முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
இகல் -
வலிமை, மாறுபாடு.
இகல்
இகல்வழுதி
இகல்வளவன்
இகல்வாணன்
இகல்வீரன்
இகல்வெற்பன்
இகல்வேங்கை
இகலரசன்
இகலாழி
இகலாளன்
இகலையன்

இசை -
புகழ், பண்.
இசை
இசைக்கடல்
இசைக்கதிர்
இசைக்கலைஞன்
இசைக்கனல்
இசைக்கனி
இசைக்காவலன்
இசைக்கிழான்
இசைக்கிள்ளி
இசைக்கீரன்
இசைக்குமரன்
இசைக்குரிசில்
இசைக்குன்றன்
இசைக்கூத்தன்
இசைக்கேள்வன்
இசைக்கொடி
இசைக்கோ
இசைக்கோடன்
இசைக்கோமான்
இசைக்கோவன்
இசைக்கோன்
இசைச்சுடர்
இசைச்சுடரோன்
இசைச்செம்மல்
இசைச்செல்வன்
இசைச்செழியன்
இசைச்சென்னி
இசைச்சேந்தன்
இசைச்சேய்
இசைச்சேரன்
இசைச்சோலை
இசைச்சோலையன்
இசைச்சோழன்
இசைஞன்
இசைத்தகை
இசைத்தகையன்
இசைத்தங்கன்
இசைத்தம்பி
இசைத்தமிழ்
இசைத்தலைவன்
இசைத்திருவன்
இசைத்தோழன்
இசைத்தோன்றல்
இசைநம்பி
இசைநல்லன்
இசைநல்லோன்
இசைநாகன்
இசைநாடன்
இசைநாவன்
இசைநிலவன்
இசைநிலவு
இசைநெஞ்சன்
இசைநேயன்
இசைப்பகலோன்
இசைப்பரிதி
இசைப்பா
இசைப்பாரி
இசைப்பித்தன்
இசைப்புலவன்
இசைப்பெரியன்
இசைப்பேகன்
இசைப்பொழில்
இசைப்பொழிலன்
இசைமகன்
இசைமணி
இசைமதி
இசைமருகன்
இசைமருதன்
இசைமல்லன்
இசைமலை
இசைமலையன்
இசைமறவன்
இசைமன்னன்
இசைமா
இசைமாண்பன்
இசைமார்பன்
இசைமாறன்
இசைமானன்
இசைமின்னல்
இசைமுகன்
இசைமுகிலன்
இசைமுடி
இசைமுத்தன்
இசைமுத்து
இசைமுதல்வன்
இசைமுரசு
இசைமுருகன்
இசைமுருகு
இசைமுனைவன்
இசைமைந்தன்
இசைமொழி
இசையண்ணல்
இசையப்பன்
இசையமுதன்
இசையமுது
இசையரசன்
இசையரசு
இசையருவி
இசையலை
இசையழகன்
இசையழகு
இசையறவோன்
இசையறிஞன்
இசையறிவன்
இசையன்பன்
இசையன்பு
இசையாழி
இசையாழோன்
இசையாளன்
இசையாளி
இசையாற்;றல்
இசையின்பம்
இசையின்பன்
இசையினியன்
இசையூரன்
இசையூரான்
இசையெழிலன்
இசையெழிலோன்
இசையேந்தல்
இசையேந்தி
இசையேறு
இசையையன்
இசையொலி
இசையொளி
இசைவடிவேல்
இசைவெற்பன்
இசைவேங்கை
இசைவேந்தன்
இசைவேல்
இசைவேலன்
இசைவேலோன்
இசைவேள்

இடை -
குடிப்பெயர்.
இடைக்காடன்
இடைக்கோ
இடைக்கோமான்
இடைக்கோவன்
இடைக்கோன்
இடைநம்பி
இடைநாகன்
இடைநாடன்
இடைப்பாடி
இடைப்பொழில்
இடைப்பொழிலன்
இடைமணி
இடைமருதன்
இடைமலை
இடைமலையன்
இடையப்பன்
இடையாளன்
இடையூரன்
இடையையன்

இணர்; -
பூங்கொத்து, சுடர்.
