கிறுக்குகிறது காதல்

நான் இறப்பதற்குள்
அவளைப் பற்றி
ஒரு குயர் நோட்டு அளவாவது
எழுதிமுடிக்க வேண்டும் என
மும்முரமாய் கண்டதையெல்லாம்
கிறுக்கித் தள்ளிக் கொண்டிருக்கிறது
என் காதல்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/