் -
முதன்மை.
அகரக்கடல்
அகரக்கண்ணன்
அகரக்கண்ணு
அகரக்கணை
அகரக்கதிர்
அகரக்கரை
அகரக்கலை
அகரக்கலைஞன்
அகரக்கழியான்
அகரக்கனல்
அகரக்கனி
அகரக்காடன்
அகரக்காரி
அகரக்காவலன்
அகரக்கிழான்
அகரக்கிள்ளி
அகரக்கிளி
அகரக்கீரன்
அகரக்குடிமகன்
அகரக்குமரன்
அகரக்குரிசில்
அகரக்குளத்தன்
அகரக்குன்றன்
அகரக்கூடலன்
அகரக்கூத்தன்;
அகரக்கேள்வன்
அகரக்கொடி
அகரக்கொடியோன்
அகரக்கொழுந்து
அகரக்கொற்றவன்
அகரக்கொற்றன்
அகரக்கொன்றை
அகரக்கோ
அகரக்கோடன்
அகரக்கோதை
அகரக்கோமான்
அகரக்கோவன்
அகரக்கோன்
அகரச்சந்தனம்
அகரச்சாந்து
அகரச்சாரல்
அகரச்சான்றோன்
அகரச்சீரன்
அகரச்சீராளன்
அகரச்சீரோன்
அகரச்சுடர்
அகரச்சுடரோன்
அகரச்சுனை
அகரச்சுனையான்
அகரச்செம்மல்
அகரச்செல்வன்
அகரச்செழியன்
அகரச்சென்னி
அகரச்சேந்தன்
அகரச்சேய்
அகரச்சேரன்
அகரச்சோலை
அகரச்சோலையன்
அகரச்சோழன்
அகரத்தகை
அகரத்தகையன்
அகரத்தங்கம்
அகரத்தங்கன்
அகரத்தணலன்
அகரத்தம்பி
அகரத்தமிழ்
அகரத்தமிழன்
அகரத்தலைவன்
அகரத்தழலன்
அகரத்தழலோன்
அகரத்தனையன்
அகரத்தாரன்
அகரத்தாரோன்
அகரத்தானையன்
அகரத்திண்ணன்
அகரத்திருவன்
அகரத்திறத்தன்
அகரத்திறல்
அகரத்திறலோன்
அகரத்தீ
அகரத்துணை
அகரத்துணைவன்
அகரத்துரை
அகரத்துறை
அகரத்துறைவன்
அகரத்தூயன்
அகரத்தூயவன்
அகரத்தூயோன்
அகரத்தென்றல்
அகரத்தென்னவன்
அகரத்தென்னன்
அகரநாடன்
அகரநாவன்
அகரநிலவன்
அகரநிலவு
அகரநெஞ்சன்
அகரநெடியோன்
அகரநெறியன்
அகரநேயன்
அகரநேரியன்
அகரப்பகலவன்
அகரப்பகலோன்
அகரப்பரிதி
அகரப்பா
அகரப்பாடி
அகரப்பாண்டியன்
அகரப்பாவலன்
அகரப்பிள்ளை
அகரப்பிறை
அகரப்புகழ்
அகரப்புகழன்
அகரப்புதியவன்
அகரப்புரவன்
அகரப்புலவன்
அகரப்பூவன்
அகரப்பெரியன்
அகரப்பொருநன்
அகரப்பொருப்பன்
அகரப்பொழில்
அகரப்பொழிலன்
அகரப்பொறை
அகரப்பொறையன்
அகரப்பொன்னன்
அகரப்போர்
அகரப்போரோன்
அகரம்
அகரமகன்
அகரமணி
அகரமதி
அகரமருகன்
அகரமருதன்
அகரமல்லன்
அகரமலை
அகரமலையன்
அகரமலையோன்
அகரமழவன்
அகரமள்ளன்
அகரமறவன்
அகரமன்னன்
அகரமா
அகரமாண்பன்
அகரமார்பன்
அகரமாறன்
அகரமானன்
அகரமின்னல்
அகரமுகன்
அகரமுகிலன்
அகரமுடி
அகரமுத்தன்
அகரமுத்து
அகரமுதல்வன்
அகரமுரசு
அகரமுருகன்
அகரமுருகு
அகரமுறுவல்
அகரமுறையோன்
அகரமுனைவன்
அகரமெய்யன்
அகரமேழி
அகரமைந்தன்
அகரமொழி
அகரமௌவல்
அகரயாழோன்
அகரவடிவேல்
அகரவண்ணன்
அகரவரசன்
அகரவரசு
அகரவரம்பன்
அகரவமுதன்
அகரவல்லவன்
அகரவல்லோன்
அகரவலவன்
அகரவழுதி
அகரவள்ளல்
அகரவளத்தன்
அகரவளவன்
அகரவாகை
அகரவாணன்
அகரவாழி
அகரவாள்
அகரவாளன்
அகரவாற்றல்
அகரவாற்றலன்
அகரவிசை
அகரவில்
அகரவில்லவன்
அகரவில்லோன்
அகரவிழியன்
அகரவிளம்பி
அகரவிறல்
அகரவிறலன்
அகரவிறலோன்
அகரவின்பன்
அகரவினியன்
அகரவீரன்
அகரவுரவோன்
அகரவுருவன்
அகரவுழவன்
அகரவெரி
அகரவெழிலன்
அகரவெழிலான்
அகரவெழிலோன்
அகரவெழினி
அகரவெற்பன்
அகரவெற்றி
அகரவெற்றியன்
அகரவென்றி
அகரவென்றியன்
அகரவேங்கை
அகரவேந்தல்
அகரவேந்தன்
அகரவேல்
அகரவேலன்
அகரவேலவன்
அகரவேலோன்
அகரவேள்
அகரவொலி
அகரவொலியன்
அகரவொளி
அகரவொளியன்
அகரன்

அகல் -
அகலம், தகழி.
அகல்
அகல்கடல்
அகல்கண்ணன்
அகல்கண்ணு
அகல்கணை
அகல்கதிர்
அகல்கரை
அகல்கலை
அகல்கலைஞன்
அகல்கனல்
அகல்காடன்
அகல்காரி
அகல்காவலன்
அகல்கிழான்
அகல்கிள்ளி
அகல்கிளி
அகல்கீரன்
அகல்குடிமகன்
அகல்குமரன்
அகல்குரிசில்
அகல்குளத்தன்
அகல்குன்றன்
அகல்கூடலன்
அகல்கூத்தன்
அகல்கேள்வன்
அகல்கொழுந்து
அகல்கொற்றன்
அகல்கொற்றவன்
அகல்கொன்றை
அகல்கோடன்
அகல்கோமான்
அகல்கோவன்
அகல்கோன்
அகல்சந்தனம்
அகல்சாந்து
அகல்சாரல்
அகல்சான்றோன்
அகல்சீரன்
அகல்சீராளன்
அகல்சீரோன்
அகல்சுடர்
அகல்சுடரோன்
அகல்சுனை
அகல்சுனையான்
அகல்செந்தில்
அகல்பாரி
அகல்பாவலன்
அகல்பிள்ளை
அகல்பிறை
அகல்புகழ்
அகல்புகழன்
அகல்புகழோன்
அகல்புரவலன்
அகல்புலவன்
அகல்பூவன்
அகல்பெரியன்
அகல்பேகன்
அகல்பொருநன்
அகல்பொருப்பன்
அகல்பொழில்
அகல்பொழிலன்
அகல்பொறை
அகல்பொறையன்
அகல்பொன்னன்
அகல்போர்
அகல்போரோன்
அகல்யாழோன்
அகல்வடிவேல்
அகல்வண்ணன்
அவல்வரம்பன்
அகல்வழுதி
அகல்வள்ளல்
அகல்வளத்தன்
அகல்வளவன்
அகல்வாகை
அகல்வாணன்
அகல்வாள்
அகல்வில்லவன்
அகல்வில்லோன்
அகல்விழியன்
அகல்விறல்
அகல்விறலன்
அகல்விறலோன்
அகல்வீரன்
அகல்வெண்ணி
அகல்வெற்பன்
அகல்வெற்றி
அகல்வெற்றியன்
அகல்வென்றி
அகல்வென்றியன்
அகல்வேங்கை
அகல்வேந்தன்
அகல்வேல்
அகல்வேலன்
அகல்வேலவன்
அகல்வேலோன்
அகல்வேள்
அகலகன்
அகலத்தி
அகலப்பன்
அகலமுதன்
அகலமுது
அகலரசன்
அகலரசு
அகலரியன்
அகலருவி
அகலழகன்
அகலழகு
அகலறவன்
அகலறவோன்
அகலறிஞன்
அகலறிவன்
அகலறிவு
அகலன்
அகலன்பன்
அகலன்பு
அகலாழி
அகலாற்றல்
அகலாற்றலன்
அகலிசை
அகலிசைஞன்
அகலின்பம்
அகலின்பன்
அகலினியன்
அகலுரவோன்
அகலுருவன்
அகலுழவன்
அகலூரன்
அகலூரான்
அகலூரோன்
அகலெரி
அகலெழிலன்
அகலெழிலான்
அகலெழிலோன்
அகலெழினி
அகலேந்தல்
அகலேரன்
அகலேறு
அகலையன்
அகலொலி
அகலொலியன்
அகலொளி
அகலொளியன்
அகலோவியன்

