வெக்கை

வெக்கை – குறும்படம்

தமிழ் அகதி ஒருவரின் கண்ணீர் கதை…

இணையத்தில் சுட்டது…

7 thoughts on “வெக்கை”

  1. அழுதழுது பார்த்தேன். இன்று விடுமுறை நாள் பலதை தூக்கிவந்து என் மனதில் இருத்திவிட்டிருக்கிறீர்கள்.

  2. 🙁

    பிரிவின் வலி உணர்ந்தவன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.