முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 

கடம்பு -
மரம்.
கடப்பஞ்சோலை
கடப்பந்தார்
கடப்பந்தென்றல்
கடப்பமார்பன்
கடப்பமாறன்
கடப்பமைந்தன்
கடம்பநம்பி
கடம்;பநல்லன்
கடம்பநல்லோன்
கடம்பநன்னன்
கடம்பநாகன்
கடம்பநாடன்
கடம்பநிலவன்
கடம்பநிலவு
கடம்பநெஞ்சன்;
கடம்பமணி
கடம்பமறவன்
கடம்பமன்னன்
கடம்பண்ணல்
கடம்பமுதன்
கடம்பமுது
கடம்பரசன்
கடம்பரசு
கடம்பழகன்
கடம்பழகு
கடம்பன்பன்
கடம்பாழி
கடம்பாளன்
கடம்பின்பன்
கடம்பினியன்
கடம்புடையான்
கடம்பூரன்
கடம்பெழிலன்
கடம்பெழிலோன்
கடம்பெழினி
கடம்பையன்
கடம்பவழுதி
கடம்பவள்ளல்
கடம்பவளத்தன்
கடம்பவளவன்
கடம்பவாணன்
கடம்பவிறல்
கடம்பவிறலோன்
கடம்பவீரன்
கடம்பவெற்பன்
கடம்பவேந்தன்
கடம்பவேலன்
கடம்பவேள்
கடம்பன்
கடம்பு

கடல் -
ஆழி.
கடல்
கடல்வண்ணன்
கடல்வரம்பன்
கடல்வல்லோன்
கடல்வலவன்
கடல்வேள்
கடலஞ்சான்
கடலண்ணல்
கடலப்பன்
கடலமுதன்
கடலமுது
கடலரசன்
கடலருவி
கடலலை
கடலழகன்
கடலழகு
கடலறிஞன்
கடலறிவன்
கடலன்
கடலன்பன்
கலன்பு
கடலாளன்
கடலிசை
கடலின்பன்
கடலினியன்
கடலூரன்
கடலூரான்
கடலெழிலன்
கடலெழிலோன்
கடலெழினி
கடலெளியன்
கடலெளியோன்
கடலேந்தல்
கடலேந்தி
கடலையன்
கடலொலி
கடலொளி
கடலோலியன்
கடற்கதிர்
கடற்கலை
கடற்கலைஞன்
கடற்காவலன்
கடற்கிழான்
கடற்கிள்;ளை
கடற்கீரன்
கடற்குமரன்
கடற்குரிசில்
கடற்கூத்தன்
கடற்;கேள்வன்
கடற்கோ
கடற்கோடன்
கடற்கோதை
கடற்கோமான்
கடற்கோவன்
கடற்கோன்
கடற்;சாரல்
கடற்சுடர்
கடற்சுடரேன்
கடற்செம்மல்
கடற்செல்வன்
கடற்செழியன்
கடற்சென்னி
கடற்சேந்தன்
கடற்சேய்
கடற்சேரன்
கடற்சோழன்
கடற்பகலோன்
கடற்பரிதி
கடற்பாண்டியன்
கடற்பாரி
கடற்பாவலன்
கடற்பித்தன்
கடற்பிறை
கடற்புகழன்
கடற்புலவன்
கடற்பூவன்
கடற்பெரியன்
கடற்பேகன்
கடற்பொருநன்
கடற்பொருப்பன்
கடற்பொழில்
கடற்பொழிலன்
கடற்;பொறை
கடற்பொறையன்
கடற்பொன்னன்
கடற்போரோன்
கடனம்பி
கடனாகன்
கடனாடன்
கண்ணழகன்
கண்ணழகு
கண்ணன்
கண்ணாளன்
கண்ணினியன்
கண்ணூரன்
கண்ணெழிலன்
கண்ணெழிலோன்
கண்ணையன்
கண்ணொளியன்
கண்ணோவியன்

கண்ணி -
தலைமாலை, பிஞ்சு.
கண்ணிச்செம்மல்
கண்ணிச்செல்வன்
கண்ணிச்செழியன்
கண்ணிச்சேய்
கண்ணிச்சேரன்
கண்ணிச்சோலை
கண்ணிச்சோழன்
கண்ணித்தங்கம்
கண்ணித்தங்கன்
கண்ணித்தம்பி
கண்ணித்தலைவன்
கண்ணித்தனையன்
கண்ணித்;துரை
கண்ணித்தென்றல்
கண்ணித்தேவன்
கண்ணிநாகன்
கண்ணிநாடன்
கண்ணிநிலவன்
கண்ணிநெஞ்சன்
கண்ணிநேயன்
கண்ணிப்பாரி
கண்ணிப்பாவலன்
கண்ணிப்பித்தன்
கண்ணிப்பிறை
கண்ணிப்புகழன்
கண்ணிப்புலவன்
கண்ணிப்பேகன்
கண்ணிப்பொழில்
கண்ணிப்பொழிலன்
கண்ணிப்பொன்னன்
கண்ணிமகன்
கண்ணிமணி
கண்ணிமதி
கண்ணிமருகன்
கண்ணிமருதன்
கண்ணிமழவன்
கண்;ணிமறவன்
கண்ணிமன்னன்
கண்ணிமார்பன்
கண்ணிமாறன்
கண்ணிமுத்தன்
கண்ணிமுத்து
கண்ணிமுதல்வன்
கண்ணிமுரசு
கண்ணிமுருகன்
கண்ணிமுருகு
கண்ணிமுறுவல்
கண்ணிமுனைவன்
கண்ணிமைந்தன்
கண்ணியப்பன்
கண்ணியரசன்
கண்ணியரசு
கண்ணியழகன்
கண்ணியழகு
கண்ணியன்
கண்ணியாளன்
கண்ணியெழிலன்
கண்ணியெழிலோன்
கண்ணியேந்தல்
கண்ணியையன்
கண்ணிவழுதி
கண்ணிவள்ளல்
கண்ணிவளத்தன்
கண்ணிவளவன்
கண்ணிவாணன்
கண்ணிவாளன்
கண்ணிவிறல்

