ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 24

துளியாய்
பருகுகிறேன்;
என்னில்
கடலாய்
நிறைகிறாய்…

– ப்ரியன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.