மனம் உறை பறவை – 11

உனை எழுதிய
கவிதை வரிகளை
காட்சிப்படுத்த உத்தேசித்துள்ளேன்
ஓவிய கண்காட்சியில்.

– ப்ரியன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.