அகன் -
உள், வீடு, மனம்.
அகன்
அகன்கனல்
அகன்கனி
அகன்கேள்வன்
அகன்சாந்து
அகன்சாரல்
அகன்சான்றோன்
அகன்சீரன்
அகன்சீராளன்
அகன்சீரோன்
அகன்சுடர்
அகன்சுடரோன்
அகன்சுனை
அகன்சுனையான்
அகன்செம்மல்
அகன்செல்வன்
அகன்செழியன்
அகன்சென்னி
அகன்சேந்தன்
அகன்சேய்
அகன்சேரன்
அகன்சோலை
அகன்சோலையன்
அகன்சோழன்
அகன்பரிதி
அகன்பாடி
அகன்பாரி
அகன்பிறை
அகன்புகழ்
அகன்புகழன்
அகன்புகழோன்
அகன்புரவலன்
அகன்புலவன்
அகன்பூவன்
அகன்பெரியன்
அகன்பொருநன்
அகன்பொருப்பன்
அகன்பொழில்
அகன்பொழிலன்
அகன்பொறை
அகன்பொறையன்
அகன்போர்
அகன்மணி
அகன்மதி
அகன்மருகன்
அகன்மருதன்
அகன்மல்லன்
அகன்மலை
அகன்மலையன்
அகன்மலையோன்
அகன்மழவன்
அகன்மள்ளன்
அகன்மறவன்
அகன்மாண்பன்
அகன்மார்பன்
அகன்மாறன்
அகன்மானன்
அகன்முகிலன்
அகன்முடி
அகன்முத்தன்
அகன்முத்து
அகன்முதல்வன்
அகன்முரசு
அகன்முருகன்
அகன்முருகு
அகன்முறுவல்
அகன்முறையோன்
அகன்முனைவன்
அகன்மெய்யன்
அகன்மேழி
அகன்மைந்தன்
அகன்மொழி
அகன்மௌவல்
அகன்யாழோன்
அகன்வடிவேல்
அகன்விறல்
அகன்விறலன்
அகன்விறலோன்
அகன்வெற்பன்
அகன்வெற்றி
அகன்வெற்றியன்
அகன்வென்றி
அகன்வென்றியன்
அகன்வேங்கை
அகன்வேல்
அகன்வேலன்
அகன்வேலோன்
அகன்வேள்
அகனப்பன்
அகனம்பி
அகனமுதன்
அகனமுது
அகனரசன்
அகனரசு
அகனரியன்
அகனருவி
அகனல்லன்
அகனல்லோன்
அகனலை
அகனழகன்
அகனழகு
அகனறவன்
அகனறவோன்
அகனறிஞன்
அகனறிவன்
அகனறிவு
அகனன்பன்
அகனன்பு
அகனாகன்
அகனாடன்
அகனாவன்
அகனாழி
அகனாளன்
அகனாற்றல்
அகனாற்றலன்
அகனிசை
அகனிசைஞன்
அகனிலவன்
அகனிலவு
அகனின்பம்
அகனின்பன்
அகனினியன்
அகனுடையான்
அகனுரவோன்
அகனுருவன்
அகனுழவன்
அகனுறைவோன்
அகனூரன்
அகனூரான்
அகனூரோன்
அகனெஞ்சன்
அகனெடியோன்
அகனெரி
அகனெழிலன்
அகனெழிலோன்
அகனெழினி
அகனேயன்
அகனேரன்
அகனேரியன்
அகனேறு
அகனையன்
அகனொலி
அகனொலியன்
அகனொளி
அகனொளியன்
அகனோவியன்

 

அஞ்சான் -
அச்சமற்றவன்.
அஞ்சான்

அஞ்சி -
குடிப்பெயர்.
அஞ்சி
அஞ்சிக்கடல்
அஞ்சிக்கண்ணன்
அஞ்சிக்கண்ணு
அஞ்சிக்கணை
அஞ்சிக்கரை
அஞ்சிக்கனி
அஞ்சிக்கிழான்
அஞ்சிக்கீரன்
அஞ்சிக்குடிமகன்
அஞ்சிக்குமரன்
அஞ்சிக்குரிசில்
அஞ்சிக்குன்றன்
அஞ்சிக்கோ
அஞ்சிச்செம்மல்
அஞ்சிச்செல்வன்
அஞ்சிச்சேய்
அஞ்சிச்சோலை
அஞ்சித்துரை
அஞ்சித்தேவன்
அஞ்சித்தோழன்
அஞ்சிநம்பி
அஞ்சிநாகன்
அஞ்சிநிலவன்
அஞ்சிநேயன்
அஞ்சிமகன்
அஞ்சிமணி
அஞ்சிமதி
அஞ்சிமழவன்
அஞ்சிமள்ளன்
அஞ்சிமறவன்
அஞ்சிமாறன்
அஞ்சிமுத்தன்
அஞ்சிமுத்து
அஞ்சிமுதல்வன்
அஞ்சிமுரசு
அஞ்சிமுருகன்
அஞ்சிமுருகு
அஞ்சிமுறுவல்
அஞ்சிமேழி
அஞ்சியண்ணல்
அஞ்சியப்பன்
அஞ்சியமுதன்
அஞ்சியமுது
அஞ்சியரசன்
அஞ்சியரசு
அஞ்சியருவி
அஞ்சியழகன்
அஞ்சியழகு
அஞ்சியறிஞன்
அஞ்சியறிவன்
அஞ்சியின்பன்
அஞ்சியினியன்
அஞ்சியையன்
அஞ்சியொளி
அஞ்சிவழுதி
அஞ்சிவள்ளல்
அஞ்சிவளவன்;
அஞ்சிவாகை
அஞ்சிவேலன்
அஞ்சிவேலோன்
அஞ்சிவேள்

அடல் -
வலிமை, வெற்றி.
அடல்
அடல்வடிவேல்
அடல்வண்ணன்
அடல்வரம்பன்
அடல்வல்லோன்
அடல்வலவன்
அடல்வழுதி
அடல்வள்ளல்
அடல்வளத்தன்
அடல்வளவன்
அடல்வாகை
அடல்வாணன்
அடல்வாள்
அடல்வில்
அடல்வில்லவன்
அடல்வில்லோன்
அடல்விழியன்
அடல்விறல்
அடல்விறலன்
அடல்விறலோன்
அடல்வீரன்
அடல்வெற்பன்
அடல்வெற்றி
அடல்வெற்றியன்
அடல்வென்றி
அடல்வென்றியன்
அடல்வேங்கை
அடல்வேந்தன்
அடல்வேல்
அடல்வேலன்
அடல்வேலவன்
அடலரசு
அடலருவி
அடலலை
அடலவன்
அடலழகன்
அடலழகு
அடலறவன்
அடலறவோன்
அடலறிஞன்
அடலறிவன்
அடலறிவு
அடலன்
அடலன்பன்
அடலன்பு
அடலாழி
அடலாளன்
அடலாளி
அடலாற்றல்
அடலாற்றலன்
அடலிசை
அடலிசைஞன்
அடலின்பன்
அடலினியன்
அடலுடையான்
அடலுரவோன்
அடலுருவன்
அடலுழவன்
அடலூரன்
அடலூரான்
அடலூரோன்
அடலெரி
அடலெழிலன்
அடலெழிலான்
அடலெழிலோன்
அடலெழினி
அடலேந்தல்
அடலேந்தி
அடலேரன்
அடலேறு
அடலையன்
அடலொலி
அடலொலியன்
அடலொளி
அடலொளியன்
அடற்கடல்
அடற்கண்ணன்
அடற்கண்ணு
அடற்கணை
அடற்கதிர்
அடற்கதிரவன்
அடற்கதிரன்
அடற்கதிரோன்
அடற்கரை
அடற்கலை
அடற்கலைஞன்
அடற்கனல்
அடற்காடன்
அடற்காரி
அடற்காவலன்
அடற்கிழான்
அடற்கிள்ளி
அடற்கிளி
அடற்கீரன்
அடற்குடிமகன்
அடற்குமரன்
அடற்குரிசில்
அடற்குளத்தன்
அடற்குன்றன்
அடற்கூடலன்
அடற்கூத்தன்
அடற்கேள்வன்
அடற்கொடி
அடற்கொடியோன்
அடற்கொழுந்து
அடற்கொற்றவன்
அடற்கொற்றன்
அடற்கொன்றை
அடற்கோ
அடற்கோடன்
அடற்கோதை
அடற்கோமான்
அடற்கோவன்
அடற்கோன்
அடற்சாரல்
அடற்சேய்
அடற்சேரலாதன்
அடற்சேரன்
அடற்சோழன்
அடற்பகலவன்
அடற்பகலோன்
அடற்பரிதி
அடற்பாடி
அடற்பாண்டியன்
அடற்பாரி
அடற்பாவலன்
அடற்பித்தன்
அடற்பிள்ளை
அடற்பிறை
அடற்புகழ்
அடற்புகழன்
அடற்புழோன்
அடற்புரவலன்
அடற்புலவன்
அடற்பூவன்
அடற்பெரியன்
அடற்பெரியோன்
அடற்பேகன்
அடற்பொருநன்
அடற்பொருப்பன்
அடற்பொழிலன்
அடற்பொறை
அடற்பொறையன்
அடற்பொன்னன்
அடற்போர்
அடற்போரோன்

அடி -
தாள், தொண்டு.
அடியார்க்குநல்லான்
அடியான்

அண் -
நெருக்கம்.
அண்டிரன்

அண்ணல் -
தலைமை.
அண்ணல்
அண்ணல்வழுதி
அண்ணல்வளவன்
அண்ணல்வேங்கை
அண்ணல்வேள்
அண்ணலப்பன்
அண்ணலம்பி
அண்ணலமுதன்
அண்ணலமுது
அண்ணலரசன்
அண்ணலரசு
அண்ணலரியன்
அண்ணலருவி
அண்ணலலை
அண்ணலழகன்
அண்ணலழகு
அண்ணலறவன்
அண்ணலறவோன்
அண்ணலறிஞன்
அண்ணலறிவன்
அண்ணலறிவு
அண்ணலன்பன்
அண்ணலன்பு
அண்ணலாழி
அண்ணலிசை
அண்ணலிசைஞன்
அண்ணலின்பம்
அண்ணலின்பன்
அண்ணலினியன்
அண்ணலுருவன்
அண்ணலுழவன்
அண்ணலூரன்
அண்ணலூரான்
அண்ணலூரோன்
அண்ணலெரி
அண்ணலெழிலன்
அண்ணலெழிலான்

அண்ணா -
மூத்தோன்.
அண்ணா
அண்ணாத்துரை
அண்ணாத்தேவன்
அண்ணாநம்பி
அண்ணாநாகன்
அண்ணாநாடன்
அண்ணாநாவன்
அண்ணாநிலவன்
அண்ணாநிலவு
அண்ணாநெஞ்சன்
அண்ணாநேயன்
அண்ணாமணி;
அண்ணாமதி
அண்ணாமருதன்
அண்ணாமலை
அண்ணாமழவன்
அண்ணாமள்ளன்
அண்ணாமறவன்
அண்ணாமாண்பன்
அண்ணாமார்பன்
அண்ணாமாறன்
அண்ணாமுத்தன்
அண்ணாமுத்து
அண்ணாமுதல்வன்
அண்ணாமுரசு
அண்ணாவமுதன்
அண்ணாவமுது
அண்ணாவரசன்
அண்ணாவரசு
அண்ணாவழகன்
அண்ணாவழகு
அண்ணாவழுதி
அண்ணாவளவன்
அண்ணாவாணன்
அண்ணாவினியன்
அண்ணாவூரன்
அண்ணாவேலன்

அணி -
அழகு, ஒழுங்கு, அணிதல்.
அணி
அணிகடல்
அணிகண்ணன்
அணிகண்ணு
அணிகணை
அணிகதிர்
அணிகரை
அணிகலை
அணிகனல்
அணிகாடன்
அணிகிழான்
அணிகிள்ளி
அணிகிளி
அணிகீரன்
அணிகுமரன்
அணிகுரிசில்
அணிகுளத்தன்
அணிகுன்றன்
அணிகூடலன்
அணிகூத்தன்
அணிகேள்வன்
அணிகொடி
அணிகொழுந்து
அணிகொற்றவன்
அணிகொற்றன்
அணிகொன்றை
அணிகோதை
அணிகோமான்
அணிகோவன்
அணிகோன்
அணிசாரல்
அணிசீரன்
அணிசீராளன்
அணிசீரோன்
அணிசுடர்
அணிசுடரோன்
அணிசெந்தில்
அணிசெம்மல்
அணிதம்பி
அணிதமிழ்
அணிதமிழன்
அணிதலைவன்
அணிதனையன்
அணிதாரான்
அணிதாரோன்
அணிதாளன்
அணிதானையன்
அணிதிண்ணன்
அணிதிருவன்
அணிதிறத்தன்
அணிதிறல்
அணிதிறலோன்
அணிதுணைவன்
அணிதுறைவன்
அணிதூயன்
அணிதூயோன்
அணிதென்றல்
அணிதென்னவன்
அணிதென்னன்
அணிதேவன்
அணிதொடை
அணிதோழன்
அணிதோன்றல்
அணிநம்பி
அணிநல்லன்
அணிநல்லோன்
அணிநாகன்
அணிநாடன்
அணிநாவன்
அணிநிலவன்
அணிநிலவு
அணிநேயன்
அணிபகலோன்
அணிபரிதி
அணிபாரி
அணிபாவலன்
அணிபிறை
அணிபுகழ்
அணிபுகழன்
அணிபுகழோன்
அணிபுலவன்
அணிபொருநன்
அணிபொருப்பன்
அணிபொழில்
அணிபொழிலன்
அணிபொறை
அணிபொறையன்
அணிபொன்னன்
அணிமகன்
அணிமதி
அணிமருகன்
அணிமருதன்
அணிமல்லன்
அணிமலை
அணிமலையன்
அணிமலையோன்
அணிமழவன்
அணிமள்ளன்
அணிமறவன்
அணிமன்னன்
அணிமா
அணிமாண்பன்
அணிமார்பன்
அணிமாறன்
அணிமானன்
அணிமின்னல்
அணிமுகன்
அணிமுகிலன்
அணிமுடி
அணிமுத்தன்
அணிமுத்து
அணிமுதல்வன்
அணிமுரசு
அணிமுருகன்
அணிமுருகு
அணிமுறுவல்
அணிமுறையோன்
அணிமொழி
அணிமௌவல்
அணியகன்
அணியண்ணல்
அணியப்பன்
அணியறிஞன்
அணியறிவன்
அணியறிவு
அணியன்
அணியன்பன்
அணியன்பு
அணியாழி
அணியாளன்
அணியாழோன்
அணியாளி
அணியாற்றல்
அணியிசை
அணியிசைஞன்
அணியின்பம்
அணியின்பன்
அணியினியன்
அணியுடையான்
அணியுருவன்
அணியுழவன்
அணிய10ரன்
அணிய10ரான்
அணிய10ரோன்
அணியெழினி
அணியேந்தல்
அணியேந்தி
அணியேரன்
அணியேறு
அணியையன்
அணியொலி
அணியொலியன்
அணியொளி
அணியொளியன்
அணியோவியன்
அணிவடிவேல்
அணிவண்ணன்
அணிவரம்பன்
அணிவல்லோன்
அணிவலவன்
அணிவழுதி
அணிவள்ளல்
அணிவளத்தன்
அணிவளவன்
அணிவாகை
அணிவாணன்
அணிவாள்
அணிவாளன்
அணிவில்
அணிவில்லவன்
அணிவில்லோன்
அணிவிழியன்
அணிவீரன்
அணிவெற்பன்
அணிவெற்பு
அணிவேங்கை
அணிவேந்தன்
அணிவேல்
அணிவேலன்
அணிவேலவன்
அணிவேலோன்
அணிவேள்

அத்தன் -
தலைவன்.
அத்தன்
அத்தன்கிள்ளி
அத்தன்கீரன்
அத்தன்சேய்
அத்தன்சேரன்
அத்தன்சோழன்
அத்தன்மருகன்
அத்தன்மருதன்
அத்தன்மறவன்
அத்தன்மானன்
அத்தன்வழுதி
அத்தன்வாணன்
அத்தனாகன்
அத்;தனாடன்

அத்தி -
ஒருமரம், இடம்.
அத்திநாகன்
அத்திநாடன்
அத்திமகன்
அத்திமணி
அத்திமதி
அத்திமருகன்
அத்திமருதன்
அத்திமறவன்
அத்திமாறன்
அத்திமுத்தன்
அத்தியரசன்
அத்தியரசு
அத்தியாளன்
அத்தியூரன்
அத்தியையன்
அத்திவரம்பன்
அத்திவழுதி
அத்திவாணன்
அத்திவெற்பன்
அத்திவெற்பு
அத்திவேந்தன்

அதியமான் -
குறுநிலமன்னன், ஒருவன் பெயர்.
அதியமான்
அதியமான்கிள்ளி
அதியமான்கோ
அதியமான்சேய்
அதியமானஞ்சி
அதியன்

அந்தணன் -
அறவன்.
அந்தணன்
அந்தணனம்பி

அப்பன் -
தலைவன்.
அப்பன்
அப்பன்கிழான்
அப்பனம்பி
அப்பனாகன்
அப்பனேயன்
அப்பன்மாறன்
அப்பனமுதன்
அப்பனமுது
அப்பனரசு
அப்பனருவிஅப்பா -
தந்தை, முதியவர்.
அப்பாத்துரை

அம் -
அழகு.
அங்கணன்
அங்கணை
அங்கதிர்
அங்கதிரோன்
அங்கலை
அங்கலைஞன்
அங்கனல்
அங்கனி
அங்காவலன்
அங்கிள்ளி
அங்கீரன்
அங்குரிசில்
அங்குமரன்
அங்குளத்தன்
அங்குன்றன்
அங்கேள்வன்
அங்கொற்றன்
அங்கொற்றவன்
அங்கோ
அங்கோடன்
அஞ்சுனையான்
அஞ்சூடன்
அஞ்சூடி
அஞ்செந்தில்
அஞ்செல்வன்
அஞ்செழியன்
அஞ்சேந்தன்
அஞ்சேய்
அஞ்சேரன்
அஞ்சோலை
அஞ்சோழன்
அந்தகை
அந்தகையன்
அந்தாரான்
அந்தாரோன்
அந்தாளன்
அந்திருவன்
அந்திறத்தன்
அந்திறலோன்
அந்திறல்
அந்;துணைவன்
அம்பரிதி
அம்பிறை
அம்பொருநன்
அம்பொருப்பன்
அம்பொழிலன்
அம்;பொறை
அம்மதி
அம்மருகன்
அம்மருதன்
அம்மலை
அம்மறவன்
அம்;மாண்பன்
அம்மார்பன்
அம்மாளன்
அம்மாறன்
அம்முகன்
அம்;முகிலன்
அம்முத்தன்
அம்முத்து
அம்முதல்வன்
அம்முரசு
அம்முருகு
அம்முறையோன்
அம்முனைவன்
அம்;மூரன்
அம்மூரான்
அம்;மெய்யன்
அம்மையன்

அம்பி -
தோணி.
அம்பி
அம்பிக்கண்ணு
அம்பிக்கரை
அம்பிக்கிள்ளி
அம்பிக்குமரன்
அம்பிக்கோ
அம்பிக்கோமான்
அம்பிக்கோன்
அம்பிச்செம்மல்
அம்பிச்செல்வன்
அம்பிச்செழியன்
அம்பிச்சேரன்
அம்பிச்சோழன்
அம்பித்தலைவன்
அம்பித்துரை
அம்பித்துறைவன்
அம்பித்தென்னன்
அம்பித்தேவன்
அம்பிநாகன்
அம்பிநாடன்
அம்;;;பிமாறன்
அம்பிமுதல்வன்
அம்பியண்ணல்
அம்பியப்பன்
அம்பியரசன்
அம்பியரசு
அம்பியழகன்
அம்பியாழி
அம்பியாளன்
அம்பியுடையான்

அம்மா -
தாய்மை, பெருமை.
அம்மா
அம்மாக்கண்ணு
அம்மாக்கனி
அம்மாக்கிளி
அம்மாக்கோதை
அம்மாச்செல்வன்
அம்மாச்சேய்
அம்மாத்தங்கன்
அம்மாநெஞ்சன்
அம்மாமணி
அம்மாமலை
அம்மாமுத்தன்
அம்மாமுத்து
அம்மாவமுதன்
அம்மாவமுது
அம்மாவாழி
அம்மாவெற்றி
அம்மாவேலன்

 