இணர்
இணர்க்காடன்
இணர்க்கிழான்
இணர்க்கீரன்
இணர்க்குமரன்
இணர்க்குரிசில்
இணர்க்குன்றன்
இணர்க்கோ
இணர்க்கோன்
இணர்ச்செல்வன்
இணர்ச்செழியன்
இணர்ச்சேரன்
இணர்ச்சோழன்
இணர்த்தகை
இணர்த்தகையன்
இணர்த்தாரான்
இணர்த்திருவன்
இணர்த்தென்னன்
இணர்த்தொடை
இணர்நம்பி
இணர்நாகன்
இணர்நாடன்
இணர்ப்பரிதி
இணர்ப்பாரி
இணர்ப்பொழில்
இணர்ப்பொழிலன்
இணர்மணி
இணர்மருதன்
இணர்மழவன்
இணர்மள்ளன்
இணர்மறவன்
இணர்மன்னன்
இணர்முத்தன்
இணர்மொழி
இணரண்ணல்
இணரப்பன்
இணரழகன்
இணரழகு
இணரெழிலன்
இணரெழிலோன்
இணரையன்
இணரொளி

இத்தி -
ஒருவகைமரம்.
இத்தி
இத்தித்தேவன்
இத்திநம்பி
இத்திநாகன்
இத்திநாடன்
இத்திப்பேகன்
இத்திப்பொழில்
இத்திப்பொழிலன்
இத்திமலை
இத்திமைந்தன்
இத்தியண்ணல்
இத்தியப்பன்
இத்தியரசு
இத்தியூரன்
இத்தியூரான்
இத்தியையன்
இத்திவளத்தன்
இத்திவளவன்
இத்திவாணன்
இத்திவெற்பன்

இயல் -
இயற்றமிழ், இயல்பு.
இயல்
இயல்யாழோன்
இயல்வண்ணன்
இயல்வரம்பன்
இயல்வல்லோன்
இயல்வலவன்
இயல்வழுதி
இயல்வள்ளல்
இயல்வளத்தன்
இயல்வளவன்
இயல்வாகை
இயல்வாணன்
இயல்வாரி
இயல்வாழி
இயல்வாளன்
இயல்வில்லோன்
இயல்விளம்பி
இயல்வீரன்
இயல்வெற்பன்
இயல்வெற்பு
இயல்வேங்கை
இயல்வேந்தன்
இயல்வேல்
இயல்வேலன்
இயல்வேலோன்
இயல்வேள்
இயல்வைகை
இயலண்ணல்
இயலப்பன்
இயலமுதன்
இயலமுது
இயலரசன்
இயலரசு
இயலருவி
இயலலை
இயலழகன்
இயலழகு
இயலறவோன்
இயலறிஞன்
இயலறிவன்
இயலறிவு
இயலன்பன்
இயலன்பு
இயலாழி
இயலாளன்
இயலாற்றல்
இயலிசை
இயலிசைவாணன்
இயலின்பம்
இயலின்பன்
இயலினியன்
இயலுடையான்
இயலுரவோன்
இயலுருவன்
இயலுழவன்
இயலூரன்
இயலூரான்
இயலெரி
இயலெழிலன்
இயற்கண்ணன்
இயற்கண்ணு
இயற்கணை
இயற்கதிர்
இயற்கரை
இயற்கலை
இயற்கலைஞன்
இயற்கனல்
இயற்கனி
இயற்காடன்
இயற்காரி
இயற்கானவன்
இயற்கிழான்
இயற்கிள்ளி
இயற்கிளி
இயற்கீரன்
இயற்குடிமகன்
இயற்குமரன்
இயற்குரிசில்
இயற்குளத்;தன்
இயற்குன்றன்
இயற்கூத்தன்
இயற்கேள்வன்
இயற்கொடி
இயற்கொடை
இயற்கொழுந்து
இயற்கொன்றை
இயற்கோ
இயற்கோடன்
இயற்கோதை
இயற்கோமான்
இயற்கோவன்
இயற்கோன்
இயற்சந்தனம்
இயற்சாந்து
இயற்சாரல்
இயற்சான்றோன்
இயற்சீரன்
இயற்சீரோன்
இயற்சுடர்
இயற்சுடரோன்
இயற்சுனையன்
இயற்சூடி
இயற்செந்தில்
இயற்செம்மல்
இயற்செல்வன்
இயற்செழியன்
இயற்சென்னி
இயற்சேந்தன்
இயற்சேய்
இயற்சேரன்
இயற்சோலை
இயற்சோலையன்
இயற்சோழன்
இயற்பகலன்
இயற்பகலோன்
இயற்பரிதி
இயற்பா
இயற்பாடி
இயற்பாண்டியன்
இயற்பாரி
இயற்பாவலன்
இயற்பிள்ளை
இயற்பிறை
