நீயும்???

நாம் சந்தித்த அந்நொடி

என் கண்கள்
உந்தன் கண்களை
காதலிக்கத் தொடங்கியது!

என் சுவாசம் – காற்றில்
உந்தன் மூச்சைப்
பிரித்தறிய கற்றுக்கொண்டது!

என் இதயம்
உனக்கும் சேர்த்து துடிக்க
பழகிக் கொண்டது!

இதை கண்ட
நான் கண்டு கொண்டேன்
நம் சந்திப்பிற்க்கு முன்னமே
நான் உன்னை காதலித்ததை!

நீயும்???

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/