ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 20

எட்ட எட்ட போனாலும்
தொட்டுவிடும் துடிப்போடு
கிட்ட கிட்ட
வருகிறேன்

கரையாய் நீ
அலையாய் நான்

– ப்ரியன்.

 

One thought on “ஆயிரம் ஜென்மங்களின் சாபங்கள் – 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.