சுய ஆறுதல் மொழி

கவிதைக் குறிப்பு
தொலைந்த
முதல்நிமிட மனபாரம்
தொடர்ந்து
மெதுவாகத் தோன்றும்
அக்கவிதை எனக்கு
விதிக்கப் பட்டதல்ல என்ற
சுய ஆறுதல் மொழி…

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.