அமர் -
விருப்பம், போர்.
அமர்
அமர்க்கடல்
அமர்க்கணை
அமர்க்கனல்
அமர்க்காரி
அமர்க்கிள்ளி
அமர்க்கீரன்
அமர்க்குமரன்
அமர்க்குரிசில்
அமர்க்குன்றன்
அமர்க்கூத்தன்
அமர்க்கொடி
அமர்க்கோடன்
அமர்க்கோதை
அமர்க்கோமான்
அமர்க்கோவன்
அமர்க்கோன்
அமர்ச்செம்மல்
அமர்ச்செல்வன்
அமர்ச்செழியன்
அமர்ச்சென்னி
அமர்ச்சேந்தன்
அமர்ச்சேய்
அமர்ச்சேரன்
அமர்ச்சோழன்
அமர்த்தம்பி
அமர்த்தமிழன்
அமர்த்தலைவன்
அமர்த்தழலன்
அமர்த்தனையன்
அமர்த்தாரான்
அமர்த்தாரோன்
அமர்த்தாளன்
அமர்த்தானையன்
அமர்த்திண்ணன்
அமர்த்திருவன்
அமர்த்திறத்தன்
அமர்த்திறல்
அமர்த்திறலோன்
அமர்த்தீ
அமர்த்துணைவன்
அமர்த்துரை
அமர்த்தென்றல்
அமர்த்தென்னன்
அமர்த்தேவன்
அமர்த்தோன்றல்
அமர்நம்பி
அமர்நன்னன்
அமர்நாகன்
அமர்நாடன்
அமர்நிலவன்
அமர்நிலவு
அமர்நெஞ்சன்
அமர்நெறியன்
அமர்நேயன்
அமர்நேரியன்
அமர்மருகன்
அமர்மருதன்
அமர்மல்லன்
அமர்மலை
அமர்மலையன்
அமர்மழவன்
அமர்மள்ளன்
அமர்மறவன்
அமர்மன்னன்
அமர்மா
அமர்மாண்பன்
அமர்மார்பன்
அமர்மாறன்
அமர்மானன்
அமர்முகன்
அமர்முகிலன்
அமர்முடி
அமர்முத்தன்
அமர்முத்து
அமர்முதல்வன்
அமர்முரசு
அமர்முருகன்
அமர்முருகு
அமர்முனைவன்
அமர்மெய்யன்
அமர்மைந்தன்
அமர்வரம்பன்
அமர்வல்லோன்
அமர்வலவன்
அமர்வழுதி
அமர்வள்ளல்
அமர்வளத்தன்
அமர்வளவன்
அமர்வாகை
அமர்வாணன்
அமர்வாளன்
அமர்வில்லோன்
அமர்விளம்பி
அமர்விறல்
அமர்விறலோன்
அமர்வீரன்
அமர்வெற்பன்
அமர்வெற்பு
அமர்வெற்றி
அமர்வேங்கை
அமர்வேந்தன்
அமர்வேல்
அமர்வேலன்
அமர்வேலவன்
அமர்வேலோன்
அமர்வேள்
அமரண்ணல்
அமரப்பன்
அமரமுதன்
அமரமுது
அமரரசன்
அமரரசு
அமரரியன்
அமரலை
அமரழகன்
அமரழகு
அமரறவோன்
அமரறிஞன்
அமரறிவன்
அமரறிவு
அமரன்
அமரன்பன்
அமரன்பு
அமராழி
அமராளன்
அமரின்பன்
அமரினியன்
அமருரவோன்
அமரூரன்
அமரூரான்
அமரேந்தல்
அமரேந்தி
அமரையன்
அமரொலி

அமுதம் ஃ அமுது -
அமுதக்கூத்தன்
அமுதக்கேள்வன்
அமுதக்கொழுந்து
அமுதக்கோ
அமுதக்கோமான்
அமுதக்கோவன்
அமுதக்கோன்
அமுதச்சாரல்
அமுதச்சுடர்
அமுதச்சுடரோன்
அமுதச்சுனையான்
அமுதச்செம்மல்
அமுதச்செல்வன்
அமுதச்செழியன்
அமுதச்சென்னி
அமுதச்சேந்தன்
அமுதச்சேய்
அமுதச்சேரன்
அமுதச்சோலை
அமுதச்சோழன்
அமுதண்ணல்
அமுதத்தகை
அமுதத்தகையன்
அமுதத்தம்பி
அமுதத்தமிழ்
அமுதத்தமிழன்
அமுதத்தலைவன்
அமுதத்தனையன்
அமுதத்திண்ணன்
அமுதத்திருவன்
அமுதத்துணைவன்
அமுதத்துரை
அமுதத்தென்றல்
அமுதத்தென்னன்
அமுதத்தேவன்
அமுதத்தோழன்
அமுதத்தோன்றல்
அமுதநம்பி
அமுதநல்லன்
அமுதநல்லோன்
அமுதநாகன்
அமுதநாடன்
அமுதநாவன்
அமுதநிலவன்
அமுதநிலவு
அமுதநெஞ்சன்
அமுதநேயன்
அமுதப்பன்
அமுதப்பாரி
அமுதப்பாவலன்
அமுதப்பிள்ளை
அமுதப்பிறை
அமுதப்புலவன்
அமுதப்பேகன்
அமுதப்பொருநன்
அமுதப்பொழில்
அமுதப்பொழிலன்
அமுதம்
அமுதமகன்
அமுதமணி
அமுதமதி
அமுதமருகன்
அமுதமருதன்
அமுதமலை
அமுதமலையன்
அமுதமழவன்
அமுதமள்ளன்
அமுதமறவன்
அமுதமன்னன்
அமுதமாண்பன்
அமுதமார்பன்
அமுதமாறன்
அமுதமானன்
அமுதமுகன்
அமுதமுகிலன்
அமுதமுத்தன்
அமுதமுத்து
அமுதமுதல்வன்
அமுதமுரசு
அமுதமுருகன்
அமுதமுருகு
அமுதமுனைவன்
அமுதமெய்யன்
அமுதமைந்தன்
அமுதவாரி
அமுதவாழி
அமுதவீரன்
அமுதவெற்பன்
அமுதவெற்றி
அமுதவேங்கை
அமுதவேந்தன்
அமுதவேல்
அமுதவேலன்
அமுதவேலவன்
அமுதவேலோன்
அமுதவேள்
அமுதவைகை
அமுதழகன்
அமுதழகு
அமுதறவோன்
அமுதறிஞன்
அமுதறிவன்
அமுதறிவு
அமுதன்
அமுதன்பன்
அமுதன்பு
அமுதாழி
அமுதாளன்
அமுதின்பம்
அமுதின்பன்
அமுதினியன்
அமுதுடையான்
அமுதுருவன்
அமுதூரன்
அமுதூரான்
அமுதெழிலன்
அமுதெழிலோன்
அமுதேந்தல்
அமுதேந்தி
அமுதையன்
அமுதொளி

அமை -
அமைதல்.
அமைகதிர்
அமைகரை
அமைகாடன்
அமைகோதை
அமைகோமான்
அமைகோவன்
அமைசீரன்
அமைசீரோன்
அமைசுடர்
அமைசுடரோன்
அமைதகையன்
அமைதங்கம்
அமைதங்கன்
அமைதலைவன்
அமைதழலன்
அமைதாரான்
அமைதாரோன்
அமைதானையன்
அமைதிறத்தன்
அமைதிறல்
அமைதிறலோன்
அமைதுணைவன்
அமைதுறைவன்
அமையண்ணல்
அமையப்பன்
அமையமுதன்
அமையமுது
அமையாற்றல்
அமையினியன்
அமையையன்
அமைவண்ணன்
அமைவரம்பன்
அமைவல்லோன்
அமைவள்;ளல்
அமைவாகை
அமைவாணன்
அமைவிறல்
அமைவிறலோன்
அமைவீரன்
அமைவெற்பன்
அமைவெற்றி

அரசக்குரிசில்
அரசக்குன்றன்
அரசக்கூத்தன்
அரசக்கேள்வன்
அரசக்கொடி
அரசக்கொடை
அரசக்கொடியோன்
அரசக்கொழுந்து
அரசக்கொன்றை
அரசக்கோதை
அரசச்சுடர்
அரசச்சுடரோன்
அரசச்செம்மல்
அரசச்செல்வன்
அரசச்செழியன்
அரசச்சேய்
அரசச்சேரன்
அரசச்சோலை
அரசச்சோழன்
அரசண்ணல்
அரசண்ணா
அரசத்தங்கம்
அரசத்தங்கன்
அரசத்திருவன்
அரசத்;திறல்
அரசத்திறலோன்
அரசத்துணைவன்
அரசத்துரை
அரசத்துறைவன்
அரசத்;தென்றல்
அரசத்தென்னன்
அரசத்தேவன்
அரசநம்பி
அரசநல்லோன்
அரசநாகன்
அரசநாடன்
அரசநிலவன்
அரசநெஞ்சன்
அரசநெறியன்
அரசநேயன்
அரசப்பரிதி
அரசப்பன்
அரசப்பிறை
அரசப்புலவன்
அரசப்பொருப்பன்
அரசப்பொழிலன்
அரசப்பொறையன்
அரசமகன்
அரசமணி
அரசமதி
அரசமருகன்
அரசமருதன்
அரசமல்லன்
அரசமலை
அரசமலையன்
அரசமழவன்
அரசமள்ளன்
அரசமறவன்
அரசமார்பன்
அரசமாறன்
அரசமானன்
அரசமுடி
அரசமுத்தன்
அரசமுத்து
அரசமுதல்வன்
அரசமுதம்
அரசமுரசு
அரசமுருகன்
அரசமுருகு
அரசமுனைவன்
அரசமெய்யன்
அரசமேழி
அரசமொழி
அரசமௌவல்
அரசயாழோன்
அரசருவி
அரசலை
அரசவல்லோன்
அரசவழுதி
அரசவள்ளல்
அரசவளத்தன்
அரசவளவன்
அரசவாகை
அரசவாணன்
அரசறவோன்
அரசறிஞன்
அரசறிவன்
அரசன்
அரசன்பன்
அரசன்பு
அரசாழி
அரசாற்றல்
அரசாற்றலன்
அரசின்பம்
அரசின்பன்
அரசினியன்
அரசு
அரசுரவோன்
அரசெழிலன்
அரசெழிலோன்
அரசேந்தல்
அரசேந்தி
அரசையன்
அரசொலி
அரசொளி
அரசோவியன்

