முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
உடையான் -
உடையவன்.
உடையான்

உணர்வு -
உணர்ச்சி.
உணர்வண்ணல்
உணர்வமுதன்
உணர்வரசன்
உணர்வழகன்
உணர்வாழி
உணர்வாளன்
உணர்வு
உணர்வுக்கடல்
உணர்வுக்கனல்
உணர்வுக்கீரன்
உணர்வுக்குமரன்
உணர்வுக்குரிசில்
உணர்வுக்குன்றன்
உணர்வுக்கோ
உணர்வுக்கோன்
உணர்வுச்செல்வன்
உணர்வுச்செழியன்
உணர்வுச்சேய்
உணர்வுச்சேரன்
உணர்வுச்சோலை
உணர்வுச்சோழன்
உணர்வுத்தோழன்
உணர்வுநம்பி
உணர்வுநெஞ்சன்
உணர்வுநேயன்
உணர்வுமகன்
உணர்வுமருகன்
உணர்வுமல்லன்
உணர்வுமள்ளன்
உணர்வுமறவன்
உணர்வுமன்னன்
உணர்வுமாண்பன்
உணர்வுமாறன்
உணர்வுமானன்
உணர்வுவழுதி
உணர்வுவள்ளல்
உணர்வுவளத்தன்
உணர்வுவீரன்
உணர்வுவேங்கை
உணர்வுவேந்தன்
உணர்வெழிலன்
உணர்வேந்தல்
உணர்வேந்தி
உதியன்கனி
உதியன்கிழான்
உதியன்கிள்ளி
உதியன்கிளி
உதியன்கீரன்
உதியன்குமரன்
உதியன்குரிசில்
உதியன்குன்றன்
உதியன்கோன்
உதியன்செல்வன்
உதியன்செழியன்
உதியன்சென்னி
உதியன்சேந்தன்
உதியன்சேய்
உதியன்சேரன்
உதியன்சேரலாதன்
உதியன்சோழன்
உதியன்பரிதி
உதியன்பாரி
உதியன்பூவன்
உதியன்பேகன்
உதியன்பொறை
உதியன்பொறையன்
உதியன்போர்
உதியன்போரோன்
உதியன்மகன்
உதியன்மணி
உதயின்மதி
உதியன்மருகன்
உதியன்மருதன்
உதியன்மல்லன்
உதியன்மலை
உதியன்மழவன்
உதியன்மள்ளன்
உதியன்மறவன்
உதியன்மன்னன்
உதியன்மாறன்
உதியன்மானன்
உதியன்மின்னல்
உதியன்முத்தன்
உதியன்முத்து
உதியன்முதல்வன்
உதியன்முரசு
உதியன்முருகன்
உதியன்முனைவன்
உதியன்மெய்யன்
உதியன்மைந்தன்
உதியன்யாழோன்
உதியன்வடிவேல்
உதியன்வரம்பன்
உதியன்வழுதி
உதியன்வளவன்
உதியன்வாகை
உதியன்வாளன்
உதியன்வீரன்
உதியன்வெற்பன்
உதியன்வேங்கை
உதியன்வேந்தன்
உதியன்வேல்
உதியன்வேலன்
உதியன்வேள்;
உதியன்வேளிர்
உதியனம்பி
உதியனல்லன்
உதியனழகன்
உதியனறவோன்
உதியனறிவன்
உதியனன்னன்
உதியனாகன்
உதியனாழி
உதியனிலவன்
உதியனெஞ்சன்
உதியனெறியன்
உதியனேயன்
உதியனையன்
உயிர் -
உயிர்ப்பு.
