ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 19

பூ கிள்ளி
சூடிக்கொள்ள
பூவனமாகிறது சிரம்
வனதேவதையாகிறாய்
நீ

– ப்ரியன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.