ஊஞ்சல் ஆடுகிறது காதல்!

அவளின் இதயத்தில்
ஒருமுனைக் கட்டி
எந்தன் நெஞ்சத்தில்
மறுமுனைக் கட்டி
பத்திரமாய்
சுகமாய்
ஊஞ்சல் ஆடுகிறது
காதல்!

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/