வெட்கம்

இன்னும் கொஞ்சம்
அதிகமாக வெட்கம்
காட்டேன்;
வெட்கம் பற்றி
அகராதி தாயாரிக்க வேண்டும்
இங்கிருக்கும்
மிச்சப் பெண்கள்
அறியும் மட்டும்!

– ப்ரியன்.

0 thoughts on “வெட்கம்”

  1. Michchap pengal avaravar kaathalikkumpodhu vetkam unarvaarkal.. ungalukku ean veen veelai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.