முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
சே -சோ ஞா
சேந்தன் -
முருகன், சிவந்தவன்.
சேந்தன்

சேய் -
இளமை, சிவப்பு.
சேயன்
சேயூரன்
சேயோன்

சேர்ப்பன் -
நெய்தல், நிலத்தலைவன்.
சேர்ப்பன்

சேரன் -
மூவேந்தருள் ஒருவன்.
சேரக்கடல்
சேரக்கணை
சேரக்கதிர்
சேரக்கதிரவன்
சேரக்கதிரன்
சேரக்கதிரோன்
சேரக்கலைஞன்
சேரக்கனல்
சேரக்கனலன்
சேரக்கனி
சேரக்காவலன்
சேரக்கிள்ளி
சேரக்குடிமகன்
சேரக்குமரன்
சேரக்குரிசில்
சேரக்குன்றன்
சேரக்கூத்தன்
சேரக்கேள்வன்
சேரக்கொடி
சேரக்கொழுந்து
சேரக்கொற்றவன்
சேரக்கொற்றன்
சேரக்கொன்றை
சேரக்கோ
சேரக்கோடன்
சேரக்கோதை
சேரக்கோமான்
சேரக்கோவன்
சேரக்கோன்
சேரச்சாந்து
சேரச்சாரல்
சேரச்சான்றோன்
சேரச்சீரன்
சேரச்சீராளன்
சேரச்சுடர்
சேரச்சுடரோன்
சேரச்செம்மல்
சேரச்செல்வன்
சேரச்சேந்தன்
சேரச்சேய்
சேரத்தகை
சேரத்தகையன்
சேரத்தங்கன்
சேரத்தம்பி
சேரத்தமிழ்
சேரத்தமிழன்
சேரத்தலைவன்
சேரத்தனையன்
சேரத்தானையன்
சேரத்திண்ணன்
சேரத்திருவன்
சேரத்திறத்தன்
சேரத்திறல்
சேரத்திறலோன்
சேரத்துணைவன்
சேரத்;தூயவன்
சேரத்தூயன்
சேரத்;தூயோன்
சேரத்தென்றல்
சேரத்தேவன்
சேரத்தோழன்
சேரத்தோன்றல்
சேரநம்பி
சேரநல்லன்
சேரநல்லோன்
சேரநன்னன்
சேரநாகன்
சேரநாடன்
சேரநிலவன்
சேரநெஞ்சன்
சேரநெறியன்
சேரநேயன்
சேரப்பரிதி
சேரப்பாவலன்
சேரப்பிறை
சேரப்புகழ்
சேரப்புகழன்
சேரப்புகழோன்
சேரப்புலவன்
சேரப்பூவன்
சேரப்பொருநன்
சேரப்பொருப்பன்
சேரப்பொழில்
சேரப்பொழிலன்
சேரப்போர்
சேரப்போரோன்
சேரமகன்
சேரமணி
சேரமதி
சேரமருகன்
சேரமருதன்
சேரமல்லன்
சேரமலை
சேரமலையன்
சேரமழவன்
சேரமள்ளன்
சேரமறவன்
சேரமன்னன்
சேரமாண்பன்
சேரமார்பன்
சேரமான்
சேரமானன்
சேரமைந்தன்
சேரமொழி
சேரயாழோன்
சேரலாதன்
சேரவமுதன்
சேரவமுது
சேரவரசன்
சேரவரசு
சேரவரம்பன்
சேரவழகன்
சேரவழகு
சேரவள்ளல்
சேரவளத்தன்
சேரவளநாடன்
சேரவளவன்
சேரவாகை
சேரவாணன்
சேரவாழி
சேரவில்லோன்
சேரவிறல்
சேரவிறலன்
சேரவிறலோன்
சேரவின்பன்
சேரவினியன்
சேரவீரன்
சேரவுழவன்
சேரவூரன்
சேரவூரான்
சேரவூரோன்
சேரவெழிலன்
சேரவெழிலோன்
சேரவெழினி
சேரவெற்பன்
சேரவேங்கை
சேரவேந்தல்
சேரவேந்தன்
சேரவேல்
சேரவேலன்
சேரவேலோன்
சேரவேள்
சேரன்
 
சொல் -
மொழி.
சொல்லரசன்
சொல்லரசு
சொல்லழகன்
சொல்லன்பன்
சொல்லாழி
சொல்லாளன்
சொல்லின்பன்
சொல்லினியன்
சொல்லேருழவன்
சொல்லோவியன்
சொல்வண்ணன்
சொல்வரம்பன்
சொல்வல்லோன்
சொல்வழுதி
சொல்வள்ளல்
சொல்வளத்தன்
சொல்வளவன்
சொல்வாகை
சொல்வாணன்
சொல்வேங்கை
சொல்வேந்தன்
சொற்கடல்
சொற்கணை
சொற்கதிர்
சொற்கனல்
சொற்கிழான்
சொற்கிள்ளி
சொற்கீரன்
சொற்குரிசில்
சொற்குன்றன்
சொற்கோ
சொற்கோடன்
சொற்கோதை
சொற்கோமான்
சொற்கோவன்
சொற்கோன்
சொற்சுடர்
சொற்செம்மல்
சொற்செல்வன்
சொற்சேந்தன்
சொற்சோலை
சொன்மணி
சொன்மதி
சொன்மலை
சொன்மாண்பன்
சொன்மாறன்
சொன்முத்தன்
சொன்முரசு
 
சோர்வு -
அயர்ச்சி
சோர்விலான்

சோலை -
கா.
சோலை
சோலைக்கதிர்
சோலைக்கனி
சோலைக்கிழான்
சோலைக்கிள்ளி
சோலைக்கிளி
சோலைக்குயில்
சோலைக்கீரன்
சோலைக்குமரன்
சோலைக்குன்றன்
சோலைக்கூத்தன்
சோலைக்கோடன்
சோலைக்கோமான்
சோலைக்கோவன்
சோலைக்கோன்
சோலைச்சுடர்
சோலைச்செம்மல்
சேலைச்செல்வன்
சோலைத்தம்பி
சோலைத்தென்றல்
சோலைத்தேவன்
சோலைநம்பி
சோலைநாடன்
சோலைநிலவன்
சோலைநிலவு
சோலைநெஞ்சன்
சோலைநேயன்
சோலைமணி
சோலைமதி
சோலைமலை
சோலைமறவன்
சோலைமாண்;பன்
சோலைமுத்தன்
சோலைமுத்து
சோலைமுருகன்
சோலையப்பன்
சோலையரசன்
சோலையரசு
சோலையன்
சோலையூரன்
சோலையொளி
சோலைவண்ணன்
சோலைவரம்பன்
சோலைவழுதி
சோலைவள்ளல்
சோலைவளத்தன்
சோலைவளவன்
சோலைவாகை
சோலைவாணன்
சோலைவிழியன்
சோலைவீரன்
சோலைவெற்பன்
சோலைவெற்றி
சோலைவெற்றியன்
சோலைவென்றி
சோலைவென்றியன்
சோலைவேங்கை
சோலைவேந்தன்
சோலைவேல்
சோலைவேலன்
சோலைவேலவன்
சோலைவேலோன்
சோலைவேள்
சோலைவேளிர்

சோழன் -
வளவர் குலப்பெயர்.
சோழக்கடல்
சோழக்கணை
சோழக்கதிர்
சோழக்கதிரவன்
சோழக்கதிரன்
சோழக்கூத்தன்
சோழக்கேள்வன்
சோழக்கொடி
சோழக்கொழுந்து
சோழக்கொற்றவன்
சோழக்கொற்றன்
சோழக்கொன்றை
சோழக்;கோ
சோழக்கோடன்
சோழக்கோதை
சோழக்கோமான்
சோழக்கோவன்
சோழக்கோன்
சோழச்சாந்து
சோழச்சாரல்
சோழச்சான்றோன்
சோழச்சீரன்
சோழச்சீராளன்
சோழச்சீரோன்
சோழச்சுடர்
சோழச்சுடரோன்
சோழச்செம்மல்
சோழச்செல்வன்
சோழச்சென்னி
சோழச்சேந்தன்
சோழச்சேய்
சோழத்தகை
சோழத்தகையன்
சோழத்தங்கன்
சோழத்தம்பி
சோழத்தமிழ்
சோழத்தமிழன்
சோழத்தலைவன்
சோழத்தனையன்
சோழத்தானையன்
சோழத்திண்ணன்
சோழத்திருவன்
சோழத்திறத்தன்
சோழத்திறல்
சோழத்திறலோன்
சோழத்துணைவன்
சோழத்தூயவன்
சோழத்தூயன்
சோழத்தூயோன்
சோழத்தென்றல்
சோழத்தேவன்
சோழத்தோழன்
சோழத்தோன்றல்
சோழநம்பி
சோழநல்லன்
சோழநல்லோன்
சோழநன்னன்
சோழநாகன்
சோழநாடன்
சோழநிலவன்
சோழநெஞ்சன்
சோழநெறியன்
சோழநேயன்
சோழநேரியன்
சோழப்பரிதி
சோழப்பாவலன்
சோழப்பிறை
சோழப்புகழ்
சோழப்புகழன்
சோழப்புகழோன்
சோழப்புலவன்
சோழப்பூவன்
சோழப்பொருநன்
சோழப்பொருப்பன்
சோழப்பொழில்
சோழப்பொழிலன்
சோழப்போர்
சோழப்போரோன்
சோழமகன்
சோழமணி
சோழமதி
சோழமருகன்
சோழமருதன்
சோழமல்லன்
சோழமலை
சோழமலையன்
சோழமழவன்
சோழமள்ளன்
சோழமறவன்
சோழமன்னன்
சோழமாண்பன்
சோழமார்பன்
சோழமான்
சோழமானன்
சோழமுகிலன்
சோழமுடி
சோழமுத்தன்
சோழமுத்து
சோழமுதல்வன்
சோழமுரசு
சோழமுருகன்
சோழமுருகு
சோழமுறுவல்
சோழமுனைவன்
சோழமெய்யன்
சோழமேழி
சோழமைந்தன்
சோழமொழி
சோழயாழோன்
சோழவமுதன்
சோழவமுது
சோழவரசன்
சோழவரசு
சோழவரம்பன்
சோழவழகன்
சோழவழகு
சோழவள்ளல்
சோழவளத்தன்
சோழவளநாடன்
சோழவளவன்
சோழவாகை
சோழவாணன்
சோழவாழி
சோழவில்லோன்
சோழவிறல்
சோழவிறலன்
சோழவிறலோன்
சோழவின்பன்
சோழவினியன்
சோழவீரன்
சோழவுழவன்
சோழவூரன்
சோழவூரான்
சோழவூரோன்
சோழவெழிலன்
சோழவெழிலோன்
சோழவெழினி
சோழவெற்பன்
சோழவேங்கை
சேழவேந்தல்
சோழவேந்தன்
சோழவேரன்
சோழவேல்
சோழவேலன்
சோழவேலவன்
சோழவேலோன்
சோழவேள்
சோழன்
 
ஞாயிறு -
கதிரவன்.
ஞாயிற்றுக்கதிர்
ஞாயிற்றுச்சுடர்
ஞாயிற்றுத்தீ
ஞாயிற்றொளி
ஞாயிறு

ஞாலம் -
உலகம்.
ஞாலக்கடல்
ஞாலக்கதிர்
ஞாலக்கனல்
ஞாலக்காவலன்
ஞாலக்கிழான்
ஞாலக்கிள்ளி
ஞாலக்கிளி
ஞாலக்கீரன்
ஞாலக்குடிமகன்
ஞாலக்குமரன்
ஞாலக்குரிசில்
ஞாலக்குளத்தன்
ஞாலக்குன்றன்
ஞாலக்கூத்தன்
ஞாலக்கேள்வன்
ஞாலக்கொடி
ஞாலக்கோ
ஞாலக்கோடன்
ஞாலக்கோமான்
ஞாலக்கோவன்
ஞாலக்கோன்
ஞாலச்சான்றோன்
ஞாலத்தம்பி
ஞாலத்தலைவன்
ஞாலத்தனையன்
ஞாலத்திண்ணன்
ஞாலத்திருவன்
ஞாலத்திறத்தன்
ஞாலத்திறல்
ஞாலத்திறலோன்
ஞாலத்தீ
ஞாலத்துணை
ஞாலத்துணைவன்
ஞாலத்துரை
ஞாலத்துறைவன்
ஞாலத்தென்றல்
ஞாலத்தென்னன்
ஞாலத்தேவன்
ஞாலத்தோழன்
ஞாலத்தோன்றல்
ஞாலநம்பி
ஞாலநல்லன்
ஞாலநல்லோன்
ஞாலநன்னன்
ஞாலநாகன்
ஞாலநாடன்
ஞாலநிலவன்
ஞாலநிலவு
ஞாலநெஞ்சன்
ஞாலநெறியன்
ஞாலப்பரிதி
ஞாலப்பன்
ஞாலப்பாண்டியன்
ஞாலப்பாரி
ஞாலப்பாவலன்
ஞாலப்பிள்ளை
ஞாலப்பிறை
ஞாலப்புகழன்
ஞாலப்புலவன்
ஞாலப்பூவன்
ஞாலப்பெரியன்
ஞாலப்பேகன்
ஞாலப்பொருநன்
ஞாலப்பொருப்பன்
ஞாலப்பொழில்
ஞாலப்பொழிலன்
ஞாலப்பொறை
ஞாலப்;பொறையன்
ஞாலம்
ஞாலமகன்
ஞாலமணி
ஞாலமதி
ஞாலமருதன்
ஞாலமல்லன்
ஞாலமலை
ஞாலமலையன்
ஞாலமழவன்
ஞாலமள்ளன்
ஞாலமறவன்
ஞாலமன்னன்
ஞாலமாறன்
ஞாலமுகன்
ஞாலமுகிலன்
ஞாலமுடி
ஞாலமுத்தன்
ஞாலமுத்து
ஞாலமுதல்வன்
ஞாலமுதன்
ஞாலமுரசு
ஞாலமெய்யன்
ஞாலமைந்தன்
ஞாலவண்ணன்
ஞாலவரசன்
ஞாலவரசு
ஞாலவரம்பன்
ஞாலவருவி
ஞாலவழகன்
ஞாலவழகு
ஞாலவழுதி
ஞாலவள்ளல்
ஞாலவளத்தன்
ஞாலவளவன்
ஞாலவாணன்
ஞாலவாரி
ஞாலவீரன்
ஞாலவெற்பன்
ஞாலவெற்றி
ஞாலவேங்கை
ஞாலவேந்தன்
ஞாலவேல்
ஞாலவேலன்
ஞாலவேலவன்
ஞாலவேலோன்
ஞாலவேள்
ஞாலன்
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது