தவழும் காதல்

தூரத்தில் அமர்ந்து
கைநீட்டும் தாயைப் பார்த்து
பொக்கைவாயில் எச்சில் வழிய
வேகமாய் தவழ்ந்துச் செல்லும்
குழந்தைப் போல்;
அவளைக் கண்டால்
தவழ்ந்து அவளை நோக்கி
வேகமாய் முன்னேறுகிறது
என் காதல்!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/