வாசனை

மழை நின்றும்
கிளைத் தங்கும்
துளிப் போல;
நீ வந்து
நகர்ந்த பின்பும்
மனைத் தங்கும்
வாசனை!!

– ப்ரியன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.