அரண் -
காவல், கோட்டை.
அரண்
அரண்கடல்
அரண்கரை
அரண்காடன்
அரண்காவலன்
அரண்கிழான்
அரண்கிள்ளி
அரண்குமரன்
அரண்குரிசில்
அரண்குன்றன்
அரண்கொடி
அரண்கோ
அரண்கோடன்
அரண்கோமான்
அரண்கோவன்
அரண்கோன்
அரண்சாரல்
அரண்செம்மல்
அரண்செல்வன்
அரண்செழியன்
அரண்சென்னி
அரண்சேந்தன்
அரண்சேய்
அரண்சேரன்
அரண்சோலை
அரண்சோழன்
அரண்வரம்பன்
அரண்வல்லோன்
அரண்வழுதி
அரண்வள்ளல்
அரண்வாகை
அரண்விறல்
அரண்வீரன்
அரண்வெற்பன்
அரண்வெற்றி
அரண்வேங்கை
அரண்வேந்தன்
அரண்வேள்
அரணண்ணல்
அரணநம்பி
அரணநாகன்
அரணநாடன்
அரணநிலவன்
அரணநிலவு
அரணநெஞ்சன்
அரணப்பன்
அரணமகன்
அரணமணி
அரணமதி
அரணமருகன்
அரணமருதன்
அரணமலை
அரணமலையன்
அரணமாறன்
அரணமுதல்வன்
அரணமுதன்
அரணமுரசு
அரணமுருகன்
அரணமுருகு
அரணமுறுவல்
அரணமுனைவன்
அரணமைந்தன்
அரணமொழி
அரணமௌவல்
அரணரசன்
அரணரசு
அரணழகன்
அரணழகு
அரணறிஞன்
அரணறிவன்
அரணறிவு
அரணன்பன்
அரணாளன்
அரணாற்றல்
அரணாற்றலன்
அரணின்பன்
அரணினியன்
அரணுடையான்
அரணுரவோன்
அரணூரன்
அரணூரான்
அரணையன்
அரணொலி
அரணொளி

அரி -
அரிமா, ஆர்பரித்தல், ஒலித்தல்.
அரி
அரிக்காடன்
அரிக்குமரன்
அரிக்குரிசில்
அரிக்குன்றன்
அரிக்கோ
அரிக்கோமான்
அரிக்கோவன்
அரிக்கோன்
அரிகடல்
அரிகரை
அரிச்செம்மல்
அரிச்செல்வன்
அரிச்செழியன்
அரிச்சென்னி
அரிச்சேரன்
அரிச்சோழன்
அரிச்சாரல்
அரிச்சோலை
அரிச்சோலையன்
அரித்தமிழன்
அரித்தலைவன்
அரித்தானையன்
அரித்திருவன்
அரித்திறத்தன்
அரித்;திறல்
அரித்திறலோன்
அரித்துரை
அரித்தென்னன்
அரித்தேவன்
அரித்துறைவன்
அரிநம்பி
அரிநாகன்
அரிநெஞ்சன்
அரிநேயன்
அரிமகன்
அரிமணி
அரிமருகன்
அரிமருதன்
அரிமல்லன்
அரிமலை
அரிமலையன்
அரிமழவன்
அரிமள்ளன்
அரிமறவன்
அரிமன்னன்
அரிமாண்பன்
அரிமார்;பன்
அரிமாறன்
அரிமானன்
அரிமுகன்
அரிமுத்தன்
அரிமுதல்வன்
அரிமுரசு
அரிமுருகன்
அரிமெய்யன்
அரிமைந்தன்
அரியஞ்சான்
அரியண்ணல்
அரியப்பன்
அரியமுதன்
அரியாற்றல்
அரியாற்றலன்
அரியின்பன்
அரியினியன்
அரியூரன்
அரியூரான்
அரியெழிலன்
அரியெழிலோன்
அரியேந்தல்
அரிவழுதி
அரிவளவன்
அரிவாகை
அரிவாணன்
அரிவிறல்
அரிவிறலோன்
அரிவீரன்
அரிவெற்பன்
அரிவேந்தன்
அரிவேல்
அரிவேலன்
அரிவேலோன்
அரிவேள்

அரிமா -
அரியேறு.
அரிமா
அரிமாக்காடன்
அரிமாக்;காரி
அரிமாக்கானவன்
அரிமாக்கிழான்
அரிமாக்கிள்ளி
அரிமாக்கீரன்
அரிமாக்குமரன்
அரிமாக்குரிசில்
அரிமாக்கோ
அரிமாக்கோமான்
அரிமாக்கோவன்
அரிமாக்கோன்
அரிமாச்செம்மல்
அரிமாச்செழியன்
அரிமாச்சென்னி
அரிமாச்சேரன்
அரிமாச்சோழன்
அரிமாத்தலைவன்
அரிமாத்திறத்தன்
அரிமாத்திறல்
அரிமாத்திறலோன்
அரிமாத்துரை
அரிமாத்தென்னன்
அரிமாத்தேவன்
அரிமாநம்பி
அரிமாநாகன்
அரிமாநாடன்
அரிமாநிலவன்
அரிமாநெஞ்சன்
அரிமாநேயன்
அரிமாப்பாரி
அரிமாப்பேகன்
அரிமாப்பொருநன்
அரிமாப்போரோன்
அரிமாமகன்
அரிமாமணி
அரிமாமருகன்
அரிமாமருதன்
அரிமாமல்லன்
அரிமாமலை
அரிமாமலையன்
அரிமாமழவன்
அரிமாமள்ளன்
அரிமாமறவன்
அரிமாமன்னன்
அரிமாமாண்பன்
அரிமாமார்பன்
அரிமாமாறன்
அரிமாமானன்
அரிமாமுகன்
அரிமாமுத்தன்
அரிமாமுத்து
அரிமாமுதல்வன்
அரிமாமுரசு
அரிமாமுருகன்
அரிமாமுருகு
அரிமாமுனைவன்
அரிமாமெய்யன்
அரிமாவண்ணல்
அரிமாவமுதன்
அரிமாவரசன்
அரிமாவரசு
அரிமாவழகன்
அரிமாவழுதி
அரிமாவள்ளல்
அரிமாவளத்தன்
அரிமாவளவன்
அரிமாவறிவன்
அரிமாவாணன்
அரிமாவாளன்
அரிமாவாற்றல்
அரிமாவீரன்
அரிமாவூரன்
அரிமாவெற்பன்
அரிமாவெற்றி
அரிமாவேந்தல்
அரிமாவேந்தன்
அரிமாவேல்
அரிமாவேலன்
அரிமாவேலவன்
அரிமாவேலோன்
அரிமாவேள்
அரிமாவேளிர்

அருமை -
பெருமை, எளிதிற்பெறக் கூடாமை
அருங்கடல்
அருங்கண்ணு
அருங்கணை
அருங்கதிர்
அருங்கரை
அருங்கலை
அருங்கலைஞன்
அருங்கழியான்
அருங்கனல்
அருங்கனி
அருங்காடன்
அருங்காரி
அருங்கிழான்
அருங்கிள்ளி
அருங்கிளி
 

அருங்கீரன்
அருங்குமரன்
அருங்குரிசில்
அருங்குளத்தன்
அருங்குன்றன்
அருங்கூத்தன்
அருங்கேள்வன்
அருங்கொடி
அருங்கொடை
அருங்கொழுந்து
அருங்கோ
அருங்கோடன்
அருங்கோதை
அருங்கோமான்
அருங்கோவன்
அருங்கோன்
அருஞ்சாரல்
அருஞ்சீரன்
அருஞ்சீரோன்
அருஞ்சுடர்
அருஞ்சுடரோன்
அருஞ்சுனையான்
அருஞ்செம்மல்
அருஞ்செல்வன்
அருஞ்செழியன்
அருஞ்சென்னி
அருஞ்சேந்தன்
அருஞ்சேய்
அருஞ்சேரன்
அருஞ்சேரலாதன்
அருஞ்சோலை
அருஞ்சோலையன்
அருஞ்சோழன்
அருந்தகை
அருந்தகையன்
அருந்தமிழன்
அருந்தலைவன்
அருந்தாளன்
அருந்தானையன்
அருந்திருவன்
அருந்திறத்தன்
அருந்திறல்
அருந்திறலோன்
அருந்துணை
அருந்துணைவன்
அருந்துரை
அருந்துறைவன்
அருநாவன்
அருநிலவன்
அருநெஞ்சன்
அருநெறியன்
அருநேயன்
அருநேரியன்
அரும்பகலன்
அரும்பகலோன்
அரும்பரிதி
அரும்பா
அரும்பாவலன்
அரும்பிள்ளை
அரும்பிறை
அரும்புகழன்
அரும்புரவலன்
அரும்புலவன்
அரும்பெரியன்
அரும்பேகன்
அரும்பொருநன்
அரும்பொருப்பன்
அரும்பொழில்
அரும்பொழிலன்
அரும்பொறை
அரும்பொறையன்
அரும்பொன்னன்
அரும்போர்
அரும்போரோன்
அருமகன்
அருமணி
அருமதி
அருமருகன்
அருமருதன்
அருமல்லன்
அருமலை
அருமலையன்
அருமழவன்
அருமள்ளன்
அருமறவன்
அருமன்னன்
அருமாண்பன்
அருமார்பன்
அருமாறன்
அருமானன்
அருமுகன்
அருமுகிலன்
அருமுத்தன்
அருமுத்து
அருமுதல்வன்
அருமுரசு
அருமுருகன்
அருமுருகு
அருமுறுவல்
அருமுறையோன்
அருமுனைவன்
அருமெய்யன்
அருமேழி
அருமை
அருமைக்கடல்
அருமைக்கதிர்
அருமைக்கலை
அருமைக்கனி
அருமைக்கிளி
அருமைக்கீரன்
அருமைக்குமரன்
அருமைக்குரிசில்
அருமைக்கூத்தன்
அருமைக்கேள்வன்
அருமைக்கொடி
அருமைக்கொடை
அருமைக்கோ
அருமைக்கோடன்
அருமைக்கோதை
அருமைக்கோன்
அருமைச்சாந்து
அருமைச்சாரல்
அருமைச்சீரன்
அருமைச்சுடர்
அருமைச்சுடரோன்
அருமைச்செந்தில்
அருமைச்செம்மல்
அருமைச்செல்வன்
அருமைச்செழியன்
அருமைச்சென்னி
அருமைச்சேந்தன்
அருமைச்சேய்
அருமைச்சேரன்
அருமைச்சோலை
அருமைச்சோழன்
அருமைத்தகை
அருமைத்தம்பி
அருமைத்தாளன்
அருமைத்திறல்
அருமைத்தீ
அருமைத்துரை
அருமைத்தென்றல்
அருமைத்தென்னன்
அருமைத்தேவன்
அருமைத்தேன்
அருமைத்தொடை
அருமைந்தன்
அருமைநம்பி
அருமைநல்லன்
அருமைநாகன்
அருமைநாடன்
அருமைநாவன்
அருமைநிலவன்
அருமைநிலவு
அருமைநெஞ்சன்
அருமைநேயன்
அருமைப்பாரி
அருமைப்பித்தன்
அருமைப்பிள்ளை
அருமைப்பிறை
அருமைப்பூவன்
அருமைப்பேகன்
அருமைப்பொழில்
அருமைப்பொறை
அருமைப்போர்
அருமைமகன்
அருமைமணி
அருமைமதி
அருமைமலை
அருமைமுகன்
அருமைமுடி
அருமைமுத்து
அருமைமுரசு
அருமைமுருகு
அருமைமேழி
அருமையண்ணல்
அருமையப்பன்
அருமையமுதன்
அருமையமுது
அருமையரசன்
அருமையரசு
அருமையருவி
அருமையலை
அருமையழகன்
அருமையழகு
அருமையறிஞன்
அருமையறிவன்
அருமையறிவு
அருமையன்பன்
அருமையன்பு
அருமையன்
அருமையாழி
அருமையாளன்
அருமையிசை
அருமைய10ரன்
அருமையெழில்
அருமையெழினி
அருமையேந்தல்
அருமையேரன்
அருமையேறு
அருமையொலி
அருமையொளி
அருமைமொழி
அருமைவண்ணன்
அருமைவலவன்
அருமைவழுதி
அருமைவாகை
அருமைவாணன்
அருமைவாழி
அருமைவாளன்
அருமைவில்
அருமைவிறல்
அருமைவீரன்
அருமைவெற்பன்
அருமைவெற்பு
அருமைவெற்றி
அருமைவேங்கை
அருமைவேல்
அருமைவேலன்
அருமைவேள்
அருவண்ணல்
அருவப்பன்
அருவமுதன்
அருவரசன்
அருவரசு
அருவல்லோன்
அருவலவன்
அருவாற்றல்
அருவின்பன்
அருவினியன்
அருவீரன்
அருவூரன்
அருவெழிலன்
அருவெற்பன்
அருவெற்றி
அருவேங்கை
அருவேந்தல்
அருவேந்தன்
அருவேரன்
அருவேல்
அருவேலன்
அருவேலவன்
அருவேலோன்
அருவேள்
அருவேளிர்

அருவி -
நீருற்று.
அருவி

அருள் -
கண்ணோட்டம்.
அருட்கடல்
அருட்கண்ணன்
அருட்கண்ணு
அருட்கணை
அருட்கதிர்
அருட்கரை
அருட்கலை
அருட்கலைஞன்
அருட்கனல்
அருட்கனி
அருட்காடன்
அருட்காரி
அருட்காவலன்
அருட்கிழான்
அருட்கிள்ளி
அருட்கிளி
அருட்கீரன்
அருட்குடிமகன்
அருட்குமரன்
அருட்குரிசில்
அருட்குளத்தன்
அருட்குன்றன்
அருட்கூடல்
அருட்கூத்தன்
அருட்கேள்வன்
அருட்கொடி
அருட்கொடை
அருட்கொடியோன்
அருட்கொழுந்து
அருட்கொன்றை
அருட்கோ
அருட்கோடன்
அருட்கோதை
அருட்கோமான்
அருட்கோவன
;அருட்கோன்
அருட்சந்தனம்
அருட்சாந்து
அருட்சாரல்
அருட்சான்றோன்
அருட்சீரன்
அருட்சீராளன்
அருட்சீரோன்
அருட்சுடர்
அருட்சுடரோன்
அருட்சுனையான்
அருட்செந்தில்
அருட்செம்மல்
அருட்செல்வன்
அருட்செழியன்
அருட்சென்னி
அருட்சேந்தன்
அருட்சேய்
அருட்சேரன்
அருட்சோலை
அருட்சோலையன்
அருட்சோழன்
அருட்பரிதி
அருட்பாடி
அருட்பாரி
அருட்பாவலன்
அருட்பித்தன்
அருட்பிள்ளை
அருட்புகழன்
அருட்புரவலன்
அருட்புலவன்
அருட்பூவன்
அருட்பெரியன்
அருட்பேகன்
அருட்பொருநன்
அருட்பொருப்பன்
அருட்பொழில்
அருட்பொழிலன்
அருட்பொறை
அருட்பொறையன்
அருட்பொன்னன்
அருண்மகன்
அருண்மணி
அருண்மதி
அருண்மருகன்
அருண்மருதன்
அருண்மல்லன்
அருண்மலை
அருண்மலையன்
அருண்மழவன்
அருண்மள்ளன்
அருண்மறவன்
அருண்மன்னன்
அருண்மா
அருண்மாண்பன்
அருண்மார்பன்
அருண்மாறன்
அருண்மான்
அருண்மானன்
அருண்மின்னல்
அருண்முகன்
அருண்முகிலன்
அருண்முடி
அருண்முத்தன்
அருண்முத்து
அருண்முதல்வன்
அருண்முரசு
அருண்முருகன்
அருண்முருகு
அருண்முறுவல்
அருண்முறையோன்
அருண்முனைவன்
அருண்மெய்யன்
அருண்மேழி
அருண்மைந்தன்
அருண்மொழி
அருண்மௌவல்
அருணம்பி
அருணல்லன்
அருணல்லோன்
அருணாகன்
அருணாடன்
அருணிலவன்
அருணிலவு
அருணெஞ்சன்
அருணெறியன்
அருணேயன்
அருள்
அருள்யாழோன்
அருள்வடிவேல்
அருள்வண்ணன்
அருள்வரம்பன்
அருள்வல்லவன்
அருள்வல்லோன்
அருள்வழுதி
அருள்வள்ளல்
அருள்வளத்தன்
அருள்வளவன்
அருள்வாகை
அருள்வாணன்
அருள்வாரி
அருள்வாழி
அருள்வாளன்
அருள்வில்
அருள்வில்லோன்
அருள்விளம்பி
அருள்விறல்
அருள்வீரன்
அருள்வெற்பன்
அருள்வெற்பு
அருள்;வெற்றி
அருள்வேங்கை
அருள்வேந்தன்
அருள்;வேல்
அரள்வேலவன்
அருள்வேலோன்
அருளலை
அருளழகன்
அருளழகு
அருளறவோன்
அருளறிஞன்
அருளறிவன்
அருளறிவு
அருளன்
அருளன்பன்
அருளன்பு
அருளாழி
அருளாளன்
அருளாளி
அருளாற்றல்
அருளாற்றலன்
அருளி
அருளிசை
அருளின்பம்
அருளின்பன்
அருளினியன்
அருளுடைநம்பி
அருளுடையான்
அருளுரவோன்
அருளுருவன்
அருளுழவன்
அரு@ரன்
அரு@ரான்
அருளெழிலன்
அருளெழிலோன்
அருளெழினி
அருளேந்தல்
அருளேந்தி
அருளேரன்
அருளேறு
அருளையன்
அருளொலி
அருளொளி
அருளோவியன்

அலை -
அசைவு, அலைத்தல், கடலலை.
அலை
அலைகடல்
அலைகணை
அலைகனல்
அலைகொடி
அலைசுடர்
அலைசுடரோன்
அலைதாரான்
அலைதாரோன்
அலைதென்றல்
அலைமகன்
அலைமணி
அலைமருகன்
அலைமாறன்
அலைமின்னல்
அலையாழி
அலையெரி
அலையெழினி
அலையொலி
அலையொளி
அலைவாரி
அலைவைகை

அவை -
கூடுமிடம்.
அவை
அவைக்கலை
அவைக்கலைஞன்
அவைக்கனல்
அவைக்கனி
அவைக்கிழான்
அவைக்கிள்ளி
அவைக்கீரன்
அவைக்குமரன்
அவைக்குரிசில்
அவைக்கூத்தன்
அவைக்கேள்வன்
அவைக்கோ
அவைக்கோமான்
அவைக்கோன்
அவைச்சுடர்
அவைச்சுடரோன்
அவைச்செம்மல்
அவைச்செல்வன்
அவைச்செழியன்
அவைச்சென்னி
அவைச்சேரன்
அவைச்சோழன்
அவைத்தகையன்
அவைத்தமிழன்
அவைத்திறல்
அவைத்திறலோன்
அவைத்துணை
அவைத்துணைவன்
அவைத்துரை
அவைத்துறைவன்
அவைத்தூயோன்
அவைத்தென்றல்
அவைத்தென்னன்
அவைத்தேவன்
அவைத்தோழன்
அவைத்தோன்றல்
அவைநம்பி
அவைநல்லோன்
அவைநிலவன்
அவைநெஞ்சன்
அவைநெறியன்
அவைநேயன்
அவைநேரியன்
அவைப்பரிதி
அவைப்பாடி
அவைப்பாரி
அவைப்பிள்ளை
அவைப்புகழன்
அவைப்புலவன்
அவைப்பூவன்
அவைப்பெரியன்
அவைப்பேகன்
அவைப்பொறை
அவைப்பொறையன்
அவைப்பொன்னன்
அவைப்போரோன்
அவைமகன்
அவைமணி
அவைமதி
அவைமருகன்
அவைமல்லன்
அவைமழவன்
அவைமள்ளன்
அவைமறவன்
அவைமன்னன்
அவைமாண்பன்
அவைமாறன்
அவைமானன்
அவைமுகன்
அவைமுத்தன்
அவைமுத்து
அவைமுதல்வன்
அவைமுரசு
அவைமுருகன்
அவைமுறுவல்
அவைமுனைவன்
அவைமெய்யன்
அவைமேழி
அவைமைந்தன்
அவைமொழி
அலைமௌவல்
அவையஞ்சான்
அவையண்ணல்
அவையப்பன்
அவையமுதன்
அவையமுது
அவையரசன்
அவையரசு
அவையருவி
அவையழகன்
அவையழகு
அவையறிஞன்
அவையறிவன்
அவையறிவு
அவையன்பன்
அவையன்பு
அவையாழி
அவையாளன்
அவையாளி
அவையாற்றல்
அவையின்பன்
அவையினியன்
அவையுருவன்
அவையெழிலன்
அவையெழிலோன்
அவையெழினி
அவையெளியன்
அவைவிறல்
அவைவீரன்
அவைவெற்;றி
அவைவேங்கை
அவைவேந்தன்

அழகு -
எழில்.
அழகண்ணல்
அழகநம்பி
அழகப்பன்
அழகமுதன்
அழகமுத்து
அழகமுது
அழகர்கிழான்
அழகர்கேள்வன்
அழகர்கொழுந்து
அழகர்கோ
அழகர்கோமான்
அழகர்கோன்
அழகரசன்
அழகரசு
அழகரியன்
அழகருவி
அழகறவோன்
அழகறிஞன்
அழகறிவன்
அழகறிவு
அழகன்
அழகன்பன்
அழகன்பு
அழகாழி
அழகாளன்
அழகாற்றல்
அழகாற்றலன்
அழகிசை
அழகின்பன்
அழகினியன்
அழகு
அழகுக்கடல்
அழகுக்கண்ணன்
அழகுக்கண்ணு
அழகுக்கணை
அழகுக்கதிர்
அழகுக்கரை
அழகுக்கலைஞன்
அழகுக்கனல்
அழகுக்கனி
அழகுக்காடன்
அழகுக்கிழான்
அழகுக்கிள்ளி
அழகுக்கிளி
அழகுக்கீரன்
அழகுக்குமரன்
அழகுக்குரிசில்
அழகுக்குன்றன்
அழகுக்கூத்தன்
அழகுக்கோ
அழகுக்கோதை
அழகுக்கோமான்
அழகுக்கோவன்
அழகுக்கோன்
அழகுச்சுடர்
அழகுச்சுடரோன்
அழகுச்சுனையான்
அழகுச்செம்மல்
அழகுச்செல்வன்
அழகுச்செழியன்
அழகுச்சென்னி
அழகுச்சேந்தன்
அழகுச்சேய்
அழகுச்சேரன்
அழகுச்சோலை
அழகுச்சோழன்
அழகுசூடி
அழகுடையான்
அழுகுத்தகை
அழகுத்தங்கம்
அழகுத்தங்கன்
அழகுத்தம்பி
அழகுத்தமிழன்
அழகுத்தலைவன்
அழகுநம்பி
அழகுநல்லோன்
அழகுநாகன்
அழகுநாடன்
அழகுநிலவன்
அழகுநிலவு
அழகுநெஞ்சன்
அழகுநெறியன்
அழகுநேயன்
அழகுப்பரிதி
அழகுப்பாரி
அழகுப்பாவலன்
அழகுப்பித்தன்
அழகுப்பிள்ளை
அழகுப்பிறை
அழகுப்புகழன்
அழகுப்பூவன்
அழகுப்பேகன்
அழகுப்பொருநன்
அழகுப்பொருப்பன்
அழகுப்பொழிலன்
அழகுப்பொறை
அழகுப்பொன்னன்
அழகுபாடி
அழகுமகன்
அழகுமணி
அழகுமதி
அழகுமருதன்
அழகுமல்லன்
அழகுமலை
அழகுமழவன்
 

அழகுமள்ளன்
அழகுமறவன்
அழகுமன்னன்
அழகுமார்பன்
அழகுமாறன்
அழகுமுடி
அழகுமுத்தன்
அழகுமுத்து
அழகுமுதல்வன்
அழகுமுரசு
அழகுமுருகன்
அழகுமுருகு
அழகுமுறுவல்
அழகுமெய்யன்
அழகுமைந்தன்
அழகுமொழி
அழகுமௌவல்
அழகுயாழோன்
அழகுருவன்
அழகுவண்ணன்
அழகுவழுதி
அழகுவள்ளல்
அழகுவளவன்
அழகுவாணன்
அழகுவில்லோன்
அழகுவீரன்
அழகுவெற்பன்
அழகுவெற்றி
அழகுவேங்கை
அழகுவேந்தன்
அழகுவேல்
அழகுவேலன்
அழகுவேலோன்
அழகுவேள்
அழகுழவன்
அழகையன்
அழகையா
அழகேந்தல்
அழகேந்தி
அழகொளி
அழகொளியன்
அழகோவியன்

அழம்பில் -
ஓரூர்.
அழம்பில்
அழம்பில்வழுதி
அழம்பில்வாணன்
அழம்பில்வீரன்
அழம்பில்வெற்றி
அழம்பில்வேங்கை
அழம்;பிலாளன்
அழம்பிலின்பன்
அழம்பிலினியன்
அழம்பிலுழவன்
அழம்பிலூரன்
அழம்பிலேரன்
அழம்பிலையன்
அழம்பிலொலி
அழம்பிலொளி
அழம்பிற்கண்ணு
அழம்;பிற்கதிர்
அழம்பிற்;கலை
அழம்பிற்கனல்
அழம்பிற்கனி
அழம்பிற்காடன்
அழம்பிற்காரி
அழம்பிற்கிழான்
அழம்பிற்கிள்ளி
அழம்பிற்கீரன்
அழம்;பிற்குமரன்
அழம்பிற்குரிசில்
அழம்பிற்குன்றன்
அழம்பிற்கூத்தன்
அழம்பிற்கோ
அழம்பிற்கோன்
அழம்பிற்சுடர்
அழம்பிற்செல்வன்
அழம்பிற்செழியன்
அழம்பிற்சேய்
அழம்பிற்சேரன்
அழம்பிற்சோழன்
அழம்பிற்பரிதி
அழம்பிற்பாரி
அழம்பிற்பித்தன்
அழம்பிற்பேகன்
அழம்பிற்பொறை
அழம்பின்மகன்
அழம்பின்மணி
அழம்பின்மதி
அழம்பின்மலை
அழம்பின்மா
அழம்பின்மானன்
அழம்பின்முகன்
அழம்பின்முடி
அழம்பின்முத்தன்
அழம்பின்முத்து
அழம்பின்முரசு
அழம்பின்முறுவல்
அழம்பின்மேழி
அழம்பினம்பி
அழம்பினல்லன்
அழம்பினாடன்

அழல் -
நெருப்பு, சினம்.
அழல்
அழல்வண்ணன்
அழல்வல்லோன்
அழல்வழுதி
அழல்வளவன்
அழல்வாணன்
அழல்வாளன்
அழல்வில்லோன்
அழல்வீரன்
அழல்வெற்பன்
அழல்;வெற்றி
அழல்வேங்கை
அழல்வேந்தன்
அழல்வேலன்
அழல்வேலோன்
அழல்வேள்
அழலஞ்சான்
அழலண்ணல்
அழலப்பன்
அழலரசன்
அழலரசு
அழலாழி
அழலாளன்
அழலாற்றல்
அழலினியன்
அழலையன்
அழலொளி
அழற்கோ
அழற்கோதை
அழற்கோமான்
அழற்கோன்
அழற்;சுடர்
அழற்செம்மல்
அழற்செல்வன்
அழற்செழியன்
அழற்சேய்
அழற்சேரன்
அழற்சோழன்
அழற்பரிதி
அழற்பித்தன்
அழற்பிறை
அழன்மகன்
அழன்மணி
அழன்மதி
அழன்மருகன்
அழன்மருதன்
அழன்மல்லன்
அழன்மலை
அழன்மலையன்
அழன்மழவன்
அழன்மள்ளன்
அழன்மறவன்
அழன்மன்னன்
அழன்மா
அழன்மார்பன்
அழன்மாறன்
அழன்மானன்
அழன்முகன்
அழன்முடி
அழன்முத்தன்
அழன்முத்து
அழன்முரசு
அழன்முருகன்
அழன்முருகு
அழன்முனைவன்
அழன்மைந்தன்
அழனாகன்
அழனாவன்
அழனெஞ்சன்

அறம் -
அறமுடைமை.
அறக்கடல்
அறக்கண்ணன்
அறக்கண்ணு
அறக்கணை
அறக்கதிர்
அறக்கரை
அறக்கலை
அறக்கலைஞன்
அறக்களியான்
அறக்கனல்
அறக்கனி
அறக்காரி
அறக்காவலன்
அறக்கிழான்
அறக்கிள்ளி
அறக்கீPரன்
அறக்குமரன்
அறக்குரிசில்
அறக்குன்றன்
அறக்;கூத்தன்
அறக்கொடி
அறக்கொழுந்து
அறக்கொன்றை
அறக்கோ
அறக்கோதை
அறக்கோமான்
அறக்கோவன்
அறக்கோன்
அறக்கோவலன்
அறங்கிள்ளி
அறங்கீரன்
அறங்குன்றன்
அறங்கேள்வன்
அறங்கொற்றவன்
அறங்கோடன்
அறச்சுடர்
அறச்சுடரோன்
அறத்தங்கன்
அறத்தணிகையன்
அறத்தம்பி
அறத்தமிழன்
அறத்தலைவன்
அறத்தாரான்
அறத்தாரோன்
அறத்தானையன்
அறத்திண்ணன்
அறத்திருவன்
அறத்திறல்
அறத்திறலோன்
அறத்துணை
அறத்துணைவன்
அறத்துரை
அறத்தூயோன்
அறத்தென்றல்
அறத்தென்னன்
அறத்தேவன்
அறத்தொடை
அறத்;தோழன்
அறத்தோன்றல்
அறந்தாளன்
அறநம்பி
அறநல்லன்
அறநல்லோன்
அறநாகன்
அறநாடன்
அறநாவன்
அறநிலவன்
அறநிலவு
அறநெஞ்சன்
அறநெடியோன்
அறநெறியன்
அறநேயன்
அறநேரியன்
அறப்பகலோன்
அறப்பரிதி
அறப்பாரி
அறப்பாவலன்
அறப்பித்தன்
அறப்புகழன்
அறப்புலவன்
அறப்பெரியன்
அறப்பேகன்
அறப்பொருநன்
அறப்பொழில்
அறப்பொழிலன்
அறப்பொறை
அறப்பொறையன்
அறப்பொன்னன்
அறப்போர்
அறப்போரோன்
அறம்
அறம்பிறை
அறம்விளம்பி
அறமகன்
அறமணி
அறமதி
அறமருகன்
அறமருதன்
அறமல்லன்
அறமலை
அறமலையன்
அறமழவன்
அறமறவன்
அறமன்னன்
அறமாண்பன்
அறமார்பன்
அறமாறன்
அறமானன்
அறமுகன்
அறமுகிலன்
அறமுத்தன்
அறமுத்து
அறமுதல்வன்
அறமுரசு
அறமுருகன்
அறமுருகு
அறமுறுவல்
அறமுறையோன்
அறமுனைவன்
அறமெய்யன்
அறமேழி
அறவாகை
அறவாணன்
அறவாழி
அறவாளன்
அறவில்லோன்
அறவீரன்
அறவெற்பன்
அறவெற்றி
அறவேங்கை
அறவேந்தன்
அறவேல்
அறவேலன்
அறவேலவன்
அறவேலோன்
அறவேள்
அறவேளிர்
அறவோன்
அறன்

அறிவு -
மதி.
அறிஞன்
அறிவகன்
அறிவண்ணன்
அறிவண்ணல்
அறிவப்பன்
அறிவமுதன்
அறிவமுது
அறிவரசன்
அறிவரசு
அறிவருவி
அறிவலை
அறிவழகன்
அறிவழகு
அறிவறவோன்
அறிவறிஞன்
அறிவன்
அறிவன்பன்
அறிவன்பு
அறிவாழி
அறிவாளன்
அறிவாளி
அறிவாற்றல்
அறிவாற்றலன்
அறிவின்பம்
அறிவின்பன்
அறிவினியன்
அறிவு
அறிவுக்கடல்
அறிவுக்கதிர்
அறிவுக்;கரசன்
அறிவுக்கரசு
அறிவுக்கரை
அறிவுக்கலை
அறிவுக்கலைஞன்
அறிவுக்கனல்
அறிவுக்கனி
அறிவுக்காடன்
அறிவுக்காரி
அறிவுக்காவலன்
அறிவுக்கிழான்
அறிவுக்கிள்ளி
அறிவுக்கிளி
அறிவுக்கீரன்
அறிவுக்குமரன்
அறிவுக்குரிசில்
அறிவுக்குன்றன்
அறிவுக்கூத்தன்
அறிவுக்கேள்வன்
அறிவுக்கொடி
அறிவுக்கொடை
அறிவுக்கொழுந்து
அறிவுக்கொன்றை
அறிவுக்கோ
அறிவுக்கோடன்
அறிவுக்கோமான்
அறிவுக்கோவன்
அறிவுக்கோன்
அறிவுச்சாரல்
அறிவுச்சுடர்
அறிவுச்சுடரோன்
அறிவுச்சுனையான்

அறிவுத்தகை
அறிவுத்தகையன்
அறிவுத்தங்கம்
அறிவுத்தங்கன்
அறிவுத்தம்பி
அறிவுத்தலைவன்
அறிவுத்தனையன்
அறிவுத்தாரான்
அறிவுத்தாரோன்
அறிவுத்திண்ணன்
அறிவுத்திருவன்
அறிவுத்திறத்தன்
அறிவுத்திறல்
அறிவுத்திறலோன்
அறிவுத்தீ
அறிவுத்துணை
அறிவுத்துணைவன்
அறிவுத்துரை
அறிவுத்தூயவன்
அறிவுத்தூயோன்
அறிவுத்தென்றல்
அறிவுத்தென்னன்
அறிவுத்தேவன்
அறிவுத்தோன்றல்
அறிவுநம்பி
அறிவுநல்லன்
அறிவுநல்லோன்
அறிவுநாகன்
அறிவுநாடன்
அறிவுநிலவன்
அறிவுநிலவு
அறிவுநெஞ்சன்
அறிவுநேயன்
அறிவுநேரியன்
அறிவுப்பகலோன்
அறிவுப்பரிதி
அறிவுப்பூவன்
அறிவுப்பெரியன்
அறிவுப்பொருநன்
அறிவுப்பொருப்பன்
அறிவுப்பொழில்
அறிவுப்பொழிலன்
அறிவுப்பொறை
அறிவுப்பொறையன்
அறிவுப்போர்
அறிவுப்போரோன்
அறிவுமகன்
அறிவுமணி
அறிவுமதி
அறிவுமருகன்
அறிவுமருதன்
அறிவுமல்லன்
அறிவுமலை
அறிவுமலையன்
அறிவுமழவன்
அறிவுமள்ளன்
அறிவுமறவன்
அறிவுமன்னன்
அறிவுமாண்பன்
அறிவுமார்பன்
அறிவுமாறன்
அறிவுமான்
அறிவுமானன்
அறிவுமுத்தன்
அறிவுமுத்து
அறிவுமுதல்வன்
அறிவுமுரசு
அறிவுமுனைவன்
அறிவுவல்லோன்
அறிவுவள்ளல்
அறிவுருவன்
அறிவுவளத்தன்
அறிவுவளவன்
அறிவுவாகை
அறிவுவாணன்
அறிவுவாரி
அறிவுவாழி
அறிவுவாளன்
அறிவுவிளம்பி
அறிவுவிறல்
அறிவுவீரன்
அறிவுவெற்பன்
அறிவுவெற்பு
அறிவுவெற்றி
அறிவெழினி
அறிவேந்தல்
அறிவேந்தி
அறிவேரன்
அறிவேறு
அறிவையன்
அறிவொளி
அறிவொளியன்
அறிவோவியன்

அன்பு -
ஆர்வமுடைமை.
அன்பகன்
அன்பண்ணல்
அன்பப்பன்
அன்பமுதன்
அன்பமுது
அன்பரசன்
அன்பரசு
அன்பரியன்
அன்பருவி
அன்பலை
அன்பழகன்
அன்பழகு
அன்பறவோன்
அன்பறிஞன்
அன்பறிவன்
அன்பறிவு
அன்பன்
அன்பாழி
அன்பாளன்
அன்பாற்றல்
அன்பாற்றலன்
அன்பிசை
அன்பின்பன்
அன்பினியன்
அன்பிற்கினியன்
அன்பு
அன்புக்கடல்
அன்புக்கண்ணன்
அன்புக்கண்ணு
அன்புக்கணை
அன்புக்கதிர்
அன்புக்கரை
அன்புக்கலை
அன்புக்கலைஞன்
அன்புக்கனல்
அன்புக்கனி
அன்புக்கானவன்
அன்புக்கிழான்
அன்புக்கிள்ளி
அன்புக்கிளி
அன்புக்கீரன்
அன்புக்குடிமகன்
அன்புக்குமரன்
அன்புக்குரிசில்
அன்புக்குன்றன்
அன்புக்கூத்தன்
அன்புக்கேள்வன்
அன்புக்கொடி
அன்புக்கொடை
அன்புக்கொழுந்து
அன்புக்கோ
அன்புக்கோடன்
அன்புக்கோதை
அன்புக்கோமான்
அன்புக்கோவன்
அன்புக்கோன்
அன்புச்சாரல்
அன்புச்சான்றோன்
அன்புச்சீரன்
அன்புச்சீரோன்
அன்புச்சுனை
அன்புச்சுனையான்
அன்புச்செம்மல்
அன்புச்செல்வன்
அன்புச்செழியன்
அன்புச்சென்னி
அன்புச்சேந்தன்
அன்புச்சேய்
அன்புச்சேரன்
அன்புச்சோலை
அன்புத்தாரோன்
அன்புத்தாளன்
அன்புத்தானையன்
அன்புத்திண்ணன்
அன்புத்திருவன்
அன்புத்திறல்
அன்புத்துணை
அன்புத்துரை
அன்புத்தென்றல்
அன்புத்தென்னன்
அன்புத்தேவன்
அன்புத்தேன்
அன்புத்தொடை
அன்புத்தோன்றல்
அன்புநம்பி
அன்புநல்லன்
அன்புநாகன்
அன்புநாடன்
அன்புநாவன்
அன்புநிலவன்
அன்புநிலவு
அன்புநெஞ்சன்
அன்புநேயன்
அன்புப்பகலோன்
அன்புப்பரிதி
அன்புப்பாரி
அன்புப்பாவலன்
அன்புப்பித்தன்
அன்புப்பிள்ளை
அன்புப்பிறை
அன்புப்புகழன்
அன்புப்புலவன்
அன்புப்பூவன்
அன்புப்பெரியன்
அன்புப்பேகன்
அன்புப்பொழிலன்
அன்புப்பொருநன்
அன்புப்பொழில்
அன்புப்பொறை
அன்புமணி
அன்புமதி
அன்புமருதன்
அன்புமல்லன்
அன்புமலை
அன்புமலையன்
அன்புமழவன்
அன்புமள்ளன்
அன்புமறவன்
அன்புமன்னன்
அன்புமாண்பன்
அன்புமார்பன்
அன்புமாறன்
அன்புமானன்
அன்புமுகன்
அன்புமுகிலன்
அன்புமுடி
அன்புமுத்தன்
அன்புமுத்து
அன்புமுதல்வன்
அன்புமுரசு
அன்புமுருகன்
அன்புமுருகு
அன்புமுறுவல்
அன்புமுனைவன்
அன்புமெய்யன்
அன்புமொழி
அன்புவழுதி
அன்புவள்ளல்
அன்புவளத்தன்
அன்புவளவன்
அன்புவாகை
அன்புவாணன்
அன்புவாரி
அன்புவாளன்
அன்புவீரன்
அன்புவெற்பன்
அன்புவெற்றி
அன்புவேங்கை
அன்புவேந்தன்
அன்புவேல்
அன்புவேலன்
அன்புவேலவன்
அன்புவேலோன்
அன்புவேள்

அனல் -
நெருப்பு.
அனல்
அனல்வண்ணன்
அனல்வழுதி
அனல்வாகை
அனல்வாளன்
அனல்வீரன்
அனல்வேங்கை
அனல்வேந்தன்
அனல்வேல்
அனல்வேலன்
அனல்வேலவன்
அனல்வேலோன்
அனலஞ்சான்
அனலப்பன்
அனலரசன்
அனலரசு
அனலழகன்
அனலெழிலன்
அனலெழிலோன்
அனலேந்தல்
அனலேந்தி
அனலேறு
அனலையன்
அனலொளி
அனற்கதிர்
அனற்காடன்
அனற்கோ
அனற்கோடன்
அனற்கோன்
அனற்செழியன்
அனற்சேரன்
அனற்சோழன்
அனற்பரிதி
அனற்போரோன்
அனன்மகன்
அனன்மணி
அனன்மருகன்
அனன்மருதன்
அனன்மல்லன்
அனன்மலை
அனன்மலையன்
அனன்மழவன்
அனன்மள்ளன்
அனன்மறவன்
அனன்மாண்பன்
அனன்மார்பன்
அனன்மாறன்
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது