முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
நெ - நொ
நெஞ்சு -
மனம்.
நெஞ்சநேயன்
நெஞ்சன்

நெடுமை -
நீட்சி, உயர்வு.
நெடியோன்
நெடுங்கடல்
நெடுங்கிள்ளி
நெடுங்கீரன்
நெடுங்குமரன்
நெடுங்குன்றன்
நெடுங்கோ
நெடுங்கோன்
நெடுஞ்சுடர்;
நெடுஞ்;சுடரோன்
நெடுஞ்செழியன்
நெடுஞ்சென்னி
நெடுஞ்சேரன்
நெடுஞ்சேரலாதன்
நெடுந்திரையன்
நெடும்பரிதி
நெடும்படை
நெடும்பிறை
நெடும்புகழன்
நெடுமணி
நெடுமதி
நெடுமலை
நெடுமல்லன்
நெடுமாறன்
நெடுமுரசு
நெடுமொழி
நெடுவழுதி
நெடுவானம்
நெடுவேங்கை
நெடுவேல்
நெடுவேலன்
நெடுவேலோன்
நெடுவேள்

நெய்தல் -
நெய்தல் நிலம், பின்னுதல்.
நெய்தல்வண்ணன்
நெய்தல்வலவன்
நெய்தல்வளத்தன்
நெய்தல்வாணன்
நெய்தல்வீரன்
நெய்தல்;வேங்கை
நெய்தல்வேந்தன்
நெய்தல்வேலன்
நெய்தலண்ணல்
நெய்தலப்பன்
நெய்தலமுதன்
நெய்தலரசன்
நெய்தலழகன்
நெய்தலறிஞன்
நெய்தலன்பன்
நெய்தலாளன்
நெய்தலாற்றலன்
நெய்தலினியன்
நெய்தலூரன்
நெய்தலெழிலன்
நெய்தலெழிலோன்
நெய்தலெழினி
நெய்தலேந்தல்
நெய்தலையன்
நெய்தலொளி
நெய்தற்காவலன்
நெய்தற்கிழான்
நெய்தற்குமரன்
நெய்தற்குன்றன்
நெய்தற்கோ
நெய்தற்கோடன்
நெய்தற்கோமான்
நெய்தற்கோவன்
நெய்தற்கோன்
நெய்தற்சுடர்
நெயதற்சுடரோன்
நெய்தற்செம்மல்
நெய்தற்செல்வன்
நெய்தற்சேய்
நெய்தற்புகழன்
நெய்தற்புலவன்
நெய்தனம்பி
நெய்தனாடன்
நெய்தனேயன்

நெல் -
ஒருவகைக்கூலம்.
நெல்வளத்தன்
நெற்கடல்
நெற்கதிர்
நெற்கிழான்
நெற்குன்றன்
நெற்பொழில்
நென்மணி
நென்மலை
நென்முத்து
நென்னாடன்

நெறி -
வழி, ஒழுக்கம்.
நெறி
நெறிக்குமரன்
நெறிக்குன்றன்
நெறிக்கோதை
நெறிக்கோமான்
நெறிக்கோவன்
நெறிச்சுடர்
நெறிச்சுடரோன்
நெறிச்செம்மல்
நெறித்தகை
நெறித்தகையன்
நெறிநாடன்
நெறிநாவன்
நெறிநெஞ்சன்
நெறிமணி
நெறிமதி
நெறிமலை
நெறிமாண்பன்
நெறிமார்பன்
நெறிமுதல்வன்
நெறிமுறையன்
நெறிமைந்தன்
நெறிமொழி
நெறியமுதன்
நெறியழகன்
நெறியினியன்
நெறிய10ரன்
நெறியெழிலன்
நெறியன்
நெறிவாணன்
நெறிவிளம்பி
நெறிவீரன்
நெறிவேந்தன்
 
நேயம் -
அன்பு.
நேயக்கடல்
நேயக்கண்ணன்
நேயக்கதிர்
நேயக்கதிரன்
நேயக்கதிரோன்
நேயக்கனி
நேயக்குமரன்
நேயக்குரிசில்
நேயக்கூத்;தன்
நேயச்சுடர்
நேயச்சுடரோன்
நேயச்சுனை
நேயச்சுனையான்
நேயச்செம்மல்
நேயச்செல்வன்
நேயத்;தம்பி
நேயத்தமிழ்
நேயத்தமிழன்
நேயநாவன்
நேயநிலவன்
நேயநெஞ்சன்
நேயநெறியன்
நேயப்பரிதி
நேயப்பொறை
நேயப்பொறையன்
நேயமணி
நேயமதி
நேயமருதன்
நேயமலை
நேயமலையன்
நேயமலையோன்
நேயமறவன்
நேயமன்னன்
நேயமாண்பன்
நேயமார்பன்
நேயமாறன்
நேயமானன்
நேயமுத்தன்
நேயமுத்து
நேயமுதல்வன்
நேயமுரசு
நேயமுருகன்
நேயமுருகு
நேயமைந்தன்
நேயமொழி
நேயவண்ணன்
நேயவள்ளல்
நேயவளத்தன்
நேயவளவன்
நேயவாகை
நேயவாணன்
நேயவிழியன்
நேயவீரன்
நேயவெற்பன்
நேயவேங்கை
நேயவேந்தன்
நேயன்

நேர்மை -
உண்மை, கோடாமை.
நேர்நெஞ்சன்
நேர்மை
நேர்மையன்
நேர்விழியன்
நேர்வேல்
நேரப்பன்
நேரியன்
 
நொச்சி -
ஒருசிற்றூர், ஒருசெடி.
நொச்சிக்கண்ணன்
நொச்சிக்கதிர்
நொச்சிக்காடன்
நொச்சிக்காவலன்
நொச்சிக்கிழான்
நொச்சிக்குமரன்
நொச்சிக்குன்றன்
நொச்சிக்கூத்தன்
நொச்சிக்கோடன்
நொச்சிக்கோதை
நொச்சிக்கோமான்
நொச்சிக்கோன்
நொச்சிச்செம்மல்
நொச்சிச்செல்வன்
நொச்சித்தங்கன்
நொச்சித்தம்பி
நொச்சித்துரை
நொச்சித்தேவன்
நொச்சிநம்பி
நொச்சிநாடன்
நொச்சிநேயன்
நொச்சிப்புலவன்
நொச்சிப்பொழில்
நொச்சிப்பொழிலன்
நொச்சிமணி
நொச்சிமதி
நொச்சிமருதன்
நொச்சிமலை
நொச்சிமறவன்
நொச்சிமன்னன்
நொச்சிமுத்து
நொச்சிமுதல்வன்
நொச்சிமுரசு
நொச்சிமுருகன்
நொச்சிமுருகு
நொச்சிமைந்தன்
நொச்சிவண்ணன்
நொச்சிவலவன்
நொச்சிவள்ளல்
நொச்சிவளத்தன்
நொச்சிவளவன்
நொச்சிவாணன்
நொச்சிவிறல்
நொச்சிவீரன்
நொச்சிவெற்பன்
நொச்சிவேங்கை
நொச்சிவேந்தன்
நொச்சிவேலன்
நொச்சிவேள்
 
 
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது