மனம் உறை பறவை – 07

கனிந்து உதிர்ந்துவிடும்
தருணத்தை எட்டுகிறது
உன் குவிந்த இதழில்
முத்தம்
இங்கே போர் மூள்கிறது
என் இதழுக்கும்
கன்னத்துக்கும்

– ப்ரியன்.

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/