கண்ணியம் -
நேர்மை.
கண்ணியக்கடல்
கண்ணியக்கதிர்
கண்ணியக்கனல்
கண்ணியக்காடன்
கண்ணியக்கிழான்
கண்ணியக்கிள்ளி
கண்ணியக்கீரன்
கண்ணியக்குமரன்
கண்ணியக்குரிசில்
கண்ணியக்குன்றன்
கண்ணியக்கூத்தன்
கண்ணியக்கேள்வன்;
கண்ணியக்கொழுந்து
கண்ணியக்கொன்றை
கண்ணியக்கோ
கண்ணியக்கோடன்
கண்ணியக்கோதை
கண்ணியக்கோமான்
கண்ணியக்கோன்
கண்ணியச்சுடர்
கண்ணியச்சுடரோன்
கண்ணியச்செந்தில்
கண்ணியச்செம்மல்
கண்ணியச்செல்வம்
கண்ணியச்செல்வன்
கண்ணியச்செழியன்
கண்ணியச்சென்னி
கண்ணியச்சேந்;தன்
கண்ணியச்சேய்
கண்ணியச்சேரன்
கண்ணியச்சோலை
கண்ணியச்சோழன்
கண்ணியத்தகை
கண்ணியத்தங்கம்
கண்ணியத்தங்கன்
கண்ணியத்;தம்பி
கண்ணியத்தமிழ்
கண்ணியத்தமிழன்
கண்ணியத்தலைவன்
கண்ணியத்தழலன்
கண்ணியத்தனையன்
கண்ணியத்திறல்
கண்ணியத்திறலோன்
கண்ணியத்துரை
கண்ணியத்தென்றல்
கண்ணியத்தென்னன்
கண்ணியத்தேவன்
கண்ணியத்தோழன்
கண்ணியத்தோன்றல்
கண்ணியநம்பி
கண்ணியநன்னன்
கண்ணியநாகன்
கண்ணியநாடன்
கண்ணியநாவன்
கண்ணியநிலவன்
கண்ணியநெஞ்சன்
கண்ணியநெறியன்
கண்ணியநேயன்
கண்ணியப்பரிதி
கண்ணியப்;பாரி
கண்ணியப்;பித்தன்
கண்ணியப்பிறை
கண்ணியப்புலவன்
கண்ணியப்பேகன்
கண்ணியப்பொழில்
கண்ணியப்பொழிலன்
கண்ணியப்பொறை
கண்ணியப்பொன்னன்
கண்ணியமணி
கண்ணியமதி
கண்ணியமருகன்
கண்ணியமருதன்
கண்ணியமலை
கண்ணியமழவன்
கண்ணியமறவன்;
கண்ணியமன்னன்;
கண்ணியமார்பன்
கண்ணியமாறன்
கண்ணியமான்
கண்ணியமுத்தன்
கண்ணியமுத்து
கண்ணியவாழி
கண்ணியவாளன்
கண்ணியவிறல்
கண்ணியவின்பன்
கண்ணியவீரன்
கண்ணியவெழிலன்
கண்ணியவெழிலோன்
கண்ணியவெழினி
கண்ணியவெற்பன்
கண்ணியவேங்கை
கண்ணியவேந்தல்
கண்ணியவேந்தன்
கண்ணியவேல்
கண்ணியவேலன்
கண்ணியவேலோன்
கண்ணியவேள்
கண்ணியன்

 

கணி -
கணித்தல், ஒருமரம்.
கணி
கணிக்கடல்
கணிக்கதிர்
கணிக்கலை
கணிக்கனல்
கணிக்கிழான்
கணிக்கிள்ளி
கணிக்கீரன்
கணிக்குமரன்
கணிக்குரிசில்
கணிக்குன்றன்
கணிக்கோ
கணிக்கோடன்
கணிக்கோதை
கணிக்கோமான்
கணிக்கோன்
கணிச்சுடர்
கணிச்சுடரோன்
கணிச்செம்மல்
கணிச்செல்வம்
கணிச்செல்வன்
கணிச்செழியன்
கணிச்சென்னி
கணிச்சேந்தன்
கணிச்சேய்
கணிச்சேரன்
கணிச்சோழன்
கணித்தகை
கணித்தகையன்
கணித்தம்பி
கணித்தலைவன்
கணித்தனையன்
கணித்திறல்
கணித்துரை
கணித்;தென்றல்
கணித்தென்னன்
கணித்தேவன்
கணித்தோழன்
கணித்தோன்றல்
கணிநிலவன்
கணிநெஞ்சன்
கணிநெறியன்
கணிப்பரிதி
கணிப்பாரி
கணிப்பித்தன்
கணிப்பிறை
கணிப்புலவன்
கணிப்பெரியன்
கணிப்பேகன்
கணிப்பொழில்
கணிப்பொழிலன்
கணிப்பொறை
கணிப்பொறையன்
கணிப்பொன்;னன்
கணிமதி
கணிமலை
கணிமலையன்
கணிமறவன்
கணிமள்ளன்
கணிமாறன்
கணிமுதல்வன்
கணியறிஞன்
கணியறிவன்
கணியறிவு
கணியன்
கணியன்பன்
கணியன்பு
கணிவழுதி
கணிவள்ளல்
கணிவளத்தன்
கணிவளவன்
கணிவாணன்
கணிவாளன்
கணிவேள்

கணை -
அம்பு.
கணை
கணைக்கடல்
கணைக்கதிர்
கணைக்கலை
கணைக்கனல்
கணைக்காரி
கணைக்காவலன்
கணைக்குமரன்
கணைக்குரிசில்
கணைக்குன்றன்
கணைக்கிழான்
கணைக்கிள்ளை
கணைக்கீரன்
கணைச்சுடர்
கணைச்சுடரோன்
கணைச்செந்தில்
கணைச்செம்மல்
கணைச்செல்வன்
கணைச்செழியன்
கணைச்சென்னி
கணைச்சேந்தன்
கணைச்சேய்
கணைச்சேரன்
கணைச்சோலை
கணைச்சோழன்
கணைத்தம்பி
கணைத்தமிழன்
கணைத்தலைவன்
கணைத்தனையன்
கணைத்திருவன்
கணைத்திறத்தன்
கணைத்திறல்
கணைத்திறலோன்
கணைத்தென்னன்
கணைத்தேவன்
கணைத்தோழன்
கணைநாகன்
கணைநாடன்
கணைப்பரிதி
கணைப்பாரி
கணைப்பித்தன்
கணைப்பிறை
கணைப்புகழன்
கணைப்புலவன்
கணைப்பெரியன்
கணைப்பேகன்
கணைமருகன்
கணைமருதன்
கணைமறவன்
கணைமன்னன்
கணைமாறன்
கணைமுகிலன்
கணைமுதல்வன்
கணைமுனைவன்
கணைமைந்தன்
கணையன்
கணைவரம்பன்
கணைவல்லோன்
கணைவழுதி
கணைவளத்தன்
கணைவளவன்
கணைவாணன்
கணைவாளன்
கணைவீரன்
கணைவெற்பன்
கணைவேங்கை
கணைவேந்தன்
கதிர்க்கலை
கதிர்க்கனல்
கதிர்க்காடன்
கதிர்க்காரி
கதிர்க்காவலன்
கதிர்க்கிழான்
கதிர்க்கிள்ளி
கதிர்க்கீரன்
கதிர்க்குமரன்
கதிர்க்குரிசில்
கதிர்க்குன்றன்
கதிர்க்கேள்வன்
கதிர்க்கோ
கதிர்க்கோடன்
கதிர்க்கோதை
கதிர்க்கோமான்
கதிர்க்கோவன்
கதிர்க்கோன்
கதிர்ச்செந்தில்
கதிர்ச்செம்மல்
கதிர்ச்செல்வன்
கதிர்ச்செழியன்
கதிர்ச்சென்னி
கதிர்ச்சேந்தன்
கதிர்ச்சேய்
கதிர்ச்சேரன்
கதிர்ச்சோலை
கதிர்ச்சோழன்
கதிர்த்தம்பி
கதிர்த்;திருவன்
கதிர்த்திறத்தன்
கதிர்த்திறல்
கதிர்த்திறலோன்
கதிர்த்துறை
கதிர்த்தென்றல்
கதிர்த்தென்னன்
கதிர்த்தேவன்
கதிர்த்தோன்றல்
கதிர்நம்பி
கதிர்நல்லன்
கதிர்நல்லோன்
கதிர்நாகன்
கதிர்நிலவன்
கதிர்நிலவு
கதிர்நெஞ்சன்
கதிர்நேயன்
கதிர்ப்பரிதி
கதிர்ப்பாரி
கதிர்ப்பித்தன்
கதிர்ப்பிறை
கதிர்ப்புகழன்
கதிர்ப்புலவன்
கதிர்ப்பெரியன்
கதிர்ப்பேகன்
கதிர்ப்பொழில்
கதிர்ப்பொழிலன்
கதிர்மகன்
கதிர்மதி
கதிர்மணி
கதிர்மருகன்
கதிர்மருதன்
கதிர்மலை
கதிர்மலையன்
கதிர்மாண்பன்
கதிர்மார்பன்
கதிர்மாறன்
கதிர்மானன்
கதிர்முகன்
கதிர்முகிலன்
கதிர்முத்தன்
கதிர்முத்து
கதிர்முதல்வன்
கதிர்முரசு
கதிர்முருகன்
கதிர்முருகு
கதிர்முனைவன்
கதிர்மெய்யன்
கதிர்மைந்தன்
கதிர்மௌவல்
கதிர்வரம்பன்
கதிர்வழுதி
கதிர்வள்ளல்
கதிர்வளத்தன்
கதிர்வளவன்
கதிர்வேலோன்
கதிர்வேள்
கதிரண்ணல்
கதிரப்பன்
கதிரமுதன்
கதிரரசன்
கதிரரசு
கதிரருவி
கதிரழகன்
கதிரவன்
கதிரன்
கதிரன்பன்
கதிராழி
கதிராளன்
கதிரிசை
கதிரின்பன்
கதிரினியன்
கதிரூரன்
கதிரூரான்
கதிரெழிலன்
கதிரெழிலோன்
கதிரெழினி
கதிரொளியன்
கதிரேந்தல்
கதிரேந்தி
கதிரொளி
கதிரோவியன்
கதிரோன்

கயல்; -
கயல்மீன்.
கயல்வழுதி
கயல்வள்ளல்
கயல்வளத்தன்
கயல்வளவன்
கயல்வாணன்
கயல்வீரன்
கயல்வெற்பன்
கயல்வெற்றி
கயல்வேங்கை
கயல்வேந்தன்
கயல்வேல்
கயலண்ணல்
கயலரசன்
கயலரசு
கயலருவி
கயலழகன்
கயலழகு
கயலன்
கயலன்பன்
கயலன்பு
கயலாளன்
கயலின்பன்
கயலினியன்
கயலூரன்
கயலூரான்
கயலெழிலன்
கயலெழிலோன்
கயலெழினி
கயலேந்தல்
கயலேந்தி
கயலையன்
கயலொளி
கயலோவியன்
கயற்கண்ணன்
கயற்கணை
கயற்கதிர்
கயற்காரி
கயற்காவலன்
கயற்கிழான்
கயற்கிள்ளி
கயற்கீரன்
கயற்குமரன்
கயற்குரிசில்
கயற்குன்றன்
கயற்கூத்தன்
கயற்கேள்வன்
கயற்கொடி
கயற்கொடியோன்
கயற்கோ
கயற்சேந்தன்
கயற்சேய்
கயற்சேரன்
கயற்சோழன்
கயற்பாண்டியன்
கயற்;பித்தன்
கயற்பிறை
கயற்புகழன்
கயற்புலவன்
கயற்பெரியன்
கயற்பேகன்
கயற்பொழில்
கயற்பொழிலன்
கயற்பொன்னன்
கயனம்பி
கயனாகன்
கயனாடன்
கயனிலவன்
கயனேயன்
 

கரி -
யானை, சான்று, கருமை.
கரி
கரிகாலன்
கரியஞ்சான்
கரியவன்
கரியன்
கரியோன்

கருத்து -
எண்ணம்.
கருத்தன்
கருத்துக்கடல்
கருத்துக்கனல்
கருத்துச்சுடர்
கருத்துச்செம்மல்
கருத்துச்செல்வன்
கருத்துவள்ளல்
கருத்துவாணன்

கருமை -
கறுப்பு நிறம், பெருமை.
கருங்கடல்
கருங்கண்ணன்
கருங்கணை
கருங்கனி
கருங்காடன்
கருங்குன்றன்
கருங்கோடன்
கருங்கோன்
கருஞ்சாரல்
கருஞ்சோலை
கருந்தாளன்
கருந்தேவன்
கருநம்பி
கருநாகன்
கருநாடன்
கரும்பொருப்பன்
கரும்பொழில்
கரும்பொழிலன்
கருமணி
கருமலை
கருமலையன்
கருமலையோன்
கருமுகிலன்
கருமேழி
கருமை
கருமைந்தன்
கருவண்ணன்
கருவிழியன்
கருவெற்பன்
கருவேங்கை
கருவேல்
கருவேலவன்
கருவேலன்
கருவேலோன்
கல்விக்காவலன்
கல்விக்கிழான்
கல்விக்கீரன்
கல்விக்குமரன்
கல்விக்குரிசில்
கல்விக்குன்றன்
கல்விக்கூத்தன்
கல்விக்கேள்வன்
கல்விக்கொழுந்து
கல்விக்கோ
கல்விக்கோடன்
கல்விக்கோதை
கல்விக்கோமான்
கல்விக்கோவன்
கல்விக்கோன்
கல்விச்சுடர்
கல்விச்சுடரோன்
கல்விச்செந்தில்
கல்விச்செம்மல்
கல்விச்செல்வன்
கல்விச்செழியன்
கல்விச்சென்னி
கல்விச்சேந்தன்
கல்விச்சேய்
கல்விச்சேரன்
கல்;விச்சோழன்
கல்வித்தகை
கல்வித்தகையன்
கல்வித்தங்கன்
கல்வித்தம்பி
கல்வித்தலைவன்
கல்வித்தழலன்
கல்வித்தனையன்
கல்வித்திறத்தன்
கல்வித்திறல்
கல்வித்திறலோன்
கல்வித்துணைவன்
கல்வித்துரை
கல்வித்துறைவன்
கல்வித்தென்றல்
கல்வித்தென்னன்
கல்வித்தேவன்
கல்வித்தோழன்
கல்வித்தோன்றல்
கல்விநாகன்
கல்விநாடன்
கல்விநிலவன்
கல்விநெஞ்சன்
கல்விநெறியன்
கல்விநேயன்
கல்விப்பரிதி
கல்விப்பித்தன்
கல்விப்பிறை
கல்விப்புகழன்
கல்விப்புலவன்
கல்விப்பெரியன்
கல்விப்பேகன்
கல்விப்பொழில்
கல்விப்பொழிலன்
கல்விப்பொறை
கல்விப்பொறையன்
கல்விப்பொன்னன்
கல்விமணி
கல்விமதி
கல்விமருதன்
கல்விமலை
கல்விமலையன்
கல்விமழவன்
கல்விமள்ளன்
கல்விமறவன்
கல்விமன்னன்
கல்விமாண்பன்
கல்விமான்
கல்விமுதல்வன்
கல்விமுரசு
கல்விமுருகன்
கல்விமுனைவன்
கல்விமைந்தன்
கல்வியண்ணல்
கல்வியப்பன்
கல்வியமுதன்
கல்வியமுது
கல்வியரசன்
கல்வியரசு
கல்வியாற்றலன்
கல்வியின்பன்
கல்வியினியன்
கல்வியுடையான்
கல்வியுரவோன்
கல்வியுழவன்
கல்விய10ரன்
கல்விய10ரான்
கல்வியெழிலன்
கல்வியெழினி
கல்வியேந்தல்
கல்வியேந்தி
கல்வியேரன்
கல்வியேறு
கல்வியையன்
கல்;வியொளி
கல்;விவல்லான்
கல்விவழுதி
கல்விவள்ளல்
கல்விவளத்தன்
கல்விவளவன்
கல்விவெற்பன்
கல்விவேங்கை
கல்விவேந்தன்
கல்விவேலன்
கல்விவேலோன்
கல்விவேள்

கலம் -
ஓடம், அணி, படைக்கலம், கொள்கலம்
கலக்கணை
கலக்கதிர்
கலக்கனல்
கலக்காடன்
கலக்காரி
கலக்காவலன்
கலக்கிழான்
கலக்கிள்ளி
கலக்கீரன்
கலக்குமரன்
கலக்குரிசில்
கலக்குன்றன்
கலக்கூத்தன்
கலக்கேள்வன்
கலக்கோடன்
கலக்கோதை
கலக்கோமான்
கலக்கோவன்
கலக்கோன்
கலச்சுடர்
கலச்சுடரோன்
சலச்செம்மல்
கலச்செல்வன்
கலச்செழியன்
கலச்சென்னி
கலச்சேந்தன்
கலச்சேய்
கலச்சேரன்
கலச்சோழன்
கலத்தம்பி
கலத்தமிழன்
கலத்தலைவன்
கலத்தனையன்
கலத்திண்ணன்
கலத்திருவன்
கலத்திறத்தன்
கலத்திறல்
கலத்திறலோன்
கலத்துணைவன்
கலத்துரை
கலத்துறைவன்
கலத்தென்னன்
கலத்தேவன்
கலநம்பி
கலநாகன்
கலநாடன்
கலநெறியன்
கலநேயன்
கலப்பொறை
கலப்பொறையன்
கலப்பொன்னன்
கலம்
கலமணி
கலமதி
கலமருதன்
கலமல்லன்
கலமலை
கலமலையன்
கலமழவன்
கலமள்ளன்
கலமறவன்
கலமன்னன்
கலமாண்பன்
கலமாறன்
கலமானன்
கலமின்னல்
கலமுத்தன்
கலமுத்து
கலமுதல்வன்
கலமுரசு
கலமுருகன்
கலமுருகு
கலமுறுவல்
கலமுனைவன்
கலமைந்தன்
கலவரசன்
கலவரசு
கலவல்லோன்
கலவலவன்
கலவழகன்
கலவழகு
கலவழுதி
கலவள்ளல்
கலவளத்தன்
கலவளவன்
கலவறிவன்
கலவறிவு
கலவாணன்
கலவாழி
கலவாளன்
கலவிறலோன்
கலவீரன்
கலவூரன்
கலவூரான்
கலவெழிலன்
கலவெழிலோன்
கலவெற்பன்
கலவேங்கை
கலவேந்தன்
கலவேலன்
கலவேலவன்
கலவேலோன்
கலவேள்
கலவையன்
கலவொலி
கலவொளி
கலன்

கலி -
தழைத்தல், ஆர்ப்பரித்தல், எழுச்சி.
கலி
கலிக்கடல்
கலிக்கண்ணன்
கலிக்கணை
கலிக்கதிர்
கலிக்கனல்
கலிக்காவலன்
கலிக்;கிழான்
கலிக்கிள்ளி
கலிக்கீரன்
கலிக்குமரன்
கலிக்குரிசில்
கலிக்குன்றன்
கலிக்கூத்தன்
கலிக்கேள்வன்
கலிக்கோ
கலிச்சேந்தன்
கலிச்சேய்
கலிச்சேரன்
கலிச்சோழன்
கலித்தகை
கலித்தகையன்
கலித்தங்கம்
கலித்தங்கன்
கலித்தணலன்
கலித்தம்பி
கலித்திண்ணன்
கலித்திருவன்
கலித்திறத்தன்
கலித்திறல்
கலித்திறலோன்
கலித்தென்றல்
கலித்தென்னன்
கலித்தேவன்
கலித்தோழன்
கலித்தோன்றல்
கலியநம்பி
கலியநாகன்
கலியநாடன்
கலியநாவன்
கலியநிலவன்
கலியநெஞ்;சன்
கலியநெறியன்
கலியநேயன்
கலிப்பகலோன்
கலிப்பரிதி
கலிப்பாரி

 

கலிப்பாவலன்
கலிப்பித்தன்
கலிப்பிறை
கலிப்புகழன்
கலிப்புலவன்
கலிப்பெரியன்
கலி;ப்பேகன்
கலிப்பொழில்
கலிப்பொழிலன்
கலிப்பொறை
கலிமகன்
கலிமணி
கலிமதி
கலிமருகன்
கலிமருதன்
கலிமல்லன்
கலிமலை
கலிமலையன்
கலிமழவன்
கலிமள்ளன்
கலிமறவன்
கலிமன்னன்
கலிமாண்பன்
கலிமார்பன்
கலிமாறன்
கலிமானன்
கலிமுகிலன்
கலிமுத்தன்
கலிமுத்து
கலிமுதல்வன்
கலிமுரசு
கலிமுருகன்
கலிமுருகு
கலிமுறுவல்
கலிமுனைவன்
கலிமைந்தன்
கலியண்ணல்
கலியப்பன்
கலியமுதன்
கலியமுது
கலியரசன்
கலியரசு
கலியருவி
கலியழகன்
கலியழகு
கலியன்
கலியன்பன்
கலியன்பு
கலியாழி
கலியாளன்
கலியின்பன்
கலியினியன்
கலியுடையான்
கலிவள்ளல்
கலிவளத்தன்
கலிவளவன்
கலிவாணன்
கலிவிழியன்
கலிவிறலன்
கலிவிறலோன்
கலிவீரன்
கலிவெற்பன்
கலிவேங்கை
கலிவேந்தன்
கலிவேல்
கலிவேலன்
கலிவேலோன்
கலிவேள்

கலி -
வறுமை, சனி
கலிப்பகை
கலியஞ்சான்

கலை -
கல்வி.
கலை
கலைக்கடல்
கலைக்கண்ணன்
கலைக்கதிர்
கலைக்கதிரவன்
கலைக்கதிரன்
கலைக்கதிரோன்
கலைக்கனல்
கலைக்கனி
கலைக்காடன்
கலைக்காரி
கலைக்காவலன்
கலைக்கிழான்
கலைக்கிள்ளி
கலைக்கிளி
கலைக்கீரன்
கலைக்குடிமகன்
கலைக்குமரன்
கலைக்குரிசில்
கலைக்குன்றன்
கலைக்கூத்தன்
கலைக்கேள்வன்
கலைக்கொடி
கலைக்கொடியோன்
கலைக்கொழுந்து
கலைக்கொற்றவன்
கலைக்கொற்றன்
கலைக்கோ
கலைக்கோதை
கலைக்கோமான்
கலைக்கோவன்
கலைக்கோன்
கலைச்சான்றோன்
கலைச்சீரன்
கலைச்சீராளன்
கலைச்சீரோன்
கலைச்சுடர்
கலைச்சுடரோன்
கலைச்சுனை
கலைச்சுனையான்
கலைச்செம்மல்
கலைச்செல்வன்
கலைச்செழியன்
கலைச்சென்னி
கலைச்சேந்தன்
கலைச்சேய்
கலைச்சேரன்
கலைச்சோலை
கலைச்சோலையன்
கலைச்சோழன்
கலைஞன்
கலைத்தகை
கலைத்தகையன்
கலைத்தங்கம்
கலைத்தங்கன்
கலைத்தம்;பி
கலைத்தமிழ்
கலைத்திறல்
கலைத்திறலோன்
கலைத்தென்றல்
கலைத்தேவன்
கலைத்தோணி
கலைத்தோழன்
கலைத்தோன்றல்
கலைநம்பி
கலைநல்லன்
கலைநல்லோன்
கலைநன்னன்
கலைநாகன்
கலைநாடன்
கலைநாவன்
கலைநிலவன்
கலைநிலவு
கலைநெஞ்சன்
கலைநெடியோன்
கலைநெறியன்
கலைநேயன்
கலைப்பகலோன்
கலைப்பரிதி
கலைப்பாவலன்
கலைப்பித்தன்
கலைப்பிறை
கலைப்புகழன்
கலைப்புகழோன்
கலைப்புலவன்
கலைப்பொருப்பன்
கலைப்பொருநன்
கலைப்பொழில்
கலைப்பொழிலன்
கலைமகன்
கலைமணி
கலைமதி
கலைமருகன்
கலைமருதன்
கலைமல்லன்
கலைமழவன்
கலைமறவன்
கலைமன்னன்
கலைமாண்பன்
கலைமார்பன்
கலைமாறன்
கலைமான்
கலைமானன்
கலைமுகிலன்
கலைமுடி
கலைமுத்தன்
கலைமுத்து
கலைமுதல்வன்
கலைமுரசு
கலைமுருகன்
கலைமுருகு
கலைமுறுவல்
கலைமுறையோன்
கலைமுனைவன்
கலைமெய்யன்
கலைமேழி
கலைமைந்தன்
கலைமொழி
கலைமௌவல்
கலையகன்
கலையண்ணல்
கலையப்பன்
கலையமுதன்
கலையமுது
கலையரசன்
கலையரசு
கலையரியன்
கலையருவி
கலையலை
கலையழகன்
கலையழகு
கலையறவன்
கலையறவோன்
கலையறிஞன்
கலையறிவன்
கலையறிவு
கலையன்
கலையன்பன்
கலையன்பு
கலையாழி
கலையாழோன்
கலையாளன்
கலையாளி
கலையாற்றல்
கலையாற்றலன்
கலையின்பன்
கலையினியன்
கலையுடையான்
கலையுரவோன்
கலையுருவன்
கலையுழவன்
கலையூரன்
கலையூரான்
கலையூரோன்
கலையெரி
கலையெழிலன்
கலையெழிலோன்
கலையெழினி
கலையேந்தல்
கலையேந்தி
கலையேரன்
கலையேறு
கலையொளி
கலையொளியன்
கலையோவியன்
கலைவடிவேல்
கலைவண்ணன்
கலைவரம்பன்
கலைவல்லோன்
கலைவலவன்
கலைவழுதி
கலைவள்ளல்
கலைவளத்தன்
கலைவளவன்
கலைவாகை
கலைவாணன்
கலைவாள்
கலைவில்லோன்
கலைவிழியன்
கலைவீரன்
கலைவெற்பன்
கலைவேங்கை
கலைவேந்தன்
கலைவேல்
கலைவேலவன்
கலைவேலன்
கலைவேலோன்
கலைவேள்

கழனி -
வயல், மருதநிலம்.
கழனி
கழனிக்கண்ணன்
கழனிக்கண்ணு
கழனிக்கதிர்
கழனிக்கனி
கழனிக்காடன்
கழனிக்காரி
கழனிக்காவலன்
கழனிக்கிழான்
கழனிக்கிள்ளி
கழனிக்கீரன்
கழனிக்குடிமகன்
கழனிக்குமரன்
கழனிக்குரிசில்
கழனிக்குளத்தன்
கழனிக்குன்றன்
கழனிக்கூத்தன்
கழனிக்கேள்வன்
கழனிக்கொழுந்து
கழனிக்கோ
கழனிக்கோடன்
கழனிக்கோதை
கழனிக்கோமான்
கழனிக்கோவன்
கழனிக்கோன்
கழனிச்சாரல்
கழனிச்சுடர்
கழனிச்சுடரோன்
கழனிச்செம்மல்
கழனிச்செல்வன்
கழனிச்செழியன்
கழனிச்சென்னி
கழனிச்சேந்தன்
கழனிச்சேய்
கழனிச்சேரன்
கழனிச்சோலை
கழனிச்சோழன்
கழனித்தங்கம்
கழனித்தங்கன்
கழனித்தம்பி
கழனித்தமிழ்
கழனித்தமிழன்
கழனி;த்தலைவன்
கழனித்தோன்றல்
கழனிநம்பி
கழனிநல்லன்
கழனிநாகன்
கழனிநாடன்
கழனிநிலவன்
கழனிநிலவு
கழனிநேயன்
கழனிப்பரிதி
கழனிப்பாரி
கழனிப்பித்தன்
கழனிப்பிறை
கழனிப்புகழன்
கழனிப்புலவன்
கழனிப்பெரியன்
கழனிப்பேகன்
கழனிப்பொருநன்
கழனிப்பொழில்
கழனிப்பொறை
 

கழனிப்பொறையன்
கழனிப்பொன்னன்
கழனிமகன்
கழனிமணி
கழனிமதி
கழனிமருகன்
கழனிமல்லன்
கழனிமலை
கழனிமலையன்
கழனிமழவன்
கழனிமள்ளன்
கழனிமறவன்
கழனிமன்னன்
கழனிமாண்பன்
கழனிமாறன்
கழனிமானன்
கழனிமுகிலன்
கழனிமுத்தன்
கழனிமுத்து
கழனிமுதல்வன்
கழனிமுரசு
கழனிமுருகன்
கழனிமுருகு
கழனிமுறுவல்
கழனிமுனைவன்
கழனிமைந்தன்
கழனியஞ்சி
கழனியண்ணல்
கழனியப்பன்
கழனியமுதன்
கழனியமுது
கழனியரசன்
கழனியரசு
கழனியருவி
கழனியழகன்
கழனியழகு
கழனியறிஞன்
கழனியறிவன்
கழனியறிவு
கழனியன்பன்
கழனியன்பு
கழனியாளன்
கழனியிசை
கழனியின்பன்
கழனியினியன்
கழனியுடையான்
கழனியுழவன்
கழனியூரன்
கழனியூரான்
கழனியெழிலன்;
கழனியெழிலோன்
கழனியெழினி
கழனியெளியன்
கழனியெளியோன்
கழனியேந்தல்
கழனியேரன்
கழனியையன்
கழனிவல்லோன்
கழனிவழுதி
கழனிவள்ளல்
கழனிவளத்தன்
கழனிவளவன்
கழனிவாணன்
கழனிவிறல்
கழனிவிறலன்
கழனிவிறலோன்
கழனிவீரன்
கழனிவெற்பன்
கழனிவேங்கை
கழனிவேந்தன்
கழனிவேல்
கழனிவேலன்
கழனிவேலவன்
கழனிவேலோன்
கழனிவேள்

கழை -
மூங்கில், கரும்பு.
கழைக்கடல்
கழைக்கதிர்
கழைக்கனல்
கழைக்காடன்
கழைக்காவலன்
கழைக்கிழான்
கழைக்குரிசில்
கழைக்குன்றன்
கழைக்கூத்தன்
கழைச்சோலை
கழைத்தென்றல்
கழைநாடன்
கழைநிலவன்
கழைப்பிறை
கழைமதி
கழைமலை
கழைமலையன்
கழைமுகிலன்
கழைமுத்தன்
கழைமுத்து
கழையழகன்
கழையழகு
கழையன்பன்
கழைய10ரன்
கழையெழிலன்
கழையெழிலோன்
கழையெழினி
கழைவெற்பன்
கழைவேந்தன்

களம் -
இடம், போhக்களம், நெற்களம், உள்ளம்.
களக்கண்ணன்
களக்கணை
களக்கதிர்
களக்கனல்
களக்காரி
களக்காவலன்
களக்கிள்ளி
களக்கீரன்
களக்குடிமகன்
களக்குமரன்
களக்குரிசில்
களக்குன்றன்
களக்;கூத்தன்
களக்கேள்வன்
களக்கோ
களக்கோடன்
களக்கோதை
களக்கோமான்
களக்கோவன்
களக்கோன்
களச்சீரன்
களச்சீராளன்
களச்சீரோன்
களச்சுடர்
களச்சுடரோன்
களச்செம்மல்
களச்;செல்வன்
களச்செழியன்
களச்சென்னி
களச்சேந்தன்
களச்சேய்
களச்சேரன்
களச்சோழன்
களத்தகை
களத்தகையன்
களத்தங்கன்
களத்தம்பி
களத்தமிழன்
களத்தலைவன்
களத்தனையன்
களத்திண்ணன்;
களத்திருவன்
களத்திறத்தன்
களத்திறல்
களத்திறலோன்
களத்துணைவன்
களத்தென்றல்
களப்;பரிதி
களப்பாரி
களப்பித்தன்
களப்பிறை
களப்புகழன்
களப்புலவன்
களப்பெரியன்
களப்பேகன்
களப்பொருநன்
களப்பொழில்
களப்பொழிலன்
களப்பொறை
களப்பொறையன்
களப்பொன்னன்
களம்
களமகன்
களமஞ்சான்
களமணி
களமதி
களமருகன்
களமருதன்
களமல்லன்;
களமலை
களமலையன்
களமழவன்
களமள்ளன்
களமறவன்
களமன்னன்
களமாண்பன்
களமார்பன்
களமாறன்
களமானன்
களமுகிலன்
களமுத்தன்
களமுத்து
களமுதல்வன்
களமுரசு
களமுருகன்
களமுருகு
களமுறுவல்
களமுனைவன்
களமைந்தன்
களவழுதி
களவள்ளல்
களவளத்தன்
களவளவன்
களவாகை
களவாணன்
களவிறல்
களவிறலன்
களவிறலோன்
களவீரன்
களவெற்பன்
களவெற்றி
களவேங்கை
களவேந்தன்
களவேல்
களவேலன்
களவேலோன்
களவேள்களி -
தேன், மகிழ்ச்சி.
களிக்கடல்
களிக்கண்ணன்;
களிக்கதி;ர்
களிக்கனி
களிக்காரி
களிக்காவலன்
களிக்கிள்;ளி
களிக்கீரன்
களிக்குமரன்
களிக்குரிசில்
களிக்குன்றன்
களிக்கூத்தன்
களிக்;கேள்வன்
களிக்கோ
களிக்கோடன்
களிக்கோதை
களிக்கோமான்
களிக்கோவன்
களிக்கோன்
களிச்சுடர்
களிச்சுடரோன்
களிச்செம்மல்;
களிச்செல்வன்
களிச்செழியன்
களிச்சென்னி
களிச்சேந்தன்
களிச்சேய்
களிச்சேரன்
களிச்சோலை
களிச்சோழன்
களித்தங்கன்
களித்தம்பி
களித்திருவன்;
களித்தென்றல்
களித்தென்னன்
களித்தேவன்
களித்தோழன்
களிநாகன்
களிநாடன்
களிநாவன்
களிநிலவன்
களிநெஞ்சன்
களிநேயன்
களிப்பிறை
களிப்புகழன்
களிப்புலவன்
களிப்பெரியன்
களிப்பேகன்
களிப்பொழில்
களிப்பொழிலன்
களிப்பொறை
களிப்பொறையன்
களிப்பொன்னன்
களிமணி
களிமதி
களிமருகன்
களிமருதன்
களிமல்லன்
களிமலை
களிமலையன்
களிமழவன்
களிமள்ளன்;
களிமறவன்
களிமன்னன்
களிமாண்பன்
களிமார்பன்
களிமாறன்
களிமானன்
களிமுகிலன்
களிமுத்தன்
களிமுத்து
களிமுதல்வன்
களிமுரசு
களிமுருகன்
களிமுருகு
களிமுறுவல்
களிமைந்தன்
களிமொழி
களியகன்
களியஞ்சி
களியண்ணல்
களியப்பன்
களியமுதன்
களியமுது
களியரசன்
களியரசு
களியருவி
களியழகன்
களியழகு
களியன்பன்
களியன்பு
களியாழி
களியாளன்
களியிசை
களியின்பன்
களியினியன்
களிய10ரன்
களிய10ரான்
களியெழிலன்;
களியெழிலோன்
களியெழினி
களியையன்
களிவழுதி
களிவள்ளல்
 
களிவளத்தன்
களிவளவன்
களிவாணன்
களிவிழியன்
களிவிறல்
களிவிறலன்
களிவிறலோன்
களிவீரன்
களிவெற்பன்
கன்னல்வழுதி
கன்னல்வாணன்
கன்னல்விழியன்
கன்னல்வீரன்
கன்னல்வெற்பன்
கன்னல்வேங்கை
கன்னல்வேந்தன்
கன்னல்வேல்
கன்னல்வேலன்
கன்னல்வேலோன்
கன்னல்வேள்
கன்னலஞ்சி
கன்னலப்பன்
கன்னலமுதன்
கன்னலமுது
கன்னலரசன்
கன்னலரசு
கன்னலருவி
கன்னலழகன்
கன்னலழகு
கன்னலன்பன்
கன்னலன்பு
கன்னலாழி
கன்னலாளன்
கன்னலிசை
கன்னலின்பன்
கன்னலினியன்
கன்னலூரன்
கன்னலூரான்
கன்னலேந்தல்
கன்னலேந்தி
கன்னற்கதி;ர்
கன்னற்கனி
கன்னற்காடன்
கன்னற்காரி
கன்னற்காவலன்
கன்னற்கிழான்
கன்னற்கிள்ளி
கன்னற்கீரன்
கன்னற்குமரன்
கன்னற்குரிசில்
கன்னற்குளத்தன்
கன்னற்குன்றன்
கன்னற்கூத்தன்
கன்னற்கேள்வன்
கன்னற்கோ
கன்னற்கோடன்
கன்னற்கோதை
கன்னற்கோமான்
கன்னற்கோவன்
கன்னற்கோன்
கன்னற்சுடர்
கன்னற்சுடரோன்
கன்னற்பரிதி
கன்னற்பாரி
கன்னற்பித்தன்
கன்னற்பிறை
கன்னற்புகழன்
கன்னற்புலவன்
கன்னற்பொழில்
கன்னற்பொழிலன்
கன்னற்பொறை
கன்னன்மகன்
கன்னன்மணி
கன்னன்மதி
கன்னன்மருகன்
கன்னன்மருதன்
கன்னன்மலை
கன்னன்மலையன்
கன்னன்மழவன்
கன்னன்மாண்பன்
கன்னன்மார்பன்
கன்னன்மறவன்
கன்னன்மானன்
கன்னன்முத்தன்
கன்னன்முத்து
கன்னன்முரசு
கன்னன்முருகன்
கன்னன்முருகு
கன்னன்முறுவல்
கன்னன்மைந்தன்
கன்னன்மொழி


கனல் -
தீ
கனல்
கனல்வண்ணன்
கனல்வழுதி
கனல்வளத்தன்
கனல்வளவன்
கனல்விழியன்
கனல்வீரன்
கனல்வெற்பன்
கனல்வேங்கை
கனல்வேந்தன்
கனல்வேல்
கனல்வேலன்
கனல்வேலோன்
கனல்வேள்
கனலரசன்
கனலரசு
கனலறிவன்
கனலறிவு
கனலன்
கனலாழி
கனலாளன்
கனலூரன்
கனலூரான்
கனலேந்தி
கனலொளி
கனலோன்
கனற்கடல்
கனற்கண்ணன்
கனற்கணை
கனற்கதிர்
கனற்காரி
கனற்கிள்ளி
கனற்கீரன்
கனற்குமரன்
கனற்குரிசில்
கனற்குன்றன்
கனற்கூத்தன்
கனற்கோ
கனற்கோடன்
கனற்கோதை
கனற்கோமான்
கனற்கோவன்
கனற்கோன்
கனற்சுடர்
கனற்சுடரோன்
கனற்செல்வன்
கனற்செழியன்
கனற்சென்னி
கனற்சேந்தன்
கனற்சேய்
கனற்சேரன்
கனற்சோழன்
கனனம்பி
கனனாகன்
கனனாடன்
கனனிலவன்
கனனெஞ்சன்
கனனேயன்

கனி -
பழம்.
கனி
கனிக்கடல்
கனிக்கண்ணன்
கனிக்காடன்
கனிக்காரி
கனிக்கிழான்
கனிக்கிள்ளி
கனிக்கீரன்
கனிக்குமரன்
கனிக்குரிசில்
கனிக்குளத்தன்
கனிக்குன்றன்
கனிக்;கூத்தன்
கனிக்கேள்வன்
கனிக்கொடி
கனிக்கோமான்
கனிக்கோவன்
கனிக்கோன்
கனிச்செம்மல்
கனிச்செல்வன்
கனிச்செழியன்
கனிச்சென்னி
கனிச்சேந்தன்
கனிச்சேய்
கனிச்சேரன்
கனிச்சோலை
கனிச்சோழன்
கனித்தகை
கனித்தகையன்
கனித்தங்கம்
கனிநாடன்
கனிநாவன்
கனிநிலவன்
கனிநெஞ்சன்
கனிநேயன்
கனிப்பாரி
கனிப்பாவலன்
கனிப்பித்தன்
கனிப்பிறை
கனிப்புகழன்
கனிப்புலவன்
கனிப்பொழில்
கனிப்பொழிலன்
கனிமகன்
கனிமதி
கனிமருகன்
கனிமருதன்
கனிமலை
கனிமலையன்
கனிமழவன்
கனிமள்ளன்
கனிமாண்பன்
கனிமார்பன்
கனிமாறன்
கனிமானன்
கனிமுகன்
கனிமுகிலன்
கனிமுத்தன்
கனிமுத்து
கனிமுதல்வன்
கனிமுரசு
கனிமுருகன்
கனிமுருகு
கனிமுறுவல்
கனிமைந்தன்
கனிமொழி
கனியகன்
கனியஞ்சி
கனியண்ணல்
கனியப்பன்
கனியமுதன்
கனியமுது
கனியரசன்
கனியரசு
கனியருவி
கனியலை
கனியழகன்
கனியழகு
கனியன்
கனியன்பன்
கனியன்பு
கனியாழி
கனியாளன்
கனியிசை
கனியின்பன்
கனியினியன்
கனிய10ரன்
கனிய10ரான்
கனியெழிலன்
கனியெழிலோன்
கனியெழினி
கனியேந்தி
கனிவண்ணன்
கனிவழுதி
கனிவள்ளல்
கனிவளத்தன்
கனிவளவன்
கனிவாளன்
கனிவிழியன்
கனிவெற்பன்
கனிவேந்தன்
கனிவேலன்
கனிவேலோன்
கனிவேள்

கனிவு -
நெகிழ்ச்சி, மென்மை.
கனிவு
கனிவுக்கடல்
கனிவுக்கதிர்
கனிவுக்காடன்
கனிவுச்செந்தில்
கனிவுச்செம்மல்
கனிவுச்செல்வன்
கனிவுச்செழியன்
கனிவுச்சென்னி
கனிவுச்சேந்தன்
கனிவுச்சேய்
கனிவுச்சேரன்
கனிவுச்சோலை
கனிவுச்சோழன்;
கனிவுத்தகை
கனிவுத்தகையன்
கனிவுத்தங்கம்
கனிவுத்தங்கன்
கனிவுத்தம்பி
கனிவுத்தமிழ்
கனிவுத்தமிழன்
கனிவுத்தலைவன்
கனிவுத்தனையன்
கனிவுத்திருவன்
கனிவுத்திறத்தன்
கனிவுத்திறல்
கனிவுத்திறலோன்
கனிவுத்தென்றல்
கனிவுத்தென்னன்
கனிவுத்தேவன்
கனிவுத்தோழன்
கனிவுத்தோன்றல்
கனிவுநம்பி
கனிவுநாகன்
கனிவுநாடன்
கனிவுநாவன்
கனிவுநிலவன்
கனிவுநெஞ்சன்
கனிவுநெறியன்
கனிவுநேயன்
கனிவுப்பாவலன்
கனிவுப்பித்தன்
கனிவுப்பிறை
கனிவுப்புகழன்
கனிவுப்புலவன்
கனிவுப்பொழில்
கனிவுப்பொழிலன்
கனிவுப்பொறை
கனிவுப்பொறையன்
கனிவுமகன்
கனிவுமலை
கனிவுமதி
கனிவுக்கோ
கனிவுக்கோடன்
கனிவுக்கோதை
கனிவுக்கோமான்
கனிவுக்கோவன்
கனிவுக்கோன்
கனிவுமருகன்
கனிவுமருதன்
கனிவுமலை
கனிவுமலையன்
கனிவுமள்ளன்
கனிவுமன்னன்
கனிவுமாண்பன்
கனிவுமார்பன்
கனிவுமாறன்
கனிவுமானன்
கனிவுமுகன்
கனிவஞ்;சி
கனிவண்ணல்
கனிவப்பன்
கனிவமுதன்
கனிவமுது
கனிவரசன்
கனிவரசு
கனிவருவி
கனிவழகன்;
கனிவழகு
கனிவன்பன்
கனிவாழி
கனிவாற்றல்
கனிவாற்றலன்
கனிவிசை
கனிவின்பன்
கனிவினியன்
கனிவுடையான்
கனிவூரன்
கனிவூரான்
கனிவெழில்
கனிவெழிலோன்
கனிவெழினி
கனிவெளியன்
கனிவெளியோன்
கனிவேந்தல்
கனிவேந்தி
கனிவையன்
கனிவொளி
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது