சட்டை உரிக்கும் சர்ப்பம்

சட்டை உரித்தெறியும்
சர்ப்பமாகிறேன்;
துரோகம்
துரத்தும் நாட்களில்

உரிப்பதும்
துரோகங்கள் நிழலாக தொடர்வதும்
தொடர்கதை

உரிப்பது நிற்கின்ற
அந்நாளில்
மரித்து போயிருக்கலாம் –
துரோகம் அல்ல;
நான்.

– ப்ரியன்.