காதல் நினைவுகள்

என் இதயம் தோண்டி
அகழ்வாராய்ச்சி ஒன்று
நிகழ்த்தப்பட்டது!

வெட்டிய பகுதியெங்கும்
அறைகள்!

அறைகள் கொள்ளாமல்
முழுவதும்
முதுமக்கள் தாழிகள்!

மெல்ல நகர்ந்து
தைரியம் கொண்டு
ஒரு முதுமக்கள் தாழி
திறக்கின்றேன்!

பட்சிகளாய்
தலையைச் சுற்றிப்
பறக்கத் தொடங்குகின்றன
இதுவரை
முதுமக்கள் தாழி – உள்
உறங்கிய உன்
நினைவுகள்!

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.