இயற்புகழன்
இயற்புரவலன்
இயற்புலவன்
இயற்பூவன்
இயற்பெரியன்
இயற்பேகன்
இயற்பொருநன்
இயற்பொருப்பன்
இயற்பொழில்
இயற்பொழிலன்
இயற்பொறை
இயற்பொறையன்
இயற்பொன்னன்
இயற்போர்
இயன்மகன்
இயன்மணி
இயன்மதி
இயன்மருகன்
இயன்மருதன்
இயன்மல்லன்
இயன்மின்னல்
இயன்முகன்
இயன்முகிலன்
இயன்முடி
இயன்முத்தன்
இயன்முத்து
இயன்முதல்வன்
இயன்முரசு
இயன்முருகன்
இயன்முருகு
இயன்முறுவல்
இயன்முறையோன்
இயன்முனைவன்
இயன்மெய்யன்
இயன்மேழி
இயன்மைந்தன்
இயன்மொழி
இயன்மௌவல்
இயனம்பி
இயனல்லன்
இயனாகன்
இயனாடன்
இயனிலவன்
இயனிலவு
இயனெஞ்சன்
இயனெடியன்
இயனெறியன்
இயனேயன்
இயனேரியன்

 

இரும்பு -
ஒருவகைக்கனியம்.
இரும்பன்

இருமை -
பெருமை, கருமை, இரண்டு.
இருங்கடல்
இருங்கணை
இருங்கதிர்
இருங்கலை
இருங்;கனல்
இருங்கனி
இருங்காடன்
இருங்காரி
இருங்கானவன்
இருங்கிழான்
இருங்கிள்ளி
இருங்கிளி
இருங்கீரன்
இருங்குமரன்
இருங்குரிசில்
இருங்குன்றன்
இருங்கூத்தன்
இருங்கேள்வன்
இருங்கொடி
இருங்கொடை
இருங்கொன்றை
இருங்கோ
இருங்கோடன்
இருங்கோதை
இருங்கோமான்
இருங்கோவன்
இருங்கோன்
இருஞ்சாந்து
இருஞ்சாரல்
இருஞ்சீரன்
இருஞ்சீரோன்
இருஞ்சுடர்
இருஞ்சுடரோன்
இருஞ்சுனையான்
இருஞ்சூடி
இருஞ்செந்தில்
இருஞ்செம்மல்
இருஞ்செல்வன்
இருஞ்;செழியன்
இருஞ்சென்னி
இருஞ்சேந்தன்
இருந்தாரான்
இருந்தாரோன்
இருந்தாளன்
இருந்தானையன்
இருந்திண்ணன்
இருந்திருவன்
இருந்திறத்தன்
இருந்திறல்
இருந்திறலோன்
இருந்தீ
இருந்துணை
இருந்துணைவன்
இருந்துரை
இருந்துறைவன்
இருந்தூயோன்
இருந்தென்றல்
இருந்தென்னன்
இருந்தேவன்
இருந்தேன்
இருந்தொடை
இருந்தோழன்
இருந்தோன்றல்
இருநாடன்
இருநிலவு
இருநெஞ்சன்
இருநெறியன்
இரும்பகலோன்
இரும்பரிதி
இரும்பா
இரும்பாரி
இரும்பாவலன்
இரும்பித்தன்
இரும்பிறை
இரும்புகழன்
இரும்புலவன்
இரும்பூவன்
இரும்பெரியன்
இரும்பேகன்
இரும்பொருநன்
இரும்பொருப்பன்
இரும்பொழில்
இரும்பொழிலன்
இரும்பொறை
இரும்பொறையன்
இரும்பொன்னன்
இரும்போர்
இரும்போரோன்
இருமதி
இருமணி
இருமருகன்
இரமருதன்
இருமல்லன்
இருமலை
இருமலையன்
இருமலையோன்
இருமழவன்
இருமள்ளன்
இருமறவன்
இருமாண்பன்
இருமாறன்
இருமானன்
இருமுகிலன்
இருமுடி
இருமுத்தன்
இருமுத்து
இருமுதல்வன்
இருமுரசு
இருமுருகன்
இருமேழி
இருமை
இருயாழோன்
இருவழுதி
இருவளத்தன்
இருவளவன்
இருவாகை
இருவாணன்
இருவாழி
இருவாளன்
இருவிறல்
இருவீரன்
இருவெற்பன்
இருவெற்பு
இருவேங்கை
இருவேந்தல்
இளமை -
இளம்பருவம், மென்மை.