உயிர்
உயிர்க்கடல்
உயிர்க்கணை
உயிர்க்கதிர்
உயிர்க்குன்றன்
உயிர்க்கூத்தன்
உயிர்க்கேள்வன்
உயிர்க்கோவன்
உயிர்ச்சான்றோன்
உயிர்ச்சீரோன்
உயிர்;ச்சுடர்
உயிர்;ச்சுடரோன்
உயிர்;ச்செல்வன்
உயிர்ச்செழியன்
உயிர்;ச்சென்னி
உயிர்;ச்சேந்தன்
உயிர்;ச்சேரன்
உயிர்;ச்சோலை
உயிர்;ச்சோழன்
உயிர்;த்தகையன்
உயிர்;த்தங்கன்
உயிர்த்தம்பி
உயிர்;த்தமிழன்
உயிர்;த்தலைவன்
உயிர்;த்தனையன்
உயிர்;த்தீ
உயிர்த்துணை
உயிர்;த்துணைவன்
உயிர்;த்துறைவன்
உயிர்;த்தென்றல்
உயிர்;த்தென்னன்
உயிர்;த்தேவன்
உயிர்த்தேன்
உயிர்;த்தோழன்
உயிர்த்தோன்றல்
உயிர்நம்பி
உயிர்நல்லன்
உயிர்நாகன்
உயிர்நிலவன்
உயிர்நெஞ்சன்
உயிர்நெடியோன்
உயிர்நெறியன்
உயிர்நேயன்
உயிர்ப்பகலோன்
உயிர்ப்பரிதி
உயிர்ப்பா
உயிர்ப்பாண்டியன்
உயிர்ப்;பாரி
உயிர்ப்பாவலன்
உயிர்ப்பித்தன்
உயிர்ப்பிறை
உயிர்ப்புலவன்
உயிர்ப்பேகன்
உயிர்ப்பொருநன்
உயிர்ப்பொருப்பன்
உயிர்ப்பொழிலன்
உயிர்ப்பொறையன்
உயிர்மகன்
உயிர்மணி
உயிர்மருகன்
உயிர்மருதன்
உயிர்மலையன்
உயிர்மழவன்
உயிர்மள்ளன்
உயிர்மறவன்
உயிர்மாறன்
உயிர்மானன்
உயிர்முகன்
உயிர்முத்தன்
உயிர்முதல்வன்
உயிர்மெய்யன்
உயிர்மைந்தன்
உயிர்மொழி
உயிர்மௌவல்
உயிர்யாழோன்
உயிர்வடிவேல்
உயிர்வண்ணன்
உயி;ர்வழுதி
உயிர்வாழி
உயிர்வீரன்
உயிர்வெற்பன்
உயிர்வேங்கை
உயிர்வேந்தன்
உயிர்வேல்
உயிர்வேலன்
உயிர்வேள்
உயிரஞ்சான்
உயிரண்ணல்
உயிரினியன்
உயிருரவோன்
உயிரேந்தல்
உயிரேந்தி
உயிரையன்
உயிரொலி;

உரம்ஃஉரவு -
உறுதி.
உரத்தகையன்
உரத்திறலோன்;
உரத்தேவன்
உரநம்பி
உரநாகன்
உரநெஞ்சன்
உரமணி
உரமதி
உரமருதன்
உரமல்லன்
உரமலையன்
உரமறவன்
உரமாண்பன்
உரமார்பன்
உரமாறன்
உரமுரசு
உரவலவன்
உரவழுதி
உரவளத்தன்
உரவறவோன்
உரவறிவன்
உரவாணன்
உரவாளன்
உரவிறலோன்
உரவீரன்
உரவு
உரவெற்பன்
உரவோன்
உலகம் -
ஞாலம்.
