நிலா பார்த்தல்

ஊரே நிலா இரசிக்க
காத்துக் கிடக்க!
நிலா மட்டும்
உனை இரசிக்க
காத்துக்கிடக்கிறது!

– ப்ரியன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.