உள்ளங்கை வனம்

காத்தமாத்தேன்
காத்தமாத்தேன் என
கை மூடி
ஓடி ஒளியும்
குழந்தை – கைவிரிக்க
உள்ளங்கை வனத்திலிருந்து
பறக்கின்றன
ஆயிரம் ஆயிரம்
வண்ணத்துப்பூச்சிகள்

– ப்ரியன்.

Reader Comments

Write a Comment

Your email address will not be published.

https://www.theloadguru.com/