உலகக்கடல்
உலகக்கதிர்
உலகக்கனல்
உலகக்காவலன்;
உலகக்கிழான்
உலகக்கிள்ளி
உலகக்கிளி
உலகக்கீரன்
உலகக்குடிமகன்
உலகக்குமரன்
உலகக்குரிசில்
உலகக்குளத்தன்
உலகக்குன்றன்
உலகக்கூத்தன்
உலகக்கேள்வன்
உலகக்கொடி
உலகக்கோ
உலகக்கோமான்
உலகக்கோவன்
உலகக்கோன்
உலகச்சான்றோன்
உலகச்சீரன்
உலகச்சுடர்
உலகச்சுடரோன்
உலகச்செம்மல்
உலகச்செல்வன்
உலகச்செழியன்
உலகச்சென்னி
உலகச்சேந்தன்
உலகச்சேய்
உலகச்சேரன்
உலகச்சோலை
உலகச்சோழன்
உலகண்ணல்
உலகத்தம்பி
உலகத்தலைவன்
உலகத்தனையன்
உலகத்தானையன்
உலகத்திண்ணன்
உலகத்திருவன்
உலகத்தோன்றல்
உலகநம்பி
உலகநல்லன்
உலகநல்லோன்
உலகநன்னன்
உலகநாகன்
உலகநாடன்
உலகநிலவன்
உலகநிலவு
உலகநெஞ்சன்
உலகநெறியன்
உலகநேயன்
உலகநேரியன்
உலகப்பரிதி
உலகப்பன்
உலகப்பாண்டியன்
உலகப்பாரி
உலகப்பாவலன்
உலகப்பிள்ளை
உலகப்பிறை
உலகப்புகழன்
உலகப்புலவன்
உலகப்பூவன்
உலகப்பெரியன்
உலகப்பேகன்
உலகப்பொருநன்
உலகப்பொருப்பன்
உலகப்பொழில்
உலகபொழிலன்
உலகப்பொறை
உலகப்பொறையன்
உலகம்
உலகமகன்
உலகமணி
உலகமதி
உலகமருதன்
உலகமல்லன்
உலகமலை
உலகமலையன்
உலகமழவன்
உலகமள்ளன்
உலகமறவன்
உலகமாண்பன்
உலகமாறன்
உலகமுகன்
உலகமுகிலன்
உலகமுடி
உலகமுத்தன்
உலகமுத்து
உலகமுதல்வன்
உலகமுதன்
உலகமுரசு
உலகமெய்யன்
உலகமேழி
உலகமைந்தன்
உலகமௌவல்
உலகரசன்
உலகரசு
உலகருவி
உலகவண்ணன்
உலகவரம்பன்
உலகவலவன்
உலகவழுதி
உலகவள்ளல்
உலகவளத்தன்
உலகவளவன்
உலகவாணன்
உலகவாரி
உலகவீரன்
உலகவெற்பன்
உலகவெற்றி
உலகவேங்கை
உலகவேல்
உலகவேலன்
உலகவேலோன்
உலகவேள்
உலகவைகை
உலகழகன்
உலகழகு
உலகறவோன்
உலகறிஞன்
உலகறிவன்
உலகறிவு
உலகன்
உலகுழவன்
 
உலகூரன்
உலகூரான்
உலகெரி
உலகெழிலன்
உலகெழிலோன்
உலகெழினி
உலகெளியன்
உலகேந்தல்
உலகேந்தி
உலகையன்
உலகொலி
உலகொளி
உலகோவியன்

உழவு -
ஏர்த்தொழில்.
உழவஞ்சான்
உழவண்ணல்
உழவப்பன்
உழவமுதன்
உழவமுது
உழவரசன்
உழவரசு
உழவழகன்
உழவழகு
உழவறிஞன்
உழவறிவன்
உழவன்
உழவன்பன்
உழவின்பன்
உழவினியன்
உழவு
உழவுக்கண்ணன்
உழவுக்கண்ணு
உழவுக்காரி
உழவுக்காவலன்
உழவுக்கிழான்
உழவுக்கிள்ளி
உழவுக்கீரன்
உழவுக்குமரன்
உழவுச்செம்மல்
உழவுச்செழியன்
உழவுச்சென்னி
உழவுச்சேந்தன்
உழவுச்சேரன்
உழவுச்சோழன்;
உழவுத்தகையன்
உழவுத்தங்கன்
உழவுத்தம்பி
உழவுத்துரை
உழவுத்தென்னன்
உழவுத்தேவன்
உழவுத்தோழன்
உழவுநம்பி
உழவுநல்லன்
உழவுநல்லோன்
உழவுநாகன்
உழவுநாடன்
உழவுப்பிள்ளை
உழவுப்புகழன்
உழவுப்பெரியன்
உழவுப்பேகன்;
உழவுமகன்;
உழவுமருதன்
உழவுமைந்தன்
உழவுவல்லோன்
உழவுவழுதி
உழவுவளத்தன்
உழவுவளவன்
உழவுவாணன்
உழவுவீரன்
உழவூரன்
உழவூரான்
உழவெழிலன்
உழவெழிலோன்
உழவேந்தல்
உழவேந்தி
உழவையன்
உழவொலி
உழவோவியன்
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது