புன்னகை

உன்
முதல் புன்னகையில்
கை நழுவி
மறு மென்னகையில்
காண கிடைத்தது
எனக்கான காதல்!

– ப்ரியன்.

0 thoughts on “புன்னகை”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.