முதற்பக்கம் செல்வதற்கு

 
அனைத்திலும் விடுபட்டவை

அகன் - உள்ளத்தன்
அஞ்சான் - அஞ்சாதவன், அச்சமற்றவன்
அஞ்சி - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன் பெயர்
அண்ணல் - தலைமைப்பண்புடைவன்
அத்தி - தமிழரசன் ஒருவனின் பெயர்
அப்பன் - மேலோன்
அம்பி - ஓடம்
அமுதன் - இனியவன், அமுதத்தையொத்தவன்
அமுது - இனிமை
அரசன் - வேந்தன்
அரசு - வேந்து
அரியன் - அருமையானவன், அரிபோன்றவன்
அருவி - நீரூற்று, மலையின்வீழ்புனல்
அலை - நீரலை, நீர்த்திரை
அழகன் - அழகானவன்
அழகு - எழில்
அறவன் - அறமுடையவன்
அறவோன் - அறமுடையவன்
அறிஞன் - அறிவுடையவன்
அறிவன் - அறிவுடையவன்
அறிவு - அறிவுடையவன்
அன் - ஆண்பால்ஈறு
அன்பன் - அன்புடையவன்
அன்பு - அன்புடைமை


ஆளன் - ஆள்பவன்
ஆளி - ஆள்பவன்
ஆற்றல் - திறனுடையவன்
ஆற்றலன் - திறலன், திறலோன்


இசை - புகழ், பண்
இசைஞன் - பாடகன்
இயன் - பின்னொட்டு
இன்பம் - உவகை, மகிழ்ச்;சி
இன்பன் - மகிழ்ச்சியுடையவன்
இனியன் - இனிமையானவன்


உடையான் - உடையவன்
உரவோன் - உறுதியுடையவன்
உருவன் - உருவமுடையவன்
உழவன் - உழுபவன்
உறைவோன் - வாழ்பவன் - தங்குபவன்


ஊரன் - ஊரைச்சார்ந்தவன், ஊரையுடையவன்
ஊரான் - ஊரைச்சார்ந்தவன், ஊரையுடையவன்
ஊரோன் - ஊரைச்சார்ந்தவன், ஊரையுடையவன்


எரி - நெருப்பு
எழிலன் - அழகன், எழுச்சியுடையவன்
எழிலான் - அழகன், எழுச்சியுடையவன்
எழிலோன் - அழகன், எழுச்சியுடையவன்
எழினி - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன் பெயர்
எளியன் - எளிமையானவன்
எளியோன் - எளிமையானவன்


ஏந்தல் - மேலோன், தலைமைப்பண்புடையவன், உயர்ந்தோன்
ஏந்தி - மேலோன், தலைமைப்பண்புடையவன், உயர்ந்தோன்
ஏரன் - உழவன், அழகன், எழுச்சியுடையவன்
ஏறு - ஆண்புலி, ஆணரிமா, காளை


ஐயன் - தலைமைப்பண்பினான், மேலோன்
ஐயா - தலைமைப்பண்பினான், மேலோன்


ஒலி - ஓசை
ஒலியன் - ஒலிப்பவன்
ஒளி - வெளிச்சம்
ஒளியன் - ஒளியையுடையவன்


ஓவியன் - சித்திரம்வரைபவன்

கடல் - பருமை, பெருமை, மிகுதி
கண்ணன் - கண்போன்றவன், கண்ணில்நிற்பவன்
கண்ணு - கண்போன்றவன், கண்ணில்நிற்பவன்
கணை - அம்பு
கதிர் - பகலவன், ஞாயிறு, சுடர்,கூலக்கதிர்
கதிரவன் - பகலவன், ஞாயிறு, சுடர்
கதிரன் - பகலவன், ஞாயிறு, கதிரவன், சுடர்
கதிரோன் - பகலவன், ஞாயிறு, கதிரவன், சுடர்
கரை - எல்லை
கலை - கல்;வி
கலைஞன் - கல்வியுடையவன்
கழியான் - கழிநிலத்தவன்
கனல் - நெருப்பு
கனி - பழம், இனிமை

கா
காடன் - காட்டிலுறைபவன், காடுடையான்
காரி - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன்பெயர்
காவலன் - காப்பவன்

கி
கிழான் - உரிமையுடையவன்
கிள்ளி - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன்பெயர்
கிளி - கிள்ளை

கீ
கீரன் - கழகப்புலவரொருவர் பெயர்

கு
குடிமகன் - குடிப்பிறப்புடையோன், குடிப்பிறந்தோன்
குமரன் - இளமையுடையவன், இளைஞன்
குரிசில் - உயர்ந்தோன், தலைவன், பெரியோன்
குளத்தன் - குளத்தையுடையவன்
குன்றன் - குன்றிலுறைபவன், குன்றையுடையவன், குன்றனையன், பெரியோன்

கூ
கூடலன் - கூடனிலத்தவன்
கூத்தன் - ஆடுபவன்

கே
கேழன் - நிறத்தன்
கேள்வன் - அன்பன், உறவினன், நண்பன்

கொ
கொடி - கொடி
கொடியோன் - கொடியையுடையவன்
கொழுந்து - சுடர், இளந்தளிர், இளமை, மென்மை
கொற்றவன் - வேந்தன், வெற்றியுடையவன், காவலன்
கொற்றன் - வெற்றியுடையவன்
கொன்றை - ஒருமரம்

கோ
கோ - வேந்தன்
கோடன் - மலையன்
கோதை - தமிழரசன் ஒருவன்பெயர், மாலை
கோமான் - அரசன், வேந்தன்
கோவன் - அரசன், வேந்தன்
கோன் - அரசன், வேந்தன்

சா
சந்தனம் - மணங்கமழ்மரம், மணச்சாந்து
சாந்து - சந்தனச்சாந்து
சாரல் - பக்கமலை
சான்றோன் - பெரியோன்
அன்பு, நாண், ஒப்புரவு,
கண்ணோட்டம் (அருள்), வாய்மை
ஆகிய ஐந்து குணங்களுடையவன் 
சீ
சீரன் - சிறப்புடையவன்
சீராளன் - சிறப்புடையவன்
சீரோன் - சிறப்புடையவன்

சு
சுடர் - ஒளி
சுடரோன் - ஒளியுடையவன்
சுனை - நீர்ச்சுனை
சுனையான் - நீர்ச்சுனையையுடையவன்

சூ
சூடன் - அணிந்தவன்
சூடி - அணிந்தவன்

செ
செந்தில் - ஓரிடப்பெயர்
செம்மல் - தலைமைப்பண்புடையவன்
செல்வன் - செல்வமுடையவன்
செழியன் - பாண்டியவரசர் குலப்பெயர்
சென்னி - சோழவரசர் குலப்பெயர்

சே
சேந்தன் - செம்மையானவன், சிவந்தவன்
சேய் - குழந்தை, சிவந்தவன்
சேரலாதன் - சேரர்குலப் பேரரசன் ஒருவன்பெயர்
சேரன் - சேரமன்னர் குலப்பெயர்
சோலை - பொழில்
சோலையன் - சோலையையுடையவன்
சோழன் - சோழவரசர் குலப்பெயர்


தகை - தகுதியுடையவன், தகைமையுடையவன்
தகையன் - தகுதியுடையவன், தகைமையுடையவன்
தங்கம் - தங்கம்
தங்கன் - தங்கம் போன்றவன், தங்கத்தையுடையவன்
தணலன் - நெருப்னையவன்
தணிகையன் - தணிகை என்னும் இடத்தைச்சேர்ந்தவன்
தம்பி - பின்பிறந்தவன், இளையவன்
தமிழ் - இனிமை, நீர்மை
தமிழன் - தமிழைத் தாய்மொழியாகக்கொண்டவன்
தலைவன் - முதன்மையானவன், முதல்வன்
தழலன் - நெருப்பனையன்
தழலோன் - நெருப்பனையன்
தனையன் - மகன்

தா
தாரான் - மாலையணிந்தவன்
தாரோன் - மாலையணிந்தவன்
தாளன் - முயற்சியுடையவன்
தானையன் - படையுடையவன்


தி
திண்ணன் - உறுதியுடையவன்
திருவருள் - அருளுடையவன்
திருவன் - செல்வமுடையவன்
திறத்தன் - திறமையுடையவன், தன்மையுடையவன்
திறல் - திறமையுடையவன்
திறலோன் - திறமையுடையவன், தன்மையுடையவன்

தீ
தீ - நெருப்பு

து
துணை - உதவி
துணைவன் - உதவுபவன், நட்பினன், துணைநிற்பவன்
துரை - மேலானவன்
துறை - துறைசார்ந்தவன்
துறைவன் - கடனாடன், நெய்தல்; நிலத்தவன், துறைசார்ந்தவன்

தூ
தூயவன் - தூய்மையானவன், பண்புடையோன்
தூயன் - தூய்மையானவன், பண்புடையோன்
தூயோன் - தூய்மையானவன், பண்புடையோன்

தெ
தெய்வம் - மேலோன்
தென்றல் - இளங்காற்று
தென்னவன் - தென்னாட்டவன், பாண்டியர் பெயர்
தென்னன் - தென்னாட்டவன், பாண்டியர் பெயர்

தே
தேவன் - மேலோன்
தேறல் - தேன்
தேன் - இனியவன், தேனனையவன்

தொ
தொடை - மாலை

தோ
தோணி - ஓடம்
தோழன் - தோழமையுடையவன், துணைவன்
தோன்றல் - தலைவன், மேலோன்


நம்பி - ஆடவருட்சிறந்தவன்
நல்லன் - நல்லவன்
நல்லோன் - நல்லவன்
நன்னன் - தமிழ்ச்சிற்றரசன் ஒருவன் பெயர், நன்மையுடையவன்

நா
நாகன் - தமிழர் பண்டைக்குலப்பெயர்
நாடன் - நாட்டையுடையவன,; நாட்டைச்சார்ந்தவன்
நாவன் - நாவில் வல்லவன், சொல்வன்மையுடையவன்

நி
நிலவன் - நிலவுபோன்றவன்
நிலவு - நிலவுபோன்றவன்

நெ
நெஞ்சன் - உள்ளமுடையவன்
நெடியோன் - உயர்ந்தவன், பெரியோன்
நெறியன் - நல்வழிச்செல்வோன்

நே
நேயன் - அன்பன்
நேரியன் - நேர்மையானவன்


பகலவன் - ஒளியுடையவன், ஞாயிறு
பகலோன் - ஒளியுடையவன், ஞாயிறு
பரிதி - ஒளியுடையவன், ஞாயிறு

பா
பா - பாட்டு
பாடி - பாடுபவன்
பாண்டியன் - முதற்றமிழரசர் குலப்பெயர்
பாரி - தமிழ்க்குறுனிலமன்னன்பெயர்(வள்ளல்)
பாவலன் - பாவில்வல்லவன்

பி
பித்தன் - ஊன்றிய உணர்வுடையவன்
பிள்ளை - பிள்ளை
பிறை - பிறைமதி

பு
புகழ் - மேன்மை
புகழன் - புகழுடையவன்
புகழோன் - புகழுடையவன்
புதியவன் - புதுமையானவன்
புரவலன் - காவலன், அரசன்
புலவன் - புலமையுடையவன்

பூ
பூவன் - மலர்போன்றவன்

பெ
பெரியன் - பெருமையுடையவன், உயர்ந்;தோன், சான்றோன்.

பே
பேகன் - தமிழ்க்குறுநிலமன்னன் ஒருவன்பெயர்.

 
பொ
பொருநன் - போர்செய்பவன், ஒப்பானவன்
பொருப்பன் - மலைநாடன், மலைபோன்றவன்.
பொழில் - சோலை
பொழிலன் - சோலையையுடையவன்
பொறை - பொறுமையுடையவன், சேரர்குலப்பெயர்
பொறையன் - பொறுமையுடையவன்
பொன்னன் - பொன்போன்றவன், பொன்னையுடையவன்

போ
போர் - அமர்
போரோன் - போர்செய்பவன், போர்க்குணமுடையவன்


மகன் - ஆண்மகவு, ஆடவன்
மணி - மதிப்புடையவன், அழகுடையவன்
மதி - அறிவு, திங்கள், நிலவு
மருகன் - மரபினன், மருமகன்
மருதன் - மருதநிலத்தவன், வயலூரான்
மல்லன் - வீரன், போர்வலியன்
மலை - உறுதி, பெருமை
மலையன் - உறுதியுடையவன், மலையையுடையவன், மலைநாடன்
மலையோன் - உறுதியுடையவன், மலையையுடையவன், மலைநாடன்
மழவன் - இளமையானவன்
மள்ளன் - வலிமையுடையவன், இளைஞன், படைவீரன்
மறவன் - வீரன்
மன்னன் - அரசன்

மா
மா - செல்வம், பெருமை, வலி, அழகு
மாண்பன் - மாட்சிமையுடையவன்
மார்பன் - மார்பையுடையவன்
மாறன் - பாண்டியமன்னர் குலப்பெயர்
மான் - ஆண்பால் ஈறு
மானன் - மானமுடையவன்
மி
மின்னல் - ஒளி

மு
முகன் - முகத்தையுடையவன்
முகிலன் - முகில்போன்றவன்
முடி - தலைமை
முத்தன் - முத்துப்போன்றவன், முத்தையுடையவன்
முத்து - முத்துப்போன்றவன், முத்தையுடையவன்
முதல்வன் - தலைவன், முன்னவன்
முரசு - போர்முரசனையர், வெற்றிமுரசனையர்
முருகன் - அழகன்
முருகு - இளமை, அழகு
முறுவல் - நகையுணர்வுடையவன்
முறையோன் - நெறியுடையோன்
முனைவன் - முன்னவன், தலைவன், முதல்வன்

மெ
மெய்யன் வழுதி
மெய்யன் - உண்மையுடையவன்

மே
மேழி - கலப்பை (உழுபவன்)

மை
மைந்தன் - வீரமுள்ளவன், மகன், இளையவன்

மொ
மொழி - மொழி

மௌ
மௌவல் - முல்லை

யா
யாழோன் - யாழையுடையவன்


வடிவேல் - கூர்வேல்
வண்ணன் - அழகன்
வரம்;பன் - எல்லையானவன்
வல்லவன் - ஆற்றலுடையோன்
வல்லோன் - ஆற்றலுடையோன்
வலவன் - ஆற்றலுடையோன்
வழுதி - பாண்டியர் குலப்பெயர்
வள்ளல் - வரையாது வழங்குபவன்
வளத்தன் - வளமுடையவன்
வளவன் - வளமுடையவன்

வா
வாகை - வெற்றி, வெற்றிமாலை
வாணன் - ஆற்றலுடையவன்
வாள் - வாளனையவன்

வி
வில் - வில்லனையவன்
வில்லவன் - வில்லனையவன்
வில்லோன் - வில்லனையவன், வில்லையுடையவன்
விழியன் - கண்ணழகுள்ளவன், கண்ணுடையவன்
விளம்பி - சொல்லுபவன்
விறல் - வீரம், வெற்றி
விறலன் - வீரன், வெற்றியன்.
விறலோன் - வீரன், வெற்றியன்

வீ
வீரன் - வீரமுள்ளவன், மறமுடையோன்

வெ
வெண்ணி - ஓரூர்
வெற்பன் - மலைநிகர்த்தவன், மலையுடையவன்
வெற்றி - வெற்றியடைதல்
வெற்றியன் - வெற்றியுடையன்
வென்றி - வெற்றியுடையன்
வென்றியன் - வெற்றியுடையன்

வே
வேங்கை - புலி
வேந்தன் - காவலன், அரசன்
வேல் - கூர்ங்கருவி
வேலன் - வேலையுடையவன்
வேலவன் - வேலையுடையவன்
வேலோன் - வேலையுடையவன்
வேள் - விரும்பப்படுபவன்
வேளிர் - தமிழ்க்குறுநிலமன்னர்; குலப்பெயர்
(சேரர்)
 

காப்புரிமை தமிழ் வளர்ச்சிக்கழகத்திற்குரியது