முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
சூ - செ
சுடர் - ஞாயிறு, திங்கள், தீ, ஒளி.
சுடர்
சுடர்க்கதிர்
சுடர்க்காரி
சுடர்க்கிழான்
சுடர்க்கிள்ளி
சுடர்க்கீரன்
சுடர்க்குமரன்
சுடர்க்குரிசில்
சுடர்க்குன்றன்
சுடர்க்கூத்தன்
சுடர்க்கேள்வன்
சுடர்க்கொடியோன்
சுடர்க்கோ
சுடர்க்கோடன்
சுடர்க்கோதை
சுடர்க்கோமான்
சுடர்க்கோவன்
சுடர்க்கோன்
சுடர்ச்செம்மல்
சுடர்ச்செல்வன்
சுடர்ச்;செழியன்
சுடர்ச்சென்னி
சுடர்ச்சேந்தன்
சுடர்ச்சேய்
சுடர்ச்சேரன்
சுடர்ச்சோழன்
சுடர்த்தகை
சுடர்த்தகையன்
சுடர்த்தங்கம்
சுடர்த்தங்கன்
சுடர்த்தம்பி
சுடர்த்தலைவன்
சுடர்த்தனையன்
சுடர்த்திண்ணன்
சுடர்த்திருவன்
சுடர்த்திறத்தன்
சுடர்த்திறல்
சுடர்த்திறலோன்
சுடர்த்தீ
சுடர்த்துணை
சுடர்த்துரை
சுடர்த்தூயோன்
சுடர்த்தென்றல்
சுடர்த்தென்னன்
சுடர்த்தேவன்
சுடர்த்தோன்றல்
சுடர்நம்பி
சுடர்நல்லோன்
சுடர்நாகன்
சுடர்நாடன்
சுடர்நிலவன்
சுடர்நெஞ்சன்
சுடர்நேயன்
சுடர்ப்பகலோன்;
சுடர்ப்பரிதி
சுடர்ப்பாரி
சுடர்ப்பிறை
சுடர்ப்புகழன்
சுடர்ப்புலவன்;;
சுடர்மகன்
சுடர்மணி
சுடர்மதி
சுடர்மருகன்
சுடர்மருதன்
சுடர்மல்லன்;
சுடர்மலை
சுடர்மலையன்
சுடர்மழவன்
சுடர்மள்ளன்
சுடர்மறவன்
சுடர்மன்னன்
சுடர்மாண்பன்
சுடர்மார்பன்
சுடர்மாறன்
சுடர்மானன்
சுடர்மின்னல்
சுடர்முகன்
சுடர்முடி
சுடர்முத்தன்
சுடர்முத்து
சுடர்முதல்வன்
சுடர்முரசு
சுடர்முருகன்
சுடர்முருகு
சுடர்முறுவல்
சுடர்முறையோன்
சுடர்முனைவன்
சுடர்மெய்யோன்
சுடர்யாழோன்
சுடர்வண்ணன்
சுடர்வழுதி
சுடர்வள்ளல்
சுடர்வளத்தன்
சுடர்வளவன்
சுடர்வாகை
சுடர்வாணன்
சுடர்வாள்
சுடர்விழியன்
சுடர்விறலோன்
சுடர்வீரன்
சுடர்வெற்பன்
சுடர்வெற்றி
சுடர்வேங்கை
சுடர்வேந்தன்
சுடர்வேல்
சுடர்வேலன்
சுடர்வேலோன்
சுடர்வேள்
சுடரண்ணல்
சுடரப்பன்
சுடரமுதன்
சுடரமுது
சுடரரசன்
சுடரரசு
சுடரருவி
சுடரவன்
சுடரழகன்
சுடரழகு
சுடரறவோன்
சுடரறிஞன்
சுடரறிவன்
சுடரறிவு
சுடரன்பன்
சுடரன்
சுடரன்பு
சுடராழி
சுடராளன்
சுடராற்றல்
சுடரின்பன்
சுடரினியன்
சுடரூரன்
சுடரெழிலன்
சுடரெழிலோன்
சுடரேந்தல்
சுடரேந்தி
சுடரையன்
சுடரொளி
சுடரொளியன்
சுடரோன்
 
சூடு -
அணிதல்.
சூடாமணி

சூது -
வஞ்சனை.
சூதிலான்

சூல் -
கரு.
சூன்முகில்
சூன்முகிலன்

சூழ் -
சுற்றுகை, சூழ்வு.
சூழ்வீரன்
சூழ்வேங்கை
சூழ்வேந்தன்
சூழ்வேல்
சூழஞ்சான்
சூழரசன்
சூழாளன்

சூள் -
தீயொளி, சூளுரைத்தல்.
சூள்வண்ணன்
சூள்வல்லவன்
சூள்வல்லோன்
சூள்வலவன்
சூள்வலன்
சூள்வழுதி
சூள்வாகை
சூள்வாணன்
சூள்வாள்
சூள்வாளன்
சூள்வாளோன்
சூள்வில்
சூள்வில்லவன்
சூள்வில்லோன்
சூள்விழியன்
சூள்விளம்பி
சூள்விறல்
சூள்விறலன்
சூள்விறலோன்
சூள்வீரன்
சூள்வெற்பன்
சூள்வெற்றி
சூள்வெற்றியன்
சூள்வென்றி
சூள்வென்றியன்
சூள்வேங்கை
சூள்வேந்தன்
சூள்வேல்
சூள்வேலன்
சூள்வேலவன்
சூள்வேலோன்
சூள்வேள்
சூள்வேளிர்
சூளகன்
சூளஞ்சான்
சூளண்ணல்
சூளப்பன்
சூளரசன்
சூளரசு
சூளரியன்
சூளாமணி
சூளாளன்
சூளாளி
சூளாற்றல்
சூளாற்றலன்
சூளுரவோன்
சூளெரி
சூளேந்தல்
சூளேந்தி
சூளொளி
சூளொளியன்
 
செங்கதிர் -
ஞாயிறு.
செங்கதிர்
செங்கதிரோன்
செங்கதிர்க்காரி
செங்கதிர்க்கிழான்
செங்கதிர்க்கிள்ளி
செங்கதிர்க்கீரன்
செங்கதிர்க்குமரன்
செங்கதிர்க்குரிசில்
செங்கதிர்க்குன்றன்
செங்கதிர்க்கூத்தன்
செங்கதிர்க்கேள்வன்
செங்கதிர்க்கோ
செங்கதிர்க்கோடன்
செங்கதிர்க்கோதை
செங்கதிர்க்கோமான்
செங்கதிர்க்கோவன்
செங்கதிர்க்கோன்
செங்கதிர்ச்சீரன்
செங்கதிர்ச்சீரோன்
செங்கதிர்ச்சுடர்
செங்கதிர்ச்செம்மல்
செங்கதிர்ச்செல்வன்
செங்கதிர்ச்செழியன்
செங்கதிர்ச்சென்னி
செங்கதிர்ச்சேந்தன்
செங்கதிர்ச்சேய்
செங்கதிர்ச்சேரன்
செங்கதிர்ச்சோலை
செங்கதிர்ச்சோழன்
செங்கதிர்த்தம்பி
செங்கதிர்த்தாரன்
செங்கதிர்த்தாரோன்
செங்கதிர்த்திருவன்
செங்கதிர்;த்தென்றல்
செங்கதிர்த்தென்னன்
செங்கதிர்த்தேவன்
செங்கதிர்நம்பி
செங்கதிர்நாகன்
செங்கதிர்நாடன்
செங்கதிர்நிலவன்
செங்கதிர்நெஞ்சன்
செங்கதிர்நேயன்
செங்கதிர்ப்பரிதி
செங்கதிர்ப்பாரி
செங்கதிர்ப்பித்தன்
செங்கதிர்ப்பிறை
செங்கதிர்ப்பொழில்
செங்கதிர்மகன்
செங்கதிர்மணி
செங்கதிர்மதி
செங்கதிர்மன்னன்
செங்கதிர்மாறன்
செங்கதிர்மானன்
செங்கதிர்முடி
செங்கதிர்முத்தன்
செங்கதிர்முத்து
செங்கதிர்முதல்வன்
செங்கதிர்முருகன்
செங்கதிர்மைந்தன்
செங்கதிர்வண்ணன்
செங்கதிர்வழுதி
செங்கதிர்வள்ளல்
செங்கதிர்வளத்தன்
செங்கதிர்வளவன்
செங்கதிர்வாணன்
செங்கதிர்வேங்கை
செங்கதிர்வேந்தன்
செங்கதிர்வேலன்
செங்கதிர்வேலோன்
செங்கதிரண்ணல்
செங்கதிரப்பன்
செங்கதிரமுதன்
செங்கதிரமுது
செங்கதிரரசன்
செங்கதிரரசு
செங்கதிரருவி
செங்கதிரழகன்
செங்கதிரழகு
செங்கதிரன்பன்
செங்கதிரின்பன்
செங்கதிரினியன்
செங்கதிருழவன்
செங்கதிரூரன்
செங்கதிரெழிலன்
செங்கதிரெழினி
செங்கதிரேந்தல்

செந்தமிழ் -
நல்லதமிழ்.
செந்தமிழ்
செந்தமிழ்க்கடல்
செந்தமிழ்க்காரி
செந்தமிழ்க்கிழான்
செந்தமிழ்க்கிள்ளி
செந்தமிழ்க்கீரன்
செந்தமிழ்க்குமரன்
செந்தமிழ்க்குரிசில்
செந்தமிழ்க்குன்றன்
செந்தமிழ்க்கூத்தன்
செந்தமிழ்க்கேள்வன்
செந்தமிழ்க்கோ
செந்தமிழ்க்கோடன்
செந்தமிழ்க்கோதை
செந்தமிழ்க்கோமான்
செந்தமிழ்க்கோவன்
செந்தமிழ்க்கோன்
செந்தமிழ்ச்சுடர்
செந்தமிழ்ச்செம்மல்
செந்தமிழ்ச்செல்வன்
செந்தமிழ்ச்செழியன்
செந்தமிழ்ச்சென்னி
செந்தமிழ்நாடன்
செந்தமிழ்நாவன்
செந்தமிழ்நிலவன்
செந்தமிழ்நெஞ்சன்
செந்தமிழ்நேயன்
செந்தமிழ்ப்பரிதி
செந்தமிழ்ப்பாரி
செந்தமிழ்ப்பாவலன்
செந்தமிழ்ப்பித்தன்
செந்தமிழ்ப்புலவன்
செந்தமிழ்ப்பொழில்
செந்தமிழ்ப்பொழிலன்
செந்தமிழ்மகன்
செந்தமிழ்மணி
செந்தமிழ்மதி
செந்தமிழ்மலை
செந்தமிழ்மலையன்
செந்தமிழ்மறவன்
செந்தமிழ்மன்னன்
செந்தமிழ்மாண்பன்
செந்தமிழ்மார்பன்;
செந்தமிழ்மாறன்
செந்தமிழ்மானன்
செந்தமிழ்முத்தன்
செந்தமிழ்முத்து
செந்தமிழ்முதல்வன்
செந்தமிழ்முரசு
செந்தமிழ்முருகன்
 
செந்தமிழ்முருகு
செந்தமிழ்முனைவன்
செந்தமிழ்மைந்தன்
செந்தமிழ்மொழி
செந்தமிழ்வண்ணன்
செந்தமிழ்வழுதி
செந்தமிழ்வள்ளல்
செந்தமிழ்வளத்தன்
செந்தமிழ்வளவன்
செந்தமிழ்வாணன்
செந்தமிழ்வீரன்
செந்தமிழ்வெற்பன்
செந்தமிழ்வேங்கை
செந்தமிழ்வேந்தன்
செந்தமிழ்வேல்
செந்தமிழ்வேலன்
செந்தமிழ்வேள்
செந்தமிழண்ணல்
செந்தமிழப்பன்
செந்தமிழமுதன்
செந்தமிழமுது
செந்தமிழரசு
செந்தமிழறிஞன்
செந்தமிழறிவன்
செந்தமிழறிவு
செந்தமிழன்
செந்தமிழன்பன்
செந்தமிழிசை
செந்தமிழின்பன்
செந்தமிழினியன்
செந்தமிழூரன்
செந்தமிழௌpலன்
செந்தமிழௌpலோன்
செந்தமிழௌpனி
செந்தமிழேந்தல்
செந்தமிழேந்தி
செந்தமிழையன்
செந்தமிழொளி


செந்தில் -
திருச்செந்தூர்.
செந்தில்
செந்தில்வண்ணன்
செந்தில்வலவன்
செந்தில்வழுதி
செந்தில்வளவன்
செந்தில்வாணன்
செந்தில்வீரன்
செந்தில்வேலன்
செந்தில்வேள்
செந்திலரசன்
செந்திலழகன்
செந்திலன்பன்
செந்திலின்பன்
செந்திலினியன்
செந்திலெழிலன்
செந்திலெழினி
செந்திலையன்
செந்திற்குமரன்
செந்திற்குன்றன்
செந்திற்கூத்தன்
செந்திற்செல்வன்

செம்பியன் -
சோழர், குடிப்பெயர்.
செம்பியன்
செம்பியன்குமரன்
செம்பியன்குரிசில்
செம்பியன்குன்றன்
செம்பியன்கோ
செம்பியன்கோடன்
செம்பியன்கோதை
செம்பியன்கோமான்
செம்பியன்கோவன்
செம்பியன்கோன்
செம்பியன்சீரன்
செம்பியன்சீரோன்
செம்பியன்சுடர்
செம்பியன்செம்மல்
செம்பியன்செல்வன்
செம்பியன்பொருநன்
செம்பியன்மகன்
செம்பியன்மணி
செம்பியன்மறவன்
செம்பியன்மன்னன்
செம்பியன்மாண்பன்
செம்பியன்மானன்
செம்பியன்முடி
செம்பியன்முத்தன்
செம்பியன்முத்து
செம்பியன்முதல்வன்
செம்பியன்முரசு
செம்பியன்மைந்தன்
செம்பியன்வண்ணன்
செம்பியன்வள்ளல்
செம்பியன்வளத்தன்
செம்பியன்வளவன்
செம்பியன்வாணன்
செம்பியன்விறல்
செம்பியன்விறலன்
செம்பியன்வீரன்
செம்பியன்வேங்கை
செம்பியன்வேந்தன்
செம்பியன்வேல்
செம்பியன்வேலன்
செம்பியன்றேவன்
செம்பியனண்ணல்
செம்பியனப்பன்
செம்பியனம்பி
செம்பியனமுதன்
செம்பியனரசன்
செம்பியனரசு
செம்பியனழகன்
செம்பியனன்பன்
செம்பியனன்னன்
செம்பியனாடன்
செம்பியனின்பன்
செம்பியனினியன்
செம்பியனெழிலன்
செம்பியனெழிலோன்

செம்மை -
சிவப்பு, சீர்மை.
செங்கண்ணன்
செங்கணான்
செங்கதிர்
செங்கதிர்வாணன்
செங்கதிரோன்
செங்கிழான்
செங்கிள்ளி
செங்கீரன்
செங்குட்டுவன்
செங்குமரன்
செங்குரிசில்
செங்குன்றன்
செங்கேழன்
செங்கேள்வன்
செங்கொடியோன்
செங்கோ
 
செங்கோடன்
செஞ்செல்வன்
செஞ்செழியன்
செஞ்சென்னி
செஞ்சேய்
செஞ்சேரன்
செஞ்சோலை
செஞ்சோழன்
செந்தகை
செந்தகையன்
செந்தங்கம்
செந்தாமரை
செந்தாரன்
செந்தாரோன்
செந்தாளன்
செந்திண்ணன்
செந்திருவன்
செந்திறத்தன்
செந்திறல்
செந்திறலோன்
செந்தீ
செந்துணை
செந்துணைவன்
செந்துரை
செந்தூரன்
செந்தென்றல்
செந்தேவன்
செந்நம்பி
செந்நாகன்
செந்நாடன்
செந்நாவன்
செந்நிலவன்
செந்நெஞ்சன்
செந்நெறியன்
செந்நேயன்
செம்பரிதி
செம்பாரி
செம்பியன்
செம்பிறை
செம்மணி
செம்மதி
செம்மல்
செம்மல்லன்
செம்மலை
செம்மலையன்
செம்;மன்னன்
செம்மாறன்
செம்மானன்
செம்முகன்
செம்முகிலன்
செம்முடி
செம்முத்தன்
செம்முத்து
செம்முரசு
செம்முறையோன்
செம்மெய்யன்
செம்மை
செம்மையன்
செவ்வண்ணல்
செவ்வண்ணன்
செவ்வமுதன்
செவ்வமுது
செவ்வரசன்
செவ்வரசு
செவ்வருவி
செவ்வழகன்
செவ்வழகு
செவ்வழுதி
செவ்வள்ளல்
செவ்வளத்தன்
செவ்வளவன்
செவ்வறவோன்
செவ்வறிஞன்
செவ்வறிவன்
செவ்வறிவு
செவ்வாகை
செவ்வாழி
செவ்வாளன்
செவ்வாற்றல்
செவ்வியன்
செவ்விழியன்
செவ்விறல்
செவ்விறலோன்
செவ்வின்பன்
செவ்வினியன்
செவ்வீரன்
செவ்வூரன்
செவ்வெழிலன்
செவ்வெழிலோன்
செவ்வேங்கை
செவ்வேந்தல்
செவ்வேந்தன்
செவ்வேல்
செவ்வேலன்
செவ்வேலோன்
செவ்வேள்
செவ்வையன்
செவ்வொளி

செய் -
வயல், செய்கை.
செய்குன்றன்
செய்கதிர்
செய்காடன்
செய்கிழான்
செய்திறல்
செய்திறலோன்
செய்ந்நம்பி
செய்ந்நாடன்
செய்யறிஞன்
செய்யறிவன்
செய்யவன்
செய்யூரன்
செய்யோன்
செய்;வளத்தன்
செய்வளவன்
செய்வளநாடன்

செரு -
போர்
செரு
செருக்கணை
செருக்கனல்
செருக்கிள்ளி
செருக்கீரன்
செருக்குமரன்
செருக்குரிசில்
செருக்குன்றன்
செருக்கொடி
செருக்கொழுந்து
செருக்கோடன்
செருக்கோதை
செருக்கோமான்
செருச்சுடர்
செருச்செல்வன்
செருச்செழியன்
செருச்சென்னி
செருச்சேந்தன்
செருச்சேரன்
செருச்சோழன்
செருத்தகை
 
செருத்தகையன்
செருத்திண்ணன்
செருத்திருவன்
செருத்திறத்தன்
செருத்திறல்
செருத்திறலோன்
செருத்துணை
செருத்தென்னன்
செருத்தேவன்
செருநம்பி
செருநன்னன்
செருநாகன்
செருநாடன்
செருநெஞ்சன்
செருமல்லன்
செருமள்ளன்
செருமறவன்
செருமன்னன்
செருமார்பன்
செருமாறன்
செருமானன்
செருமுதல்வன்
செருமுரசு
செருவஞ்சான்
செருவரசன்
செருவல்லோன்
செருவழுதி
செருவளத்தன்
செருவளவன்
செருவறிஞன்
செருவறிவன்
செருவாளன்
செருவாற்றல்;
செருவிறல்
செருவீரன்
செருவெற்பன்

செல்வம் -
செல்வம்.
செல்லக்கண்ணன்
செல்லக்கிளி
செல்லக்குட்டி
செல்லக்குமரன்
செல்லத்தங்கம்
செல்லத்தங்கன்
செல்லத்தம்பி
செல்லத்துரை
செல்லத்தேவன்
செல்லநம்பி
செல்லம்
செல்லமகன்
செல்லமணி
செல்லமுத்தன்
செல்லமுத்து
செல்லமைந்தன்
செல்லமொழி
செல்லப்பன்
செல்லப்பா
செல்லன்
செல்லன்பன்
செல்லையா
செல்லையன்
செல்லவண்ணன்
செல்லவளத்தன்
செல்லவளவன்
செல்லவாணன்
செல்லவிழியன்
செல்வம் -
திரு, வளம்.
செல்வக்கடல்
செல்வக்கண்ணன்
செல்வக்கண்ணு
செல்வக்கணை
செல்வக்கதிர்
செல்வக்கதிரவன்
செல்வக்கதிரன்
செல்வக்கதிரோன்
செல்வக்கரை
செல்வக்கலை
செல்வக்கலைஞன்
செல்வக்கனி
செல்வக்காடன்
செல்வக்காரி
செல்வக்காவலன்
செல்வக்கிழான்
செல்வக்கிள்ளி
செல்வக்கிளி
செல்வக்கீரன்
செல்வக்குடிமகன்
செல்வக்குமரன்
செல்வக்குரிசில்
செல்வக்குளத்தன்
செல்வக்குன்றன்
செல்வக்கூத்தன்
செல்வக்கேள்வன்
செல்வக்கொடி
செல்வக்கொழுந்து
செல்வக்கொற்றவன்
செல்வக்கொற்றன்
செல்வக்கொன்றை
செல்வக்கோ
செல்வக்கோடன்
செல்வக்கோதை
செல்வக்கோமான்
செல்வக்கோவன்
செல்வக்கோன்
செல்வச்சாந்து
செல்வச்சாரல்
செல்வச்சான்றோன்
செல்வச்சீரன்
செல்வச்சீராளன்
செல்வச்சீரோன்
செல்வச்சுடர்
செல்வச்சுடரோன்
செல்வச்சுனை
செல்வச்சுனையன்
செல்வச்செந்தில்;
செல்வச்செம்மல்
செல்வத்தம்பி
செல்வத்தமிழ்
செல்வத்தமிழன்
செல்வத்தலைவன்
செல்வத்தனையன்
செல்வத்தாரான்
செல்வத்தாரோன்
செல்வத்தாளன்
செல்வத்தானையன்
செல்வத்திண்ணன்
செல்வத்திருவன்
செல்வத்திறத்தன்
செல்வத்திறல்
செல்வத்திறலோன்
செல்வத்துணை
செல்வத்துணைவன்
செல்வத்துரை
செல்வத்துறை
செல்வத்துறைவன்
செல்வத்தூயவன்
செல்வத்தூயன்
செல்வத்தூயோன்
செல்வத்தெய்வம்
 
செல்வத்தென்றல்
செல்வத்தென்னவன்
செல்வத்தென்னன்
செல்வத்தேவன்
செல்வத்தேறல்
செல்வத்தேன்
செல்வத்தொடை
செல்வத்தோகை
செல்வத்தோணி
செல்வத்தோழன்
செல்வத்தோன்றல்
செல்வநம்பி
செல்வநல்லன்
செல்வநல்லோன்
செல்வநன்னன்
செல்வநாகன்
செல்வநாடன்
செல்வநாவன்
செல்வநிலவன்
செல்வநிலவு
செல்வநெஞ்சன்
செல்வநெடியோன்
செல்வநெறியன்
செல்வநேயன்
செல்வநேரியன்
செல்வப்பகலவன்
செல்வப்பகலோன்
செல்வப்பரிதி
செல்வப்பாடி
செல்வப்பாண்டியன்
செல்வப்பாரி
செல்வப்பாவலன்
செல்வப்பித்தன்
செல்;வப்பிள்ளை
செல்வப்பிறை
செல்வப்புகழ்
செல்வப்புகழன்
செல்வப்புகழோன்
செல்வப்புலவன்
செல்வப்பூவன்
செல்வப்பெரியன்
செல்வப்பேகன்
செல்வப்பொருநன்
செல்வப்பொருப்பன்
செல்வப்பொழில்
செல்வப்;பொழிலன்
செல்வப்பொறை
செல்வப்பொறையன்
செல்வப்பொன்னன்
செல்வப்போர்
செல்வப்போரோன்
செல்வம்
செல்வமகன்
செல்வமணி
செல்வமதி
செல்வமருகன்
செல்வமருதன்
செல்வமலை
செல்வமலையன்
செல்வமலையோன்
செல்வமழவன்
செல்வமள்ளன்
செல்வமறவன்
செல்வமன்னன்
செல்வமாண்பன்
செல்வமார்பன்
செல்வமாறன்
செல்வமான்
செல்வமானன்
செல்வமின்னல்
செல்வமுகன்
செல்வமுகிலன்
செல்வமுடி
செல்வமுத்தன்
செல்வமுத்து
செல்வமுதல்வன்
செல்வமுரசு
செல்வமுருகன்
செல்வமுருகு
செல்;வமுறுவல்
செல்வமுறையோன்
செல்வமுனைவன்
செல்வமெய்யன்
செல்வமேழி
செல்வமைந்தன்
செல்வமொழி
செல்வமௌவல்
செல்வயாழோன்
செல்வவடிவேல்
செல்வவண்ணன்
செல்வவரம்பன்
செல்வவலவன்
செல்வவழுதி
செல்வவள்ளல்
செல்வவளத்தன்
செல்வவளவன்
செல்வவாகை
செல்வவாணன்
செல்வவிழியன்
செல்வவீரன்
செல்வவெற்பன்
செல்வவெற்றி
செல்வவெற்றியன்
செல்வவென்றி
செல்வவென்றியன்
செல்வவேங்கை
செல்வவேந்தன்
செல்வவேல்
செல்வவேலன்
செல்வவேலவன்
செல்வவேலோன்
செல்வவேள்
செல்வவேளிர்
செல்வன்

செழியன் -
பாண்டியமன்னர், குடிப்பெயர்.
செழியன்

செழு(மை) -
செழிப்பு, கொழுமை, வளம்.
செழுங்கதிர்
செழுங்கிழான்
செழுங்கிள்ளி
செழுங்கீரன்
செழுங்குமரன்
செழுங்குன்றன்
செழுங்கோ
செழுங்கோடன்
செழுங்கோதை
செழுங்கோமான்
செழுங்கோவன்
செழுங்கோன்
செழுஞ்சாந்து
செழுஞ்;சீரன்
செழுஞ்சுடர்
செழுஞ்சேய்
செழுஞ்சோலை
செழுந்தகை
செழுந்தகையன்
செழுந்தங்கம்
செழுந்தங்கன்
செழுந்தமிழ்
செழுந்;தமிழன்
செழுந்தாரான்
செழுந்தாரோன்
செழுந்திருவன்
செழுந்திறல்
செழுந்திறலோன்
செழுந்தீ
செழுந்துணை
செழும்பொழிலன்
செழும்பொறை
செழும்பொறையன்
செழும்பொன்னன்
செழுமகன்
செழுமணி
செழுமதி
செழுமலை
செழுமலையன்
செழுமாறன்
செழுமுகன்
செழுமுடி
செழுமுத்தன்
செழுமுத்து
செழுமுதல்வன்
செழுமுரசு
செழுமுறுவல்
செழுமெய்யன்
செழுமை
செழுமைந்தன்
செழுமையன்
செழுமொழி
செழுவண்ணன்
செழுவழுதி
செழுவளத்தன்
செழுவளவன்
செழுவாகை
செழுவாணன்
செழுவிழியன்
செழுவிறல்
செழுவீரன்
செழுவெற்பன்
செழுவெற்றி
செழுவேங்கை
செழுவேந்தன்
செழுவேல்
செழுவேலன்
செழுவேலோன்
செழுவழகன்
செழுவூரன்
செழுவெழிலன்
செழுவையன்
செழுவொளி

சென்னி -
சோழர்குலப்பெயர்.
சென்னி
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது