குழாய் நீர்

உச்சிப் பொழுதினில்
எட்டி குதித்து
கொட்டமடித்த
அதே ஆற்றின்
நீர்தானென்றாலும்,
குளோரின் கலந்து
குழாயில் வரும் அதனில் இல்லை
பழைய வாசம்!

– ப்ரியன்.

https://www.theloadguru.com/