கையெழுத்து

கையெழுத்து

உந்தன் கையெழுத்தில்

கொஞ்சம்!

எந்தன் கையெழுத்தில்

கொஞ்சம்!

கலந்து எழுதும்

எதுவுமே

கவிதை!

0 thoughts on “கையெழுத்து

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.