இளங்கடல்
இளங்கண்ணன்
இளங்கண்ணு
இளங்கதிர்
இளங்கலை
இளங்கலைஞன்
இளங்கனி
இளங்காடன்
இளங்காரி
இளங்கானவன்
இளங்கிழான்
இளங்கிள்ளி
இளங்கிளி
இளங்கீரன்
இளங்குடிமகன்
இளங்குமணன்
இளங்குமரன்
இளங்குரிசில்
இளங்குளத்தன்
இளங்குன்றன்
இளங்கூடலன்
இளங்கூத்தன்
இளங்கேள்வன்
இளங்கொழுந்து
இளங்கொன்றை
இளங்கோ
இளங்கோட்டையன்
இளங்கோடன்
இளங்கோதை
இளங்கோமான்
இளங்கோவன்
இளங்கோவேள்
இளங்கோன்
இளஞ்சந்தனம்
இளஞ்சாந்து
இளஞ்சாரல்
இளஞ்சான்றோன்
இளஞ்சீரன்
இளஞ்சீராளன்
இளஞ்சீரோன்
இளஞ்சுடர்
இளஞ்சுடரோன்
இளஞ்சுனையான்
இளஞ்செந்தில்
இளஞ்செம்மல்
இளஞ்செழியன்
இளஞ்சென்னி
இளஞ்சேந்தன்
இளஞ்சேய்
இளஞ்சேரன்
இளஞ்சேரலாதன்
இளஞ்சோலை
இளஞ்சோலையன்
இளஞ்சோழன்
இளந்தகை
இளந்தகையன்
இளந்தங்கம்
இளந்தங்கன்
இளந்தணலன்
இளந்தமிழ்
இளந்;தமிழன்
இளந்தலைவன்
இளந்தழலன்
இளந்தனையன்
இளந்தாரான்
இளந்தாரோன்
இளந்தாளன்
இளந்தானையன்
இளந்திண்ணன்
இளந்திருமாறன்
இளந்திருவன்
இளந்திரையன்
இளந்திறத்தன்
இளந்திறல்
இளந்திறலோன்
இளந்தீ
இளந்துணை
இளந்துணைவன்
இளந்துரை
இளந்துறைவன்
இளநன்னன்
இளநாகன்
இளநாடன்
இளநாவன்
இளநிலவன்
இளநிலவு
இளநெஞ்சன்
இளநெடியோன்
இளநெறியன்
இளநேயன்
இளநேரியன்
இளம்பகலவன்
இளம்பகலோன்
இளம்பரிதி
இளம்பா
இளம்பாடி
இளம்பாண்டியன்
இளம்பாரி
இளம்பாவலன்
இளம்பித்தன்
இளம்பிள்ளை
இளம்பிறை
இளம்புகழன்
இளம்புரவலன்
இளம்புலவன்
இளம்பூவன்
இளம்பேகன்
இளம்பொருநன்
இளம்பொருப்பன்
இளம்;பொழில்
இளம்பொழிலன்
இளம்பொறை
இளம்பொறையன்
இளம்பொன்னன்
இளம்போர்
இளம்போரோன்
இளமகன்
இளமணி
இளமதி
இளமருகன்
இளமருதன்
இளமல்லன்
இளமலை
இளமலையன்
இளமழவன்
இளமள்ளன்
இளமறவன்
இளமன்னன்
இளமா
இளமாண்பன்
இளமார்பன்
இளமாறன்
இளமான்
இளமானன்
இளமின்னல்
இளமுகன்
இளமுகிலன்
இளமுடி
இளமுத்தன்
இளமுத்து
இளமுதல்வன்
இளமுரசு
இளமுருகன்
இளமுருகு
இளமுறுவல்
இளமுறையோன்
இளமுனைவன்
இளமெய்யன்
இளமேழி
இளமை
இளமைந்தன்
இளமொழி
இளமொழியன்
இளமௌவல்
இளயாழோன்
இளவடிவேல்
இளவண்ணல்
இளவண்ணன்
இளவமுதன்
இளவமுது
இளவரசன்
இளவரசு
இளவரம்பன்
இளவருவி
இளவாளன்
இளவாற்றல்
இளவாற்றலன்
இளவில்
இளவில்லோன்;
இளவிறல்
இளவிறலோன்
இளவின்பம்
இளவின்பன்
இளவினியன்
இளவீரன்
இளவுருவன்
இளவுழவன்
இளவெரி
இளவெழிலன்
இளவெழிலோன்
இளவெழினி
இளவெளியன்
இளவெளியோன்
இளவெற்பன்
இளவெற்பு
இளவெற்றி
இளவேங்கை
இளவேந்தல்
இளவேந்தன்
இளவேரன்
இளவேல்
இளவேலன்
இளவேலவன்
இளவேலோன்
இளவேள்
இளவேளிர்
இளவேறு
இளவேனில்
இளவைகை
இளவையன்
இளையதம்பி
இளையன்

இறை -
இறைவன், அரசன், தலைவன்.
இறை
இறைக்கடல்
இறைக்கண்ணு
இறைக்கதிர்
இறைக்கலை
இறைக்கலைஞன்
இறைக்கனல்
இறைக்கனி
இறைக்காடன்
இறைக்காரி
இறைக்காவலன்
இறைக்கிழான்
இறைக்கிள்ளி
இறைக்கிளி
இறைக்கீரன்
இறைக்குடிமகன்
இறைக்குமரன்
இறைக்குரிசில்
இறைக்குன்றன்
இறைக்கூடலன்
இறைக்கூத்தன்
இறைக்கொடி
இறைக்கொடியோன்
இறைக்கொடை
இறைக்கொழுந்து
இறைக்கொன்றை
இறைக்கோ
இறைக்கோடன்
இறைக்கோதை
இறைக்கோமான்
இறைக்கோவன்
இறைக்;கோன்
இறைக்கேள்வன்
இறைச்சாந்து
இறைச்சாரல்
இறைச்சான்றோன்
இறைச்சீரன்
இறைச்சீராளன்
இறைச்சீரோன்
இறைச்சோலையன்
இறைச்சோழன்
இறைத்தகை
இறைத்தகையன்
இறைத்தங்கன்
இறைத்தம்பி
இறைத்தமிழ்
இறைத்தமிழன்
இறைத்தலைவன்
இறைத்தனையன்
இறைத்திண்ணன்
இறைத்திருவன்
இறைத்திறத்தன்
இறைத்திறல்
இறைத்திறலோன்
இறைத்தீ
இறைத்துணை
இறைத்துணைவன்
இறைத்துரை
இறைத்துறைவன்
இறைத்தூயோன்
இறைத்தென்றல்
இறைத்தென்னன்
இறைத்தேவன்
இறைத்தேன்
இறைத்தொடை
இறைத்தோழன்
இறைத்தோன்றல்
இறைநம்பி
இறைநல்லன்
இறைநல்லோன்
இறைநன்னன்
இறைநாகன்
இமறைநாடன்
இறைநாவன்
இறைநிலவன்
 

இறைநிலவு
இறைநெஞ்சன்
இறைநெடியோன்
இறைநெறியன்
இறைநேயன்
இறைநேரியன்
இறைப்பகலோன்
இறைப்பரிதி
இறைப்பா
இறைப்பாரி
இறைப்பாவலன்
இறைப்பித்தன்
இறைப்பிள்ளை
இறைப்பிறை
இறைப்புகழன்
இறைப்புரவலன்
இறைப்புலவன்
இறைப்பூவன்
இறைப்பெரியன்
இறைப்பேகன்
