இதற்காக இருக்கலாம்!

ஒர் முன்பனி இரவில்

அருகில் துயிலும்

இல்லாளும் அருமை மகனும்

பாம்பு தீண்டி

இறந்துப்பட்டதாக

கனவு கண்டு

உறக்கம் களைந்து

பதறி எழுந்து

அவர்கள் பத்திரம்

உண்ர்ந்து ஆசுவாசப்படுத்தி

மேசையில் அமர்ந்தது;

ஒருவேளை இதை

எழுதுவதற்காக இருக்கலாம்!

https://www.theloadguru.com/