முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
ஐ-ஓ
ஐயன் - பெரியோன்.
ஐயன்
ஐயன்கடல்
ஐயன்கரை
ஐயன்காரி
ஐயன்கிழான்
ஐயன்கிள்ளி
ஐயன்கீரன்
ஐயன்குமரன்
ஐயன்கேள்வன்
ஐயன்கொடி
ஐயன்கோ
ஐயன்கோன்
ஐயன்தேவன்
ஐயன்மகன்
ஐயன்மணி
ஐயனம்பி
ஐயனமுதன்
ஐயனமுது
ஐயனாகன்
ஐயனிலவன்
ஐயனேயன்
ஐயா


 
ஒண்மை -
ஒண்பூவன்
ஒண்பொருப்பன்
ஒண்பொழில்
ஒண்பொழிலன்
ஒண்மணி
ஒண்மதி
ஒண்மார்பன்
ஒண்முத்தன்
ஒண்முத்து
ஒண்முரசு
ஒண்மை
ஒண்மையன்
ஒண்மொழி

ஒப்பு -
நிகர்.
ஒப்பகன்
ஒப்பமுதன்
ஒப்பமுது
ஒப்பாளன்
ஒப்பில்சுடர்
ஒப்;பில்சுடரோன்
ஒப்பில்செல்வன்
ஒப்பில்சேய்
ஒப்பில்புகழன்
ஒப்பில்புலவன்
ஒப்பில்பொறையன்
ஒப்பில்வாணன்
ஒப்பில்வாரி
ஒப்பில்வீரன்
ஒப்பில்வைகை
ஒப்பிலண்ணல்
ஒப்பிலப்பன்
ஒப்பிலரசன்
ஒப்பிலரசு
ஒப்பிலருவி
ஒப்பிழகன்
ஒப்பிலறவோன்
ஒப்பிலறிஞன்
ஒப்பிலறிவன்
ஒப்பிலறிவு
ஒப்பிலன்பன்
ஒப்பிலன்பு

 
ஒப்பிலாழி
ஒப்பிலான்
ஒப்பிலாக்கனி
ஒப்பிலாக்கோ
ஒப்பிலாக்கோன்
ஒப்பிலாச்சுடர்
ஒப்பிலாத்தம்பி
ஒப்பிலாத்தீ
ஒப்பிலாத்துரை
ஒப்பிலாத்தேவன்
ஒப்பிலாத்தேன்
ஒப்பிலாநம்பி
ஒப்பிலாநெஞ்சன்
ஒப்பிலாநேயன்
ஒப்பிலாப்பரிதி
ஒப்பிலாமகன்
ஒப்பிலாமணி
ஒப்பிலாமதி
ஒப்பிலாமலை
ஒப்பிலாமுடி
ஒப்பிலாமுத்து
ஒப்பிலாமுரசு
ஒப்பிலாமொழி
ஒப்பிலாவண்ணன்
ஒப்பிலாவழுதி
ஒப்பிலாளன்
ஒப்பிலின்பன்
ஒப்பிலினியன்
ஒப்பிலூரன்
ஒப்பிலெழில்
ஒப்பிலெழிலன்
ஒப்பிலேந்தல்
ஒப்பிலேரன்
ஒப்பிலேறு
ஒப்பிலையன்
ஒப்பிலொலி
ஒப்பிலொளி
ஒப்பின்முத்து
ஒப்பு
ஒலிமணி
ஒலிமலை
ஒலிமுரசு
ஒலியகன்
ஒலியண்ணல்
ஒலியருவி
ஒலியலை
ஒலியன்
ஒலியாழி
ஒலியாளன்
ஒலியாற்றல்
ஒலியினியன்
ஒலியெரி
ஒலியேந்தி
ஒலியையன்
ஒலிவண்ணன்
ஒலிவாணன்
ஒலிவெற்பன்
ஒலிவைகை

ஒளி -
சுடர், புகழ்.
ஒள்ளியன்
ஒளி
ஒளிக்கடல்
ஒளிக்கண்ணு
ஒளிக்கணை
ஒளிக்கதிர்
ஒளிக்கரை
ஒளிக்குமரன்
ஒளிக்குரிசில்
ஒளிக்குளத்தன்
ஒளிக்குன்றன்
ஒளிக்கொன்றை
ஒளிக்கோ
ஒளிக்கோடன்;
ஒளிக்கோமான்
ஒளிக்கோவன்
ஒளிக்கோன்
ஒளிச்சாரல்
ஒளிச்சுடர்
ஒளிச்சுடரோன்
ஒளிச்சுனையான்
ஒளிச்செம்மல்
ஒளிச்செல்வன்;
ஒளிச்செழியன்
ஒளிச்சென்னி
ஒளிச்சேந்தன்
ஒளிச்;சேய்
ஒளிச்சேரன்
ஒளிச்சோலை
ஒளிச்சோழன்
ஒளித்தங்கம்
ஒளித்தங்கன்
ஒளித்திருவன்
ஒளித்தேவன்
ஒளித்நம்பி
ஒளிநாடன்
ஒளிநிலவன்
ஒளிநிலவு
ஒளிநெஞ்சன்
ஒளிநேயன்
ஒளிப்பிறை
ஒளிப்புலவன்
ஒளிப்பூவன்
ஒளிப்;பொருப்பன்
ஒளிப்பொழிலன்
ஒளிப்பொறை
ஒளிப்பொறையன்
ஒளிமகன்
ஒளிமணி
ஒளிமதி
ஒளிமருகன்
ஒளிமருதன்
ஒளிமல்லன்
ஒளிமலை
ஒளிமலையன்
ஒளிமழவன்
ஒளிமள்ளன்
ஒளிமறவன்
ஒளிமன்னன்
ஒளிமாண்பன்
ஒளிமுனைவன்
ஒளிமெய்யன்
ஒளிமைந்தன்
ஒளிமௌவல்
ஒளியகன்
ஒளியண்ணல்
ஒளியத்தி
ஒளியப்பன்
ஒளியமுதன்
ஒளியமுது
ஒளியரசன்
ஒளியருவி
ஒளியலை
ஒளியழகு
ஒளியழகன்
ஒளியறிவோன்
ஒளியறிஞன்
ஒளியறிவன்
ஒளியறிவு
ஒளியன்
ஒளியன்பன்
ஒளியாழி
ஒளியாழோன்
ஒளியாளன்
ஒளியின்பன்
ஒளியினியன்
ஒளியுருவன்
ஒளியூரன்
ஒளியெழிலன்
ஒளியெழிலோன்
ஒளியேந்தல்
ஒளியேந்தி
ஒளியையன்
ஒளிவடிவேல்
ஒளிவண்ணன்
ஒளிவழுதி
ஒளிவள்ளல்
ஒளிவளத்தன்
ஒளிவளவன்
ஒளிவாகை
ஒளிவாணன்
ஒளிவாரி
ஒளிவாளன்
ஒளிவில்
ஒளிவீரன்
ஒளிவெற்பன்
ஒளிவெற்பு
ஒளிவெற்றி
ஒளிவேங்கை
ஒளிவேந்தன்
ஒளிவேல்
ஒளிவேலன்
ஒளிவேலோன்
ஒளிவேள்
ஒளிவேளிர்
ஒளிவைகை
ஓசை -
ஒலி.
ஓசை
ஓசைக்கடல்
ஓசைத்திறல்
ஒசைமணி
ஓசையன்
ஓசையின்பன்
ஓசையினியன்

ஓடம் -
படகு.
ஓடத்தம்பி
ஓடத்திறல்
ஓடத்துரை
ஓடத்தேவன்
ஓடநம்பி
ஓடம்

ஓரி -
கடையேழு

ஓவம் -
ஓவியம்.
ஒவக்கலை
ஓவக்கலைஞன்;
ஓவக்குமரன்
ஓவக்குரிசில்;
ஓவக்கோ
ஓவக்கோவன்
ஓவச்சுடர்
ஓவநாடன்
ஓவநெஞ்சன்
ஓவமலை

ஓவியம் -
புனைபடம்.
ஓவியம்
ஓவியன்
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது