பொட்டு

பொட்டு

தொடங்கிய கவிதையை

முடிக்கத் தெரியவில்லை!

நீ வீசியெறிந்த ஒற்றைப்

பொட்டைத் தா!

அழகான முற்றுப்புள்ளி

வைத்து விடுகிறேன்!

https://www.theloadguru.com/