குடைக்குள் மழை

குடைப் பிடித்து
காத்திருக்கிறேன்;
நீயும் வந்தால்
நனைந்து கொண்டே
செல்ல!

– ப்ரியன்.

0 thoughts on “குடைக்குள் மழை”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.