இறைப்பொருநன்
இறைப்பொழில்
இறைப்பொழிலன்
இறைப்பொறை
இறைப்பொறையன்
இறைப்பொன்னன்
இறைப்போர்
இறைப்போரோன்
இறைமகன்
இறைமணி
இறைமதி
இறைமருகன்
இறைமருதன்
இறைமல்லன்
இறைமலை
இறைமலையன்
இறைமழவன்
இறைமள்ளன்
இறைமறவன்
இறைமன்னன்
இறைமா
இறைமாண்பன்
இறைமார்பன்
இறைமாறன்
இறைமான்
இறைமானன்
இறைமின்னல்
இறைமுகன்
இறைமேழி
இறைமைந்தன்
இறைமொழி
இறைமௌவல்
இறையகன்
இறையஞ்சான்
இறையண்ணல்
இறையத்தி
இறையப்பன்
இறையமுதன்
இறையமுது
இறையரசன்
இறையரசு
இறையருவி
இறையலை
இறையழகன்
இறையழகு
இறையறவோன்
இறையறிஞன்
இறையறிவன்
இறையறிவு
இறையன்
இறையன்பன்
இறையன்பு
இறையனார்
இறையாழி
இறையாழோன்
இறையாளன்
இறையாற்றல்
இறையிசை
இறையின்பம்
இறையினியன்
இறையுடையான்
இறையுரவோன்
இறையுருவன்
இறையுழவன்
இறையூரன்
இறையூரான்
இறையெரி
இறையெழிலன்
இறையெழிலோன்
இறையெழினி
இறையொளி
இறையெளியன்
இறையெளியோன்
இறையேந்தல்
இறையேந்தி
இறையேரன்
இறையேறு
இறையையன்
இறையொலி
இறையொளி
இறையோவியன்
இறைவடிவேல்
இறைவண்ணன்
இறைவல்லோன்
இறைவலவன்
இறைவழுதி
இறைவளத்தன்
இறைவளவன்
இறைவாகை
இறைவாணன்
இறைவாரி
இறைவாழி
இறைவாளன்
இறைவில்
இறைவில்லோன்
இறைவிளம்பி
இறைவிறல்
இறைவிறலோன்
இறைவீரன்
இறைவெற்பன்
இறைவெற்பு
இறைவெற்றி
இறைவேங்கை
இறைவேந்தன்
இறைவேல்
இறைவேலன்
இறைவேலவன்
இறைவேலோன்
இறைவேள்
இறைவேளிர்
இறைவைகை
இன்பக்காடன்
இன்பக்காரி
இன்பக்காவலன்
இன்பக்கிழான்
இன்பக்கிள்ளி
இன்பக்கிளி
இன்பக்கீரன்
இன்பக்குடிமகன்
இன்பக்குமரன்
இன்பக்குரிசில்
இன்பக்குளத்தன்
இன்பக்குன்றன்
இன்பக்கூத்தன்
இன்பக்கேள்வன்
இன்பக்கொடி
இன்பக்கொடை
இன்பக்கொடியோன்
இன்பக்கொழுந்து
இன்பக்கொன்றை
இன்பக்கோ
இன்பக்கோடன்
இன்பக்கோதை
இன்பக்கோமான்
இன்பக்கோவன்
இன்பக்கோன்
இன்பச்சந்தனம்
இன்பச்சாந்து
இன்பச்சாரல்
இன்பச்சான்றோன்
இன்பச்சீரன்
இன்பச்சீரோன்
இன்பச்சுடர்
இன்பச்சுடரோன்
இன்பச்சுனையான்
இன்பச்செந்தில்
இன்பச்செம்மல்
இன்பச்செல்வன்
இன்பச்செழியன்
இன்பச்சென்னி
இன்பச்சேந்தன்
இன்பச்சேய்
இன்பச்சேரன்
இன்பச்சேரலாதன்
இன்பச்சோலை
இன்பச்சோலையன்
இன்பச்சோழன்
இன்பத்தகை
இன்பத்தகையன்
இன்பத்தங்கம்
இன்பத்தங்கன்
இன்பத்தம்பி
இன்பத்தமிழ்
இன்பத்தமிழன்
இன்பத்தலைவன்
இனமபத்தனையன்
இன்பத்தாரான்
இன்பத்தாரோன்
இன்பத்தாளன்
இன்பத்தானையன்
இன்பத்திண்ணன்
இன்பத்திருவருள்
இனபத்திருவன்
இன்பத்திறத்தன்
இன்பத்திறல்
இன்பத்திறலோன்
இன்பத்தீ
இன்பத்;துணை
இன்பத்துணைவன்
இன்பத்துரை
இன்பத்துறை
இன்பத்துறைவன்
இன்பத்தூயோன்
இன்பத்தென்றல்
இன்பத்தென்னன்
இன்பத்தேவன்
இன்பத்தேன்
இன்பத்தோழன்
இன்பத்தோன்றல்
இன்பநம்பி
இன்பநல்லன்
இன்பநல்லோன்
இன்பநன்னன்
இன்பநாகன்
இன்பநாடன்
இன்பப்பிறை
இன்பப்புகழன்
இன்பப்புலவன்
இன்பப்பூவன்
இன்பப்பெரியன்
இன்பப்பேகன்
இன்பப்பொருநன்
இன்ப்பபொருப்பன்
இன்பப்பொழில்
இன்பப்பொழிலன்
இன்பப்பொறை
இன்பப்பொறையன்
இன்பப்பொன்னன்
இன்பம்
இன்பமகன்
இன்பமதி
இன்பமணி
இன்பமருகன்
இ;ன்பமருதன்
இன்பமல்லன்
இன்பமலை
இன்பமலையன்
இன்பமழவன்
இன்பமள்ளன்
இன்பமறவன்
இன்பமன்னன்
இன்பமாண்பன்
இன்பமார்பன்
இன்பமாறன்
இன்பமான்
இன்பமானன்
இன்பமின்னல்
இன்பமுகன்
இன்பமுகிலன்
இன்பமுடி
இன்பமுத்தன்
இன்பமுத்து
இன்பமுதல்வன்
இன்பமுரசு
இன்பமுருகன்
இன்பமுருகு
இன்முறுவல்;
இன்பமுனைவன்
இன்பமெய்யன்
இன்பமேழி
இன்பமைந்தன்
இன்பமொழி
இன்பமௌவல்
இன்பவண்ணல்
இன்பவண்ணன்
இன்பவமுதன்
இன்பவமுது
இன்பவரசன்
இன்பவரசு
இன்பவலவன்
இன்பவழகன்
இன்பவழகு
இன்பவழுதி
இன்பவள்ளல்
இன்பவளத்தன்
இன்பவளவன்
இன்பவன்பு
இன்பவாகை
இன்பவாணன்
இன்பவாரி
இன்பவாழி
இன்பவாளன்
இன்பவாற்றல்
இன்பவாற்றலன்
இன்பவிசை
இன்பவில்
இன்பவில்லோன்
இன்பவிறல்
இன்பவிறலோன்
இன்பவீரன்
இன்பவூரன்
இன்பவூரான்
இன்பவெழிலன்
இன்பவெற்பன்
இன்பவெற்பு
இன்பவெற்றி
இன்பவேங்கை
இன்பவேந்தல்
இன்பவேந்தன்
இன்பன்
இன்றமிழன்
இன்பு -
உவகை.
இன்பண்ணல்
இன்பப்பன்
இன்பமுதன்
இன்பமுது
இன்பரசன்
இன்பரசு
இன்பருவி
இன்பலை
இன்பழகன்
இன்பழகு
இன்பறவோன்
இன்பறிஞன்
இன்பறிவன்
இன்பறிவு
இன்பன்பன்
இன்பன்பு
இனபாழி
இன்பாளன்
இன்பாற்றல்
இன்பாற்றலன்
இன்பிசை
இன்பினியன்
இன்பு
இன்புடையான்
இன்புரவோன்
இன்புருவன்
இன்பூரன்
இன்பெழிலன்
இன்பெழிலோன்
இன்பேந்தல்

இனிமை -
இன்சுவை.
இன்கடல்
இன்கண்ணன்
இன்கண்ணு
இன்கதிர்
இன்கரை
இன்கலை
இன்கலைஞன்
இன்கனல்
இன்கனி
இன்காடன்
இன்காவலன்
இன்கிழான்
இன்கிள்ளி
இன்கிளி
இன்கீரன்
இன்குடிமகன்
இன்குமரன்
இன்குரிசில்
இன்குளத்தன்
இன்குன்றன்
இன்கூடலன்
இன்கூத்தன்
இன்கேள்வன்
இன்கொடி
இன்கொடியோன்
இன்கொடை
இன்கொழுந்து
இன்கொற்றன்
இன்கொன்றை
இன்கோ
இன்கோடன்
இன்கோதை
இன்கோமான்
இன்கோவன்
இன்கோன்
இன்சந்தனம்
இன்சாந்து
இன்சாரல்
இன்சாரலன்
இன்சான்றோன்
இன்சிலம்பன்
இன்சீரன்
இன்சோலை
இன்சோலையன்
இன்சோழன்
இன்னம்பி
இன்னல்லன்
இன்னாகன்
இன்னாடன்
இன்னாவன்
இன்னிலவன்
இனனிலவு
இன்னெஞ்சன்
இன்னெறியன்
இன்னேயன்
இன்பகலோன்
இன்பரிதி
இன்பா
இன்பாரி
இன்பாவலன்
இன்பிறை
இன்புகழன்
இன்புலவன்
இன்பூவன்
இன்பெரியன்
இன்பேகன்
இன்பொருநன்
இன்பொருப்பன்
இன்பொழில்
இன்பொழிலன்
இன்பொறை
இன்பொறையன்
இன்பொன்னன்
இன்மகன்
இன்மணி
இன்மதி
இன்மருகன்
 

இன்மருதன்
இன்மலை
இன்மலையன்
இன்மழவன்
இன்மள்ளன்
இன்மறவன்
இன்மன்னன்
இ;னமாண்பன்
இன்மார்பன்
இன்மாறன்
இன்மானன்
இன்முகன்
இன்முகிலன்
இன்முடி
இன்முத்தன்
இன்முத்து
இ;ன்முதல்வன்
இன்முரசு
இன்முருகன்
இன்முருகு
இன்முறுவல்
இன்முறையோன்
இன்முனைவன்
இன்மெய்யன்
இன்மேழி
இன்மைந்தன்
இன்மொழி
இன்மௌவல்
இன்யாழோன்
இன்வலவன்
இன்வழுதி
இன்வள்ளல்
இன்வளத்தன்
இன்வளவன்
இன்வாகை
இன்வாணன்
இன்வாரி
இன்வாழி
இன்விறல்
இன்வீரன்
இன்வெற்பன்
இன்வெற்பு
இன்வெற்றி
இன்வேங்கை
இன்வேந்தன்
இன்வேல்
இன்வேலன்
இன்வேலவன்
இன்வேலோன்
இன்னழகு
இன்னறவோன்
இன்னறிஞன்
இன்னறிவன்
இன்னறிவு
இன்னன்பன்
இன்னன்பு
இன்னாழி
இன்னாளன்
இன்னாற்றல்
இன்னுருவன்
இன்னுழவன்
இன்னூரன்
இன்னூரான்
இன்னெழிலன்
இன்னெழிலோன்
இன்னெழினி
இன்னேந்தல்
இன்னேரன்
இன்னேறு
இன்னையன்
இன்னொலி
இன்னொளி
இன்னோவியன்
இனிமை
இனியன்
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது